Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

XV Jubileuszowe Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i Miast Województwa Dolnośląskiego

Roz­po­czę­ły się XV Ju­bi­le­uszo­we Igrzy­ska LZS Miesz­kań­ców Wsi i Miast Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, któ­re po­trwa­ją ca­ły rok. 8 mar­ca w hali spor­to­wej w Śro­dzie Ślą­skiej Dol­no­ślą­ski Fi­nał Ha­lo­wej Pił­ki Noż­nej Dzie­ci Do lat 13 za­in­au­gu­ro­wał Igrzy­ska. W za­wo­dach wzię­ło udział osiem ze­spo­łów fi­na­li­stów wcze­śniej­szych eli­mi­na­cji stre­fo­wych. Uczest­ni­czą­ce dru­ży­ny otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we dy­plo­my, pu­cha­ry oraz me­da­le w za­leż­no­ści od za­ję­tych miejsc.

Ho­no­ro­wy pa­tro­na nad im­pre­zą ob­jął mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go. O mia­no naj­lep­szej gmi­ny i po­wia­tu uczest­ni­cy bę­dą wal­czyć w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: sza­chach, te­ni­sie sto­ło­wym, war­ca­bach stu­po­lo­wych, lek­kiej atle­ty­ce, bie­gach prze­ła­jo­wych, pił­ce noż­nej, stre­eball’u, siat­ków­ce i tur­nie­ju sa­mo­rzą­dow­ców.

Wy­ni­ki Ha­lo­wej Pił­ki Noż­nej Dzie­ci do lat 13:

1.„Po­lo­nia” Śro­da Ślą­ska — Gmi­na Śro­da Ślą­ska — Po­wiat Śro­da Ślą­ska

2. SP To­ma­szów Bo­le­sła­wiec­ki — Gmi­na War­ta Bo­le­sła­wiec­ka — Po­wiat Bo­le­sła­wiec

3. GLKS „Po­goń” Wleń — Gmi­na Wleń — Po­wiat Lwó­wek Ślą­ski

4. KS „Odra” Ści­na­wa — Gmi­na Ści­na­wa — Po­wiat Lu­bin

5. ZS By­strzy­ca Oław­ska — Gmi­na Oła­wa — Po­wiat Oła­wa

6. UKS „Le­chia” Dzier­żo­niów — Gmi­na Dzier­żo­niów — Po­wiat Dzier­żo­niów

7. ULKS Goszcz — Gmi­na Twar­do­gó­ra — Po­wiat Ole­śni­ca

8. ZS Że­la­zno — Gmi­na Kłodz­ko — Po­wiat Kłodz­ko

Fot. lzs.info.pl

(woj. dol­no­ślą­skie)

Wielkopolska Zimowa Spartakiada LZS

9 mar­ca 2014 roku w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim od­by­ła się XVI Zi­mo­wa Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kia­da LZS. Do Ostro­wa Wiel­ko­pol­skie­go przy­je­cha­ły re­pre­zen­ta­cje 15 po­wia­tów z Wiel­ko­pol­ski, w su­mie ok. 500 osób. Za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 12 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych oraz kon­kur­sie wie­dzy. Głów­ną are­ną zma­gań by­ły obiek­ty Klu­bu Spor­to­we­go Stal. Fi­na­ły gier ze­spo­ło­wych roz­gry­wa­ne by­ły w sa­lach spor­to­wych szkól po­nad­gim­na­zjal­nych. Spar­ta­kia­dę wy­gra­ła re­pre­zen­ta­cja Ko­ni­na, dru­gie za­ję­ła Śro­da Wiel­ko­pol­ska a trze­cie Wą­gro­wiec. Go­spo­da­rze za­koń­czy­li ry­wa­li­za­cję na czwar­tym miej­scu.

Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Wiel­ko­pol­skie Lu­do­we Zrze­sze­nie LZS oraz Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS. Wspar­cia przy or­ga­ni­za­cji im­pre­zy udzie­li­ły tak­że Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, Urząd Miej­ski w Ostro­wie, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ostro­wie oraz KS Stal.

Uro­czy­ste­go po­wi­ta­nia ekip oraz otwar­cie im­pre­zy do­ko­nał prze­wod­ni­czą­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS, Ta­de­usz To­ma­szew­ski. Wła­dze sa­mo­rzą­do­we na uro­czy­sto­ści re­pre­zen­to­wa­li: Sta­ro­sta Ostrow­ski Pa­weł Raj­ski, Pre­zy­dent Ostro­wa Ja­ro­sław Urba­niak oraz Prze­wod­ni­czą­cy Rady Po­wia­tu Ostrow­skie­go An­drzej Le­ra­czyk.

Przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem za­wo­dów od­zna­cze­nia­mi za wkład w roz­wój LZS uho­no­ro­wa­no Ha­li­nę Kry­jom, wdo­wę po Je­rzym Kry­jo­mie wie­lo­let­nim sze­fie struk­tur LZS w Po­wie­cie Ostrow­skim oraz Sta­ro­stę Ostrow­skie­go i Pre­zy­den­ta Ostro­wa.

Już po raz dru­gi Ostrów Wiel­ko­pol­ski był go­spo­da­rzem Zi­mo­wej Spar­ta­kia­dy, cho­ciaż te­go­rocz­na od­by­wa­ła się w wio­sen­nej au­rze. Dzię­ki temu przy­je­chał do nas tak wie­le re­pre­zen­ta­cji, a za­wo­dy zy­ska­ły na spor­to­wej atrak­cyj­no­ści — po­wie­dział Sta­ni­sław Ra­taj­czak, Prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim.

Fot. lzs-wlkp.pl

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Ferie zimowe z LZS Dobra

Ko­ło LZS w Do­brej, w ra­mach fe­rii zi­mo­wych, zor­ga­ni­zo­wa­ło dla dzie­ci wie­le atrak­cji spor­to­wych:

— Tur­niej Pił­ki Noż­nej dla Naj­młod­szych — w im­pre­zie udział wzię­ło 14 dzie­ci, któ­re po­mi­mo nie­licz­nych goli świet­nie się ba­wi­ły.

— Za­ję­cia Spor­to­wo­-Re­kre­acyj­ne — w im­pre­zie udział wzię­ło po­nad 30 dzie­ci, któ­re dziel­nie sta­wia­ły czo­ła i wy­trwa­le ry­wa­li­zo­wa­ły w po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach, przy­go­to­wa­nych przez or­ga­ni­za­to­rów.

— II Tur­niej Dar­ta — dzie­ciom tak się spodo­bał I Tur­niej, że or­ga­ni­za­to­rzy po­sta­no­wi­li zor­ga­ni­zo­wać ko­lej­ny. Wzię­ło w nim udział 16 za­wod­ni­ków. Tym ra­zem w tur­nie­ju bez­kon­ku­ren­cyj­ne oka­za­ły się dziew­czy­ny — nie da­jąc szans swo­im ko­le­gą zdo­by­ły 3 pierw­sze miej­sca.

— Bie­gi Prze­ła­jo­we „Grand Prix” LZS Do­bra — jest to im­pre­za cy­klicz­na, or­ga­ni­zo­wa­na w każ­dą ostat­nią so­bo­tę mie­sią­ca — w tym roku już III Edy­cja. 16-o­so­bo­wa gru­pa za­wod­ni­ków po­ko­na­ła tra­sę bie­gu, któ­ra prze­bie­ga­ła przez oko­licz­ne lasy.

Wszyst­kie im­pre­zy prze­bie­ga­ły w mi­łej i spor­to­wej at­mos­fe­rze. Łącz­nie w okre­sie fe­rii zor­ga­ni­zo­wa­no ich 7, udział wzię­ło w nich udział po­nad 100 osób. Za­wod­ni­cy otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we me­da­le i drob­ne upo­min­ki, a od spon­so­ra po­czę­stu­nek w po­sta­ci piz­zy.

Fot. — Mag­da­le­na Mar­cin­czyk.

Tekst Ce­za­ry Mag­da, prze­wod­ni­czą­cy Ko­ła LZS

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

Otwarte Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych — XXXVIII Cross Henryka Szordykowskiego

8 mar­ca 2014 roku w Na­rzy­miu od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych — XXXVIII Cross Hen­ry­ka Szor­dy­kow­skie­go. Na star­cie sta­nę­ło pra­wie 300 uczest­ni­ków, któ­rzy ry­wa­li­zo­wa­li w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych i na róż­nych dy­stan­sach. Bie­gi głów­ne wy­gra­li: Mo­ni­ka Jac­kie­wicz z Ka­za­nic (AZS UWM Olsz­tyn) i An­drzej Ro­gie­wicz z Zan­ty­ra Sztum. Punk­ta­cję klu­bo­wą wy­grał MLKS Ostró­da, rów­nież w punk­ta­cji gmin­nej naj­lep­sza oka­za­ła się gmi­na Ostró­da. Or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli: War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS, Mi­ni­ster­stwo­-Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Urząd Mar­szał­kow­ski w Olsz­ty­nie, PZLA, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Dział­do­wie, Wójt Gmi­ny Iło­wo­-O­sa­da, Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry i Spor­tu w Iło­wie­-O­sa­dzie

To pięk­na ma­so­wa im­pre­za na­wią­zu­ją­ca do naj­lep­szych wzor­ców bie­gów prze­ła­jo­wych. Wła­śnie pod­czas ta­kich za­wo­dów ujaw­nia­ją się naj­więk­sze ta­len­ty. Pa­sjo­na­ci z gmi­ny Iło­wo­-O­sa­da pie­lę­gnu­ją tra­dy­cję i co roku za­pra­sza­ją na tra­sy do Na­rzy­mia. Chęt­nych ni­gdy nie bra­ku­je, bo bie­ga­cze ma­ją gwa­ran­cje prze­ży­cia wiel­kiej spor­to­wej przy­go­dy. Do­dat­ko­wą mo­ty­wa­cją by­ły na­gro­dy: rze­czo­we i fi­nan­so­we. Cross Hen­ry­ka Szor­dy­kow­skie­go na­dal świe­ci peł­nym bla­skiem, stał się spor­to­wą wi­zy­tów­ką gmi­ny i re­gio­nu — po pro­stu po­przez te lata wy­kre­ował so­bie wy­so­ką mar­kę.

Za­wod­ni­cy za za­ję­cie miejsc I-III w każ­dym bie­gu otrzy­ma­li me­da­le oraz na­gro­dy rze­czo­we. Czo­ło­we dwój­ki dy­stan­sów głów­nych do­dat­ko­wo wy­je­cha­ły z pu­cha­ra­mi. Zwy­cięż­czy­ni bie­gu na 5 km za­in­ka­so­wa­ła na­gro­dę fi­nan­so­wą 5000 zł. Trium­fa­tor 10 km otrzy­mał 1000 zł — na­gro­dę ufun­do­wa­ną przez wój­ta gmi­ny Iło­wo­-O­sa­da.

Za­wod­ni­ków de­ko­ro­wa­li: wójt Gmi­ny Iło­wo­-O­sa­da Jan Przy­bor­ski, sta­ro­sta Po­wia­tu Dział­dow­skie­go Ma­rian Ja­nic­ki, se­kre­tarz WM Z LZS w Olsz­ty­nie Ma­rek Ja­czun, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Rady Gmi­ny w Iło­wie­-O­sa­dzie Ma­ria Za­krzew­ska.

Punk­ta­cja klu­bo­wa: 1.MLKS Ostró­da, 2. LA OSIR Goł­dap, 3.GUKS AS Dy­wi­ty

Punk­ta­cja gmin­na: 1. Ostró­da, 2. Goł­dap, 3. Iło­wo­-O­sa­da

Na pod­sta­wie wa­ma­-sport.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Oldboje walczyli o Puchar Wójta Gminy Lubawa

9 mar­ca 2014 r. w hali spor­to­wej w Zło­to­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Gmi­ny Lu­ba­wa w pił­ce noż­nej w ka­te­go­rii OLD BOY’S o Pu­char Wój­ta Gmi­ny Lu­ba­wa. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 10 ze­spo­łów, któ­re naj­pierw wal­czy­ły w gru­pach, by wy­ło­nić pół­fi­na­li­stów. W wiel­kim fi­na­le Zło­to­wo zre­mi­so­wa­ło z Tu­sze­wem 3:3, ale rzu­ty kar­ne le­piej eg­ze­kwo­wa­li go­spo­da­rze i oni zdo­by­li głów­ne tro­feum.

Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­ba­wie. Dru­ży­ny za za­ję­cie miejsc I-IV otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we pu­cha­ry, po­zo­sta­łe sta­tu­et­ki, za­wod­ni­cy dru­żyn z miejsc I-III me­da­le. Naj­lep­sze­go strzel­ca oraz bram­ka­rza uho­no­ro­wa­no pa­miąt­ko­wy­mi sta­tu­et­ka­mi. W uro­czy­sto­ści de­ko­ra­cji uczest­ni­czy­li: wójt Gmi­ny Lu­ba­wa To­masz Ewer­tow­ski, prze­wod­ni­czą­cy Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Lu­ba­wie Be­ne­dykt Czar­nec­ki oraz dy­rek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Zło­to­wie Edward Ba­lew­ski.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa tur­nie­ju: 1. Zło­to­wo, 2. Tu­sze­wo, 3. UG Lu­ba­wa, 4. Omu­le, Prąt­ni­ca, Mor­tę­gi, Ziel­ko­wo, Ru­mie­ni­ca, Wi­śnie­wo, ZUH Za­dro­ga.

Naj­lep­szy strze­lec tur­nie­ju: Ma­li­now­ski Ka­rol — Tu­sze­wo — 14 bra­mek

Naj­lep­szy bram­karz tur­nie­ju: Ma­jew­ski Łu­kasz — Zło­to­wo

Im­pre­za zo­sta­ła sfi­nan­so­wa­na ze środ­ków Gmi­ny Lu­ba­wa.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie), fot. e-lu­ba­wa

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie zaprasza na XXIV Otwarte Mistrzostwa Zelowa w Szachach

30 mar­ca 2014 w Ze­lo­wie od­bę­dą się XXIV Otwar­te Mi­strzo­stwa Ze­lo­wa w Sza­chach im. Sta­ni­sła­wa Ko­mi­dzier­skie­go o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go RW SLD w Ło­dzi Da­riu­sza Joń­skie­go or­ga­ni­zo­wa­nem.in. przez Miej­sko­-G­min­ny Lu­do­wy Klub Spor­to­wy w Ze­lo­wie. Za­wo­dy ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w Ze­low­skim Domu Kul­tu­ry. Ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad im­pre­zą spra­wu­ją Ur­szu­la Świer­czyń­ska, bur­mistrz Ze­lo­wa i Szcze­pan Chrzęst, sta­ro­sta po­wia­tu beł­cha­tow­skie­go. Zgło­sze­nia do 20 mar­ca br.

Idea za­wo­dów na­ro­dzi­ła się 24 lata temu wśród dzia­ła­czy SLD i LZS. W 1990 roku w mi­strzo­stwach wzię­ło udział 44 sza­chi­stów. Od wie­lu lat licz­ba za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek prze­kra­cza 100 osób.. Im­pre­za zna­na jest w śro­do­wi­sku sza­cho­wym, a na za­wo­dy przy­jeż­dża­ją za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z ca­łej Pol­ski (z me­da­li­sta­mi mi­strzostw Pol­ski włącz­nie) oraz z za­gra­ni­cy w wie­ku od 6 do 81 lat. W ubie­głym roku w mi­strzo­stwach star­to­wa­ło 132 za­wod­ni­ków — wśród ko­biet wy­gra­ła Gra­ży­na Szma­ciń­ska — mi­strzy­ni mię­dzy­na­ro­do­wa od roku 1978, wie­lo­krot­na mi­strzy­ni Pol­ski w sza­chach. Wśród pa­nów wy­grał fa­wo­ryt mi­strzostw, ar­cy­mistrz sza­cho­wy, trzy­krot­ny mistrz Ukra­iny, me­da­li­sta mi­strzostw świa­ta w sza­chach — Wo­ło­dy­myr Ma­ła­niuk.

Po raz czwar­ty za­wo­dy na­zwa­ne są imie­niem Sta­ni­sła­wa Ko­mi­dzier­skie­go, ini­cja­to­ra — po­my­sło­daw­cy mi­strzostw, zmar­łe­go na­gle pod ko­niec 2010 roku.

(woj. łódz­kie)

GTS Sparta Wiślinka zdobyła Puchar Prezesa GZ LZS Trąbki Wielkie

W tym roku przy­pa­da 60. rocz­ni­ca po­wsta­nia LZS-LKS Orzeł Trąb­ki Wiel­kie. Z tej oka­zji 23 lu­te­go 2014 r. w hali Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Trąb­kach Wiel­kich od­był się Ha­lo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej Ju­nio­rów rocz­nik 2003. W tur­nie­ju udział wzię­ło 10 dru­żyn z wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go, w tym z po­wia­tu gdań­skie­go GTS Spar­ta Wi­ślin­ka, Osi­czan­ka Osi­ce i go­spo­da­rze LKS Orzeł Trąb­ki Wiel­kie. W fi­na­le spo­tka­ły się dru­ży­ny Ja­gu­ara Gdańsk i GTS Spar­ty Wi­ślin­ka. Pew­ne zwy­cię­stwo od­nio­sła dru­ży­na Spar­ty 3:0.

Ho­no­ro­wy pa­tro­nat na tym tur­nie­jem ob­jął Wójt Gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie Bła­żej Kon­kol. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Trąb­kach Wiel­kich przy współ­pra­cy z Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Trąb­kach Wiel­kich oraz PZ LZS w Gdań­sku. Kie­row­ni­kiem tur­nie­ju był To­masz Kem­pa wi­ce­pre­zes GZ LZS i LKS Orzeł w Trąb­kach Wiel­kich.

W ma­łym fi­na­le, o III miej­sce zmie­rzy­ły się dwie dru­ży­ny z KKS Ge­da­nii. W Tym po­je­dyn­ku lep­sza oka­za­ła dru­ży­na Ge­da­ni II, któ­ra po­ko­na­ła swo­ich ko­le­gów klu­bo­wych 1:0.

Za pierw­sze miej­sce w tur­nie­ju GTS Spar­ta Wi­slin­ka otrzy­ma­ła Pu­char Pre­ze­sa GZ LZS w Trąb­kach Wiel­kich,za dru­gie miej­sce Ja­gu­ar Gdańsk otrzy­mał Pu­char Wój­ta Gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie, na­to­miast pu­char V-ce pre­ze­sa GZ LZS i LKS Orzeł Trąb­ki Wiel­kich za III miej­sce oraz za IV miej­sce GZ LZS w Trąb­kach Wiel­kich otrzy­ma­ły dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce Ge­da­nię Gdańsk.

Or­ga­ni­za­tor wy­róż­nił pu­cha­ra­mi naj­lep­szych za­wod­ni­ków tur­nie­ju: Ma­cie­ja Paw­łow­skie­go — król strzel­ców zdo­byw­ca 7 bra­mek, Alek­san­dra Mur­dzię — uzna­ne­go za naj­wszech­stron­niej­sze­go za­wod­ni­ka oraz Ja­ku­ba Ko­wy­nia — naj­lep­sze­go bram­ka­rza.

GTS Spar­ta Wi­ślin­ka gra­ła w skła­dzie: Ja­kub Ko­wy­nia, Ma­ciej Paw­łow­ski, Ja­kub Paw­łow­ski, Woj­ciech Paw­luk, Ja­kub Brze­zic­ki, Se­ba­stian Anioł, Oskar Wey­er, Wik­tor Wey­er i Mar­cel Ga­cek — tre­ner Ste­fan Dut­ko.

(woj. po­mor­skie)

Pomorskie Zrzeszenie LZS po raz czternasty wybrało najlepszego sportowca i trenera

Spor­tow­cy, tre­ne­rzy oraz dzia­ła­cze i sa­mo­rzą­dow­cy zwią­za­ni z LZS-a­mi wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go spo­tka­li się 15 lu­te­go w Sztu­mie, by pod­su­mo­wać do­ro­bek spor­to­wy 2013 roku oraz cykl zi­mo­wych bie­gów prze­ła­jo­wych, któ­re od wie­lu lat or­ga­ni­zu­je sztum­ski Lek­ko­atle­tycz­ny Klub Spor­to­wy „Zan­tyr”.

W ma­so­wych bie­gach w kil­ku ka­te­go­riach wzię­ło udział po­nad 1000 za­wod­ni­ków! Naj­lep­szym spor­tow­cem Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS zo­stał za­pa­śnik GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy Edward Bar­se­gjan, mistrz Pol­ski, pią­ty za­wod­nik MŚ. Trzy rów­no­rzęd­ne dru­gie miej­sca za­ję­ły lek­ko­atlet­ki: pię­cio­krot­na zło­ta me­da­list­ka Mi­strzostw Pol­ski Agniesz­ka Bo­row­ska z LKS Zan­tyr Sztum, An­dże­li­ka Ci­choc­ka — mi­strzy­ni Pol­ski na 800 m z ULKS Ta­lex Bo­ry­sław­Bo­rzy­tu­chom oraz Do­mi­ni­ka No­wa­kow­ska — fi­na­list­ka Mi­strzostw Świa­ta na 5000 m w Mo­skwie z LKB Bra­ci Petk Lę­bork.

Naj­lep­szy­mi tre­ne­ra­mi wy­bra­no: An­drze­ja Prycz­kow­skie­go z GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy, Ada­ma Szpa­ler­skie­go z LKS Zan­tyr Sztum, Ja­ro­sła­wa Ści­ga­łę z ULKS Ta­lex Bo­ry­sław Bo­rzy­tu­chom oraz Ka­ro­la No­wa­kow­skie­go z LKB Bra­ci Petk. Wy­róż­nio­no tak­że naj­lep­sze klu­by, któ­ry­mi w 2013 oka­za­ły się: GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy, LKS Zan­tyr Sztum oraz MKS Piast Człu­chów oraz MKS Pol­styr Człu­chów.

Po­nad­to oko­licz­no­ścio­we wy­róż­nie­nia wrę­czo­no dzia­ła­czom za or­ga­ni­za­cję naj­lep­szych im­prez spor­to­wych a ozdob­ne pa­te­ry wło­da­rzom gmin, któ­re naj­bar­dziej wspie­ra­ją dzia­łal­ność LZS-ów w wo­je­wódz­twie, a byli to: Je­rzy Żu­ra­wicz — bur­mistrz Mia­sta i Gmi­ny Żu­ko­wo, Łu­kasz Ja­błoń­ski — wójt Gmi­ny Li­nia, Sta­ni­sław Sto­sik — wójt Gmi­ny Osiecz­na oraz Le­szek Ta­bor — bur­mistrz Mia­sta i Gmi­ny Sztum. Na­gro­dy otrzy­ma­li też mło­dzi per­spek­ty­wicz­ni za­wod­ni­cy w ka­te­go­rii „Ta­lent Spor­to­wy”. Spe­cjal­ne pa­te­ry od Pre­zy­dium Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS otrzy­ma­li przed­sta­wi­cie­le GZ LZS w Trąb­kach Wiel­kich: Wie­sław Kem­pa, Syl­we­ster Ma­li­szew­ski oraz Jan Tro­fi­mo­wicz jr. — au­to­rzy ob­szer­nej pu­bli­ka­cji książ­ko­wej pt:„Sport w Gmi­nie Trąb­ki Wiel­kie w la­tach 1945 — 2012, 40-le­cie Rady Gmin­nej oraz Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Trąb­kach Wiel­kich”. Jest to dru­ga książ­ka o LZS-ach w wo­je­wódz­twie.

Dwóch ne­sto­rów spor­tu LZS-ow­skie­go Wie­sław Szczo­drow­ski z Go­dzi­sze­wa oraz se­nior Jan Tro­fi­mo­wicz z Eł­ga­no­wa od­zna­cze­ni zo­sta­li „Od­zna­ka­mi za Za­słu­gi dla Spor­tu” w stop­niu zło­tym — nada­ne przez Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Na­gro­dy i wy­róż­nia­nia wrę­cza­li m.in.: se­na­tor RP An­drzej Grzyb, sta­ro­sta Po­wia­tu Sztum­skie­go Woj­ciech Cy­me­rys, bur­mistrz Sztu­mu — Le­szek Ta­bor oraz Prze­wod­ni­czą­ca Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS Mag­da­le­na Ko­ło­dziej­czak a tak­że mistrz olim­pij­ski An­drzej Wroń­ski. Ga­lę wraz z dzien­ni­ka­rza­mi Dzien­ni­ka Bał­tyc­kie­go pro­wa­dził z-ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Wo­je­wódz­kiej LZS Jan Tro­fi­mo­wicz jr.

(woj. po­mor­skie)

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu wolnym kobiet i mężczyzn w kategorii junior, młodzik i dzieci

12 lu­te­go 2014 r. w hali spor­to­wej Pu­blicz­ne­go Gim­na­zjum w Szczu­czy­nie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach sty­lu wol­ne­go w ka­te­go­rii ju­nio­rów, mło­dzi­ków i dzie­ci dziew­cząt i chłop­ców. Udział wzię­ło bli­sko 130 mło­dych adep­tów tego spor­tu z 9 klu­bów Pod­la­sia. Ry­wa­li­zo­wa­li o pu­cha­ry bur­mi­strza Szczu­czy­na. Or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go, Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS, Urząd Miej­ski w Szczu­czy­nie, MLUKS Gwiaz­da przy Urzę­dzie Miej­skim w Szczu­czy­nie oraz Bank Spół­dziel­czy w Szczu­czy­nie.

Im­pre­za roz­po­czę­ła się od wy­róż­nie­nia pa­miąt­ko­wym dy­plo­mem i upo­min­kiem Oska­ra Czy­żew­skie­go (MO­SiR Gra­je­wo) — ubie­gło­rocz­ne­go brą­zo­we­go me­da­li­stę Mi­strzostw Eu­ro­py Ka­de­tów w za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym w kat. do 85 kg i 8. za­wod­ni­ka MŚ. Jest on pierw­szym za­pa­śni­kiem, któ­ry zdo­był me­dal w im­pre­zie ran­gi mi­strzow­skiej dla wo­je­wódz­twa pod­la­skie­go na prze­ło­mie kil­ku­dzie­się­ciu lat hi­sto­rii za­pa­sów. Na­gro­dę wrę­czył mu by­ły szczu­czyń­ski za­pa­śnik, a obec­nie wła­ści­ciel fir­my „Cy­ber­SAT” — To­masz Mio­du­szew­ski. Oskar zre­wan­żo­wał się spon­so­ro­wi wrę­cza­jąc mu ko­szul­kę z au­to­gra­fem pod­kre­śla­jąc, iż gdy zo­sta­nie me­da­li­stą olim­pij­skim, war­tość ko­szul­ki znacz­nie wzro­śnie. Oko­licz­no­ścio­wy­mi dy­plo­ma­mi wy­róż­nie­ni zo­sta­li rów­nież naj­lep­si za­wod­ni­cy w 2013 roku miej­sco­we­go klu­bu za­pa­śni­cze­go, a upo­min­ki wrę­czył im Woj­ciech Ka­czyń­ski — czło­nek klu­bu, biz­nes­men i spon­sor. Po­dzię­ko­wa­no tak­że in­nym obec­nym na za­wo­dach spon­so­rom klu­bu.

Za­nim roz­po­czę­ły się wal­ki, w czę­ści ar­ty­stycz­nej w ukła­dach z pi­ra­mi­da­mi za­pre­zen­to­wa­ła się mło­dzież Pu­blicz­ne­go Gim­na­zjum w Szczu­czy­nie oraz Ze­spo­łu Szkół im. Mar­szał­ka Pił­sud­skie­go w Szczu­czy­nie pro­wa­dzo­na przez mgr Mar­ka Han­ca. Wo­ka­lem po­pi­sa­ła się Emi­lia Na­gel — uczen­ni­ca Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Szczu­czy­nie, a tań­cem dziew­czyn­ki z „ŻY­LE­TY” z MDK w Szczu­czy­nie.

Na try­bu­nach za­sia­dło wie­lu ki­bi­ców, któ­rzy gło­śno do­pin­go­wa­li uczest­ni­ków tur­nie­ju.

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej chłop­ców zwy­cię­żył MLUKS MO­SiR Gra­je­wo, któ­ry wy­prze­dził KS Pod­la­sie Bia­ły­stok i UKS Her­ku­les Łom­ża. Go­spo­da­rze za­ję­li czwar­te miej­sce. W kla­sy­fi­ka­cji dziew­cząt zwy­cię­żył MLUKS Gwiaz­da Szczu­czyn, któ­ry wy­prze­dził LMUKS Olim­pik Su­wał­ki i KS Pod­la­sie Bia­ły­stok. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem za­wo­dów zo­stał Pa­tryk Gu­tow­ski a naj­lep­szą za­wod­nicz­ką Anna Sa­cha­re­wicz obo­je z KS Pod­la­sie Bia­ły­stok.

W za­wo­dach ki­bi­co­wa­li i na­gra­dza­li za­pa­śni­czą mło­dzież: Ar­tur Ku­czyń­ski, bur­mistrz Szczu­czy­na, Wi­told Grun­wald, prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Szczu­czy­nie, Kry­sty­na Zdań­kow­ska, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Rady Miej­skiej w Szczu­czy­nie, Wła­dy­sław Kier­de­le­wicz, czło­nek Za­rzą­du PZZ oraz Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS.

(woj. pod­la­skie)

10-lecie Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Mielcu

8 lu­te­go 2014 r., w re­stau­ra­cji „My­śliw­ska” w Miel­cu od­by­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie z oka­zji ju­bi­le­uszu 10-le­cia Po­wia­to­wej Ama­tor­skiej Ligi Pił­kar­skiej Rady Po­wia­to­wej Zrze­sze­nia LZS w Miel­cu 2003/04 — 2012/13. Wśród za­pro­szo­nych go­ści byli m.in.: Jó­zef Krzy­wo­nos, pre­zes Pod­kar­pac­kie­go Zrze­sze­nia LZS, An­drzej Chra­bąszcz sta­ro­sta po­wia­tu mie­lec­kie­go, Sta­ni­sław Ry­sak, wójt gmi­ny Wa­do­wi­ce Gór­ne, Ka­zi­mierz Ga­cek, wójt gmi­ny Miel­ce, Jó­zef Za­skal­ski, pre­zes TG So­kół Mie­lec oraz wła­dze i człon­ko­wie Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Miel­cu, pre­ze­si klu­bów uczest­ni­czą­cych w tych roz­gryw­kach i dzia­ła­cze tych klu­bów, sę­dzio­wie z ne­sto­rem Kon­stan­tym Haw­ro­nem, przed­sta­wi­cie­le me­diów lo­kal­nych. Go­spo­da­rzem był Jan Przy­go­da, pre­zes PZ LZS w Miel­cu, któ­ry otwo­rzył spo­tka­nie.

Hi­sto­rię po­wsta­nia oraz prze­bieg roz­gry­wek w okre­sie 10 lat przed­sta­wił Prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­wej Ama­tor­skiej Ligi Pił­kar­skiej Krzysz­tof Wie­cze­rzak. Wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­li oko­licz­no­ścio­wą bro­szu­rę wy­da­ną z tej oka­zji a opra­co­wa­ną i przy­go­to­wa­ną przez Lesz­ka Śle­dzio­nę.

Ge­ne­za Po­wia­to­wej Ama­tor­skiej Ligi Pił­kar­skiej w po­wie­cie mie­lec­kim się­ga roku 2003 gdy 15 czerw­ca zo­sta­ła po­wo­ła­na uchwa­łą Rady Po­wia­to­wej LZS w Miel­cu Ko­mi­sja ds.PALP w skła­dzie:Je­rzy So­bo­wski, Grze­gorz Kru­kow­ski, Sta­ni­sław Sło­ni­na, Sta­ni­sław Ma­rek oraz Krzysz­tof Wie­cze­rzak jako prze­wod­ni­czą­cy, któ­rej głów­nym za­da­niem by­ło zor­ga­ni­zo­wa­nie roz­gry­wek pił­kar­skich na szcze­blu po­wia­to­wym jak naj­mniej­szym kosz­tem. Liga po­wsta­ła na proś­bę miej­sco­wych klu­bów. Spo­ra część z nich ze wzglę­du na sy­tu­ację fi­nan­so­wą wy­co­fy­wa­ła się z roz­gry­wek pro­wa­dzo­nych przez Pod­kar­pac­ki Zwią­zek Pił­ki Noż­nej w Rze­szo­wie. Do pierw­sze­go se­zo­nu 2003/2004 tych roz­gry­wek przy­stą­pi­ło 6 dru­żyn. Se­zon ten po­twier­dził słusz­ność po­wsta­nia ta­kich roz­gry­wek, w któ­rych uczest­ni­czy­ła głów­nie mło­dzież, a naj­waż­niej­szym ce­lem by­ło ro­ze­gra­nie za­wo­dów. Hi­sto­rycz­nym zwy­cięz­cą ligi zo­sta­ła Ja­no­via Ja­no­wiec.

W dzie­się­cio­let­niej hi­sto­rii mie­lec­kiej ligi wzię­ło w niej udział aż 21 ze­spo­łów, a re­kor­do­wa ilość 13 przy­pa­da­ła na ju­bi­le­uszo­wy se­zon 2012/2013. Dwa klu­by wy­stę­po­wa­ły nie­prze­rwa­nie przez te 10 lat tj. Ja­no­via Ja­no­wiec pię­cio­krot­ny mistrz oraz Sprint Ża­rów­ka, któ­ra ma pe­cha je­śli cho­dzi o mi­strzo­stwo, ale za to 3-krot­nie by­ła wi­ce­mi­strzem. W cią­gu tych 10 lat re­ak­ty­wo­wa­no kil­ka klu­bów, któ­re znik­nę­ły z mapy spor­to­wej jak: Par­ty­nia, Pa­dew Na­ro­do­wa, Roż­nia­ty, Łącz­ki Brze­skie oraz utwo­rzo­ne nowe jak Zdzia­rzec, Krze­mie­ni­ca, Dą­bie, Wierz­cho­wi­ny, Ruda czy Zgór­sko. Na me­cze przy­cho­dzi pra­wie re­gu­lar­nie 250-300 ki­bi­ców.

Dzi­siaj liga jest wi­docz­na w pra­sie re­gio­nal­nej oraz na stro­nie in­ter­ne­to­wej, na któ­rej na bie­żą­co po­da­wa­ne są wy­ni­ki i ko­mu­ni­ka­ty PALP, któ­rą w nie­zwy­kle su­mien­ny spo­sób pro­wa­dzi od dwóch lat Le­szek Krę­pa.

W cza­sie ju­bi­le­uszo­we­go spo­tka­nia za­słu­żo­nym dla Po­wia­to­wej Ama­tor­skiej Ligi Pił­kar­skiej oso­bom przy­zna­no pa­miąt­ko­we od­zna­cze­nia. Dzia­ła­cze Zrze­sze­nia LZS otrzy­ma­li Od­zna­ki Za­słu­żo­ne­go Dzia­ła­cza. Wrę­czo­no tak­że Zło­te, Srebr­ne i Brą­zo­we Ho­no­ro­we Od­zna­ki LZS. Po­nad­to Rada Po­wia­to­wa Zrze­sze­nia LZS w Miel­cu dla upa­mięt­nie­nia ju­bi­le­uszu przy­zna­ła pa­miąt­ko­we me­da­le oko­licz­no­ścio­we dla naj­bar­dziej za­słu­żo­nych dzia­ła­czy, za­wod­ni­ków, sę­dziów, któ­rzy w spo­sób szcze­gól­ny za­an­ga­żo­wa­li się w dzia­łal­ność i roz­wój Ligi w ca­łym dzie­się­cio­le­ciu. Me­da­le oko­licz­no­ścio­we przy­zna­no rów­nież oso­bom, któ­re wspie­ra­ły mo­ral­nie i ma­te­rial­nie Ama­tor­ską Li­gę Pił­kar­ską. Otrzy­ma­li je m.in. sta­ro­sta An­drzej Chra­bąszcz, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy rady po­wia­tu Ma­rek Pa­proc­ki oraz czło­nek za­rzą­du po­wia­tu Jó­zef Smacz­ny.

(woj. pod­kar­pac­kie), fot. Wie­sław Ma­dej
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam