Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Powiatowe Zjazdy LZS w Kamiennej Górze i Zgorzelcu

24 lu­te­go w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Gmi­ny Ka­mien­na Gó­ra od­był się Wal­ny Zjazd Spra­woz­daw­czo­-Wy­bor­czy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Ka­mien­nej Gó­rze. W trak­cie Zjaz­du pod­su­mo­wa­no po­przed­nią ka­den­cję, na­kre­ślo­no kie­run­ki dzia­ła­nia na lata 2015-2019 oraz wy­bra­no nowe wła­dze. Prze­wod­ni­czą­cym zo­stał Zbi­gniew Bed­na­rek, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy — Edward Ta­siorJa­cek Le­gat, se­kre­tarz Wie­sław Li­pień, skarb­nik Woj­ciech Za­sa­da, człon­ko­wie: Jó­zef Ko­cio­łek, Bar­tło­miej Łu­ka­sik, Ma­rek Rze­szu­tek, Pa­weł Szwa­ja. Prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej zo­stał Zdzi­sław Bo­roń, a człon­ka­mi Jan Grze­si­czakKa­zi­mierz Ho­tloś.

6 mar­ca 2015 roku w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Gmi­ny w Zgo­rzel­cu od­był się Po­wia­to­wy Wal­ny Zjazd De­le­ga­tów LZS. Wy­bra­no wła­dze Zrze­sze­nia LZS Po­wia­tu Zgo­rze­lec­kie­go w skła­dzie:

prze­wod­ni­czą­cy — Fran­ci­szek Ha­ber, 1 za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go — Zbi­gniew Ma­ły­sa, 2 za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go — Ry­szard Fe­de­ro­wicz, człon­ko­wie — Grze­gorz Mi­ło­sze­wiczAd­rian Ka­czan. W skład Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej we­szli Emil Naj­da — prze­wod­ni­czą­cy i Wła­dy­sław Za­grod­nik z-ca prze­wod­ni­czą­ce­go.

W zjeź­dzie uczest­ni­czy­li: wójt gmi­ny Zgo­rze­lec Piotr Ma­chaj, se­kre­tarz gm. Zgo­rze­lec Ma­rek Wo­la­nin,

z-ca dy­rek­to­ra GOK Zgo­rze­lec Mo­ni­ka Ku­rek, se­kre­tarz DZ LZS we Wro­cła­wiu Piotr Rost­kow­ski.

De­le­ga­tem na Zjazd Wo­je­wódz­ki LZS wy­bra­no kol. Fran­cisz­ka Ha­be­ra.

W trak­cie Zjaz­du uho­no­ro­wa­no naj­ak­tyw­niej­szych dzia­ła­czy LZS z te­re­nu po­wia­tu zgo­rze­lec­kie­go od­zna­cze­nia­mi Za­słu­żo­ny Dzia­łacz LZS i Du­ży­mi Ho­no­ro­wym Od­zna­ka­mi DZ LZS we Wro­cła­wiu.

(woj. dol­no­ślą­skie)

Grand Prix LZS w tenisie stołowym województwa lubelskiego

28 stycz­nia w sali Ze­spo­łu Szkół w Ło­pien­ni­ku Gór­nym ro­ze­gra­ny zo­stał I Tur­niej Te­ni­sa Sto­ło­we­go z cy­klu Grand Prix LZS 2015 r. To ko­lej­na edy­cja tej im­pre­zy zor­ga­ni­zo­wa­na przez Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. W tym roku za­pla­no­wa­no 8 ta­kich tur­nie­jów. II tur­niej od­był się w Niedź­wia­dzie 7 lu­te­go, a trze­ci 7 mar­ca w Niem­cach.

W Ło­pien­ni­ku Gór­nym or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów byli dzia­ła­cze UKS Ża­czek Faj­sła­wi­ce pod kie­row­nic­twem pre­ze­sa tego klu­bu Ta­de­usza Boch­nia­rza. Spon­so­ra­mi im­pre­zy byli pań­stwo Kry­sty­na i Bo­le­sław Idzik z Faj­sła­wic oraz pre­zes Spół­dziel­ni Rol­ni­czo­-Han­dlo­wej z Faj­sła­wic Zby­sław Ku­trze­pa.

W pię­ciu ka­te­go­riach wie­ko­wych wy­stą­pi­ło 105 uczest­ni­ków z 20 klu­bów z wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go. Po­ziom tur­nie­ju był dość zróż­ni­co­wa­ny, star­to­wa­li za­wod­ni­cy z klu­bów li­go­wych oraz ama­to­rzy. Zdo­byw­cy czo­ło­wych miejsc otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we me­da­le, pu­cha­ry oraz dy­plo­my ufun­do­wa­ne przez spon­so­rów im­pre­zy.

Tur­niej w Niedź­wia­dzie roz­gry­wa­ny był o Pu­char Wój­ta Gmi­ny. Za­wo­dy od­by­ły się dzię­ki nie­od­płat­nie udo­stęp­nio­nej sali spor­to­wej przez dy­rek­tor miej­sco­we­go gim­na­zjum Gra­ży­nę Sza­frań­ską. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 112 za­wod­ni­ków. Nie­spo­dzian­kę w za­wo­dach spra­wił wśród se­nio­rów Prze­my­sław Po­wroź­nik (Dy­stans Niedź­wia­da) — wy­grał tur­niej po­ko­nu­jąc za­wod­ni­ków wy­stę­pu­ją­cych w wyż­szych roz­gryw­kach li­go­wych. War­to tak­że wy­mie­nić Teo­fi­la Cze­ka­ja (Pia­sko­via Pia­ski), któ­ry ma­jąc 77 lat wy­grał dwie wal­ki z du­żo młod­szy­mi od sie­bie za­wod­ni­ka­mi. W ka­te­go­rii se­nio­rek wy­gra­ła Dag­ma­ra Ba­ra­now­ska (UPKS Arka Ryki). W mło­dzicz­kach zwy­cię­ży­ła Ju­sty­na Ma­łek (Spar­ta­kus Dzwo­la), w mło­dzi­kach wy­grał Bar­tosz Ko­wal­czyk (Le­wart), w ju­nio­rach zwy­cię­żył Ma­te­usz Ba­ra­now­ski (Doj­li­dy Bia­ły­stok).

Or­ga­ni­za­to­ra­mi III tur­nie­ju byli dzia­ła­cze Uczniow­skie­go Klu­bu Spor­to­we­go w Niem­cach pod kie­row­nic­twem tre­ne­ra te­ni­si­stów sto­ło­wych tego klu­bu Krzysz­to­fa Barsz­cza. Uro­czy­ste­go otwar­cia tur­nie­ju do­ko­na­ła se­kre­tarz RW ZLZS Elż­bie­ta Orze­chow­ska. Zdo­byw­cy czo­ło­wych lo­kat otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we pu­cha­ry oraz oko­licz­no­ścio­we dy­plo­my, któ­rych spon­so­ra­mi byli: Wójt Gmi­ny Niem­ce Krzysz­tof Urbaś oraz Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Oko­licz­no­ścio­wym pu­cha­rem zo­stał wy­róż­nio­ny naj­star­szy uczest­nik za­wo­dów 79-let­ni Ta­de­usz Ma­le­szyk. W tur­nie­ju wzię­ło udział 115 uczest­ni­ków.W po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach wy­gry­wa­li fa­wo­ry­ci, nie­spo­dzian­ka by­ła po raz ko­lej­ny wy­gra­na Prze­my­sła­wa Po­wroź­ni­ka UKS Dy­stans Nie­dzwia­da w kon­ku­ren­cji se­nio­rów, któ­ry wy­prze­dził za­wod­ni­ków z wyż­szych lig. Naj­licz­niej­sza eki­pę sta­no­wi­ła mło­dzież z klu­bu SA­LOS Ka­li­na Lu­blin, któ­rej opie­ku­nem był Ra­fał Gór­ski.

(woj. lu­bel­skie)

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Trąbki Wielkie

2 mar­ca 2015 w hali spor­to­wej Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­ska w Trąb­kach Wiel­kich ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej w Mini Pił­ce Ręcz­nej Dziew­cząt i Chłop­ców.

W tur­nie­ju wy­star­to­wa­ły wszyst­kie re­pre­zen­ta­cje szkół z gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie. Za­rów­no w tur­nie­ju chłop­ców jak i dziew­cząt wy­gra­ły dru­ży­ny SP Trąb­ki Wiel­kie.

Tur­niej był roz­gry­wa­ny sys­te­mem każ­dy z każ­dym 2 x 5 mi­nut. Po­szcze­gól­ne me­cze na prze­mian sę­dzio­wa­li opie­ku­no­wie z po­szcze­gól­nych szkół. Ogó­łem ro­ze­gra­no 20 me­czy i strze­lo­no 140 bra­mek w tym dziew­czę­ta strze­li­ły 74. W dzie­wią­tej — przed­ostat­niej run­dzie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne me­cze o pierw­sze miej­sce po­mię­dzy dru­ży­na­mi chłop­ców i dziew­cząt z SP So­bo­widz i SP Trąb­ki Wiel­kie.

Me­cze by­ły bar­dzo wy­rów­na­ne i trzy­ma­ją­ce ki­bi­ców w na­pię­ciu do ostat­niej mi­nu­ty. Po­dwój­ne zwy­cię­stwo od­nie­śli re­pre­zen­tan­ci z SP Trą­bek Wiel­kich i za­pew­ni­li so­bie awans Po­wia­to­wych Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. Bar­ba­ra Ku­char­ska or­ga­ni­za­tor­ka igrzysk na za­koń­cze­nie wrę­czy­ła wszyst­kim dru­ży­nom pa­miąt­ko­we dy­plo­my.

(woj. po­mor­skie)

Turnieje piłkarskie w Lini

1 mar­ca na bo­isku „Or­lik” w Lini, od­był się I Otwar­ty Tur­niej Pił­kar­ski rocz­ni­ka 1999 i star­si. Do tur­nie­ju przy­stą­pi­ło 12 ze­spo­łów: Szo­gun Sie­ra­ko­wi­ce, Le­wi­no, Dą­brów­ka II Li­nia, FC Lę­bork, Ja­maj­ka Wej­he­ro­wo oraz Kom­ple­t-Dach Sia­no­wo, Dą­brów­ka I Li­nia, Ajax Wandt­ke Gru­pa Sie­ra­ko­wi­ce, Bia­łe Lwy Ce­wi­ce, Go­ści­ci­no, Iskra Gdy­nia i MKS Pro­Fan Go­ści­ci­no. Tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na Dą­brów­ka II Li­nia.

W me­czu o 3 miej­sce MKS Pro­Fan Go­ści­ci­no roz­pra­wił się z dru­ży­ną z Sie­ra­ko­wic. W wiel­kim fi­na­le po 10 mi­nu­tach gry wy­nik był bez­bram­ko­wy. Emo­cje po­ja­wi­ły się w se­rii rzu­tów kar­nych, dzię­ki wspa­nia­łym in­ter­wen­cjom bram­ka­rza z Lini pierw­sze miej­sce po­wę­dro­wa­ło dla dru­ży­ny z Dą­brów­ki.

Or­ga­ni­za­to­rzy przy­zna­li 3 na­gro­dy in­dy­wi­du­al­ne, naj­lep­szym bram­ka­rzem zo­stał Do­mi­nik Kon­kel, naj­lep­szym strzel­cem Pa­tryk Pta­siń­ski, a naj­lep­szym za­wod­ni­kiem Ar­tur Na­rew­ski, wszy­scy z Dą­brów­ki II Li­nia. Uro­czy­stej de­ko­ra­cji za­wod­ni­ków do­ko­na­ła Astri­da Ka­czyń­ska, za­stęp­ca wój­ta gmi­ny Li­nia.

7 mar­ca od­był się dru­gi Otwar­ty Tur­niej Pił­kar­ski, tym ra­zem do ry­wa­li­za­cji sta­nę­li za­wod­ni­cy rocz­ni­ka 1999/2000. W tur­nie­ju wzię­ło udział 7 ze­spo­łów: Iskra Gdy­nia, KTS-K Lew Lę­bork, Ti­ger Bon­zo Nie­po­czo­ło­wi­ce, GKS Li­nia, Atle­ti­co Li­nia, Bia­łe Lwy Ce­wi­ce i Ze­nit Łę­czy­ce. Ze­spo­ły za­gra­ły sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”, czas gry to 12 mi­nut bez przerw.

Spo­tka­nia przy­nio­sły du­żo emo­cji oraz bra­mek. Po ro­ze­gra­niu wszyst­kich spo­tkań, z bi­lan­sem 22 strze­lo­ne, 1 stra­co­na bram­ka, na pierw­szym miej­scu za­mel­do­wa­ła się dru­ży­na KTS-K Lew Lę­bork. Dru­gi sto­pień po­dium wy­wal­czy­li za­wod­ni­cy GKS Li­nia z bi­lan­sem 22:5. Na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy Iskry Gdy­nia, bi­lans bram­ko­wy 10:4.

Przy­zna­no 3 na­gro­dy in­dy­wi­du­al­ne: naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał Ma­ciej Przy­bo­row­ski (I­skra Gdy­nia), naj­lep­szym bram­ka­rzem, Da­niel Seń (KT­S-K Lew Lę­bork), a kró­lem strzel­ców zdo­byw­ca 16 bra­mek Da­wid Mi­lew­czyk (GKS Li­nia). Za­wod­ni­cy otrzy­ma­li dy­plo­my, pa­miąt­ko­we me­da­le i na­gro­dy rze­czo­we.

Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lini, Gmin­ny Dom Kul­tu­ry w Lini, oraz Urząd Gmi­ny w Lini. Spo­tka­nia sę­dzio­wa­li, Ani­ma­tor Spor­tu w gmi­nie Li­nia, Ra­fał Bronk, oraz Ani­ma­tor Or­li­ka Ja­kub Brze­ski. Przy or­ga­ni­za­cji za­wo­dów po­ma­ga­li człon­ko­wie GS LZS w Lini.

(woj. po­mor­skie)

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego LZS w halowej piłce nożnej

24 lu­te­go od­by­ły się Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ole­skie­go LZS w ha­lo­wej pił­ce noż­nej. Był to tur­niej pe­łen nie­spo­dzia­nek, zdo­mi­no­wa­ły go ze­spo­ły z kla­sy B, czy­li naj­niż­szej kla­sy roz­gryw­ko­wej. Star­to­wa­ło 13 dru­żyn a me­cze roz­gry­wa­no w Go­rzo­wie Ślą­skim i Pra­sz­ce. Wy­gra­ła nie­spo­dzie­wa­nie dru­ży­na LZS Ko­ście­li­ska.

Naj­moc­niej­szą gru­pą za­wo­dów, roz­gry­wa­nych w hali w Go­rzo­wie Ślą­skim (fa­za gru­po­wa) i w Pra­sz­ce (fa­za gru­po­wa i fi­na­ło­wa), oka­za­ła się gru­pa B (Bu­dow­la­ni Stro­jec, LZS Ko­ście­li­ska, LZS Bor­ki Wiel­kie). W tej wy­rów­na­nej gru­pie o ko­lej­nych miej­scach mu­sia­ło de­cy­do­wać lo­so­wa­nie, bo­wiem wszyst­kie me­cze za­koń­czy­ły się wy­ni­kiem 2-1.

Ze­spół z tej gru­py LZS Ko­ście­li­ska oka­zał się „czar­nym ko­niem” tur­nie­ju i jego zwy­cięz­cą, eli­mi­nu­jąc po dro­dze LZS Rud­ni­ki (po rzu­tach kar­nych), LZS Li­go­tę Ole­ską (2-1) czy w pół­fi­na­le Pia­sta Go­rzów Ślą­ski (1-0).

Rów­nie za­ska­ku­ją­ca by­ła dru­ga po­zy­cja LZS-u Bor­ki Wiel­kie, któ­ry miał nie­co ła­twiej­szą dra­bin­kę. Z gru­py wy­szedł na trze­cim miej­scu z po­wo­du lo­so­wa­nia, a póź­niej po­ko­nał ko­lej­no LZS Wi­chrów 4-1, Sto­bra­wę Wa­cho­wi­ce 3-1, Bu­dow­la­nych Stro­jec 4-0, aż w koń­cu w fi­na­le zo­stał za­trzy­ma­ny przez ze­spół z Ko­ście­lisk, mimo że jesz­cze przy sta­nie 0-0, Łu­kasz Wa­rze­cha, król strzel­ców tur­nie­ju, wy­ko­ny­wał rzut kar­ny. Obro­nił jed­nak nie byle kto, bo naj­lep­szy bram­karz tur­nie­ju Mar­cin Mań­ka.

Nie po­pi­sa­li się fa­wo­ry­ci, czy­li re­pre­zen­tan­ci A-kla­sy: LZS Rud­ni­ki i LZS Li­go­ta Ole­ska. Ze­spół z Rud­nik w gru­pie za­jął do­pie­ro trze­cie miej­sce, by póź­niej od­paść w wal­ce o ćwierć­fi­nał z LZS-em Ko­ście­li­ska, a dru­ży­na z Li­go­ty Ole­skiej w gru­pie za­ję­ła pierw­sze miej­sce, aby póź­niej od­pa­dła z po­stra­chem fa­wo­ry­tów, czy­li z póź­niej­szym trium­fa­to­rem roz­gry­wek.

Trze­ci A-kla­so­wiec, czy­li Pia­sta Go­rzów Ślą­ski, któ­ry nie grał w naj­sil­niej­szym skła­dzie, w gru­pie za­jął pierw­szej miej­sce, w ćwierć­fi­na­le po­ko­nał LZS Ra­da­wie 4-1, w pół­fi­na­le prze­grał oczy­wi­ście z ze­spo­łem z Ko­ście­lisk, a w me­czu o trze­cie miej­sce po­ko­nał Bu­dow­la­nych Stro­jec 4-2.

Na­gro­dy in­dy­wi­du­al­ne: naj­lep­szy bram­karz — Mar­cin Mań­ka LZS Ko­ście­li­ska, król strzel­ców — Łu­kasz Wa­rze­cha LZS Bor­ki Wiel­kie, naj­lep­szy za­wod­nik — Pa­weł Maj­chrow­ski LZS Ko­ście­li­ska.

Pu­cha­ry, dy­plo­my i sta­tu­et­ki dla naj­lep­szych ze­spo­łów wrę­cza­li: Ro­land Fa­bia­nek — wi­ce­sta­ro­sta ole­ski, Bo­gu­sław Ła­zik — prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Pra­sz­ce, Ja­cek Pac — dy­rek­tor M-GO­KiS Pra­sz­ka, Al­fred No­wak — czło­nek za­rzą­du OZPN.

(woj. opol­skie)

Zjazd Delegatów Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Żninie

23 lu­te­go 2015 w Żni­nie od­był się Zjazd De­le­ga­tów Miej­sko­-G­min­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Żni­nie

No­wym prze­wod­ni­czą­cym M-G Z LZS w Żni­nie zo­sta­ła Bar­ba­ra Na­wroc­ka, a Ta­de­usz Ma­za­ny, któ­ry od po­nad sześć­dzie­się­ciu lat dzia­ła w or­ga­ni­za­cji otrzy­mał ty­tuł ho­no­ro­we­go człon­ka LZS. Pod­czas zjaz­du po­nad trzy­dzie­ści osób zo­sta­ło uho­no­ro­wa­nych od­zna­ka­mi Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS.

Na spo­tka­nie spra­woz­daw­czo­-wy­bor­cze, oprócz 18 dzia­ła­czy, władz Żni­na i po­wia­tu przy­je­cha­li tak­że: Mi­chał Mar­szał­kow­ski, prze­wod­ni­czą­cy Ku­jaw­sko­-Po­mor­skiej Rady Wo­je­wódz­kiej, a tak­że Woj­ciech Putz z pre­zy­dium tej rady oraz Jó­zef Sza­ra­fiń­ski, by­ły prze­wod­ni­czą­cy Rady Wo­je­wódz­kiej w Byd­gosz­czy.

An­to­ni Na­wroc­ki, ustę­pu­ją­cy prze­wod­ni­czą­cy pod­su­mo­wu­jąc ka­den­cję po­wie­dział m.in.: Wszyst­kie dzia­ła­nia or­ga­ni­za­cyj­ne, jak i wspar­cie fi­nan­so­we po­zwo­li­ło nam za zre­ali­zo­wa­nie w stu pro­cen­tach wszyst­kich za­pla­no­wa­nych im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych, za co je­stem wszyst­kim bar­dzo wdzięcz­ny. My­ślę, że 2015 rok dla na­sze­go Zrze­sze­nia LZS bę­dzie rów­nie uda­ny jak po­przed­ni.

Do Rady we­szło sie­dem osób: Sta­ni­sław Goc­lik jako za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­cej ds. spor­to­wych, Ma­ria Ja­nic­ka jako za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­cej ds. or­ga­ni­za­cyj­nych, se­kre­ta­rzem zo­sta­ła Bar­ba­ra Ko­złow­ska, a skarb­ni­kiem An­to­ni Na­wroc­ki. Po­zo­sta­li człon­ko­wie to Łu­kasz Li­siec­ki, Hen­ryk Sob­czak oraz Woj­ciech Urba­now­ski. W skład ko­mi­sji re­wi­zyj­nej we­szli: Woj­ciech Goc­lik (prze­wod­ni­czą­cy), Zbi­gniew Pi­tu­ła oraz Ma­ria Wal­czak.

Zło­tą Od­zna­ką Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS uho­no­ro­wa­ni m.in. bur­mi­strza Żni­na Ro­ber­ta Lu­chow­skie­go, An­drze­ja Kur­ka, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Żni­nie, Grze­go­rza Ko­zieł­ka, prze­wod­ni­czą­ce­go RM w Żni­nie, rad­ne­go RM w Żni­nie Lesz­ka Ko­wal­skie­go oraz rad­ną po­wia­to­wą Zo­fię Ko­złow­ską.

(woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie)

XVI Zimowa Spartakiada Mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego

22 lu­te­go 2015 w Ze­spo­le Szkół Za­wo­do­wych od­by­ła się XVI Zi­mo­wa Spar­ta­kia­da Miesz­kań­ców Po­wia­tu Wolsz­tyń­skie­go. Udział w za­wo­dach wzię­ły dru­ży­ny z te­re­nu Po­wia­tu Wolsz­tyn — Kę­bło­wo, So­lec, Żo­dyń oraz Święt­no, a tak­że re­pre­zen­ta­cje skła­da­ją­ce się z rad­nych i pra­cow­ni­ków sa­mo­rzą­do­wych Gmi­ny Sie­dlec i Gmi­ny Prze­męt. Kon­ku­ren­cje ro­ze­gra­no we­dług wcze­śniej usta­lo­ne­go re­gu­la­mi­nu. Prze­pro­wa­dzo­no 7 kon­ku­ren­cji dla re­pre­zen­ta­cji klu­bów (wie­lo­bój re­kre­acyj­ny męż­czyzn i ko­biet, rzu­ty kar­ne do bram­ki, kon­kurs wie­dzy o LZS, pod­no­sze­nie cię­żar­ka 17,5 kg, prze­cią­ga­nie liny i rzut lot­ką do tar­czy) i 7 dla rad­nych sa­mo­rzą­dów (strze­la­nie na bram­kę, strze­la­nie z wia­trów­ki, rzut pił­ką do ko­sza, gra w dwa ognie, tur­niej wie­dzy, rzut lot­ką i szta­fe­ta spraw­no­ścio­wa). Sę­dzią głów­nym za­wo­dów był p. An­drzej Li­siec­ki. Trzy naj­lep­sze eki­py otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we pu­cha­ry oraz na­gro­dy w po­sta­ci sprzę­tu spor­to­we­go, na­to­miast eki­py sa­mo­rzą­dow­ców zo­sta­ły uho­no­ro­wa­ne pu­cha­ra­mi.

Wśród sa­mo­rzą­dow­ców pierw­sza gmi­na Prze­męt, dru­ga Sie­dlec. Wśród miesz­kań­ców: 1. Święt­no, 2. Kę­bło­wo, 3. So­lec, 4. Żo­dyń.

Pod­czas Spar­ta­kia­dy od­by­ło się rów­nież uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie cy­klu tur­nie­jów ha­lo­wej pił­ki noż­nej „Zina — Cup”, któ­ry od­by­wał się od grud­nia 2014 r. do lu­te­go 2015 roku. Pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej dru­żyn zdo­był „Grom” Wolsz­tyn.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

LZS Dobromierz mistrzem ALPS „Murawy Dobromierskie”

14 lu­te­go w sali gim­na­stycz­nej Ze­spo­łu Przed­szkol­no­-Sz­kol­ne­go w Do­bro­mie­rzu od­by­ła się ce­re­mo­nia za­koń­cze­nia roz­gry­wek XIV edy­cji Ama­tor­skiej Ligi Pił­ki Siat­ko­wej „Mu­ra­wy Do­bro­mier­skie 2015”. Liga jest or­ga­ni­zo­wa­na od 2000 roku przez Zespół Przed­szkol­no­-Sz­kol­ny w Do­bro­mie­rzu oraz Lu­do­wy Uczniow­ski Klub Spor­to­wy „Start” Do­bro­mierz. Głów­nym spon­so­rem za­wo­dów by­ła Gmi­na Klu­czew­sko.

W uro­czy­sto­ści za­koń­cze­nia udział wziął Wójt Gmi­ny Klu­czew­sko Ra­fał Pał­ka, któ­ry po­gra­tu­lo­wał za­wod­ni­kom osią­gnię­tych wy­ni­ków oraz po­dzię­ko­wał wszyst­kim za trud spor­to­wy i pro­mo­wa­nie ak­tyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. W li­dze star­to­wa­ło osiem dru­żyn, któ­re ry­wa­li­zo­wa­ły ze so­bą sys­te­mem „każ­dy z każ­dym” do dwóch wy­gra­nych se­tów. Ry­wa­li­za­cja o mi­strzo­stwo to­czy­ła się do ostat­nie­go me­czu. Te­go­rocz­ne siat­kar­skie zma­ga­nia wy­gra­ła dru­ży­na LZS Do­bro­mierz, któ­ra wy­prze­dzi­ła w ta­be­li dru­ży­ny LZS Gó­ry Mo­kre i Team Ta­ras. Po­zo­sta­łe miej­sca od­po­wied­nio za­ję­li: Czar­ni Ja­ku­bo­wi­ce, MKS Ja­nu­sze­wi­ce, Czar­ni Młyn, START Do­bro­mierz oraz LZS Łap­czy­na Wola.

Pod­czas za­koń­cze­nia dru­ży­ny zo­sta­ły na­gro­dzo­ne pa­miąt­ko­wy­mi dy­plo­ma­mi, pu­cha­ra­mi oraz sta­tu­et­ka­mi.

Za­rząd Lu­do­we­go Uczniow­skie­go Klu­bu Spor­to­we­go „START” Do­bro­mierz uho­no­ro­wał Wój­ta Gmi­ny Ra­fa­ła Pał­kę pa­miąt­ko­wą sta­tu­et­ką za wszech­stron­ny roz­wój spor­tu i po­pu­la­ry­za­cję re­kre­acji na te­re­nie Gmi­ny Klu­czew­sko.

(woj. świę­to­krzy­skie)

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Halowej Piłce Nożnej

15 lu­te­go 2015 w hali spor­to­wej przy szko­le gim­na­zjal­nej w Łę­ka­wie, gm. Beł­cha­tów od­by­ły się Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go w Ha­lo­wej Pił­ce Noż­nej. W wy­ni­ku wcze­śniej­szych eli­mi­na­cji do tur­nie­ju fi­na­ło­we­go do­tar­ło 5 dru­żyn: MG LKS Ze­lów, MLKS Ko­nop­ni­ca, LKS Za­wi­sza Pa­jęcz­no, LKS Zjed­no­cze­ni Beł­cha­tów i LZS Chą­śno. Mi­strzem zo­sta­ła dru­ży­na MG LKS Ze­lów.

MG LKS Ze­lów po pierw­szym re­mi­sie z MLKS Ko­nop­ni­cą (po­wiat wie­luń­ski) oraz ko­lej­nych trzech wy­gra­nych me­czach udo­wod­nił, iż ty­tuł naj­lep­szej dru­ży­ny w woj. łódz­kim zdo­by­ty w roku 2014 nie był przy­pad­kiem. Naj­lep­szym strzel­cem tur­nie­ju zo­stał Grze­gorz To­masz­czyk — 5 bra­mek, a naj­lep­szym bram­ka­rzem Ka­mil Pa­proc­ki LKS Zjed­no­cze­ni Beł­cha­tów.

Zwy­cię­ska dru­ży­na wy­stą­pił w skła­dzie: Da­mian Wsze­la­ki, An­drzej Ken­dziak, Grze­gorz To­masz­czyk, Łu­kasz Sza­fran, Da­wid Pe­flik, Da­mian Ma­li­now­ski, Hu­bert Mu­szyń­ski, Ra­fał Bed­na­rek. Kie­row­nik dru­ży­ny: Zdzi­sław Ka­mo­la, Pre­ze­sem klu­bu jest Szcze­pan Kraj­da.

(woj. łódz­kie)

Turniej siatkówki w Wilkowie

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych 1 lu­te­go 2015 r. w Ze­spo­le Szkół w Wil­ko­wie zor­ga­ni­zo­wa­ny zo­stał tur­niej pił­ki siat­ko­wej pod na­zwą „Zi­mo­we fe­rie 2015”. Za­wo­dy or­ga­ni­zo­wa­ne by­ły głów­nie z my­ślą o miej­sco­wej mło­dzie­ży i miesz­kań­cach, ale za­pro­szo­no rów­nież dru­ży­ny mie­sza­ne z miej­sco­wo­ści Lem­bruk i Bie­dasz­ki Ma­łe. Wy­stą­pi­ło pięć ze­spo­łów, w któ­rych zgod­nie z re­gu­la­mi­nem mu­sia­ły grać na bo­isku mi­ni­mum 3 ko­bie­ty: Wil­ko­wo Mło­dzicz­ki, Wil­ko­wo Ju­nior­ki, Wil­ko­wo Ro­dzi­ce, Lem­bruk, Bie­dasz­ki Ma­łe. Ogó­łem za­gra­ło po­nad 40 osób w róż­nym wie­ku.

Wszyst­kie me­cze mia­ły swo­ją hi­sto­rię, ale naj­cie­kaw­szy i naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cy oka­zał się ostat­ni mecz po­mię­dzy ze­spo­łem Wil­ko­wo Ju­nior­ki a dru­ży­ną z Lem­bru­ka. Wy­nik tego me­czu de­cy­do­wał o po­dzia­le miejsc 1-3. Osta­tecz­nie mecz wy­grał Lem­bruk wy­ni­kiem 15:13, dzię­ki cze­mu za­jął II miej­sce w tur­nie­ju, spy­cha­jąc „Ju­nior­ki” na III po­zy­cję. Miej­sce IV zdo­by­ła dru­ży­na „Ro­dzi­ców” a V Bie­dasz­ki Ma­łe.

Tur­niej prze­bie­gał w cie­płej, ro­dzin­nej at­mos­fe­rze — spon­so­rzy ufun­do­wa­li kieł­ba­ski na go­rą­co a dru­ży­na z Bie­da­szek czę­sto­wa­ła do­mo­wy­mi wy­ro­ba­mi do chle­ba. Dziew­czę­ta z „Mło­dzi­czek” i „Ju­nio­rek” upie­kły cia­sta. Dy­rek­tor szko­ły udo­stęp­nił sa­lę i po­miesz­cze­nia oraz za­pew­nił ka­wę i her­ba­tę. By­ło na­praw­dę „fe­rio­wo”. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów był LUKS „Wil­czek” Wil­ko­wo oraz miesz­kań­cy Wil­ko­wa i Łaz­doj.

(Edward Szudzich, woj. warmińsko-mazurskie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam