Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Lata 2008-2013

 


XXIV Tur­niej — 2008

Po­dob­nie jak w po­przed­nim roku w Słu­bi­cach od­był się za­rów­no tur­niej chłop­ców jak i dziew­cząt, choć w in­nych ter­mi­nach. I zno­wu wy­stą­pi­ły w nim ze wzglę­dów fi­nan­so­wych tyl­ko po 4 dru­ży­ny. Fi­nał cen­tral­ny chłop­ców trwał 5 dni (2-7 lip­ca). Na uro­czy­sto­ści otwar­cia obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS (wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­koSta­ni­sław Ko­peć), Lu­bu­skie­go Z LZS, lo­kal­nych władz a tak­że Mi­ro­sław Wrze­siń­ski, pre­zes Lu­bu­skie­go ZPN, dy­rek­tor miej­sco­we­go OSiR i Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia z Biu­ra KZ LZS od lat spra­wu­ją­ca pie­czę nad prze­bie­giem ca­ło­ści tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Po­czet sztan­da­ro­wy sta­no­wi­li: Piotr Świ­de­rek (To­ma­szów Lu­bel­ski), Grze­gorz Ra­kow­ski (Gim­na­zjum Iło­wa) i Bar­tło­miej Ko­wal­ski (Ma­zow­sze Mięt­ne).

Pierw­sze miej­sce w tur­nie­ju za­ję­ła dru­ży­na KS Ma­zow­sze Mięt­ne (woj. ma­zo­wiec­kie), dru­gie — TKS To­ma­so­via To­ma­szów Lu­bel­ski (woj. lu­bel­skie), trze­cie — Gim­na­zjum Iło­wa (woj. lu­bu­skie), czwar­te — LKS Po­goń Ka­myk (woj. ślą­skie). Za­wod­ni­cy z Mięt­ne­go strze­li­li 16 bra­mek, stra­ci­li tyl­ko 4.

Ro­ze­gra­no 6 me­czów, strze­lo­no 38 bra­mek, śred­nia na mecz im­po­nu­ją­ca — 6,33! Naj­niż­szy wy­nik w tym tur­nie­ju to 3:0. Pu­char fair play zdo­by­ła dru­ży­na Po­go­ni Ka­myk, a pu­char Pre­ze­sa Lu­bu­skie­go ZPN dla naj­sku­tecz­niej­sze­go ze­spo­łu tra­fił w rę­ce Ma­zow­sza Mięt­ne.

Kon­kurs żon­gler­ki pił­ką noż­ną wy­grał Bar­tosz Ko­wal­ski (Ma­zow­sze Mięt­ne), dru­gi był Ma­te­usz Woj­cie­chow­ski, a trze­ci Da­mian Kle­kot — obaj Po­goń Ka­myk.

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał wy­bra­ny Mi­chał Ski­ba (To­ma­szów Lu­bel­ski), 11 bra­mek za­li­czył naj­lep­szy strze­lec Ra­fał Go­ław­ski (Mięt­ne), naj­lep­szym bram­ka­rzem oka­zał się Ro­bert Ba­czew­ski (Mięt­ne), a naj­ak­tyw­niej­szym za­wod­ni­kiem był Hu­bert Świ­der (Mięt­ne).

Wśród go­ści, któ­rzy wrę­cza­li za­wod­ni­kom na­gro­dy był po­now­nie po­seł Bo­gu­sław Won­tor. Za­wo­dy po­now­nie pod­su­mo­wał kie­row­nik tur­nie­ju An­drzej Mar­ty­niak, gdyż nie by­ło tre­ne­ra­-ko­or­dy­na­to­ra.

Uczest­ni­cy jak zwy­kle zwie­dza­li Słu­bi­ce i Frank­furt, byli w go­rzow­skim aqu­apar­ku, a za­koń­cze­nie uświet­nił po­kaz pa­ra­lot­nia­rzy.

 

 

 


XXV Tur­niej — 2009

Tur­niej od­był się w dniach 29 czerw­ca — 3 lip­ca, oczy­wi­ście w Słu­bi­cach. W tym sa­mym cza­sie od­był się tak­że fi­nał „PKCz” dziew­cząt. Wzię­ły w nim udział po 4 dru­ży­ny chłop­ców i dziew­cząt. Tur­niej otwo­rzył Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS. W uro­czy­sto­ści otwar­cia tur­nie­ju nie za­bra­kło przed­sta­wi­cie­li lo­kal­nych władz i Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Obec­ny był tak­że Mi­ro­sław Wrze­siń­ski, prze­wod­ni­czą­cy Wy­dzia­łu Pił­kar­stwa Mło­dzie­żo­we­go PZPN. Od­czy­ta­no tak­że list, któ­ry do mło­dych pił­ka­rzy przy­słał mi­ni­ster spor­tu i tu­ry­sty­ki Mi­ro­sław Drze­wiec­ki. Po­czet fla­go­wy skła­dał się z na­stę­pu­ją­cych uczest­ni­ków: Mał­go­rza­ta Bar­to­sie­wicz (UKS An­dru­sy Lip­nik), Ra­fał Bi­skow­ski (MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce i Klau­dia Pa­nek (UKS Or­lik Bur­kat). Ślu­bo­wa­nie w imie­niu za­wod­ni­ków zło­żył Da­niel Mo­krzyc­ki (MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce), a sę­dziów Ma­riusz Ka­la­rus.

Pierw­sze miej­sce w tym tur­nie­ju zdo­by­ła dru­ży­na LKS Gród Po­de­gro­dzie (woj. ma­ło­pol­skie), dru­gie — KS Pro­cho­wi­czan­ka Urbex Pro­cho­wi­ce (woj. dol­no­ślą­skie), trze­cie — KS Wkra Żu­ro­min (woj. ma­zo­wiec­kie) i czwar­te go­spo­da­rze — MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce.

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał To­masz Izwan­tow­ski (KS Wkra Żu­ro­min), naj­lep­szym bram­ka­rzem — Pa­weł Że­laz­ko (Gród Po­de­gro­dzie), kró­lem strzel­ców — Ja­kub Płach­ta (Gród Po­de­gro­dzie). Pu­char fair play zdo­by­ła MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce, a kon­kurs żon­gler­ki pił­ką wy­grał Pa­weł Licz­ner (MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce).

W trak­cie tur­nie­ju od­by­ło się spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne; mło­dzież pły­wa­ła ło­dzią mo­to­ro­wą­-śli­zga­czem, ko­rzy­sta­ła z ką­pie­li, spę­dzi­ła czas przy ogni­sku — wszyst­ko te atrak­cje mia­ły miej­sce na te­re­nie gmi­ny Cy­bin­ka, dzię­ki uprzej­mo­ści i przy wy­dat­nej po­mo­cy pry­wat­ne­go przed­się­bior­cy Grze­go­rza Ko­ze­ry.

Prze­bieg fi­na­łów na uro­czy­sto­ści za­koń­cze­nia omó­wił An­drzej Mar­ty­niak, kie­row­nik tur­nie­ju, bo zno­wu nie by­ło tre­ne­ra­-ko­or­dy­na­to­ra. Pu­cha­ry i me­da­le fun­do­wa­li or­ga­ni­za­to­rzy, a na­gro­dy rze­czo­we KZ LZS i PZPN. Uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom po­dzię­ko­wał za udział w tur­nie­ju se­kre­tarz RG KZ LZS Krzysz­tof Pia­sek.

 

 

 


XXVI Tur­niej — 2010

Tur­niej od­był się dniach 25 czerw­ca — 5 lip­ca br. na obiek­tach Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Słu­bi­cach. Ku za­do­wo­le­niu wszyst­kich po­wró­co­no do 10-­dnio­wych zgru­po­wań i star­tu 8 dru­żyn w fi­na­le cen­tral­nym. Za­wod­ni­kom ki­bi­co­wa­li m.in. Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy KZ LZS, Krzysz­tof Pia­sek, se­kre­tarz KZ LZS, Ry­szard Bo­dziac­ki, bur­mistrz Słu­bic i Jan Gra­liń­ski, pre­zes Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS. I wró­cił tre­ne­r-ko­or­dy­na­tor. Był nim Mar­cin Do­rna, tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski U-16, któ­ry po­pro­wa­dził za­ję­cia szko­le­nio­we, dzie­lił się wie­dzą z tre­ne­ra­mi star­tu­ją­cych dru­żyn, na bie­żą­co ana­li­zo­wał i oce­niał me­cze.

Pierw­sze miej­sce w tur­nie­ju wy­wal­czy­ła dru­ży­na GLKS Włók­niarz Mosz­cze­ni­ca (woj. łódz­kie), dru­gie — MLKS Wło­da­wian­ka Wło­da­wa (woj. lu­bel­skie), trze­cie — MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce (woj. lu­bu­skie), czwar­te — GLKS 38 Pod­le­sian­ka Ka­to­wi­ce (woj. ślą­skie), pią­te — MLKS Tę­cza Bru­sy (woj. po­mor­skie), szó­ste — LKS Brzo­zo­via MO­SiR Brzo­zów (woj. pod­kar­pac­kie), siód­me — MLKS Czar­ni Olec­ko (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie), ó­sme — MKS Wkra Żu­ro­min (woj. Ma­zo­wiec­kie).

W ca­łym tur­nie­ju ro­ze­gra­no 20 spo­tkań. Tyl­ko trzy me­cze za­koń­czy­ły się re­mi­sa­mi, w tym mecz o 7 miej­sce, w któ­rym Czar­ni Olec­ko do­pie­ro po rzu­tach kar­nych po­ko­na­li Wkrę Żu­ro­min. Był to nie­zwy­kle bram­ko­strzel­ny tur­niej, w su­mie strze­lo­no 81 bra­mek, co daje 4 bram­ki na mecz. Sta­ty­sty­kę za­wy­ża­ją przede wszyst­kim dwa me­cze — w pierw­szym me­czu tur­nie­ju Wło­da­wian­ka Wło­da­wa po­ko­na­ła aż 9:1 Tę­czę Bru­sy, a w fa­zie gru­po­wej Wkra Żu­ro­min po­ko­na­ła Brzo­zo­vię Brzo­zów 7:0, ty­leż samo bra­mek pa­dło w me­czu Czar­nych Olec­ko z Włók­nia­rzem Mosz­cze­ni­ca — 5:2. O pierw­szym miej­scu w tur­nie­ju za­de­cy­do­wa­ła bram­ka sa­mo­bój­cza — Włók­niarz wy­grał z Wło­da­wian­ką 1:0.

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem tur­nie­ju wy­bra­no Mi­cha­ła Bu­dzyń­skie­go z Wło­da­wian­ki Wło­da­wa, naj­lep­szym strzel­cem oka­zał się Ra­fał Warn­ke — 10 bra­mek — z Tę­czy Bru­sy, naj­lep­szym bram­ka­rzem tur­nie­ju wy­bra­no Szy­mo­na Ja­nu­chow­skie­go z Po­lo­nii Słu­bi­ce, Ka­sjan Ka­zi­mier­czak z Włók­nia­rza Mosz­cze­ni­ca oka­zał się naj­ak­tyw­niej­szym za­wod­ni­kiem, a naj­młod­szym uczest­ni­kiem tur­nie­ju był Ka­mil Stom­por z Pod­le­sian­ki Ka­to­wi­ce. Pu­char Fair Play zdo­by­ła dru­ży­na MLKS Tę­cza Bru­sy.

 

 

 


XXVII Tur­niej — 2011

W Słu­bi­cach 30 czerw­ca w Ośrod­ku Spor­tu i Re­kre­acji ocze­ki­wa­no na 16 dru­żyn. Bo­wiem w tym roku w re­gu­la­mi­nie tur­nie­ju wpro­wa­dzo­no waż­ne zmia­ny — zre­zy­gno­wa­no z eli­mi­na­cji mię­dzy­wo­je­wódz­kich, a pra­wo przy­jaz­du na fi­nał cen­tral­ny otrzy­ma­li zwy­cięz­cy eli­mi­na­cji wo­je­wódz­kich. Sta­wi­ło się ich 14, swo­je­go re­pre­zen­tan­ta nie przy­sła­ło wo­je­wódz­two ma­zo­wiec­kie, a w ostat­niej chwi­li nie po­ja­wił się też ze­spół LKS Szu­bi­nian­ka Szu­bin z woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go. W uro­czy­sto­ści otwar­cia udział wzię­li m.in.: Wa­cław Hur­ko — wice prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Mi­ro­sław Wrze­siń­ski — prze­wod­ni­czą­cy Wy­dzia­łu Pił­kar­stwa Mło­dzie­żo­we­go PZPN, Jan Gra­liń­ski — pre­zes Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Go­rzo­wie WLKP, Iwo­na Ka­nia — przed­sta­wi­ciel­ka Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Mar­cin Do­rna — tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski U-16 oraz ki­bi­ce. Ślu­bo­wa­nie w imie­niu za­wod­ni­ków zło­żył Ja­kub Giza — MLKS Znicz Bia­ła Pi­ska.

Zgod­nie z re­gu­la­mi­nem dru­ży­ny po­dzie­lo­no na 4 gru­py i prze­pro­wa­dzo­no me­cze run­dy pierw­szej, w któ­rej „każ­dy grał z każ­dym”. Na­stęp­nie sys­te­mem pu­cha­ro­wym prze­pro­wa­dzo­no ćwierć­fi­na­ły i pół­fi­na­ły. Po fa­zie eli­mi­na­cyj­nej z tur­nie­jem po­że­gna­ły się na­stę­pu­ją­ce ze­spo­ły: Gim­na­zjum Tu­ło­wi­ce (woj. opol­skie), Po­lo­nia Pło­ty (woj. za­chod­nio­po­mor­skie), LKS Vic­to­ria Cza­drów (woj. dol­no­ślą­skie), MLKS Znicz Bia­ła Pi­ska (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie), Gim­na­zjum z Dro­hi­czy­na (woj. pod­la­skie), KKS Włók­niarz 125 Ka­lisz (woj. wiel­ko­pol­skie). Do fi­na­łu do­tar­ły dru­ży­ny TKKS To­ma­so­via To­ma­szów Lu­bel­ski (woj. lu­bel­skie) i MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce (woj. lu­bu­skie). Mecz fi­na­ło­wy wzbu­dził wie­le emo­cji. W re­gu­la­mi­no­wym cza­sie gry był re­mis 2:2, a w se­rii rzu­tów kar­nych lep­si oka­za­li się go­ście z To­ma­szo­wa Lu­bel­skie­go. Trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na MKS Czar­ni Po­ła­niec (woj. świę­to­krzy­skie), po­ko­nu­jąc w de­cy­du­ją­cym me­czu Or­ła Pa­won­ków (woj. ślą­skie) 3:0. Pią­te miej­sce za­jął LKS Słom­ni­czan­ka Słom­ni­ki (woj. ma­ło­pol­skie), szó­ste — TG So­kół So­ko­łów Ma­ło­pol­ski (woj. pod­kar­pac­kie), siód­me GUKS Gorz­ko­wi­ce (woj. łódz­kie), ó­sme — LZS Wiet­ci­sa Skar­sze­wy (woj. po­mor­skie).

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem tur­nie­ju zo­stał wy­bra­ny Nor­bert Paw­ło­wicz (MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce), naj­lep­szym bram­ka­rzem Se­ba­stian Cha­mio­ło (MKS Czar­ni Po­ła­niec), naj­ak­tyw­niej­szym za­wod­ni­kiem Ar­tur Ka­czo­row­ski (LKS Vic­to­ria Cza­drów). Kró­lem strzel­ców zo­stał Hu­bert To­kar­ski (GUKS Gorz­ko­wi­ce), któ­ry za­no­to­wał na swo­im kon­cie 10 bra­mek. Ze­spo­ły ro­ze­gra­ły 33 me­cze, strze­lo­no 117 bra­mek — śred­nia na mecz 3,54. Pu­char fair play zdo­by­ła dru­ży­na GUKS Gorz­ko­wi­ce.

Pod­czas uro­czy­ste­go za­koń­cze­nia tur­nie­ju dru­ży­ny na­gro­dzo­no oka­za­ły­mi pu­cha­ra­mi i me­da­la­mi, a naj­lep­si za­wod­ni­cy otrzy­ma­li na­gro­dy rze­czo­we i pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki, któ­rych fun­da­to­ra­mi byli: Mi­ni­ster Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­sta Słu­bic­ki i Bur­mistrz Słu­bic. Po­nad­to ze­spo­ły otrzy­ma­ły na­gro­dy rze­czo­we w po­sta­ci sprzę­tu spor­to­we­go ufun­do­wa­ne­go przez Pol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej.

Na­gro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez Bur­mi­strza Słu­bic otrzy­ma­li naj­lep­si za­wod­ni­cy w swo­ich dru­ży­nach — Zbi­gniew Ma­lec TKS To­ma­so­via To­ma­szów Lub., Mar­cin Bart­czak MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce, Kon­rad Ka­li­na — Czar­ni Po­ła­niec, Prze­my­sław Pa­łu­ziń­ski Orzeł Pa­won­ków i naj­lep­szy za­wod­nik woj. lu­bu­skie­go Woj­ciech Zie­nie­wicz MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce.

Od­czy­ta­no też list gra­tu­la­cyj­ny jaki skie­ro­wał do uczest­ni­ków i or­ga­ni­za­to­rów „Fi­na­łów” Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Lu­bu­skie­go — Elż­bie­ta Po­lak. Pod­su­mo­wa­nia i oce­ny tur­nie­ju do­ko­nał Mar­cin Do­rna. Tre­ner re­pre­zen­ta­cji U-16 był pod­czas tego tur­nie­ju jed­ną z naj­waż­niej­szych po­sta­ci — pro­wa­dził za­ję­cia szko­le­nio­we, dzie­lił się wie­dzą z tre­ne­ra­mi star­tu­ją­cych dru­żyn, na bie­żą­co ana­li­zo­wał i oce­niał me­cze. Oto jak sko­men­to­wał ten tur­niej — Tur­niej stał na nie­złym po­zio­mie. Naj­wyż­szy po­ka­za­li chłop­cy w fi­na­le i rze­czy­wi­ście tra­fi­ły do nie­go dwie naj­lep­sze dru­ży­ny. Kil­ku za­wod­ni­ków ma szan­se na ka­rier pił­kar­ską w przy­szło­ści. Dla mnie ten tur­niej jest nie­zwy­kle cen­ny, gdyż w jed­nym miej­scu mo­gę zo­ba­czyć w ak­cji kil­ku­set za­wod­ni­ków. Za­le­tą tego tur­nie­ju jest to, że wy­stę­pu­ją w nim za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy ma­łe miej­sco­wo­ści, że wy­rów­nu­je on szan­se tych dzie­cia­ków z ich ró­wie­śni­ka­mi z du­żych miast. Z tego tur­nie­ju wy­wo­dzi się prze­cież kil­ku­na­stu zna­nych pol­skich pił­ka­rzy. Z po­przed­nie­go tur­nie­ju je­den z za­wod­ni­ków tre­nu­je obec­nie w Ja­giel­lo­ni Bia­ły­stok. Ży­czę or­ga­ni­za­to­rom kon­ty­nu­acji tej świet­nej im­pre­zy.

Mar­cin Do­rna (u­ro­dził się w 1979 w Po­zna­niu) — tre­ner pił­kar­ski pra­cu­ją­cy obec­nie na sta­no­wi­sku se­lek­cjo­ne­ra re­pre­zen­ta­cji Pol­ski do lat 21. Jest ab­sol­wen­tem po­znań­skie­go AWF. Jesz­cze pod­czas stu­diów pod­jął pra­cę w klu­bie UKS GO­SIR Do­pie­wo, gdzie tre­no­wał dzie­ci mię­dzy dzie­wią­tym a je­de­na­stym ro­kiem ży­cia. Po­tem pra­co­wał tak­że ze­spo­ła­mi mło­dzie­żo­wy­mi Le­cha Po­znań oraz z re­pre­zen­ta­cją mło­dzie­żo­wą Wiel­ko­pol­skie­go ZPN-u. Od 2008 roku za­trud­nio­ny jest w PZPN gdzie pro­wa­dzi ko­lej­ne re­pre­zen­ta­cje ju­nior­skie, w la­tach 2010-2013 pro­wa­dził re­pre­zen­ta­cję U-17, z któ­rą w 2012 roku za­jął miej­sca 3-4. Na mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py. Od 16 stycz­nia 2013 roku se­lek­cjo­ner re­pre­zen­ta­cji do lat 21.

 

 

 


XXVIII Tur­niej — 2012

W ce­re­mo­nii otwar­cia tur­nie­ju, któ­ra od­by­ła się 21 lip­ca, udział wzię­li m.in.: przed­sta­wi­cie­le Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Go­rzo­wie WLKP z pre­ze­sem Ja­nem Gra­liń­skim na cze­le oraz To­masz Ci­sze­wicz — bur­mistrz Słu­bic, Le­opold Owsiak — wi­ce­sta­ro­sta słu­bic­ki, Mi­ro­sław Wrze­siń­ski — dy­rek­tor Ju­ven­tu­su Tu­ryn na Pol­skę, Zyg­munt Orzesz­ko — czło­nek Za­rzą­du Lu­bu­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej, Ry­szard Ro­ba­kie­wicz — tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski U-17 oraz Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia od wie­lu lat spra­wu­ją­ca pie­czę or­ga­ni­za­cyj­ną nad prze­bie­giem ca­łe­go tur­nie­ju. Ofi­cjal­ne­go otwar­cia tur­nie­ju do­ko­nał Ry­szard Chu­s­tec­ki, czło­nek władz kra­jo­wych Zrze­sze­nia LZS, a Iwo­na Ka­nia w imie­niu prze­wod­ni­czą­ce­go KZ LZS mi­ni­stra Wła­dy­sła­wa Ko­si­nia­k-Ka­my­sza ży­czy­ła mło­dym pił­ka­rzom osią­gnię­cia jak naj­lep­szych wy­ni­ków w ry­wa­li­za­cji spor­to­wej i za­cho­wa­nia za­sa­dy fair play. Na tur­niej przy­je­cha­ło 16 dru­żyn — zwy­cięz­cy eli­mi­na­cji wo­je­wódz­kich.

Pod­czas tur­nie­ju ro­ze­gra­no 36 me­czów, w któ­rych pa­dło 144 bram­ki, co daje śred­nio 4 bram­ki na mecz. Naj­wię­cej bra­mek pa­dło w me­czach ćwierć­fi­na­ło­wych, kie­dy to Trąb­ki Wiel­kie po­ko­na­ły Świe­ka­to­wo 6:0, a Olo Wła­dy­sła­wów po­ko­nał Żu­ro­min 5:0, re­kord padł w me­czu Żu­ro­min — Do­brzeń Wiel­ki — 8:1.

Po fa­zie eli­mi­na­cyj­nej z tur­nie­ju od­pa­dły na­stę­pu­ją­ce dru­ży­ny: MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce (woj. lu­bu­skie), MULKS Pu­sty­nia (woj. pod­kar­pac­kie), MKS Olim­pia­-Po­goń Sta­szów (woj. świę­to­krzy­skie), MLKS Znicz Bia­ła Pi­ska (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie), LZS Gmi­ny Kłodz­ko — Gim. Publ. Kłodz­ko (woj. dol­no­ślą­skie), MKS Tu­cho­via Tu­chów (woj. ma­ło­pol­skie), LKS Pa­sjo­nat Dan­ko­wi­ce (woj. ślą­skie), LKS Ome­ga Klesz­czów (woj. łódz­kie).

Pierw­sze miej­sce w tym tur­nie­ju wy­wal­czy­ła dru­ży­na SP Olo Wła­dy­sła­wów (woj. wiel­ko­pol­skie), dru­gie za­jął LKS „Orzeł” Trąb­ki Wiel­kie (woj. po­mor­skie), trze­cie MGLKS Gryf Ka­mień Po­mor­ski (woj. za­chod­nio­po­mor­skie), czwar­te — MKS Le­wart Lu­bar­tów (woj. lu­bel­skie), pią­te — UKS Fala Świe­ka­to­wo (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie), szó­ste — KS Wkra Żu­ro­min (woj. ma­zo­wiec­kie), siód­me — GZ-LZS Do­brzeń Wiel­ki (woj. opol­skie), ó­sme — LKS Pro­mień Moń­ki (woj. pod­la­skie).

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­no Fi­lip Kar­bo­we­go (Wła­dy­sła­wów), kró­lem strzel­ców zo­stał (11 bra­mek) — Da­mian Bar­to­sik (Trąb­ki Wiel­kie), naj­lep­szym bram­karz — Igor Szcze­pa­niak (Wła­dy­sła­wów), naj­lep­szym tech­ni­kiem — Se­ba­stian Na­gel (Ka­mień Po­mor­ski), naj­lep­szym tre­ne­rem — Mi­łosz Olek (Wła­dy­sła­wów). Pu­char Fair Play zdo­by­ła dru­ży­na SP Olo Wła­dy­sła­wów.

Kon­kurs żon­gler­ki gło­wą wy­grał Ja­kub Mah­lik (Trąb­ki Wiel­kie), naj­lep­szy w żon­gler­ce no­gą był Fi­lip Ple­wiń­ski (Ka­mień Po­mor­ski), a kon­kurs na cel­ność wy­grał Bła­żej Bo­ro­wiak (Wła­dy­sła­wów).

Tur­niej ob­ser­wo­wał, oma­wiał me­cze i pro­wa­dził szko­le­nie tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski U-17 Ry­szard Ro­ba­kie­wicz. Zde­cy­do­wał też, że na kon­sul­ta­cje do re­pre­zen­ta­cji Pol­ski po­wo­ła dwóch za­wod­ni­ków Mar­ci­na Mo­car­skie­go LKS Pro­mień Moń­ki i Se­ba­stia­na Na­ge­la MGLKS Gryf Ka­mień Po­mor­ski.

Mło­dzi pił­ka­rze od­wie­dzi­li Frank­furt, zwie­dzi­li Słu­bi­ce, a czas wol­ny spę­dza­li na ba­se­nie. War­to nad­mie­nić, że me­cze, zresz­tą nie pierw­szy raz, od­by­wa­ły się w 35 stop­nio­wym upa­le.

Uro­czy­ste za­koń­cze­nie tur­nie­ju od­by­ło się 26 lip­ca. Wzię­ła w nim udział m.in. He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w War­sza­wie. Dru­ży­ny na­gro­dzo­ne zo­sta­ły oka­za­ły­mi pu­cha­ra­mi i me­da­la­mi a naj­lep­si za­wod­ni­cy na­gro­da­mi rze­czo­wy­mi i pa­miąt­ko­wy­mi sta­tu­et­ka­mi, któ­rych fun­da­to­ra­mi byli Mi­ni­ster Spor­tu i Tu­ry­sty­ki i Kra­jo­we Zrze­sze­nia LZS. Po­nad­to ze­spo­ły otrzy­ma­ły na­gro­dy rze­czo­we w po­sta­ci sprzę­tu spor­to­we­go ufun­do­wa­ne­go przez Pol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej dzię­ki sta­ra­niom i wspar­ciu Mi­ro­sła­wa Wrze­siń­skie­go.

Jak bar­dzo ce­nio­ne jest zwy­cię­stwo i udział w tym tur­nie­ju niech świad­czy fakt, że za­rów­no we Wła­dy­sła­wo­wie, jak i w Trąb­kach Wiel­kich zgo­to­wa­no mło­dym pił­ka­rzom go­rą­ce przy­ję­cie, god­ne po­wro­tu co naj­mniej mi­strzów Eu­ro­py.

Ry­szard Ro­ba­kie­wicz (u­ro­dził się w 1962 roku w My­sia­kow­cu) — by­ły pił­karz, obec­nie tre­ner.

W pierw­szej li­dze de­biu­to­wał w bar­wach ŁKS, któ­re­go za­wod­ni­kiem był od 1982 roku. W Ło­dzi grał do 1988 roku, kie­dy to od­szedł do Le­gii. W War­sza­wie spę­dził je­den se­zon i w na­stęp­nym roku zdo­był z nią Pu­char Pol­ski. W pol­skiej li­dze ro­ze­grał w su­mie po­nad 180 me­czów strze­la­jąc po­nad 50 bra­mek. Od 1989 roku przez 5 lat wy­stę­po­wał w au­striac­kim VfB Mo­dling. W bia­ło­-czer­wo­nych bar­wach ro­ze­grał 3 spo­tka­nia. Był tre­ne­rem UKS SMS Łódź. Od mar­ca 2014 II tre­ner Le­chii Gdańsk. Obec­nie Ry­szard Ro­ba­kie­wicz jest rów­nież asy­sten­tem tre­ne­ra re­pre­zen­ta­cji Pol­ski do lat 21. Nie­ste­ty tre­ne­re­m-ko­or­dy­na­to­rem „PKCz” był tyl­ko raz.

 

 

 


XXIX Tur­niej — 2013

Fi­nał ro­ze­gra­no od 10 do 14 sierp­nia w Słu­bi­cach. Do wal­ki — jak wszy­scy zgod­nie twier­dzą — o ty­tuł mi­strza LZS w pił­ce noż­nej do lat 15 sta­nę­ło 15 dru­żyn. Otwar­cia tur­nie­ju do­ko­na­no 10 sierp­nia. W krót­kiej uro­czy­sto­ści udział wzię­li m.in.: Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy KZ LZS, Le­opold Owsiak, wi­ce­sta­ro­sta słu­bic­ki, Mi­ro­sław Wrze­siń­ski, dy­rek­tor Ju­ven­tu­su Tu­ryn na Pol­skę, Jan Gra­liń­ski, pre­zes LZ LZS w Go­rzo­wie Wlkp, oraz Ry­szard Chu­s­tec­ki, czło­nek RG KZ LZS i za­ra­zem dy­rek­tor ds. spor­tu i re­kre­acji SO­SiR. Tra­dy­cyj­ną for­muł­kę: Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka w ka­te­go­rii chłop­ców uwa­żam za otwar­ty! — wy­gło­sił Wa­cław Hur­ko. I roz­po­czę­ło się.

W pierw­szym dniu naj­niż­szym wy­ni­kiem by­ło 2-1 a naj­wyż­szym 13-2.! Ogó­łem 45 bra­mek. W dru­gim — naj­niż­szy wy­nik 1:0, naj­wyż­szy 3:0 i 19 bra­mek. 12 sierp­nia uro­czy­ście po­że­gna­no dru­ży­ny, któ­re za­ję­ły miej­sca od 9 do 15. A by­ły to ze­spo­ły: LKS Pa­sjo­nat Dan­ko­wi­ce, woj. ślą­skie, GZ-LZS Do­brzeń Wiel­ki, woj. opol­skie, UKS Vic­to­ria Je­dwab­ne, woj. pod­la­skie, KS Tech­form Orzeł Wól­ka Niedź­wiec­ka, woj. pod­kar­pac­kie, Gmi­na Iło­wo­-O­sa­da, woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie, KS CK Tro­szyn, woj. ma­zo­wiec­kie, UKS Igros Kra­sno­bród, woj. lu­bel­skie.

W pół­fi­na­le spo­tka­li się LKS Gród Po­de­gro­dzie i MGLKS Gryf Ka­mień Po­mor­ski oraz LKS Ce­ra­mi­ka Opocz­no i KS Po­lo­nia Śro­da Wlkp. Ten pierw­szy pół­fi­nał był bar­dzo emo­cjo­nu­ją­cy, osła­bie­ni kon­tu­zja­mi gry­fi­ci sta­wia­li prze­ciw­ni­kom za­cię­ty opór i stra­ci­li de­cy­du­ją­cą bram­kę w ostat­nich mi­nu­tach me­czu — prze­gra­li 2:3, a gra­li w dzie­wiąt­kę. W dru­gim śro­dzia­nie bez pro­ble­mu 4:0 po­ko­na­li Opocz­no.

Mecz fi­na­ło­wy był po­pi­sem za­wod­ni­ków ze Śro­dy Wlkp. W 19 mi­nu­cie bram­kę strze­lił Mi­chał Gó­rzyń­ski, któ­ry wy­ko­rzy­stał błąd obro­ny prze­ciw­ni­ków. Po prze­rwie mecz był bar­dzo za­cię­ty, jed­nak bram­ki zdo­by­wa­li tyl­ko za­wod­ni­cy Po­lo­nii. W 53 i 71 min. na li­stę strzel­ców wpi­sał się Szy­mon Chu­dy. Czwar­ta bram­ka pa­dła po so­lo­wej ak­cji Mi­cha­ła Gó­rzyń­skie­go.

War­to pod­kre­ślić, że zwy­cięz­cy tego fi­na­łu już w fa­zie gru­po­wej bły­snę­li for­mą. W pierw­szym me­czu Po­lo­nia po­ko­na­ła CK Tro­szyn 10:0, w dru­gim Gmi­nę Iło­wo Osa­da 3:0 i w ostat­nim 5:0 LZS GO­SRiT Lu­zi­no. Tyl­ko w ćwierć­fi­na­le na­tra­fi­li na god­ne­go prze­ciw­ni­ka. W re­gu­la­mi­no­wym cza­sie gry z Or­łem Bo­dzen­tyn był re­mis, do­pie­ro po rzu­tach kar­nych wy­gra­ła Po­lo­nia.

Bra­wa dla dru­ży­ny z Po­de­gro­dzia, jej udział w fi­na­le był nie­spo­dzian­ką. Ale nie uda­ło im się po­wtó­rzyć suk­ce­su swo­ich ko­le­gów z 2009 roku — wte­dy Po­de­gro­dzie wy­gra­ło 25. fi­nał „PKCz”.

Uro­czy­stość za­koń­cze­nia tur­nie­ju roz­po­czę­ła się tuż po ostat­nim gwizd­ku sę­dzie­go koń­czą­ce­go mecz fi­na­ło­wy. Dano oczy­wi­ście chłop­com czas na ochło­nię­cie, roz­ła­do­wa­nie emo­cji i uści­śnię­cie tre­ne­rów. Po krót­kim wy­stą­pie­niu bur­mi­strza Słu­bic, To­ma­sza Ci­szew­skie­go, wrę­czo­no pu­cha­ry i na­gro­dy.

Ko­lej­ność w tur­nie­ju: 1. KS Po­lo­nia Śro­da Wiel­ko­pol­ska, woj. wiel­ko­pol­skie, 2. LKS „Gród” Po­de­gro­dzie, woj. ma­ło­pol­skie, 3. LKS Ce­ra­mi­ka Opocz­no, woj. łódz­kie, 4. MGLKS Gryf Ka­mień Po­mor­ski, woj. za­chod­nio­po­mor­skie, 5. ULKS Or­ły Bo­dzen­tyn, woj. świę­to­krzy­skie, 6. MKS Po­lo­nia Śro­da Ślą­ska, woj. dol­no­ślą­skie, 7. MKS Po­lo­nia Słu­bi­ce, woj. lu­bu­skie, 8. LZS GO­SRIT Lu­zi­no, woj. po­mor­skie. Pu­char Fair Play — KS Po­lo­nia Śro­da Wlkp.

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał Pa­tryk Łat­ka (Po­de­gro­dzie), kró­lem strzel­ców (12 bra­mek) — Se­ba­stian Na­gel (Ka­mień Po­mor­ski), naj­lep­szy bram­karz — Bar­tosz Pła­za (Dan­ko­wi­ce), naj­ak­tyw­niej­szy Za­wod­nik — Ję­drzej Ku­ja­wa (Śro­da Wlkp.), naj­lep­szy tre­ner — Ire­ne­usz Ja­nic­ki KS „Po­lo­nia” Śro­da Wlkp.

Tym ra­zem na fi­na­le nie by­ło tre­ne­ra­-ko­or­dy­na­to­ra.

 

Przed nami, już za nie­ca­ły mie­siąc XXX Ju­bi­le­uszo­wy Tur­niej. Więc tro­chę sta­ty­sty­ki.

1. W do­tych­cza­so­wych tur­nie­jach, na wszyst­kich jego szcze­blach, wzię­ło udział po­nad mi­lion mło­dych pił­ka­rzy.

2. W su­mie w fi­na­le cen­tral­nym wy­stą­pi­ło 241 ze­spo­łów.

3. Naj­wię­cej ze­spo­łów re­pre­zen­to­wa­ło wo­je­wódz­twa: wiel­ko­pol­skie, ślą­skie, ku­jaw­sko­-po­mor­skie, po­mor­skie, ma­zo­wiec­kie, pod­kar­pac­kie i ma­ło­pol­skie (we­dług no­we­go po­dzia­łu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go).

4. Zgru­po­wa­nia, któ­re to­wa­rzy­szą tur­nie­jo­wi pił­kar­skie­mu, pro­wa­dzi­ło 6 tre­ne­ró­w-ko­or­dy­na­to­rów, byli to: śp. Sta­ni­sław Ty­mo­wicz (1985-1990), Ru­dolf Ka­pe­ra (1991-1997), Ma­rek Śledź (1998-2003), Ro­bert Śledź (2004-2005), Mar­cin Do­rna (2010-2011), Ry­szard Ro­ba­kie­wicz (2012).

5. W Słu­biach tur­niej or­ga­ni­zo­wa­ny był 17 razy (ten ju­bi­le­uszo­wy bę­dzie 18.).

6. 6 pił­ka­rzy uczest­ni­czą­cych w tym tur­nie­ju, gra­ło póź­niej w dru­ży­nach eks­tra­kla­sy, w klu­bach za­gra­nicz­nych i w re­pre­zen­ta­cji kra­ju. Byli to: Je­rzy Brzę­czek (grał w I tur­nie­ju), Ra­fał Zbi­gniew Kacz­mar­czyk (grał w pierw­szym tur­nie­ju i zna­lazł się w dru­ży­nie, któ­ra po­je­cha­ła na Tur­niej Wiel­ka­no­cy do An­glii w 1986 r.), Piotr Mo­sór (grał w III tur­nie­ju), Jan Woś (grał w IV tur­nie­ju), Ra­fał Niż­nik (grał w V tur­nie­ju), Se­we­ryn Gan­car­czyk (grał w XII tur­nie­ju). Set­ki in­nych gra­ły w klu­bach I, II i III ligi.

 

Na­wią­zu­jąc do punk­tu pią­te­go na­szej sta­ty­sty­ki, war­to w tym miej­scu za­zna­czyć ogrom­ny wy­si­łek or­ga­ni­za­cyj­ny jaki po­no­szą dzia­ła­cze Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Go­rzo­wie Wlkp., przede wszyst­kim Jan Gra­liń­ski (pre­zes) i Ry­szard Chu­s­tec­ki (czło­nek władz i dy­rek­tor SO­SiR) oraz lo­kal­ne wła­dze, bur­mi­strzo­wie Słu­bic Sta­ni­sław Cie­cier­skiRy­szard Bo­dziac­ki, ko­lej­ni sta­ro­sto­wie po­wia­tu słu­bic­kie­go, któ­rzy uwa­ża­ją „PKCz”, za jed­no z naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń spor­to­wych na Zie­mi Słu­bic­kiej. Od po­nad 20 lat nad per­fek­cyj­nym prze­bie­giem ca­łe­go tur­nie­ju na wszyst­kich szcze­blach czu­wa Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia, głów­ny spe­cja­li­sta ds. spor­tu w Biu­rze Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. To dzię­ki nim mło­dzi pił­ka­rze za­wsze czu­li się w Słu­bi­cach chęt­nie wi­ta­ny­mi go­ść­mi.

 

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam