Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Lata 2001-2007

 


XVII Tur­niej — 2001

Tur­niej od­był się w Słu­bi­cach w dniach od 6 do 16 lip­ca. Pierw­sze miej­sce za­jął LKS Spar­ta­kus Da­le­szy­ce (woj. świę­to­krzy­skie), dru­gie WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce (woj. ma­ło­pol­skie), trze­cie MLKS Go­pło Krusz­wi­ca (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie), i ko­lej­ne: LUKS Mar­kus Opo­le (woj. opol­skie), LZS Or­kan Dą­brów­ka Wiel­ka (woj. ślą­skie), SKS LZS Prze­zmark (woj. po­mor­skie), UKS Zgo­da Ol­szo­wa (woj. wiel­ko­pol­skie) i ó­sme Gim­na­zjum Nr 1 So­kół­ka (woj. pod­la­skie).

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał wy­bra­ny Woj­ciech Woj­cie­szyń­ski z Da­le­szyc, naj­lep­szym bram­ka­rzem oka­zał się Ka­rol Ko­złow­ski z So­kół­ki, naj­wię­cej bra­mek strze­lił To­masz Wój­cik z Da­le­szyc, naj­lep­szy w kon­kur­sie żon­gler­ki pił­ką oka­zał się Do­mi­nik Cie­śla ze Swo­szo­wic. Pu­char fair play zdo­by­ła dru­ży­na UKS Zgo­da Ol­szo­wa. W su­mie ro­ze­gra­no 16 spo­tkań, w któ­rych pa­dło 56 bra­mek, a więc 3,5 bram­ki na mecz („do na­śla­do­wa­nia na bo­iskach pierw­szej ligi” — na­pi­sał w spra­woz­da­niu Ma­rek Śledź).

Ro­ze­gra­no mecz tre­ne­rzy kon­tra re­pre­zen­ta­cja tur­nie­ju, ci pierw­si wy­gra­li 7:4, a w me­czu po­ka­zo­wym ka­dry A i ka­dry B — wy­gra­ła ka­dra A (1:0) pro­wa­dzo­na przez tre­ne­ra To­ma­sza Za­biel­skie­go.

Dwaj naj­bar­dziej wy­róż­nia­ją­cy się pił­ka­rze tego tur­nie­ju Ma­te­usz Ba­ran z WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce i Ad­rian An­drzej­czak z LKS Spar­ta­kus Da­le­szy­ce otrzy­ma­li po­wo­ła­nie na kon­sul­ta­cje re­pre­zen­ta­cji U-15 pro­wa­dzo­nej przez Krzysz­to­fa Chro­ba­kaTo­ma­sza Za­biel­skie­go.

Jak zwy­kle w Słu­bi­cach, na uro­czy­stym otwar­ciu i za­mknię­ciu tur­nie­ju obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le głów­nych or­ga­ni­za­to­rów (K­ZLZS — Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, dy­rek­tor Biu­ra He­le­na Ko­ziej oraz od­po­wia­da­ją­ca za or­ga­ni­za­cję tur­nie­ju Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia, Lu­bu­skie Zrze­sze­nie LZS — pre­zes Ta­de­usz Chry­sto­wicz i wi­ce­pre­zes Jan Gra­liń­ski), przed­sta­wi­cie­le lo­kal­nych władz i pre­ze­si słu­bic­kich klu­bów. W za­koń­cze­niu uczest­ni­czył tak­że Je­rzy Ko­ziń­ski, czło­nek Pre­zy­dium PZPN, pre­zes Dol­no­ślą­skie­go ZPN.

W spra­woz­da­niu tre­ne­r-ko­or­dy­na­tor Ma­rek Śledź na­pi­sał m.in.:„Fan­ta­zma­tem jest dla mnie prze­by­wa­nie wśród (prze­pra­szam za wy­ra­że­nie) wa­ria­tów w mło­dzie­żo­wej pił­ce noż­nej i pra­cu­ją­cych w ma­łych ośrod­kach spor­to­wych. Mam tu na my­śli ka­drę szko­le­nio­wą ze­spo­łów fi­na­ło­wych. Pań­stwa po­sta­wa i bez­kre­sne od­da­nie dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej pił­ce noż­nej jest dla mnie do­dat­ko­wą mo­ty­wa­cją do pra­cy. Ci­szę się, że mo­głem przez te kil­ka dni prze­by­wać z pił­ka­rza­mi nie­ska­żo­ny­mi wiel­ko­miej­ską pa­to­lo­gią,„pa­zer­ny­mi” na spor­to­wy suk­ces i nie do­świad­czy­łem fak­tu pro­ble­mu wy­cho­waw­cze­go wy­ma­ga­ją­ce­go mo­jej in­ter­wen­cji”.

Fi­nał cen­tral­ny w Słu­biach za­koń­czył wspa­nia­ły po­kaz sztucz­nych ogni.

 

 


XVIII Tur­niej — 2002

Ten tur­niej od­był się w dniach 4-14 lip­ca, oczy­wi­ście w Słu­bi­cach. Tre­ne­re­m-ko­or­dy­na­to­rem był po­now­nie Ma­rek Śledź. Ho­no­ro­wym go­ściem uro­czy­sto­ści otwar­cia, w któ­rej jak zwy­kle uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­to­rów i lo­kal­nej wła­dzy, był pan Pa­weł Gaw­ry­luk, miesz­ka­niec wsi Grzmią­ca (pow. słu­bic­ki), któ­ry po­dzie­lił się z mło­dy­mi pił­ka­rza­mi swo­imi wra­że­nia­mi z tra­sy raj­du ro­we­ro­we­go mło­dych rol­ni­ków. Rajd od­był się w czerw­cu na tra­sie War­sza­wa­-Bruk­se­la.

W szes­na­stu spo­tka­niach ro­ze­gra­nych pod­czas fi­na­łu tym ra­zem pa­dło 55 bra­mek. Miecz o pierw­sze miej­sce roz­strzy­gnę­ły rzu­ty kar­ne. XVIII tur­niej wy­grał MLKS Go­pło Krusz­wi­ca (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie), dru­gie miej­sce za­jął UKS Gim­na­zjum Strzel­ce Kra­jeń­skie (woj. lu­bu­skie), trze­cie LZS KS Po­wi­śle Dzierz­goń (woj. po­mor­skie) i ko­lej­ne: KS So­kół So­kół­ka (woj. pod­la­skie), LUKS Mar­kus Opo­le (woj. opol­skie), LKS Niwa Nowa Wieś (woj. ma­ło­pol­skie), LKS Jura Nie­go­wa (woj. ślą­skie) i ó­sme MGOK­SiR So­ko­łów Ma­ło­pol­ski (woj. pod­kar­pac­kie).

Naj­lep­szym strzel­cem tego tur­nie­ju zo­stał Ja­ro­sław Ma­ła­chow­ski z Krusz­wi­cy, naj­lep­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­no Da­nie­la Mio­duń­skie­go z Dzierz­go­nia, naj­lep­szym bram­ka­rzem Pio­tra Dmu­chow­skie­go ze Strze­lec Kra­jeń­skich. Pu­char fair play przy­padł dru­ży­nie MGOK­SiR So­ko­łów Ma­ło­pol­ski.

Na­gro­dy rze­czo­we w po­sta­ci sprzę­tu spor­to­we­go dla wszyst­kich uczest­ni­ków ufun­do­wa­li Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i PZPN. W uro­czy­sto­ści za­mknię­cia tur­nie­ju uczest­ni­czył Ste­fan Ant­ko­wiak, czło­nek Za­rzą­du PZPN, pre­zes Wiel­ko­pol­skie­go ZPN.

 

 

 


XIX Tur­niej — 2003

Na bo­iskach w Słu­bi­cach tym ra­zem od­by­ły się dwa tur­nie­je: XIX tur­niej chłop­ców i III dziew­cząt (swój pierw­szy tur­niej dziew­czę­ta ro­ze­gra­ły w 2001 roku). Tre­ne­rem ko­or­dy­na­to­rem był Ma­rek Śledź. Pierw­sze miej­sce zdo­by­ła dru­ży­na LZS Orzeł Trąb­ki Wiel­kie (woj. po­mor­skie), dru­gie LKS Jura Nie­go­wa (woj. ślą­skie), trze­cie MGLKS Tar­pan Mro­cza (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie) i ko­lej­ne: Gim­na­zjum Prost­ki (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie), UKS Tę­cza Przy­tocz­na (woj. lu­bu­skie), LKS Chłod­nia Iglo­opol Za­rszyn (woj. pod­kar­pac­kie), GUKS Gorz­ko­wi­ce (woj. łódz­kie) i ó­sme LZS Sta­szów (woj. świę­to­krzy­skie). Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­no Kry­stia­na Ka­łę z Nie­go­wa, naj­lep­szym bram­ka­rzem oka­zał się Ra­fał Ło­pu­sie­wicz z Przy­tocz­nej, kró­lem strzel­ców zo­stał Ma­rek Ram­biert z Trą­bek Wiel­kich. Pu­char fair play po­wę­dro­wał do dru­ży­ny Gim­na­zjum Prost­ki.

Ze­staw go­ści nie­wie­le się zmie­nił w po­rów­na­niu z po­przed­nim tur­nie­je. Wy­pa­da więc od­no­to­wać obec­ność po­sła Bo­gu­sła­wa Won­to­ra, pre­ze­sa Lu­bu­skie­go Związ­ku Sto­wa­rzy­szeń Kul­tu­ry Fi­zycz­nej oraz przed­sta­wi­cie­la PZPN Mi­ro­sła­wa Go­sie­niec­kie­go, któ­ry w imie­niu pre­ze­sa PZPN Mi­cha­ła List­kie­wi­cza po­dzię­ko­wał pił­ka­rzom za udział w tur­nie­ju. Za­de­kla­ro­wał rów­nież, że na na­stęp­nych tur­nie­jach bę­dą tre­ne­rzy mło­dzie­żo­wych re­pre­zen­ta­cji na­ro­do­wych.

Rok 2003 był ostat­nim ro­kiem, współ­pra­cy z tur­nie­jem tre­ne­ra Mar­ka Śle­dzia.

 

Ma­rek Śledź uro­dził się w 1968 roku w Sta­ra­cho­wi­cach. Był za­wod­ni­kiem PKS Ra­do­miak Ra­dom (ju­nior), Or­ła Wierz­bi­ca (III liga) i AZS AWF War­sza­wa (III Liga). Jest ab­sol­wen­tem AWF w War­sza­wie, ukoń­czył spe­cja­li­za­cję z pił­ki noż­nej jako tre­ner II kla­sy. Stu­dio­wał też 4 lata psy­cho­lo­gię na ATK w War­sza­wie. W la­tach 1993-96 był tre­ne­rem WPKS Gwar­dia War­sza­wa, na­stęp­nie w la­tach 1996-97 SEMP War­sza­wa, w 1997 roku zo­stał tre­ne­rem re­pre­zen­ta­cji War­sza­wy WOZPN rocz­ni­ka 1986. W 2003 roku zo­stał tre­ne­rem ze­spo­łu se­nio­rów MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce. Był tre­ne­rem ka­dry Pol­ski U-11, wie­lo­let­nim człon­kiem Wy­dzia­łu Pił­kar­stwa Mło­dzie­żo­we­go PZPN. Pra­co­wał jako ko­or­dy­na­tor grup mło­dzie­żo­wych w Ami­ce Wron­ki, od 2007 roku od­po­wia­dał za szko­le­nie grup mło­dzie­żo­wych Le­cha Po­znań. Od tego roku (2014) jest dy­rek­to­rem Aka­de­mii Pił­kar­skiej Le­cha Po­znań. Ko­or­dy­na­to­rem tur­nie­ju „PKCz” był w la­tach 1998-2003.

 

 


XX Tur­niej — 2004

W tym roku w Słu­bi­cach od­był się XX tur­niej chłop­ców i IV tur­niej dziew­cząt. Tre­ne­re­m-ko­or­dy­na­to­rem był Ro­bert Śledź (brat Mar­ka). PZPN ufun­do­wał na­gro­dy rze­czo­we, sfi­nan­so­wał po­byt dwóch dru­żyn…dziew­cząt, a pu­cha­ry i na­gro­dy wrę­czał na za­koń­cze­nie tur­nie­ju Je­rzy Mie­dziń­ski, tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski ju­nio­rek do lat 17. Na otwar­ciu obec­ni byli za to w du­żej ilo­ści przed­sta­wi­cie­le Rady Głów­nej Zrze­sze­nia LZS i zrze­szeń wo­je­wódz­kich oraz lo­kal­ne wła­dze. Chłop­cy ro­ze­gra­li 16 me­czów — strze­li­li 68 bra­mek (śred­nia 4 bram­ki na mecz!). Pierw­sze miej­sce w tur­nie­ju za­jął GUKS Gorz­ko­wi­ce (woj. łódz­kie), dru­gie — LUKS Skal­nik Tar­nów Opol­ski (woj. opol­skie), trze­cie — OSiR So­kół So­kół­ka (woj. pod­la­skie), czwar­te — LKS So­kół Bo­rzę­cin (woj. ma­ło­pol­skie), pią­te — UKS LZS Sko­czek GP Sko­ki (woj. wiel­ko­pol­skie), szó­ste — PLKS Ra­zem Da­le­szy­ce (woj. świę­to­krzy­skie), siód­me — GKS Wil­ga Gar­wo­lin (woj. ma­zo­wiec­kie), i ó­sme LZS Ko­ro­na Że­li­strze­wo (woj. po­mor­skie). Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał wy­bra­ny Piotr Po­tę­ga z Gorz­ko­wic, naj­lep­szym strzel­cem oka­zał się Łu­kasz Stud­nia­rek z So­kół­ki, a naj­lep­szym bram­ka­rzem wy­bra­no Bar­to­sza Sło­wiń­skie­go z Gorz­ko­wic. Kon­kurs żon­gler­ki pił­ką wy­grał Grze­gorz Id­czak z Gorz­ko­wic — prze­rwa­no mu po­pis gdy pod­bił pił­kę 2010 razy! Dru­gi w tym kon­kur­sie był Ro­bert Płach­no z Bo­rzę­ci­na, któ­ry sku­tecz­nie żon­glo­wał 1280 razy. Pu­char fair play tra­fił do rąk ze­spo­łu LUKS Skal­nik Tar­nów Opol­ski. A w te­stach spraw­no­ścio­wych zwy­cię­ży­ła dru­ży­na Ra­zem Da­le­szy­ce.

Tra­dy­cyj­nie już od­był się mecz Szko­le­niow­cy i Sę­dzio­wie kon­tra Ka­dra Zgru­po­wa­nia (ale tym ra­zem w ka­drze wy­stą­pi­li za­wod­ni­cy z ze­spo­łów, któ­rzy gra­li naj­mniej mi­nut w me­czach fi­na­ło­wych). Wy­nik 2:0 dla do­ro­słych. W me­czu ka­dry A i B wy­nik rów­nież był 2:0 dla ka­dry B, któ­rą pro­wa­dzi­li tre­ne­rzy Gorz­ko­wic i Skal­ni­ka Tar­nów Opol­ski. Ka­drę A pro­wa­dził Ro­bert Śledź.

W ka­drze A zna­leź­li się oprócz wy­mie­nio­nych wy­żej za­wod­ni­ków na­gro­dzo­nych tak­że: Prze­my­sław Ku­bic­ki (Gorz­ko­wi­ce), Ja­cek Pie­cuch i Ja­kub Ro­sin (Sko­ki), Ma­riusz Ma­ku­lec i Pa­weł Mi­kul­ski (Gar­wo­lin), Pa­tryk Dzie­ni­so­wicz i Łu­kasz Tro­chim (So­kół­ka), Mi­chał Płot­ka (Że­li­strze­wo), An­drzej Smo­larz, Adam Sy­ro­wisz­ka, Je­rzy Joń­czyk (Tar­nów Opol­ski).

W ka­drze B gra­li: Da­riusz Gieł­da, Woj­ciech Bog­dan, Ma­rek Dzie­dziul, Łu­kasz Szy­ma­no­wicz (So­kół­ka), Mi­chał Otaw­ski i Krzysz­tof Ka­pu­sta (Da­le­szy­ce), An­drzej Bu­rzyń­ski i Ar­tur Gie­ra­ga (Gorz­ko­wi­ce), Ra­do­sław Ra­ko­wicz (Sko­ki), Bar­tek Si­ta­rek (Gar­wo­lin), To­masz Wró­blew­ski, Łu­kasz Ko­zioł, Ma­te­usz Ma­chow­ski (Bo­rzę­cin), Pa­weł Cze­resz­ko (Że­li­strze­wo) i Da­wid Zo­gło­wek (Tar­nów Opol­ski).

W za­koń­cze­niu fi­na­łu udział wzię­li m.in.: po­sło­wie Sta­ni­sław Ko­pećBo­gu­sław Won­tor, Ha­li­na Ku­row­ska, przed­sta­wi­ciel­ka Pre­ze­sa Pol­skiej Fe­de­ra­cji Spor­tu, Ma­ciej Szy­ku­ła Lu­bu­ski Ku­ra­tor Oświa­ty i Al­fred No­wo­sadz­ki wi­ce­pre­zes Lu­bu­skie­go ZPN.

„Po­ziom tur­nie­ju był wy­so­ki pod wzglę­dem spor­to­wym i or­ga­ni­za­cyj­nym — pi­sał tre­ner Ro­bert Śledź. — Zma­ga­nia by­ły cie­ka­we, a o tym że za­wod­ni­cy pre­zen­to­wa­li do­brą dys­po­zy­cję niech świad­czy licz­ba zdo­by­tych goli”. We wnio­skach do or­ga­ni­za­to­rów tre­ne­r-ko­or­dy­na­tor ape­lo­wał o więk­szą re­kla­mę im­pre­zy w me­diach, sko­or­dy­no­wa­nie ter­mi­nu roz­gry­wek z in­ny­mi ogól­no­pol­ski­mi tur­nie­ja­mi — w 2004 w tym sa­mym cza­sie od­by­wał się tur­niej o Pu­char Mi­cha­ło­wi­cza (rocz­nik 1988) oraz Pu­char Dey­ny (rocz. 1990) — pro­po­no­wał też roz­dzie­le­nie tur­nie­ju chłop­ców i dziew­cząt by ten ostat­ni na­brał więk­szej ran­gi.

W trak­cie tur­nie­ju mło­dzi pił­ka­rze nie­od­płat­nie ko­rzy­sta­li z ba­se­nu, wzię­li udział w wod­niac­kiej im­pre­zie kul­tu­ral­no­-tu­ry­stycz­nej „Flis Od­rzań­ski”, zwie­dzi­li Mu­zeum Bo­cia­na w miej­sco­wo­ści Kło­pot, uczest­ni­czy­li w wy­ciecz­ce do Cen­trum Spor­to­wo­-Re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go „Sło­wian­ka” w Go­rzo­wie Wlkp., w wol­nych chwi­lach zaś ki­bi­co­wa­li dziew­czę­tom.

 

 


XXI Tur­niej — 2005

Tur­niej jak zwy­kle od­był się w Słu­bi­cach, tym ra­zem w dniach od 1 do 11 lip­ca. Ofi­cjal­ne­go otwar­cia fi­na­łu do­ko­nał Wa­cław Hur­ko, wi­ce­pre­zes RG KZ LZS. Po raz ko­lej­ny na na­szej im­pre­zie obec­ny był po­seł Bo­gu­sław Won­tor. Tym ra­zem w 16 me­czach strze­lo­no 57 bra­mek. Naj­wię­cej bra­mek w jed­nym me­czu strze­li­ła dru­ży­na Po­lo­nia Pło­ty, któ­ra po­ko­na­ła Or­li­ka Re­szel 9:0. Pierw­sze miej­sce w XXI tur­nie­ju wy­wal­czy­ła dru­ży­na LKS Niwa Nowa Wieś (woj. ma­ło­pol­skie), dru­gie za­jął GZ LZS Gło­gó­wek (woj. opol­skie), trze­cie — MGLKS Po­lo­nia Pło­ty (woj. za­chod­nio­po­mor­skie), czwar­te — UKS Con­cord Mu­ro­wa­na Go­śli­na (woj. wiel­ko­pol­skie), pią­te — LKS Orzeł Psa­ry (woj. ślą­skie), szó­ste — MLKS Go­pło Krusz­wi­ca (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie), siód­me — LUKS Or­lik Re­szel (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie) i ó­sme — LKS Gro­dzisz­czan­ka Gro­dzi­sko Dol­ne (woj. pod­kar­pac­kie).

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał Woj­ciech Za­rę­ba (No­wa Wieś), bram­ka­rzem Ro­bert Resz­ka (Re­szel), kró­lem strzel­ców Ja­kub Tar­ka (Pło­ty), naj­ak­tyw­niej­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­no Ma­te­usza Kul­pę (Gro­dzi­sko Dol­ne). Mi­strzem żon­gler­ki zo­stał Ma­te­usz Lo­renz (Gło­gó­wek), dru­gie miej­sce za­jął Woj­ciech Za­rę­ba (Ni­wa), a trze­cie Pa­weł Ja­nec­ki (P­sa­ry). Naj­wię­cej bra­mek (16) strze­li­ła dru­ży­na Po­lo­nii Pło­ty, a Pu­char fair play zdo­był Or­lik Re­szel.

W tra­dy­cyj­nym me­czu szko­le­niow­ców i sę­dziów oraz ka­dry zgru­po­wa­nia tym ra­zem wy­nik brzmiał 4:4, w rzu­tach kar­nych 8:7 dla do­ro­słych. W dru­gim me­czu ka­dra A po­ko­na­ła ka­drę B 3:1. Ka­drę A pro­wa­dził Ro­bert Śledź, a gra­li w niej poza wy­żej wy­mie­nio­ny­mi (bez Ma­te­usza Lo­ren­za): Ma­riusz Pi­sko­rek, Kon­rad Bą­czek, Kac­per Po­lak (No­wa Wieś), Mar­cin Pie­cha­czek, Ma­rek Ko­tysz (Gło­gó­wek), Ni­ko­dem Kraj­nyk (Krusz­wi­ca), To­masz Fąk (Re­szel), Mi­chał Żu­ra­wik (Pło­ty), Mi­ro­sław Wie­czo­rek, Łu­kasz Prze­woź­ny (Mu­ro­wa­na Go­śli­na), Ro­bert Woj­syk (P­sa­ry).

W ka­drze B, któ­rą pro­wa­dzi­li Sta­ni­sław Pa­ła­mur­czuk, tre­ner Niwy i R. Fir­lus, tre­ner Gło­gów­ka gra­li: Ad­rian Śmi­gu­lec, Woj­ciech Łach­mań­ski (Re­szel), Ma­te­usz Ro­ga­la i Piotr Wy­so­gląd (No­wa Wieś), Pa­weł Pa­sik, Ma­ciej Cym­kiej (Pło­ty), Ma­te­usz Ruta, Bar­tosz Po­chyl­ski (Mu­ro­wa­na Go­śli­na), Zbi­gniew Dą­bek, Da­wid Gdań­ski (Gro­dzi­sko Dol­ne), To­masz Jur­kie­wicz, Ma­te­usz Za­czyń­ski (P­sa­ry), Prze­my­sław Su­liń­ski, Da­mian Nyk (Krusz­wi­ca), Ma­te­usz Bar­ton, Piotr Zgo­da (Gło­gó­wek).

W wol­nych chwi­lach uczest­ni­cy zwie­dza­li Frank­furt i Słu­bi­ce, byli na wy­ciecz­ce w aqu­apar­ku „Sło­wian­ka” w Go­rzo­wie Wlkp. Wy­ty­po­wa­ni za­wod­ni­cy wzię­li udział w po­ka­zo­wych za­ję­ciach szko­le­nio­wych pro­wa­dzo­nych przez tre­ne­ra­-ko­or­dy­na­to­ra Ro­ber­ta Śle­dzia i asy­stu­ją­cych mu tre­ne­rów, dla szko­le­niow­ców wszyst­kich ekip przy­go­to­wa­no sze­reg ma­te­ria­łów z za­kre­su tre­nin­gu pił­ki noż­nej. Oczy­wi­ście wszyst­kie uczest­ni­czą­ce w tur­nie­ju dru­ży­ny poza pu­cha­ra­mi, me­da­la­mi i dy­plo­ma­mi otrzy­ma­ły wy­so­kiej ja­ko­ści sprzęt pił­kar­ski. Pu­cha­ry i na­gro­dy od Pre­ze­sa PZPN Mi­cha­ła List­kie­wi­cza wrę­czał Al­fred No­wo­sadz­ki, wi­ce­pre­zes Lu­bu­skie­go ZPN.

Ro­bert Śledź po raz ostat­ni był tre­ne­re­m-ko­or­dy­na­to­rem.

 

Ro­bert Śledź

Ro­bert Śledź, uro­dził się w 1963 roku w Ra­do­miu. Ukoń­czył AWF w War­sza­wie w 1992 roku, jest tre­ne­rem I kla­sy. Pra­cę za­czął jako na­uczy­ciel wf w SP w Ra­do­miu. Był tre­ne­rem RKS Ra­do­miak, pro­wa­dził też ze­spół se­nio­rów GKS Oron­ka Oroń­sko, był tre­ne­rem re­pre­zen­ta­cji Ma­zow­sza, grup mło­dzie­żo­wych UKS Or­lik 14 Ra­dom, GKS Zo­rza Ko­wal, tre­ne­re­m-ko­or­dy­na­to­rem Ra­dom­skie­go OZPN, obec­nie jest człon­kiem Wy­dzia­łu Szko­le­nio­we­go Ra­dom­skie­go OZPN. Z tre­ner­ską pra­cą Ro­ber­ta Śle­dzia zwią­za­ne są dwa bar­dzo zna­ne na­zwi­ska — Ro­bert Le­wan­dow­skiMa­ciej Skor­ża (tre­ner Groc­li­na, Ami­cy, Wi­sły Kra­ków i Le­cha Po­znań). Tego pierw­sze­go tre­no­wał w re­pre­zen­ta­cji Ma­zow­sza, gdy Le­wan­dow­ski grał w Var­so­vii i Del­cie War­sza­wa. Ten dru­gi jako 13-la­tek roz­po­czął u nie­go tre­nin­gi w Ra­do­miu.

 

 

 


XXII Tur­niej — 2006

Fi­nał cen­tral­ny od­był się w dniach 1-8 lip­ca na obiek­tach Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Słu­bi­cach. Star­to­wa­ło jak zwy­kle 8 dru­żyn, wy­ło­nio­nych w fi­na­łach mię­dzy­wo­je­wódz­kich. Me­cze by­ły wy­rów­na­ne (mecz o pierw­sze miej­sce roz­strzy­gnę­ły rzu­ty kar­ne) i… mę­czą­ce, bo przez ca­ły czas pa­no­wa­ła tem­pe­ra­tu­ra oko­ło 30 stop­ni C. Ten tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na TKS To­ma­so­via To­ma­szów Lu­bel­ski (woj. lu­bel­skie), dru­gie miej­sce za­ję­ło ULKS Ma­zow­sze Mięt­ne (woj. ma­zo­wiec­kie), trze­cie — LKS Or­kan Pie­ka­ry Ślą­skie (woj. ślą­skie), czwar­te — LKS Ostro­via Ostro­wy (woj. łódz­kie), pią­te — LZS No­teć Ro­sko (woj. wiel­ko­pol­skie), szó­ste — MULKS Pu­sty­nia (woj. pod­kar­pac­kie), siód­me — MLKS Znicz Bia­ła Pi­ska (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie), ó­sme — LKS Żu­ła­wy Nowy Dwór Gdań­ski (woj. po­mor­skie). Pu­char fair play tra­fił do rąk dru­ży­ny z Bia­łej Pi­skiej, pu­cha­ry bur­mi­strza dla naj­sku­tecz­niej­szej dru­ży­ny do To­ma­so­vii To­ma­szów i jej tre­ne­ra Ja­ro­sła­wa Ko­rze­nia jako naj­lep­sze­go tre­ne­ra tur­nie­ju. W 16 me­czach pa­dło 45 bra­mek, naj­wyż­szy wy­nik padł w me­czu o pią­te miej­sce No­teć — Pu­sty­nia 6:0.

Kró­lem strzel­ców zo­stał Hu­bert Kry­stek z Ro­sko, naj­lep­szym bram­ka­rzem wy­bra­no Krzysz­to­fa Wal­cza­ka z Ostro­wy, naj­lep­szym za­wod­ni­kiem tur­nie­ju oka­zał się Piotr Dar­mo­chwał z To­ma­szo­wa Lu­bel­skie­go, naj­lep­szym obroń­cą wy­bra­no Ka­ro­la Ku­li­sia z Bia­łej Pi­skiej. Pu­cha­ra­mi i upo­min­ka­mi uho­no­ro­wa­no tak­że zwy­cięz­ców tur­nie­ju żon­gler­ki: 1. Ka­rol Ja­nik (Bia­ła Pi­ska), 2. Krzysz­tof Ro­ma­now­ski (Bia­ła Pi­ska), 3. Krzysz­tof Po­boż­ny (Ma­zow­sze Mięt­ne).

Był to pierw­szy tur­niej, pod­czas któ­re­go nie by­ło tre­ne­ra­-ko­or­dy­na­to­ra. PZPN ufun­do­wał pu­char dla zwy­cięz­cy i od­de­le­go­wał jak za­wsze sę­dziów na za­wo­dy, a tak­że kom­plet stro­jów pił­kar­skich dla jed­nej dru­ży­ny. Chłop­cy zwie­dzi­li Słu­bi­ce i Frank­furt n/O, ko­rzy­sta­li z ba­se­nu i aqu­apar­ku „Sło­wian­ka” w Go­rzo­wie Wlkp., a po kon­kur­sie żon­gler­ki mo­gli oglą­dać po­kaz sztucz­nych ogni.

W uro­czy­sto­ści otwar­cia i za­mknię­cia tur­nie­ju jak zwy­kle by­ło du­żo przed­sta­wi­cie­li Zrze­sze­nia LZS i lo­kal­nych władz a tak­że Hen­ryk Gru­cho­ciak, wi­ce­pre­zes Lu­bu­skie­go ZPN. Otwar­cia tur­nie­ju do­ko­nał bur­mistrz Słu­bic Ry­szard Bo­dziac­ki. Ślu­bo­wa­nie w imie­niu uczest­ni­ków zło­żył Woj­ciech Wiel­gó­rec­ki z LKS Or­kan Pie­ka­ry Ślą­skie, w imie­niu sę­dziów Pa­weł Ja­wor­ski (WS Go­rzów Wlkp.), po­czet fla­go­wy sta­no­wi­li: Emil Anu­sie­wicz (Mięt­ne), Se­ba­stian Leś­ko (To­ma­szów Lub.) i Pa­weł Ki­siel (Pu­sty­nia).

Na za­koń­cze­nie tur­nie­ju wszyst­kim za­wod­ni­kom, tre­ne­rom i sę­dziom oraz dzia­ła­czom Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS po­dzię­ko­wa­ła He­le­na Ko­ziej, se­kre­tarz KZ LZS.

 

 

 


XXIII Tur­niej — 2007

Po raz pierw­szy ze wzglę­dów fi­nan­so­wych w fi­na­le cen­tral­nym za­rów­no chłop­ców jak i dziew­cząt, któ­re od­by­ły się w Słu­bi­cach tak znacz­nie zmniej­szo­no ilość uczest­ni­ków (po 4 dru­ży­ny) i czas trwa­nia tur­nie­ju — tyl­ko 5 dni. Go­ściem tur­nie­ju był zna­ko­mi­ty bie­gacz na 800 m Pa­weł Cza­piew­ski z LKS Lu­busz Słu­bi­ce. Otwar­cia tur­nie­ju do­ko­nał Sta­ni­sław Ko­peć, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS. Chłop­cy ro­ze­gra­li 6 me­czów, w któ­rych strze­li­li 31 bra­mek (5,16 bram­ki na mecz!). Tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na TKS To­ma­so­via To­ma­szów Lu­bel­ski (woj. lu­bel­skie), dru­gie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na Gim­na­zjum w Żu­ro­mi­nie (woj. ma­zo­wiec­kie), trze­cie — MULKS Łask (woj. łódz­kie), czwar­te — UKS Kłos Za­nie­myśl (woj. wiel­ko­pol­skie). O miej­scach 2-4 de­cy­do­wał sto­su­nek bra­mek. Pu­char fair play tra­fił do rąk MULKS Łask.

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał Se­ba­stian Głaz (To­ma­szów Lub.), naj­lep­szym bram­ka­rzem wy­bra­no Ma­te­usza Pyr­kow­skie­go (Łask), naj­lep­szym strzel­cem zo­stał Woj­ciech Waw­rzy­si­szyn (Łask), naj­lep­szym za­wod­ni­kiem Nor­bert Dre­gier (Łask), naj­lep­szym tre­ne­rem wy­bra­no Ro­ber­ta Pio­trow­skie­go (Żu­ro­min).

W kon­kur­sie żon­gler­ki pierw­sze miej­sce za­jął Ja­nusz Ossow­ski (Żu­ro­min), dru­gi był Bar­tło­miej Bed­na­rek, a trze­ci Krzysz­tof Ka­nios — obaj Łask.

W za­koń­cze­niu wziął udział m.in. wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS Wa­cław Hur­koHen­ryk Urbaś, dzien­ni­karz Pol­skie­go Ra­dia. Pod­su­mo­wał prze­bieg tur­nie­ju An­drzej Mar­ty­niak, kie­row­nik tur­nie­ju, bo w tym roku po­dob­nie jak w po­przed­nim nie by­ło tre­ne­ra­-ko­or­dy­na­to­ra.

 


Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam