Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Roztoczańskie Biegi Przełajowe — Łosiniec 2016

Roztoczańskie Biegi Prze­ła­jowe od­były się 21 kwie­tnia 2016 r. na bar­dzo do­brze przy­go­to­wa­nych tra­sach bie­go­wych przy Szkole Pod­sta­wo­wej i wo­kół za­lewu w Ło­sińcu, gmina Su­siec. Ucze­stni­czyło 19 szkół pod­sta­wo­wych i 14 szkół gim­na­zjal­nych oraz 9 szkół re­pre­zen­tu­ją­cych klasy „0”. Łą­cznie 575 za­wo­dni­czek/za­wo­dni­ków. Wśród szkół pod­sta­wo­wych pier­wsze miej­sce za­jęły Ty­szowce, dru­gie Lu­by­cza Kró­lew­ska, trze­cie Łasz­czów. Wśród gimnazjów „na pudle” sta­nęli: Toma­szów Nr 1, Ulhó­wek i Łasz­czów. Me­dale, puchary i dyplomy wręczali: przewodniczący Rady Wojewódzkiej Z LZS w Lublinie Józef Poterucha, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Sekretarz UG w Suścu Tadeusz Suski, wicestarosta tomaszowski Jerzy Wereszczak, przewodniczący Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim Mirosław Fus. Organizatorami byli: Rada Wojewódzka Z LZS w Lublinie, Rada Powiatowa Z LZS w Tomaszowie Lubelskim i Szkoła Podstawowa w Łosińcu.

(woj. lubelskie)

Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w biegach przełajowych

15 kwietnia 2016 roku od­były się Ot­warte Mi­strzo­stwa Mia­sta Za­mość i Po­wiatu Zamoj­skiego LZS w bie­gach przeła­jo­wych szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. W bie­gach star­to­wało 365 za­wod­ni­czek i za­wod­ników re­pre­zen­tu­ją­cych 17 szkół pod­sta­wo­wych, 7 gim­na­zjów oraz 2 SPG z te­renu Mia­sta Za­mość i Po­wiatu Zamoj­skiego (I LO Za­mość i ZSP Nr 2 Za­mość). Za­wody zo­stały prze­pro­wa­dzone na te­renie parku miej­skiego w Za­mościu. Or­ga­ni­za­to­rem Mi­strzostw było Po­wia­towe i Miej­skie Zrze­sze­nie Lu­dowe Ze­społy Spor­towe przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Miasta Zamość oraz organizacyjnym KT Return i KS Agros Zamość. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale a wyróżnione szkoły za miejsca I-III puchary.

Wśród szkół podstawowych trzy pierwsze miejsca zajęły szkoły ze Zwierzyńca, Miączyna i Wierzby. Wśród gimnazjów najlepsi byli uczniowie z Krasnobrodu, Starego Zamościa i Szewni Górnej.

(woj. lubelskie)

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych

8 kwietnia 2016 roku w Solcu Wiel­ko­pol­skim odbyły się Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych dla mło­dzieży ze szkół gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych oraz Ran­king Po­wiatów dla szkół pod­sta­wo­wych. Prze­pro­wa­dzo­no też bieg bez li­mitu wieku. Tra­sa bie­gu była dość wy­ma­ga­jąca: pia­szczy­sta z lek­kimi pod­bie­gami. W Ran­kingu Po­wia­tów wzięło udział 106 szkół pod­sta­wo­wych z 13 po­wiatów. Star­to­wało ponad 600 za­wod­ników i za­wod­ni­czek. Naj­lep­szy okazał się ZS Nr2 w Pile, drugie miejsce zajęła SP Duszniki a trzecie ZS Krzykosy. Wśród powiatów zwyciężył powiat Środa Wlkp., przed Szamotułami i Ostrzeszowem. W mistrzostwach uczestniczyły 62 szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne z 14 powiatów — ponad 320 osób. Najlepsza okazała się szkoła ZSRiT Powodowo, przed ZS Nr 1 Ostrzeszów i ZSP Nietążkowo. Wśród powiatów triumfował powiat Pleszew przed Ostrzeszowem i Piłą.

(woj. wielkopolskie)

Mistrzostwa Zelowa w szachach z ponad setką gracz

113 osób, w tym goście z Ukra­iny i Bia­ło­rusi, wzięło udział w XXVI Ot­war­tych Mi­strzo­stwach Ze­lowa w Sza­chach im. Sta­ni­sła­wa Ko­mi­dzier­skiego, które od­były się 3 kwie­tnia 2016 r. Ry­wa­li­za­cja to­czyła się na kil­ku­dzie­się­ciu sto­łach, przez kil­ka go­dzin. Naj­młod­szy uczes­tnik miał pięć, a naj­star­szy 81 lat.

Trium­fa­to­rem za­wo­dów zo­stał Ra­fał Ko­wal­czyk z klubu LKS Park Sta­rze­nice. Dru­gie miej­sce zajął Ukrainiec Vitalij Poziak z Wieży Pęgów, a trzecie Białorusin Sergiej Zhuck z Grodna.

26. miejsce w zawodach zajęła Grażyna Szmacińska z Łodzi, która oka­zała się naj­lep­szą ko­bietą w tu­rnieju. Naj­lep­szym za­wo­dni­kiem z po­wia­tu beł­cha­tow­skiego okaz­ał się Emil Osiński, szachista LKS Stomil Bełchatów, który w klasyfikacji generalnej zajął 31. miejsce.

Organizowane od 1989 roku Otwarte Mistrzostwa Zelowa w Szachach to największa szachowa impreza w tym regionie. Organizatorem jest Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie. Turniej odbywał się pod patronatem burmistrza Zelowa Urszuli Świerczyńskiej.

(woj. łódzkie)

Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w halowej piłce nożnej

20 marca 2016 roku w sali sportowej w Rynie odbyły się Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w halowej piłce nożnej. W finałowej rozgrywce wystąpiło pięć drużyn, które wcześniej przebrnęły przez wielostopniowe eliminacje. Nie było łatwo, bowiem futbol halowy w mniejszych miejscowościach jest bardzo popularny i dobrych zespołów nie brakuje. Najlepsza okazała się Nowa Różanka. Mistrzowie wygrali bezapelacyjnie z kompletem zwycięstw, bez straty bramki, mając w składzie najlepszego zawodnika turnieju Rafała Żukowskiego.

Na podium znalazły się jeszcze zespoły z Biskupca (Michał Andrzejczak najlepszym bramkarzem turnieju) i Lider Złotowo. Kolejne miejsca zajęły Barciany i Ryn.

(woj. warmińsko-mazurskie)

IX Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej LZS Samorządowców — Zamość

IX Mistrzostwa w Ha­lo­wej Piłce No­żnej LZS Sa­mo­rzą­dow­ców o Pu­char Pre­zy­denta Mia­sta Za­mość i Sta­ro­sty Po­wia­tu Za­moj­skie­go od­były się 13 mar­ca 2016 w hali spor­to­wej Ośrod­ka Spor­tu i Rekreacji

W Za­moś­ciu. Or­ga­ni­za­to­rem by­ło Po­wia­towe i Miej­skie Zrze­szenie LZS w Za­moś­ciu przy współ­pra­cy:

Miasta Zamość i Sta­ro­stwa Po­wia­to­wego w Za­moś­ciu. Wzięły w nich udział re­pre­zen­ta­cje gmin: Mią­czyn, Nielisz, Skierbieszów, Zamość i miasto Zamość. Mecze rozgrywano każdy z każdym po 10 minut. Pierwsze miejsce zajęła Gmina Zamość, drugie gmina Nielisz a trzecie Miączyn.

Królem strzelców został Łukasz Kierepka — Gmina Skierbieszów — 4 bramki, najlepszym bramkarzem wybrano Mariusza Sokołowskiego — Gmina Zamość a najlepszym zawodnikiem Marka Borowińskiego z drużyny Gminy Nielisz.

(woj. lubelskie)

Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w podnoszeniu ciężarów

W Gi­życ­ku od­były się 5 marca 2016 r. Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go w po­dno­sze­niu cię­ża­rów. Sztan­giści wal­czyli rów­nież o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wana przez IKS Inte­gra­cja-­Conan Gi­życko miała bar­dzo uro­czystą oprawę, zma­gania za­wo­dni­ków ob­ser­wo­wali m.in. wi­ce­mar­sza­łek Wio­letta Śląska-­Zyśk i dy­rek­tor De­par­ta­mentu Spor­tu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan. Nie zabrakło też dyrektora COS OPO w Giżycku — Anny Skrzypczyk i burmistrza Giżycka — Wojciecha Iwaszkiewicza.

W sumie w mistrzostwach wystartowało 27 mężczyzn i 5 kobiet w grupach wiekowych do 15, 17 i 20 lat. Najbardziej wartościowe wyniki uzyskali: Joanna Marcinowska (Siła Bartoszyce), Albert Steć (Siła), Dominik Rajkowski (Meyer Elbląg), Przemysław Korneluk (Nida Nidzica), Paweł Kulik (Meyer Elbląg), Krystian Augustyniak (Nida Nidzica) i Tomasz Marcinowski (Siła).

(woj. warmińsko-mazurskie)

Podsumowanie rywalizacji sportowej gmin za 2015 rok w W-M Zrzeszeniu LZS

4 marca 2016 r. w Urzędzie Marszał­kow­skim Ol­szty­nie od­było się co­ro­czne po­sie­dze­nie spra­wo­zdaw­cze War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia Lu­dowe Ze­społy Spor­towe. Spo­tka­nie było okazją do pod­su­mo­wania dzia­łal­ności gmin w ry­wa­li­zacji sportowej w roku 2015. W uro­czys­tości udział wzięli m.in.: wi­c­emar­sza­łek Wioletta Śląska Zyśk i przewodniczący W-M LZS Marek Konopka.

Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w minionym roku zaprezentował sekretarz Marek Jaczun. Kultura fizyczna i sport są nadal bardzo ważnymi elementami codziennego życia na wsi i w małych miejscowościach. Chodzi nie tylko o efekty zdrowotne, ale również rolę integracyjną poszczególnych środowisk. W-M LZS stara się upo­wsze­chniać sport poprzez organizację wielu imprez masowych, szczególnym za­in­te­re­so­wa­niem cieszą się Letnie i Zimowe Igrzyska Re­kre­acyj­ne, turnieje w kilku najbardziej popularnych dyscyplinach m.in. turniej tenisa stołowego o Puchar TVP Olsztyn. Mimo ograniczeń finansowych W-M LZS starał się pomagać również klubom ukierunkowanym na sport wyczynowy.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe. Otrzymali je: trenerzy: Zbigniew Borysewicz z KS Polonia Pasłęk i Wojciech Brodowski z UKS Atos Woźnice oraz „złoty” oszczepnik Kacper Oleszczuk Polonia Pasłęk.

Uhonorowano 10 najlepszych gmin, które szczególnie wyróżniły się we współzawodnictwie sportowym. A są to gminy: Iława, Lubawa, Ostróda, Olecko, Wydyminy, Biskupiec, Jeziorany, Morąg, Iłowo-Nowa Osada i Ełk.

(woj. warmińsko-mazurskie)

Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej

28 lu­tego w Hali Spor­to­wej w Zło­to­wie od­by­ły się Mis­trzos­twa Gm­iny Lu­ba­wa w Ha­lo­wej Pił­ce Noż­nej o Pu­char Wój­ta Gm­iny Lu­ba­wa. W za­wo­dach udział wzięło 8 zes­po­łów. Ty­tułu zdo­by­te­go przed rokiem bronili zawodnicy Martin Lubawa. W tym roku wy­gra­ła dru­ży­na Tessa Tuszewo. W finale pokonała Lidera Złotowo po rzutach karnych. Trzecie miejsce zajęła ekipa z Prątnicy. Najlepszy strzelec — Malinowski Karol (Tessa Tuszewo) — 10 bramek, najlepszy bramkarz — Licznerski Marcin (Lider Złotowo).

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, zawodnicy drużyn z miejsc I — III dodatkowo medale, najlepszy strzelec oraz bramkarz statuetki. Wręczenia nagród dokonali Tomasz Ewertowski — wójt gminy Lubawa, Benedykt Czarnecki — przewodniczący GZ LZS w Lubawie, Mirosław Tomaszewski, Karol Kuczyński, Stanisław Kowalkowski oraz Bogusław Józefowicz — radni gminy Lubawa.

(woj. warmińsko-mazurskie)

Lubawskie „Sobótki Lekkoatletyczne”

„Sobótki lek­ko­atle­ty­czne” to spra­wdzo­ny po­mysł na to, by wy­ło­wić naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych za­wod­ni­ków, któ­rzy za­si­lą sek­cję miej­sco­wego LKS Lubawa. Star­tują w nich, w od­dziel­nych za­wo­dach, ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych oraz klas gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych. Tre­ne­rzy ob­ser­wują i no­tu­ją. 27 lutego w Hali Wi­do­wis­ko­wo­-Spor­to­wej przy ul. Św. Bar­ba­ry ry­wa­li­zo­wa­li uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Tym razem rozegrano następujące konkurencje: 30 m, skok w dal, pchnięcie kulą oraz bieg na 600 m. W zawodach brało udział około 100 zawodników ze szkół w: Lubawie, Prątnicy, Sampławy oraz Kazanic. Padło kilka dobrych wyników. Jesteśmy przekonani, że niebawem niektórzy z uczestników z powodzeniem wystartują w imprezach wojewódzkich i krajowych. A reszta? Niech się nie zniechęca. Bo czasami talent ujawnia się znacznie później.

foto ZS Sampława

(woj. warmińsko-mazurskie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam