Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Finały Małej i Dużej „PKCZ” w woj. śląskim

Na obiekcie sportowym Gmin­nego Ze­spo­łu Oś­wiaty i Spor­tu w Suszcu, 14 czer­wca 2016 roku, Ślą­skie Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS wspól­nie z  LKS Mi­ze­rów zor­ga­ni­zo­wało Fi­nał Wo­je­wódz­kie­go Tur­nie­ju w Piłce No­żnej Chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Star­to­wa­ły 4 dru­żyny: go­spo­darz LKS Mi­zerów, KS Grom Mie­dźno, KS Orzeł Pa­won­ków i LKS Na­przód Czy­żo­wice. Turniej wygrała drużyna z Czyżowic i ona pojedzie na finał ogólnopolski do Słubic.

7 czerwca 2016 roku, na obiektach sportowych LKS „Pasjonat” Dankowice, odbył się Wojewódzki Turniej Piłki nożnej chłopców i dziewcząt rocznik 2003 i młodsi „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna. W turnieju dziewcząt startowały trzy drużyny: Gol Częstochowa, Kobiece Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom, Uczniowski Klub Sportowy Rudnik. Wygrały dziewczęta z Częstochowy. W turnieju chłopców startowało 7 drużyn: Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice, MLKS Znicz Kłobuck, LKS Ciężkowianka Jaworzno, LKS „Pasjonat” Dankowice, LKS Mizerów, KS Orzeł Pawonków i Uczniowski Klub Sportowy Rudnik. Wygrali chłopcy z Wilkowic. Na ogólnopolski turniej do Prószkowa pojedzie więc Gol Częstochowa i GLKS Wilkowice.

(woj. śląskie)

Mazowiecki finał „PKCz” chłopców i dziewcząt

Wilga Garwolin nie powtórzy ubiegłorocznego sukcesu wygrania ogólnokrajowego turnieju  „Piłkarska Kadra Czeka” chłopców. Drużyna Łukasza Grązki zmagania zakończyła na drugim miejscu na etapie wojewódzkim. Mazowieckie eliminacje rozegrano 9 czerwca w Miętnem. Rywalizacja chłopców była bardzo zacięta, a o ostatecznym triumfie i awansie do kolejnego etapu decydował bilans bramkowy. Uczniowie gimnazjum z Nadarzyna zakończyli turniej z 10 punktami, podobnie jak zespół Wilgi Garwolin. W bezpośrednim meczu obu drużyn padł bezbramkowy remis. Lepszym bilansem bramkowym legitymowali się nastolatkowie z Nadarzyna i to oni zajęli pierwsze miejsce. Trzecie miejsce zajął Chojniak Wieniawa, czwarte Wkra Żuromin, a piąte Gimnazjum Mochowo.

Królem strzelców został Mateusz Dębski z Nadarzyna. Najlepszym bramkarzem został Michał Żurawski. Nagrodę dla najlepszego zawodnika gospodarzy odebrał Michał Dybcio.

W gronie dziewcząt, z kompletem zwycięstw, rywalizację wygrała drużyna LUKS Sportowa Czwórka Radom. Drugie miejsce dla Gimnazjum z Mochowa, a trzecie dla piłkarek z Gimnazjum w Domanicach. Najlepszą strzelczynią zawodów została Patrycja Wnukowska (LUKS), a tytuł najlepszej bramkarki przyznano jej koleżance z zespołu Julii Rojewskiej.

(woj. mazowieckie)

Jubileuszowe odznaczenia dla działaczy z powiatu garwolińskiego

Podczas de­ko­racji uczes­tni­ków ma­zo­wie­ckie­go fi­nału „PKCz” (9 czerwca) mi­łym ak­cen­tem było wrę­czenie od­zna­czeń z­okazji 70-lecia­ dzia­łal­ności Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych dzia­ła­czom i­stowarzyszeniom z­te­renu po­wia­tu gar­wo­liń­skie­go. Wśród wy­ró­żnio­nych zna­le­źli się: Zy­gmunt Żak — wie­lo­let­ni czło­nek Ra­dy Wo­je­wódz­kiej Ma­zo­wie­ckie­go Zrze­sze­nia LZS w­ War­sza­wie uho­no­ro­wa­ny­ Złotą Odznaką Honorową­ LZS, Kazimierz Sionek — ­ członek Rady Wojewódzkiej Mazowieckiego Zrzeszenia LZS w ­Warszawie, członek Rady Regionalnej LZS w­ Siedlcach, przewodniczący LZS w ­Garwolinie uhonorowany został Złotą Odznaką Honorową­ LZS, Waldemar Mrugał­ — prezes GKS Wilga Garwolin­ odebrał odznaczenie za zasługi dla klubu i­ za działalności na rzecz LZS.

Wręczenia odznaczeń dokonał wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Mazowieckiego Zrzeszenia LZS w­ Warszawie Sławomir­Malanowski.

(woj. mazowieckie)

Gimnazjum nr 1 w Chęcinach jedzie na finał ogólnopolski „PKCz” w Słubicach

6 czerwca 2016 roku na boisku sportowym KS „Piast” w Chę­cinach odbył się Finał Wo­je­wó­dzki Ogól­no­pol­skie­go Tu­rnie­ju Pił­ki No­żnej LZS „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” chłop­ców. Do za­wo­dów fi­na­ło­wych za­kwa­li­fi­ko­wały się najlepsze drużyny z 3 grup eli­mi­nacyjnych:

Grupa I: Gimnazjum Pacanów, KS „Olimpia-Pogoń” Staszów, Gimnazjum nr 1 Kazimierza Wielka,

Grupa II: Gimnazjum Raków, Gimnazjum Wola Jachowa, Gimnazjum Bodzentyn,

Grupa III: Gimnazjum nr 1 Chęciny, Gimnazjum Słupia Konecka, MKS „Czarni” Połaniec.

W finale Gimnazjum nr 1 Chęciny zwyciężył Gimnazjum Raków 4:0 i Gimnazjum Pacanów 3:0.

(woj. świętokrzyskie)

V Kaszubska Piętnastka

Ponad 220 zawod­ni­ków wy­star­to­wało 28 maja 2016 r. w V Ka­szub­skiej Pię­tna­stce, której tra­sa prze­bie­gała uli­cami Lu­zina i li­czyła 15 km. Wśród mę­żczyzn wy­grał Mar­cin Cha­bow­ski, dru­gie miej­sce za­jął Łu­kasz Ku­jaw­ski a trzeci był Ta­de­usz Zblew­ski. Na­to­miast wśród pań trium­fo­wała Tetiana Ry­bal­chenko z Ukra­iny, druga była Mo­nika Cza­piew­ska a trze­cia Swiet­lana Olijnik.

Imprezę zorganizowała grupa biegaczy GKS Kaszubi Luzino z Janem Rutkowskim, kierownikiem biegu na czele i jego zastępca Zdzisławem Koszałką, których wspomogli: GOSRiT Luzino, OSP Luzino, Gimnazjum w Luzinie, SP Luzino, luzińscy harcerze i Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne

Zawody zostały dofinansowane przez Gminę Luzino i Starostwo Powiatowe w Wejherowie a puchary dla najlepszych jak co roku ufundowali poseł RP Kazimierz Plocke i poseł PE Jarosław Wałęsa oraz liczni sponsorzy.

Impreza ta była częścią obchodów Roku Profesora Gerarda Labudy, którego wizerunek zdobił rewers specjalnie na ten bieg przygotowanego pamiątkowego medalu, który otrzymali wszyscy biegacze.

(woj. pomorskie)

Powiat Proszowice i ZS z Piotrkowic zwycięzcami Wiosennych Biegów Przełajowych na krakowskich Błoniach

Tradycyjnie już 19 maja 2016 roz­gry­wano na kra­kow­skich Bło­niach Wio­sen­ne Bie­gi Prze­ła­jowe Ma­ło­pol­skiego Zrze­sze­nia LZS. Tym razem wie­lu po­ten­cjal­nych uczes­tni­ków znie­chę­ciła fa­tal­na aura — jed­nak w dzień za­wo­dów była ide­al­na po­go­da dla ama­to­rów bie­ga­nia. Or­ga­ni­za­to­rzy os­ta­tecz­nie po­sta­no­wili prze­pro­wa­dzić sześć bie­gów, do ry­wa­li­zacji przy­stą­piło 80 mło­dych bie­gaczy re­pre­zen­tu­ją­cych trzy szkoły rolnicze i cztery powiaty. Klasyfikację szkół zdominował Zespół Szkół z Piotrkowic wyprzedzając ZS CKU z Radoczy oraz ZS Giebułtów. Rywalizację powiatową wygrała młodzież powiatu proszowickiego przed powiatami bocheńskim, tarnowskim i krakowskim.

Wszystkie biegi przeprowadzono na dystansie 1000 metrów, z wyjątkiem rywalizacji najstarszych uczniów, którzy biegali na 1500 metrów.

Imprezę otworzył Prezes Honorowy Małopolskiego Zrzeszenia LZS Mieczysław Nowakowski, a medale i wyróżnienia wręczali także prezes Jacek Doniec i przedstawicielka Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Monika Flis. Zawody uzyskała wsparcie finansowe Gminy Miejskiej Kraków.

(woj. małopolskie)

40. Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski

8 maja 2016 r. od­był się 40. Mię­dzy­wo­je­wódz­ki Pie­szy Rajd Rey­mon­tow­ski. Start na­stą­pił w Py­zdrach. Na­to­miast fi­nał im­pre­zy miał miej­sce na Placu Stra­ża­ka w Ko­ła­czko­wie. W raj­dzie udział wzięło 216 osób (23 dru­żyny). Na tra­sie zor­ga­ni­zo­wano dla uczes­tni­ków 6 kon­kur­sów: tor prze­szkód, rzut lotką do celu, kon­kurs — życie i twór­czość Wł. Rey­monta, kon­kurs pla­sty­czny (Wio­sna/La­to w Chło­pach Wł. Reymonta), prze­no­sze­nie fas­olki słomką, żół­wia ja­zda na ro­werze. Na­gro­dzo­no po trzy osoby w ka­żdej kon­ku­ren­cji, pu­chary ot­rzy­mały także trzy naj­lep­sze dru­żyny. Za naj­licz­niej­szą gru­pę na tra­sie pu­char otrzy­mała dru­żyna Po­wiat Sza­mo­tul­ski — Pnie­wy — 46 osób. Wręczono także puchar dla najlepszej drużyny Gminy Kołaczkowo — Wszemborskie Płomyczki Wszembórz.

Na mecie w Kołaczkowie uczestnicy rajdu zjedli co nieco. Następnie odbyły się pokazy: klubu modelarskiego, grupy tanecznej oraz akrobacji rowerowej w wykonaniu Jonasza Pakulskiego. Po części rozrywkowej odbyło się podsumowanie i rozdanie pucharów i nagród, której uczestniczyli m.in.: wójt Kołaczkowa Teresa WaszakTadeusz Tomaszewski, szef Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. Klasyfikację powiatową wygrał powiat Wągrowiec, przed Koninem i Szamotułami.

(woj. wielkopolskie)

30. Jubileuszowe Otwarte Biegi przełajowe w Rogoźnicy

7 maja 2016 r. już po raz 30. w Ro­goź­nicy od­były Ju­bi­le­uszowe Ot­war­te Bie­gi prze­ła­jowe pn. „Bieg Pa­mięci”. W su­mie wys­tar­to­wało ponad 400 osób w róż­nych ka­te­gor­iach wie­ko­wych. Przed roz­po­czę­ciem bie­gów zło­żono wie­niec pod Mau­zo­leum Po­mor­do­wa­nych na te­re­nie Mu­zeum Gross­-Rosen oraz za­pa­lono znicz pa­mięci przy­nie­siony przez szta­fetę ucz­niów ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ro­goź­nicy. Bie­gi były po­łą­cze­niem lekcji wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego z lek­cją hi­storii, która to stała

się już wieloletnią tradycją. Celem imprezy jest: 1. zachęcić do aktywności sportowej jaką jest bieganie wszystkich — od tych najmłodszych do najstarszych, 2. zwiększyć wiedzę, przede wszystkim młodych ludzi, dotyczącą funkcjonowania obozu koncentracyjnego oraz uczcić pamięć ofiar obozu — odpowiadają organizatorzy, wśród których są m.in. Dolnośląskie Zrzeszenie LZS, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy i Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

W ramach imprezy odbyło się kilkanaście biegów na dystansach od 100 m do 10 km. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek oraz wodę. Najlepsza szóstka w każdej kategorii otrzymała statuetkę, dyplom, koszulkę, książki oraz narody rzeczowe (kije do Nordic Walking lub piłki). Punktację gmin wygrała gmina Strzegom przed Świdnicą i Marcinkowicami.

(woj. dolnośląskie)

III Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość

2 maja 2016 r. w Zamo­ściu obył się III Ogól­no­pol­ski Bieg Wo­kół Twier­dzy Za­mość. Hi­storia bie­gu się­ga cza­sów dwu­dzies­to­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego. 18 kwie­tnia 1927 r. na star­cie po­ja­wiło się 52 za­wod­ni­ków. W ciągu ko­lej­nych dwu­nastu lat ranga im­prezy sy­ste­ma­tycz­nie rosła. Zma­ga­niom bie­ga­czy ki­bi­co­wali miesz­kańcy Za­mościa. Bieg or­ga­ni­zo­wano do 1939 r. Po dru­giej woj­nie świa­towej nikt nie reak­ty­wo­wał tej im­prezy. Ta sztuka udała się do­piero po 75 la­tach. W 2014 roku Po­wia­towe i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mościu oraz Urząd Miasta Zamość zorganizowali pierwszy po II wojnie światowej bieg wokół twierdzy.

III Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość przebiegał pod honorowym patronatem Sławomira Zawiślaka, posła na Sejm RP, Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Andrzeja Wnuka, Prezydenta Miasta Zamość. Bieg główny odbył się na dystansie 5000 metrów. Start i metę usytuowano na Rynku Wielkim. Oprócz Biegu Głównego rywalizowali też miłośnicy nordic walking oraz dzieci i młodzież w biegu po uliczkach zamojskiej Starówki.

(woj. lubelskie)

Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego LZS w piłce siatkowej kobiet

24 kwietnia 2016 r. w hali spor­towej iła­wskie­go Me­cha­nika roze­grano tur­niej fina­łowy Mi­strzostw Woje­wódz­twa War­miń­sko-­Ma­zur­skie­go Zrze­szenia LZS w piłce siat­kowej ko­biet. Tytuł naj­lep­szej dru­żyny zdo­były siat­karki LZS Osy Zą­browo.

Podopieczne Krzy­sztofa Zie­liń­skiego do­tarły do fi­nału po wy­gra­niu grupy pół­fi­na­łowej w Lidz­barku Wel­skim. Skład fi­na­lis­tek uzu­peł­niły ze­społy MLKS Foto Ola Os­tróda — wi­ce­mistrz z Lidz­barka (2 miejsce w finale), oraz UKS Ko­szałek Opa­łek Wę­go­rzewo (4 miejsce w finale) i Perła Olecka (3 miejsce w finale) — mistrz i wicemistrz z półfinału w Węgorzewie. W turnieju grano systemem pucharowym. Najlepszą siatkarką finałów została wybrana Monika Gorzka (LZS Osa Ząbrowo).

Puchary, dyplomy za miejsca 1-4 i medale za miejsca 1-3, statuetkę wręczał Krzysztof Harmaciński — wójt gminy Iława, członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie. Puchary, medale i statuetkę ufundowało WMZ LZS w Olsztynie, dyplomy Gmina Iława.

(woj. warmińsko-mazurskie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam