Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów

W dniach 7-8 lu­te­go w Te­re­spo­lu od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. W tur­nie­ju star­to­wa­ło 99 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków 32 ko­bie­ty i 67 męż­czyzn. Ry­wa­li­zo­wa­no w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: I ka­te­go­ria — spor­tow­cy uro­dze­ni w la­tach 1998-2001 i II ka­te­go­ria — uro­dze­ni w roku 1997 i star­si. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, LOZPC Lu­blin, Urząd Mia­sta Te­re­spol, MOK Te­re­spol, MULKS Te­re­spol.

Naj­lep­szy wy­nik w te­re­spol­skim tur­nie­ju uzy­ska­ła wi­ce­mi­strzy­ni kra­ju do lat 15 Klau­dia Wit­kow­ska z Unii Hru­bie­szów, któ­ra w rwa­niu kat. 48 kg (ju­nior­ki do lat 16) uzy­ska­ła 47 kg. Jest to re­zul­tat o 1 ki­lo­gram lep­szy od na­le­żą­ce­go do tej za­wod­nicz­ki re­kor­du kra­ju, usta­no­wio­ne­go pod­czas pierw­szych MP do 15 lat w paź­dzier­ni­ku 2013 w Ma­ła­sze­wi­czach.

Na uwa­gę za­słu­gu­ją tak­że wy­ni­ki w gru­pie star­szej Aga­ty Fus (Znicz Bił­go­raj) w kat. 48 kg — 131 kg (57 kg + 74 kg), Szy­mo­na Woj­to­wi­cza (A­gros Za­mość) — 315 kg (145 kg + 170 kg) oraz Krzysz­to­fa Bu­la­ka (Znicz Bił­go­raj) — 295 kg (135 kg + 160 kg). W gru­pie młod­szej zaś Ewe­li­ny Ozon (GOK Ko­rosz­czyn) w kat. 63 kg — 125 kg (58 kg + 67 kg) i Ma­te­usza Sku­li­mow­ski (MUKS Te­re­spol) — 217 kg (97 kg +120 kg).

(woj. lu­bel­skie)

Jana Trofimowicz jr., działacz LZS laureatem plebiscytu „Zakręceni Patriotycznie Pomorza”

Pod ko­niec ubie­głe­go roku sieć miej­skich ser­wi­sów in­for­ma­cyj­nych na­sze­mia­sto.pl ogło­si­ła ple­bi­scyt pt. Za­krę­ce­ni Pa­trio­tycz­nie”, któ­ry ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ob­jął Pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski. Wy­ni­ki ogło­szo­no na po­cząt­ku lu­te­go. Na Po­mo­rzu zwy­cięz­cą ple­bi­scy­tu zo­stał dzia­łacz LZS Jan Tro­fi­mo­wicz jr.

Jak na­pi­sa­li po­my­sło­daw­cy ple­bi­scy­tu: pod­czas trwa­nia ca­łej ak­cji szu­ka­ją lu­dzi świa­do­mych hi­sto­rii swo­je­go re­gio­nu, spo­łecz­ni­ków bio­rą­cych udział w waż­nych lo­kal­nych wy­da­rze­niach. Za­krę­co­nych tre­ne­rów, spo­łecz­nie za­chę­ca­ją­cych dzie­ci do czyn­ne­go upra­wia­nia spor­tu… Ple­bi­scyt był dwu­czę­ścio­wi, naj­pierw przez 6 ty­go­dni do 2 lu­te­go in­ter­nau­ci gło­so­wa­li na no­mi­no­wa­nych — w tym gło­so­wa­niu Jan Tro­fi­mo­wicz jr za­jął 5 miej­sce otrzy­mu­jąc po­nad 24 700 gło­sów. Na­stęp­nie spe­cjal­na Ko­mi­sja Ple­bi­scy­to­wa spo­śród osób, któ­re otrzy­ma­ły naj­wię­cej gło­sów od in­ter­nau­tów wy­bra­ła zwy­cięz­cę i… zo­stał nim dzia­łacz Zrze­sze­nia LZS. Kan­dy­da­tu­rę Jana Tro­fi­mo­wi­cza jr zgło­si­ło do ple­bi­scy­tu Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Trąb­kach Wiel­kich. A oto frag­ment ich re­ko­men­da­cji.

Jan Tro­fi­mo­wicz ju­nior uro­dził się 11 kwiet­nia 1980 roku w Psz­czół­kach. Pa­sję hi­sto­rycz­ną i spo­łecz­ni­ko­stwą odzie­dzi­czył po ro­dzi­cach — Zo­fii i Ja­nie, któ­rzy od 1962 roku zwią­za­ni byli z gmi­ną Trąb­ki Wiel­kie, a od 1968 roku z Eł­ga­no­wem.

Od 1995 roku je­den z głów­nych or­ga­ni­za­to­rów ży­cia spor­to­we­go w miej­sco­wo­ści oraz w struk­tu­rach Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. Dzię­ki jego sta­ra­niom i dzia­ła­niu ogni­wo LZS by­ło na­gra­dza­ne na kon­kur­sach ogól­no­pol­skich or­ga­ni­zo­wa­nych przez Ra­dę Głów­ną LZS w War­sza­wie. Od 1998 roku nie­prze­rwa­nie pi­sze kro­ni­ki wsi Eł­ga­no­wo — po­wsta­ło już 7 gru­bych to­mów (w su­mie ok. 1400 stron!), w któ­rych oca­la pa­mięć o lu­dziach i wy­da­rze­niach wsi — za­pi­su­je wy­da­rze­nia stra­żac­kie, spor­to­we, rocz­ni­co­we, pa­trio­tycz­ne, oso­bo­wo­ścio­we, so­cjo­lo­gicz­ne i tu­ry­stycz­ne. Wpi­sy w kro­ni­kach zło­ży­li m.in. obec­ny pre­mier Do­nald Tusk, by­ły Mar­sza­łek Sej­mu śp. Ma­ciej Pła­żyń­ski, a tak­że by­łe więź­niar­ki obo­zu KL Ra­wens­bruck.

Spo­łecz­ny or­ga­ni­za­tor i współ­or­ga­ni­za­tor im­prez spor­to­wych i tu­ry­stycz­nych o ran­dze wiej­skiej, gmin­nej, po­wia­to­wej i wo­je­wódz­kiej. Od 15 lat or­ga­ni­zu­je Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go We­te­ra­nów w pił­ce noż­nej. Za­chę­ca by­łych za­wod­ni­ków z gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie — roz­sia­nych obec­nie po ca­łym Wy­brze­żu, by pod szyl­dem LZS So­kół Eł­ga­no­wo re­pre­zen­to­wa­li wieś i po­wiat gdań­ski w za­wo­dach wo­je­wódz­kich. Spo­łecz­ny or­ga­ni­za­tor fe­sty­nów wiej­skich oraz Ba­lów Spor­tu wsi Eł­ga­no­wo i Gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie. Spo­łecz­ny kie­row­nik dru­ży­ny wo­je­wódz­kiej na zlo­tach tu­ry­stycz­nych LZS na We­ster­plat­te oraz na Igrzy­skach LZS.

Zbie­racz pa­mią­tek z Wol­ne­go Mia­sta Gdań­ska, do któ­re­go przed II woj­ną na­le­ża­ło Eł­ga­no­wo. W 2013 roku był współ­au­to­rem książ­ki wy­da­nej z oka­zji 40-le­cia ist­nie­nia Gmin­ne­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Trąb­kach Wiel­kich. Jest to pierw­sza pu­bli­ka­cja książ­ko­wa o spo­rcie wiej­skim w wo­je­wódz­twie po­mor­skim. Był tak­że jed­nym z po­my­sło­daw­ców od­sło­nię­cia obe­li­sku 10 maja 2013 roku w Trąb­kach Wiel­kich z oka­zji ju­bi­le­uszu LZS.

Gala podsumowująca Wojewódzkie Igrzyska LZS Młodzieży Szkół Wiejskich za rok 2013 w Opolu

30 stycz­nia 2014 r., na Wy­dzia­le Fi­zjo­te­ra­pii Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej od­by­ła się gala pod­su­mo­wu­ją­ca Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska LZS Mło­dzie­ży Szkół Wiej­skich za rok 2013. W uro­czy­sto­ści udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le naj­lep­szych szkół pod­sta­wo­wych (dy­rek­cja, na­uczy­cie­le wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, ucznio­wie) szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych z ca­łe­go wo­je­wódz­twa. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­li: prze­wod­ni­czą­cy Ge­rard Ha­la­ma, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy i jed­no­cze­śnie pre­zes Opol­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej Ma­rek Pro­cy­szyn, a tak­że se­kre­tarz WZ LZS w Opo­lu Jan Sie­ka­niec. Wśród szkół pod­sta­wo­wych w kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej zwy­cię­ży­ła Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Łub­nian (382 punk­tów), a wśród szkół gim­na­zjal­nych PG Kor­fan­tów 638 pkt.

W Wo­je­wódz­kich Igrzy­skach LZS 2013 roku wzię­ło udział po­nad 70 szkół pod­sta­wo­wych i 40 gim­na­zjal­nych. Uczest­ni­czy­ło w nich po­nad 1400 uczniów szkół pod­sta­wo­wych i 1300 gim­na­zja­li­stów z ca­łe­go wo­je­wódz­twa. Ucznio­wie ry­wa­li­zo­wa­li w grach ze­spo­ło­wych (siat­ków­ka, ko­szy­ków­ka, pił­ka ręcz­na) oraz w 12 kon­ku­ren­cjach lek­ko­atle­tycz­nych.

Naj­lep­sze szko­ły zo­sta­ły na­gro­dzo­ne pu­cha­ra­mi oraz sprzę­tem spor­to­wym. Wśród szkół pod­sta­wo­wych w kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej zwy­cię­ży­ła Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Łub­nian (382 punk­tów), na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się szko­ła z Do­ma­szo­wic (366 punk­tów), a na trze­cim PSP Ka­dłub (338). Ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły PSP Stro­jec (301), PSP Po­kój (299), PSP Idzi­ko­wi­ce (274).

W ka­te­go­rii szkół gim­na­zjal­nych kla­sy­fi­ka­cja przed­sta­wia się na­stę­pu­ją­co: 1. PG Kor­fan­tów 638 pkt., 2. PG Do­ma­szo­wi­ce 482, 3. PG Po­kój 437, 4.PG Łam­bi­no­wi­ce 383,5, 5. PG Świer­czów 348. 6. PG Do­brzeń Wlk. 282.

Już w mar­cu roz­po­czy­na się ko­lej­na edy­cja Wo­je­wódz­kich Igrzysk Spor­to­wych LZS 2014.

Na zdję­ciu sto­ją od le­wej: Jan Sie­ka­niec (se­kre­tarz WZ LZS), Anna Sowa (ka­pi­tan dru­ży­ny siat­kar­skie­j-PSP Łub­nia­ny), Ma­rek Pro­cy­szyn (wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy i pre­zes OZPN), Wie­sła­wa Palt (dy­rek­tor PSP Łub­nia­ny), Ani­ta Ros­sa (mi­strzy­ni wo­je­wódz­twa w sko­ku w da­l-PSP Łub­nia­ny), Ge­rard Ha­la­ma (prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Opo­lu), Da­riusz Palt (nau­czy­ciel wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go w PSP Łub­nia­ny).

(woj. opol­skie), fot. Sta­ni­sław Bla­cho­wicz

Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Z LZS w piłce siatkowej kobiet

30 li­sto­pa­da 2013 roku w hali przy Gim­na­zjum w Gał­cze­wie Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS zor­ga­ni­zo­wa­ło Mi­strzo­stwa LZS w pił­ce siat­ko­wej ko­biet. Do mi­strzostw przy­stą­pi­ło 6 dru­żyn:

Lnia­nio, Tu­cho­la­nin, Zryw Wroc­ki, Gał­czew­ko, Vol­ley Go­lu­b-Do­brzyń, Brzu­ze. Mi­strzem zo­sta­ło Lnia­no, a wi­ce­mi­strzem Tu­cho­la­nin. Me­da­le i pu­cha­ry za­wod­nicz­kom wrę­czał wójt gmi­ny Go­lub — Do­brzyń — Ma­rek Ry­ło­wicz w to­wa­rzy­stwie Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Wo­je­wódz­kiej LZS — Mi­cha­ła Mar­szał­kow­skie­go.

(woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie)

10-lecie UKS „Błyskawica” Niechanowo

27 li­sto­pa­da 2013 roku w Sali spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół w Nie­cha­no­wie od­by­ła się uro­czy­sta gala z oka­zji Ju­bi­le­uszu 10-le­cia dzia­łal­no­ści UKS Bły­ska­wi­ca w Nie­cha­no­wie. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział m.in.: Ta­de­usz To­ma­szew­ski, po­seł na Sejm RP, Prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Po­zna­niu, czło­nek Za­rzą­du PKOL; Piotr Grusz­czyń­ski, se­na­tor RP; Ma­rek Bu­dziń­ski, pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Uni­ho­ke­ja; Da­riusz Pi­lak, sta­ro­sta po­wia­tu gnieź­nień­skie­go; Eu­ge­niusz Za­miar, wójt gmi­ny Nie­cha­no­wo oraz ca­ła spo­łecz­ność szkol­na wraz z człon­ka­mi UKS „Bły­ska­wi­ca” w Nie­cha­no­wie.

Klub po­wstał 13 li­sto­pa­da 2003 roku i od po­cząt­ku ist­nie­nia uni­ho­kej stał się wio­dą­cą dys­cy­pli­ną. By­ło w tym tro­chę przy­pad­ku po­nie­waż zu­peł­nie nie­spo­dzie­wa­nie na rok przed za­ło­że­niem klu­bu zna­le­zio­no w ma­ga­zy­nach miej­sco­wej szko­ły ban­dy do uni­ho­ke­ja. Pre­zes klu­bu To­masz Woj­cie­chow­ski tak wspo­mi­na po­cząt­ki — Jed­ni na nas pa­trzy­li, jak na dzi­wa­ków, inni nie wie­rzy­li, że co­kol­wiek osią­gnie­my, że je­ste­śmy zdol­ni za­in­te­re­so­wać mło­dzież tą dys­cy­pli­ną spor­tu, byli też tacy, któ­rzy twier­dzi­li, że to tyl­ko chwi­lo­wa fa­scy­na­cja ki­jem i pi­łecz­ką. Dziś z du­mą mo­że­my po­wie­dzieć, że nasz klub to już nie tyl­ko gim­na­zjum, to ca­ła gmi­na. Wszy­scy w Nie­cha­no­wie na­wet je­śli nie upra­wia­ją uni­ho­ke­ja to do­sko­na­le wie­dzą, co to jest za dys­cy­pli­na, ja­kie re­gu­ły obo­wią­zu­ją na bo­isku oraz wśród za­wod­ni­ków.

Prze­ło­mo­wy mo­ment w dzia­łal­no­ści klu­bu miał miej­sce w 2008 roku — po­zy­ska­no wte­dy środ­ki z Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki z Fun­du­szu Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej, któ­re umoż­li­wi­ły zor­ga­ni­zo­wa­nie let­nie­go wy­po­czyn­ku dzie­ci i mło­dzie­ży oraz po­zy­ska­nie pod­sta­wo­we­go sprzę­tu do gry w uni­ho­ke­ja. Po­zy­ska­nie tych środ­ków oraz start w roz­gryw­kach Pol­skie­go Związ­ku Uni­ho­ke­ja — jak po­wie­dział pre­zes — zmie­ni­ło wi­ze­ru­nek klu­bu w oczach sa­mo­rzą­du lo­kal­ne­go. Sta­li się po­waż­nym part­ne­rem dla gmi­ny i po­wia­tu gnieź­nień­skie­go.

Ju­bi­le­usz był oka­zją do uho­no­ro­wa­nia, dzia­ła­czy, spon­so­rów oraz za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek szcze­gól­nie za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­łal­ność klu­bu, m.in.: To­masz Woj­cie­chow­skiTo­masz Ga­ziń­ski otrzy­ma­li brą­zo­we od­zna­ki Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Za Za­słu­gi dla Sport”; Ta­de­usz To­ma­szew­ski otrzy­mał me­dal Pol­skie­go Związ­ku Uni­ho­ke­ja „Za Za­słu­gi dla Pol­skie­go Uni­ho­ke­ja”;

Ju­sty­na Me­is­snerAr­ka­diusz Mać­ko­wiak otrzy­ma­li Zło­tą Ho­no­ro­wą Od­zna­kę LZS; Agniesz­ka Ko­za­nec­ka Ad­rian Ja­go­dziń­ski, za­wod­ni­cy UKS Bły­ska­wi­ca re­pre­zen­tu­ją­cych klub na mi­strzo­stwach świa­ta otrzy­ma­li Srebr­ną Ho­no­ro­wą Od­zna­kę LZS; Ka­ta­rzy­na Ża­k-Ru­now­ska, Aga­ta Zy­ba­ła, Pa­weł Kor­doń­ski Ma­ciej Wan­ke Brą­zo­wą Ho­no­ro­wą Od­zna­kę LZS;

Ga­lę uświet­ni­ły wy­stę­py ar­ty­stycz­ne uczniów z Ze­spo­łu Szkół w Nie­cha­no­wie i pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na przy­go­to­wa­na przez człon­ków na­sze­go klu­bu w ra­mach kon­kur­su z oka­zji 10-le­cia UKS „Bły­ska­wi­ca” Nie­cha­nów.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Zimowe Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych

28 li­sto­pa­da 2013 r. w hali dzier­żo­niow­skie­go OSi­R-u od­by­ły się XIV Dol­no­ślą­skie Zi­mo­we Igrzy­ska In­te­gra­cyj­ne Szkół i Ośrod­ków Spe­cjal­nych i Ma­so­wych. Star­to­wa­ło 5 ośrod­ków (jed­na szko­ła, mimo za­po­wie­dzi, nie prze­by­ła), w su­mie 57 za­wod­ni­ków. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS Dzier­żo­niów i Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu. Fi­nan­so­wo igrzy­ska wspar­li: Po­wiat Dzier­żo­niow­ski, Bank Spół­dziel­czy w Dzier­żo­nio­wie, Zwią­zek Gmin Po­wia­tu Dzier­żo­niow­skie­go „zgp­d-7”, Zo­fia Mi­rek — rad­na po­wia­tu dzier­żo­niow­skie­go. Wszyst­kie dzie­ci otrzy­ma­ły na­po­je i sło­dy­cze, cie­pły po­si­łek oraz plu­sza­ki.

Kon­ku­ren­cję „kto prę­dzej do­oko­ła” oraz sa­dze­nie ziem­nia­ków i pił­kę noż­ną wy­grał Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no­-Wy­cho­waw­czy w Pi­ła­wie Gór­nej, w prze­cią­ga­niu liny naj­lep­szy był Ze­spół Szkół Spe­cjal­nych w Świd­ni­cy. Igrzy­sko­wa ko­lej­ność by­ła na­stę­pu­ją­ca: 1. Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no­-Wy­cho­waw­czy w Pi­ła­wie Gór­nej, 2. Ze­spół Szkół Spe­cjal­nych w Świd­ni­cy, 3. Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no­-Wy­cho­waw­czy w Dzier­żo­nio­wie, 4. To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół dzie­ci w Dzier­żo­nio­wie, 5. Fun­da­cja Zie­mi Świd­nic­kiej na Rzecz Wspie­ra­nia Pro­fe­sjo­nal­nej Po­mo­cy „SKSK” w Świd­ni­cy.

Dy­plo­my, pu­cha­ry, me­da­le oraz na­gro­dy rze­czo­we wrę­cza­li: Le­szek No­wo­ról — za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Dol­no­ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS we Wro­cła­wiu, Ry­szard Dud­kow­ski — czło­nek pre­zy­dium Dol­no­ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS we Wro­cła­wiu, Sła­wo­mir Sko­ru­pa — za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Dzier­żo­niów, Wie­sław Ja­siń­ski — se­kre­tarz Rady Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Dzier­żo­niów.

(woj. dolnośląskie)

Międzypowiatowe drużynowe zawody w strzelaniu z wiatrówki działaczy LZS

29 li­sto­pa­da 2013 r. w Bie­la­wie od­by­ły się Mię­dzy­po­wia­to­we dru­ży­no­we za­wo­dy w strze­la­niu z wia­trów­ki dzia­ła­czy LZS. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS Dzier­żo­niów, a do­fi­nan­so­wał je Po­wiat Dzier­żo­niow­ski.

Star­to­wa­ło 9 dru­ży­na. Ko­lej­ność by­ła na­stę­pu­ją­ca: 1. LKS Do­bro­cin (A­gniesz­ka, Sła­wo­mir i Krzysz­tof Sko­ru­pa), 2. Dol­no­ślą­skie ZLZS (Re­na­ta i Le­szek No­wo­ról, Ja­cek Za­mir­ski), 3. PZ LZS Świd­ni­ca (Ma­rio­la i Ry­szard Dud­kow­scy, Be­ata Pią­tek), 4. LKS „Błę­kit­ni — I” Owie­sno (Piotr i Ka­mil Śli­wa, Adam Miar­ka), 5. Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we Wło­dzi­mierz Ka­pe­la (Mał­go­rza­ta i Ma­rek Dą­brow­scy, Wło­dzi­mierz Ka­pe­la), 6. LKS „Błę­kit­ni — II” Owie­sno (Bar­ba­ra Miar­ka, Kry­sty­na i Da­riusz Pią­tek), 7. LKS „Orzeł” Pi­ła­wa Dol­na (Bo­gu­sła­wa Kasz­te­lan Edward i Pa­weł Kasz­te­lan), 8. LKS „Spar­ta” Ostro­szo­wi­ce (An­na La­cho­wicz, Pa­weł Lach­man, Piotr Sta­sień­ko), 9. PZ LZS Dzier­żo­niów (Elż­bie­ta i To­masz Ja­siń­scy, Mar­ta Zię­ba) Naj­lep­szą strzel­czy­nią oka­za­ła się Anna La­cho­wicz (91 pkt.), naj­lep­szym strzel­cem Sła­wo­mir Sko­ru­pa (95 pkt.), naj­lep­szym strzel­cem w strze­la­niu z pi­sto­le­tu był Edward Kasz­te­lan (75 pkt.).

Pu­cha­ry i na­gro­dy rze­czo­we wrę­cza­li: Le­szek No­wo­ról — za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Dol­no­ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS oraz Ja­cek Za­mir­ski — prze­wod­ni­czą­cy Rady Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Dzier­żo­niów.

(woj. dol­no­ślą­skie)

Halowe Igrzyska LZS woj. łódzkiego w Moszczenicy

24 li­sto­pa­da 2013 r. w Mosz­cze­ni­cy od­by­ły się Ha­lo­we Igrzy­ska LZS woj. łódz­kie­go. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 350 spor­tow­ców — 14 re­pre­zen­ta­cji gmin i po­wia­tów wo­je­wódz­twa łódz­kie­go. Za­wo­dy ro­ze­gra­no w ta­kich dys­cy­pli­nach jak: sza­chy, war­ca­by, te­nis sto­ło­wy, bie­gi prze­ła­jo­we, pod­no­sze­nie od­waż­ni­ka 17,5 kg, prze­cią­ga­nie liny, rzut lot­ką, wie­lo­bój spraw­no­ścio­wy, za­wo­dy dla nie­peł­no­spraw­nych (blok in­te­gra­cyj­ny). W Igrzy­skach zwy­cię­ży­li re­pre­zen­tan­ci Gmi­ny Roz­prza przed Gmi­ną Gorz­ko­wi­ce i Gmi­ną Ze­lów

W po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach zwy­cię­ży­li dru­ży­no­wo — rzut lot­ką ko­biet i męż­czyzn Gmi­na Beł­cha­tów, war­ca­by ko­biet Gmi­na Gorz­ko­wi­ce, war­ca­by męż­czyzn Gmi­na Wola Krzysz­to­por­ska, bie­gi prze­ła­jo­we ko­biet Gmi­na Klesz­czów, bie­gi prze­ła­jo­we męż­czyzn, in­te­gra­cja, wie­lo­bój, pod­no­sze­nie od­waż­ni­ka Gmi­na Roz­prza, prze­cią­ga­nie liny Po­wiat Łódz­ki Wsch., sza­chy męż­czyzn i ko­biet i te­nis sto­ło­wy ko­biet Gmi­na Mosz­cze­ni­ca.

(woj. łódz­kie)

Jubileusz 5-lecia LKT-S „Podróżnicy” Mierzyn

Człon­ko­wie LKT-S „Po­dróż­ni­cy” bra­li udział w ko­lej­nej wy­pra­wie tu­ry­stycz­nej pod ha­słem „Za­ba­wa — Re­kre­acja — Zdro­wie”, któ­ra od­by­ła się w dniach 15 — 17 li­sto­pad w Nie­cho­rzu. Wy­pra­wa, oprócz czę­ści tu­ry­stycz­no­-re­kre­acyj­nej, za­wie­ra­ła część ofi­cjal­ną, obej­mu­ją­cą pod­su­mo­wa­nie 5-let­niej dzia­łal­no­ści Klu­bu oraz pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści za rok 2013 i pla­ny na 2014.

W czę­ści ofi­cjal­nej uczest­ni­czy­li: czło­nek Za­rzą­du wo­je­wódz­twa za­chod­nio­po­mor­skie­go i prze­wod­ni­czą­cy ZZLZS — Ja­ro­sław Rze­pa, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy ZZ LZS — To­masz Pa­cie­jew­ski, oraz prze­wod­ni­czą­cy GZ LZS — An­drzej Gro­chow­ski.

W trak­cie uro­czy­sto­ści Ja­ro­sław Rze­pa od­zna­czył Zbi­gnie­wa Ku­drę i An­drze­ja Gro­chow­skie­go Srebr­ną Od­zna­ką Gry­fa Za­chod­nio­po­mor­skie­go za ich dzia­łal­ność spo­łecz­ną. Za­słu­że­ni dzia­ła­cze LKT-S otrzy­ma­li z rąk wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go ZZ LZS zło­te, srebr­ne, i brą­zo­we Ho­no­ro­we Od­zna­ki LZS. Zo­sta­ły rów­nież od­czy­ta­ne po­dzię­ko­wa­nia i ży­cze­nia dal­szej, owoc­nej dzia­łal­no­ści od pani Te­re­sy Dery — wój­ta Gmi­ny Do­bra i prze­wod­ni­czą­ce­go GZ LZS, pana An­drze­ja Gro­chow­skie­go.

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

VII Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Stradunach

W dniach 16-17 li­sto­pa­da 2013 w Stra­du­nach, gmi­na Ełk od­był się VII Ogól­no­pol­ski Ma­zur­ski Sa­mo­rzą­do­wy Ha­lo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej „In­te­gra­cja po­przez sport”. Oprócz go­spo­da­rzy, czy­li re­pre­zen­ta­cji Gmi­ny Ełk, star­to­wa­ły ze­spo­ły re­pre­zen­tu­ją­ce m.in. Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta, Sej­mu i Se­na­tu, sa­mo­rząd wo­je­wódz­twa war­miń­sko­-ma­zur­skie­go czy areszt śled­czy z Gi­życ­ka. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Eł­ku, Gmi­na Ełk, Klub Spor­to­wy „Po­je­zie­rze Ełc­kie i War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad im­pre­zą spra­wo­wał Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski, wi­ce­pre­zes Rady Mi­ni­strów, mi­ni­ster go­spo­dar­ki oraz An­to­ni Po­lkow­ski, wójt gmi­ny Ełk. A „du­szą” ca­łe­go przed­się­wzię­cia już od kil­ku lat jest To­masz Bart­nik, prze­wod­ni­czą­cy GZ LZS w Eł­ku.

Go­spo­da­rze oka­za­li się jed­nak „nie­go­ścin­ni” i w me­czu fi­na­ło­wym po­ko­na­li 2:1 w rzu­tach kar­nych Kan­ce­la­rię Se­na­tu. W me­czu o 3 miej­sce Gmi­na Dą­brów­no ule­gła Aresz­to­wi Śled­cze­mu z Gi­życ­ka 0:8.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam