Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Wydawnictwa

Jesz­cze do po­ło­wy lat 80–tych XX wie­ku Zrze­sze­nie LZS wy­da­wa­ło dla swo­ich człon­ków licz­ne bro­szu­ry, po­rad­ni­ki i ma­te­ria­ły szko­le­nio­we. W ostat­nich la­tach, głów­nie z po­wo­dów fi­nan­so­wych ta dzia­łal­ność pra­wie wy­ga­sła. Po­dob­nie jest z pra­są. Pierw­szy nu­mer przy­szłych „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych” uka­zał się w 1953 roku jako „Prze­gląd Spor­to­wy — Wy­da­nie dla Wsi”, póź­niej „WS” sta­ły się or­ga­nem pra­so­wym Zrze­sze­nia. W la­tach 70–tych wy­cho­dzi­ły w na­kła­dzie 70 ty­się­cy eg­zem­pla­rzy. Prze­sta­ły ist­nieć na ryn­ku pra­so­wym pod ko­niec lat 1990 roku. W la­tach póź­niej­szych Rada Głów­na Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS wy­da­wa­ła spo­ra­dycz­ne nu­me­ry tyl­ko do użyt­ku we­wnętrz­ne­go lub jak w po­ło­wie lat 90–tych jako do­da­tek do „No­wej Wsi”. Od 2008 roku uka­zu­je się rocz­nie od 4 do 5 nu­me­rów — tak­że tyl­ko do użyt­ku we­wnętrz­ne­go.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam