Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Podsumowanie roku w LKS Omega Kleszczów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów. Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

Wy­róż­nio­na zo­sta­ła tak­że dru­ży­na pił­kar­ska rocz­ni­ka 1999/2000 za zwy­cię­stwo w Słu­bi­cach w 30. Ju­bi­le­uszo­wym Ogól­no­pol­skim Tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Ze­spół Jac­ka Drze­wiec­kie­go po ten pre­sti­żo­wy ty­tuł się­gnął w na­stę­pu­ją­cym skła­dzie: Ad­rian Fi­jał­kow­ski, Ma­te­usz Ję­drzej­czyk, Piotr Kacz­mar­czyk, Pa­tryk Klim­czak, Ma­te­usz Kny­siak, Krzysz­tof Ko­ci­niak, Pa­tryk Ku­siak, Łu­kasz Mo­raw­ski, Pa­tryk Nie­dba­ła, Pa­weł Pa­jęc­ki, Bar­tosz Pie­nią­żek, Mi­chał Pio­trow­ski, Mi­łosz Pod­sia­dły, Se­ba­stian Po­pio­łek, Bar­tło­miej Sa­ter­nus, Da­mian So­bo­ciń­ski, Ma­te­usz Za­jąc, Kac­per Za­tor­ski, Adam Ła­ko­my, Fa­bian Rojsz­czyk i Hu­bert Gaw­łow­ski.

Za­rząd Ome­gi po­sta­no­wił rów­nież wy­róż­nić czte­rech szko­le­niow­ców. Na­gro­dze­ni zo­sta­li: Se­ba­stian Ołu­bek (pod­no­sze­nie cię­ża­rów), To­masz Bed­nar­ski (lek­ka atle­ty­ka), Ro­bert Paw­lic­ki (pły­wa­nie), Ja­cek Drze­wiec­ki (pił­ka noż­na). Na­gro­dy otrzy­ma­li tak­że Mi­ro­sław Krzym­piec i Le­sław Jań­czyk — naj­lep­si spor­tow­cy blo­ku in­te­gra­cyj­ne­go 2014.

Nie za­po­mnia­no oczy­wi­ście o spon­so­rach i dar­czyń­cach, dzię­ki któ­rym Ome­ga mo­że funk­cjo­no­wać. Po­dzię­ko­wa­no: Wój­to­wi Gmi­ny Klesz­czów, Ra­dzie Gmi­ny Klesz­czów, Sol­par­ko­wi Klesz­czów, Fun­da­cji Roz­wo­ju Gmi­ny Klesz­czów, ES­BANK Ra­dom­sko, Ban­ko­wi Spół­dziel­cze­mu w Klesz­czo­wie, Ener­go­ser­wi­so­wi, Za­kła­do­wi Ko­mu­nal­ne­mu w Klesz­czo­wie, a tak­że fir­mom: Co­lep, Ca­pa­rol, Woj­to i PEUK z Piotr­ko­wa.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li m.in. prze­wod­ni­czą­cy Rady Wo­je­wódz­kiej LZS w Ło­dzi Ma­rek Ma­zur, pre­zes ŁZPN Edward Po­tok oraz pre­zes OZPN Piotr­ków Sta­ni­sław Sipa.

(woj. łódz­kie)

Rok 2014 podsumowało Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

Pod­su­mo­wa­no współ­za­wod­nic­two spor­to­we dla gmin, szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Pierw­sze miej­sce za­ję­ła gmi­na Za­mość, a ko­lej­ne Sit­no i Ła­bu­nie. W ry­wa­li­za­cji pod­sta­wó­wek wy­gra­ła pla­ców­ka z Sit­na przed Wierz­bą i Si­tań­cem, a wśród gim­na­zjów ko­lej­ność by­ła na­stę­pu­ją­ca: Sit­no, Si­ta­niec, Sta­ry Za­mość. Dy­plo­my i na­gro­dy w po­sta­ci ta­lo­nów na sprzęt spor­to­wy ufun­do­wa­ło Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Za­mo­ściu.

W 2014 za­moj­skie zrze­sze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło 56 im­prez, w któ­rych star­to­wa­ło po­nad 5400 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Zrze­sze­nie pro­wa­dzi dwie ligi — pił­ka siat­ko­wa dziew­cząt, ko­biet i męż­czyzn oraz ha­lo­wa pił­ka noż­na chłop­ców (gim­na­zja), klu­bów spor­to­wych i za­kła­dów pra­cy oraz uczniow­skich i stu­denc­kich klu­bów spor­to­wych (w se­zo­nie 2013/14 star­to­wa­ło w nich 61 dru­żyn, w se­zo­nie 2014/15 — 40). Za­moj­skie Zrze­sze­nie li­czy 5321 człon­ków, w tym 740 ko­biet, zrze­sza 121 klu­bów (161 sek­cji spor­to­wych i 15 tu­ry­stycz­nych). Wio­dą­cym klu­bem jest KS Agros Za­mość. Naj­więk­sze im­pre­zy zor­ga­ni­zo­wa­ne w 2014 roku to: XV Po­wia­to­we Igrzy­ska LZS Miesz­kań­ców Za­moj­skiej Wsi, VIII Mię­dzy­osie­dlo­we Igrzy­ska Re­kre­acyj­no­-Spor­to­we dla Miesz­kań­ców Mia­sta Za­mość i I Ogól­no­pol­ski Bieg „Wo­kół twier­dzy Za­mość”.

Wy­róż­nio­no też kil­ku dzia­ła­czy m.in.: Sta­ni­sła­wa Jusz­cza­ka (w la­tach 1998-2011 pre­zes Spar­ty Ła­bu­nie), Pio­tra Cha­bro­sa (pre­zes UKS Azy­mut Sie­dli­ska),To­ma­sza Bon­dy­rę (pre­zes STS Gryf Gmi­na Za­mość), Mie­czy­sła­wa Pa­wel­ca (pre­zes Nor­du Wy­so­kie).

Pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki i po­dzię­ko­wa­nia otrzy­ma­li spon­so­rzy: De­par­ta­ment Kul­tu­ry Edu­ka­cji i Spor­tu Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Lu­bli­nie, Wy­dział Edu­ka­cji i Spor­tu Mia­sta Za­mość, Wy­dział In­fra­struk­tu­ry Spo­łecz­nej Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Za­mo­ściu, Edward Si­do­ruk (dy­rek­tor X Od­dzia­łu To­ta­li­za­to­ra Spor­to­we­go w Lu­bli­nie), Edward Wy­łu­pek (dy­rek­tor Cu­krow­ni Wer­b­ko­wi­ce), Ja­ro­sław Szym­czyk (LUW w Lu­bli­nie), PH Pro­gress Chem — Jan Świć, Sta­ni­sław Ste­pa­niuk (dy­rek­tor Ma­ło­pol­skiej Ho­dow­li Ro­ślin — Cen­tra­li Na­sien­nej w Za­mo­ściu), Krzysz­tof Ko­siń­ski (pre­zes Za­moj­skich Za­kła­dów Zbo­żo­wych), Ja­nusz Szat­kow­ski (dy­rek­tor WORD w Za­mo­ściu), Mi­ro­sław Szu­mi­gaj (szef Cen­trum Dro­biar­sko­-Mię­sne­go w Za­mo­ściu), Bo­że­na Ko­rze­niow­ska (Be­ta Soap w Szew­ni Dol­nej), Hen­ryk Ma­ści­bro­da (Gre­in­plast Za­mość), Ma­rian Bo­jar (Wu­rex Za­mość), Ja­dwi­ga Kwie­cień i Mał­go­rza­ta Fa­rion (A­gros Za­mość).

Spo­tka­nie za­koń­czy­ło się wspól­ną mo­dli­twą i dzie­le­niem się opłat­kiem, któ­rą po­pro­wa­dził die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz spor­tow­ców ksiądz Piotr Szep­tuch.

(woj. lu­bel­skie)

Turniej halowej piłki nożnej w Filipowie i siatkówki w Wiżajnach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn. Tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Prze­ro­śli, dru­gie miej­sce za­ję­ła Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Racz­kach, trze­cie — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Ba­ka­ła­rze­wie, czwar­te — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Fi­li­po­wie, ko­lej­ne — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w No­wej Wsi, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Sło­bód­ce, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wi­żaj­nach.

Na­gro­dy wrę­czy­ła Ewa Łeb­kow­ska — dy­rek­tor Ze­spo­łu Szkół w Fi­li­po­wie. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Su­wał­kach, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Su­wał­kach, Ze­spół Szkół w Fi­li­po­wie. Im­pre­za zo­sta­ła sfinan­so­wa­na ze środ­ków Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Su­wał­kach i za­li­cza­na by­ła do Po­wia­to­we­go Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­we­go Szkół z te­re­nu po­wia­tu su­wal­skie­go.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn. Wy­gra­ła dru­ży­na z Wi­żajn, przed Rut­ką Tar­tak, Fi­li­po­wem, Szy­plisz­ka­mi i Sta­ro­stwem Po­wia­to­wym w Su­wał­kach.

Dru­ży­ny otrzy­ma­ły dy­plo­my i pu­cha­ry, któ­re wrę­czy­li Wi­told Ko­wa­lew­ski — wi­ce­sta­ro­sta su­wal­ski oraz Bo­że­na Gło­sek — dy­rek­tor Pu­blicz­ne­go Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach. Im­pre­za zo­sta­ła sfinan­so­wa­na ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Su­wał­kach.

(woj. pod­la­skie)

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS młodzików i dzieci w zapasach — Odolanów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

Pierw­sze miej­sce wy­wal­czy­ły Sul­mie­rzy­ce, dru­gie Kro­to­szyn, trze­cie Tę­cza Śro­da Wlkp. O pierw­sze miej­sce ry­wa­li­za­cja by­ła bar­dzo za­cie­kła — Sul­mie­rzy­ce wy­gra­ły 3 punk­ta­mi, przy tej sa­mej licz­bie za­wod­ni­ków, ma­jąc prze­wa­gę w mło­dzi­kach, na­to­miast Kro­to­szyn był lep­szy w naj­młod­szej gru­pie wie­ko­wej.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Aktywny senior LZS — Łopuszna

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet. Spo­tka­nia od­by­wa­ły się w po­nie­dział­ki i śro­dy po 2 go­dzi­ny dzien­ne. Naj­po­pu­lar­niej­szą for­mą ak­tyw­no­ści by­ły pie­sze wy­ciecz­ki z kij­ka­mi — nor­ding wal­king, prze­cięt­na tra­sa mar­szu wy­no­si­ła 5 km.

W po­miesz­cze­niach Domu We­sel­ne­go od­by­wa­ły się też ćwi­cze­nia fit­ness z ele­men­ta­mi ae­ro­bi­ku. Ko­bie­ty przy dźwię­kach ła­god­nej mu­zy­ki wy­ko­ny­wa­ły ćwi­cze­nia pod okiem in­struk­to­ra.

Je­że­li po­zwa­la­ły wa­run­ki po­go­do­we ćwi­cze­nia od­by­wa­ły się na si­łow­ni ze­wnętrz­nej, po któ­rych or­ga­ni­zo­wa­no spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne przy ogni­sku.

(woj. świę­to­krzy­skie)

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko-Trzcia­nec­kie­go LZS
Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko-Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

Do Lu­ba­sza przy­je­cha­ło bli­sko 60-ciu mło­dych adep­tów pił­ki noż­nej z te­re­nu po­wia­tu. W cią­gu bli­sko trzech go­dzin gry, pa­dło 29 bra­mek, z cze­go 21 by­ło dzie­łem chłop­ców z Trzcian­ki i Lu­ba­sza. To wła­śnie de­cy­du­ją­ce star­cie tych ekip za­de­cy­do­wa­ło o osta­tecz­nym zwy­cię­stwie. Trzcian­ka na swo­im kon­cie za­no­to­wa­ła pięć zwy­cięstw, a Lu­basz czte­ry i jed­na po­raż­kę. Za­wod­ni­kom nie moż­na od­mó­wić de­ter­mi­na­cji, do­bre­go wy­szko­le­nia tech­nicz­ne­go i za­an­ga­żo­wa­nia. Co do­ce­ni­li ki­bi­ce, któ­rzy pod­czas uro­czy­sto­ści za­koń­cze­nia tur­nie­ju grom­ki­mi bra­wa­mi po­dzię­ko­wa­li za­wod­ni­kom za stwo­rze­nie pięk­ne­go pił­kar­skie­go spek­ta­klu.

Dzię­ki or­ga­ni­za­to­rom, Po­wia­to­we­mu Zrze­sze­niu Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we, Sa­mo­rzą­do­wi Gmi­ny Lu­basz oraz Gmin­ne­mu Ośrod­ko­wi Kul­tu­ry w Lu­ba­szu chłop­cy otrzy­ma­li na­po­je i po­sił­ki re­ge­ne­ru­ją­ce, a naj­lep­sze czte­ry ze­spo­ły pił­ki i pu­cha­ry. Część oficjal­ną za­szczy­cił swo­ją obec­no­ścią wójt Gmi­ny Lu­basz Mar­cin Fi­lo­da, a przez ca­ły czas trwa­nia roz­gry­wek pie­czę nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem spra­wo­wa­li: pre­zes po­wia­to­we­go LZS Hen­ryk Sie­mie­niew­ski oraz ko­or­dy­na­tor gmin­ny LZS w Lu­ba­szu Ma­rian Mi­rek.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

V Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa. Pierw­sze miej­sce wy­wal­czył — ULPKS Gaj Za­le­sie, któ­ry zdo­był pu­char Wój­ta Gmi­ny Za­le­sie Jana Si­ko­ry, dru­gie miej­sce — „Glo­b-Max” Czo­snów­ka, któ­ry otrzy­mał pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Po­wia­to­wej LZS w Bia­łej Pod­la­skiej Ar­ka­diu­sza Mak­sy­miu­ka, trze­cie miej­sce — LO Te­re­spol i pu­char Pre­ze­sa ULPKS Gaj Za­le­sie Woj­cie­cha Ko­ło­dyń­skie­go, czwar­te miej­sce — dru­ży­na z Pisz­cza­ca i pu­char Ho­no­ro­we­go Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady LZS Ta­de­usza Ma­zie­ju­ka.

Po­nad­to wszy­scy za­wod­ni­cy sko­rzy­sta­li z po­sił­ku, spę­dzi­li wol­ny nie­dziel­ny czas na spor­to­wej ry­wa­li­za­cji oraz za­de­kla­ro­wa­li swój udział w pla­no­wa­nym Gra­m-Prix LZS zło­żo­nym z czte­rech tur­nie­jów, któ­ry roz­pocz­nie się 18 stycz­nia, a ko­lej­ne tur­nie­je od­bę­dą się 8 lu­te­go, 25 lu­te­go i 15 mar­ca 2015 r.

(woj. pod­la­skie)

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

Otwar­cia tur­nie­ju do­ko­nał Wójt Gmi­ny Za­rze­cze Wie­sław Ku­bic­ki w obec­no­ści m.in.: pre­ze­sa Pod­kar­pac­kie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­ze­fa Krzy­wo­no­sa, człon­ka Za­rzą­du Po­wia­tu Prze­wor­skie­go Jana Pie­niąż­ka, Dy­rek­to­ra Ze­spo­łu Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu Pana Bo­gu­sła­wa Bą­ka, dy­rek­to­ra Ze­spo­łu Szkół im. Jana Paw­ła II w Za­rze­czu Krzysz­to­fa Maj­kow­skie­go. Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pre­zen­ty od Świę­te­go Mi­ko­ła­ja, któ­ry przy­był na uro­czy­ste otwar­cie tur­nie­ju.

W ka­te­go­rii ju­nior młod­szy wal­czy­ło o mia­no naj­lep­szej dru­ży­ny 5 ze­spo­łów. Wy­gra­ła dru­ży­na MKS „Pa­dwa” Za­mość, któ­ra w fina­le po­ko­na­ła ze­spół SK „Ma­xwel” Se­co­vce 18:17. Naj­lep­si za­wod­ni­cy tur­nie­ju: król strzel­ców: Su­wa­ła Ka­mil — V LO Rze­szów II, naj­lep­szy bram­karz: Król Ka­mil — V LO Rze­szów II, naj­lep­szy za­wod­nik: Świerk Ma­te­usz — ZSR Za­rze­cze.

W ka­te­go­rii mło­dzicz­ki star­to­wa­ło 8 dru­żyn. W me­czu o pierw­sze miej­sce zmie­rzy­ły się dru­ży­ny „Ju­ven­ta” Mi­cha­lo­vce I i „Kar­pa­ty” Użgo­rod — wy­gra­ły „Kar­pa­ty” 12:9. Naj­lep­sze za­wod­nicz­ki tur­nie­ju: król strzel­ców: Dę­biał Alek­san­dra — Dzi­ko­wiec, naj­lep­sza bram­kar­ka: Ro­tar Ju­lia — Użgo­rod, naj­lep­sza za­wod­nicz­ka: Du­ran­ko­wa We­ro­ni­ka — Ju­ven­ta Mi­cha­lo­vce.

W ka­te­go­rii ju­nio­rek wal­czy­ło 6 dru­żyn. Pierw­sze miej­sce za­ję­ła dru­ży­na UKS „Or­lik” Mie­lec, a dru­gie za­jął ze­spół KS „7” Ja­ro­sław. Naj­lep­sze za­wod­nicz­ki tego tur­nie­ju to: król strzel­ców: Ry­chlic­ka Mag­da­le­na — Ja­ro­sław, naj­lep­sza bram­kar­ka: Au­gu­styn Klau­dy­na — Ja­ro­sław, naj­lep­sza za­wod­nicz­ka: Grom­ny Al­do­na — Mie­lec.

(woj. pod­kar­pac­kie)

XVII Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów w Tenisie Stołowym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

Przy or­ga­ni­za­cji tur­nie­ju po­ma­ga­li na­uczy­cie­le wy­cho­wa­nia fizycz­ne­go ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum w Do­ru­cho­wie — Kor­ne­lia Nie­łac­na i Ste­fan He­bisz oraz dzia­łacz­ka LZS Elż­bie­ta Ba­je­ri Pre­zes LZS Do­ru­chów Sła­wo­mir Kuch­ta oraz Rada Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Ostrze­szo­wie po­dzię­ko­wa­ła wój­to­wi za nie­od­płat­ne udo­stęp­nie­nie sali gim­na­stycz­nej oraz za­kup sło­dy­czy dla uczest­ni­ków tur­nie­ju z oka­zji mi­ko­ła­jek.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Wojewódzki Halowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny
— Linia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

Jako pierw­si do zma­gań spor­to­wych sta­nę­li mi­ło­śni­cy gry w „Ka­szub­ską Baś­kę”. Do za­wo­dów zgło­si­ło się 52 za­wod­ni­ków z po­wia­tów wej­he­row­skie­go, kar­tu­skie­go, lę­bor­skie­go i puc­kie­go. Za­wod­ni­cy gra­li sys­te­mem 2 rund po 60 roz­dań. Zwy­cięz­cą tur­nie­ju zo­stał Zyg­munt Boj­ke z dru­ży­ny „Sze­mud na wzgó­rzu”.

Tur­nie­je pił­kar­skie roz­po­czę­li mło­dzi adep­ci fut­bo­lu — rocz­nik 2004 i młod­si. Wy­star­to­wa­ło 9 dru­żyn.

W me­czu o brą­zo­wy me­dal Li­nia po­ko­na­ła po rzu­tach kar­nych Lu­zi­no 2:0. W fina­le tak­że padł re­mis 0:0. W rzu­tach kar­nych o jed­ną bram­kę Sie­ra­ko­wi­ce oka­za­ły się sku­tecz­niej­sze od Nie­po­czo­ło­wic.

Na­stęp­nie na hali po­ja­wi­li się pił­ka­rze — se­nio­rzy. Ry­wa­li­zo­wa­ło 8 dru­żyn. W me­czu o III miej­sce ju­nio­rzy z Lini po­ko­na­li Pu­ła­skie­go Gdy­nię 2:0. W fina­le Ze­nit Łę­czy­ce po­ko­nał GKS LZS Li­nia 3:1. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­no Ar­tu­ra Na­rew­skie­go a bram­ka­rzem — Ma­te­usza May­era — obaj z GKS Li­nia. Kró­lem strzel­ców zo­stał zaś Mar­cin Miotk z dru­ży­ny ju­nio­rów Li­nia.

Dla wszyst­kich dru­żyn or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li oka­za­łe pu­cha­ry i dy­plo­my. Każ­dy za­wod­nik otrzy­mał tak­że pa­miąt­ko­wy me­dal za udział w za­wo­dach.

Uczest­ni­cy, któ­rzy do­je­cha­li z róż­nych stron wo­je­wódz­twa pod­kre­śla­li pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie za­wo­dów a tak­że sym­pa­tycz­ną i go­ścin­ną at­mos­fe­rę.

(woj. po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam