Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

„60” LKS Sygnał Włosienica

Ludowemu Klubowi Sportowemu Sygnał we Włosienicy stuknęła „sześćdziesiątka”. Jubileuszowe obchody zorganizowano 4 lipca 2015 roku na obiekcie przy ul. Myśliwskiej. Przybyłych na uroczystości jubileuszowe gości powitał prezes klubu Mieczysław Grubka, który jest z nim związany od 1966 r.! Na obchodach stawili się m.in. wójt gminy Albert Bartosz, przewodniczący rady gminy Piotr Śreniawski, członek Małopolskiego Zrzeszenia LZS Edmund Nikiel, członek zarządu powiatu, a zarazem szef piłkarskiego podokręgu w Oświęcimiu Tadeusz Szczerbowski.

Początki klubu z Włosienicy sięgają roku 1955. Inicjatorem założenia ówczesnego LZS-u był nieżyjący już Józef Żyła. Pierwsze boisko we wsi powstało w lesie, na gruntach gromadzkich, tzw. plenii. Z początku miejscowi piłkarze rywalizowali z sąsiadami zza miedzy, potem zdarzały się także dalsze eskapady. Klub w swojej długiej historii miał lepsze i gorsze czasy. Pierwszym reaktywatorem był w latach 1967-68 Antoni Kiławiec. W tym okresie narodziła się nazwa „Sygnał”. Prężnie zaczęła się rozwijać także sekcja szachowa.

Od 1996 r. Sygnał Włosienica działa jako LKS. Uczestniczy w rozgrywkach piłki nożnej w podokręgu Oświęcim, w kategorii seniorów oraz drużyn młodzieżowych.

Złote odznaki LZS otrzymali: Mirosław MondrySylwester Patrzyk, natomiast srebrne odebrali: Przemysław Szpiegla, Rafał Jarosz, Michał Mędrysa, Michał Oczkowski, Robert Pacyga.

Jubileuszowi klubu z Włosienicy towarzyszył turniej piłkarski, w którym zagrały ekipy: Nadwiślanina Góra (II liga), Przeciszovii Przeciszów, LKS-u Poręba i gospodarzy. Wygrał faworyt, czyli Nadwiślanin.

(woj. małopolskie)

Rybak Wełtyń ma 60 lat

Rybak Wełtyń obchodził jubileusz 60-lecia. Uroczystość z tej okazji zorganizowano 20 czerwca 2015 roku. Klub Sportowy Rybak Wełtyń został powołany do życia w 1955 roku z inicjatywy mieszkańców Wełtynia oraz okolicznych miejscowości. Początkowo oficjalna nazwa klubu brzmiała LZS Wełtyń. Dopiero w okolicach 1971 roku klub podjął uchwałę o wprowadzeniu jako oficjalnej nazwy Klub Sportowy Rybak Wełtyń.

W początkowym okresie, rozgrywki w których klub brał udział, miały charakter nieformalny. Miłośnicy piłki nożnej z różnych miejscowości regionu organizowali miejsca do gry oraz terminy rozgrywek we własnym zakresie. Brak formalizacji nie przeszkadzał jednak lokal­nie po­wsta­jąc­ym klu­bom w spraw­nej or­ga­ni­za­cji meczy oraz turniejów.

Po roku 1971 w Wełtyniu powstała sekcja kolarska oraz drużyna reprezentująca barwy miejscowości w turniejach piłki siatkowej. Po roku 1985 Rybak Wełtyń uczestniczył w już sfor­ma­li­zo­wa­nych i or­ga­ni­zo­wa­nych przez LZS roz­gryw­kach. W tym okre­sie po­ja­wia­ły się sezony, w których klub mógł podjąć się przejścia do wyższych klas rozgrywkowych, jednak finansowe ograniczenia klubu nie pozwalały na realizację wyższych ambicji. Z pełną mocą, pod wodzą zawodowego trenera skład Rybaka został odbudowany na początku 2014 roku. Z młodym i chętnym do działania zarządem, oddanym prezesem Zenonem Romanowiczem i pełnym ambicji trenerem Hubertem Lewandowskim KS Rybak Wełtyń ruszył do boju w rozgrywkach zachodniopomorskiej B-klasy nadzorowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ZZPN.

Jak widać historia Rybaka to historia walki, poświęcenia i sportowego zaangażowania, które przetrwało w Wełtyniu przez 60 lat.

(woj. zachodniopomorskie)

Młodzież z gminy Lubawa na sparingu Lechii Gdańsk z drużyną Schalke 04 Gelsenkirchen

22 lip­ca na PGE Are­na w Gdań­sku od­był się spa­ring Le­chii Gdańsk z dru­ży­ną Schal­ke 04 Gel­sen­kir­chen. Wśród bli­sko ośmio­ty­sięcz­nej pu­blicz­no­ści zna­la­zła się rów­nież mło­dzież wraz z opie­ku­na­mi z Gmi­ny Lu­ba­wa. Or­ga­ni­za­to­rem wy­jaz­du by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­ba­wie.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się punk­tu­al­nie o go­dzi­nie 18:30, jed­nak już go­dzi­nę wcze­śniej Le­chi­ci zor­ga­ni­zo­wa­li pre­zen­ta­cję dru­ży­ny z licz­ny­mi atrak­cja­mi. Wśród na­gród by­ły mię­dzy in­ny­mi pił­ki z au­to­gra­fa­mi za­wod­ni­ków, sza­li­ki, ko­szul­ki oraz bre­locz­ki. Kil­ka z upo­min­ków tra­fiło w rę­ce lu­baw­skiej mło­dzie­ży. Sam mecz za­koń­czył się wy­ni­kiem 1:0 dla go­ści. Je­dy­ne­go gola w 44 mi­nu­cie spo­tka­nia zdo­był Le­roy Sane.

Był to już dru­gi wy­jazd or­ga­ni­zo­wa­ny przez Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­ba­wie na mecz Le­chii Gdańsk. Pierw­szy miał miej­sce rok wcze­śniej na spo­tka­nie li­go­we z Le­chem Po­znań. Wszy­scy ma­ją na­dzie­ję, że po­wyż­sza ini­cja­ty­wa bę­dzie kon­ty­nu­owa­na w przy­szło­ści. Nie ma jak uczyć się od naj­lep­szych.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

XVI Powiatowe Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych — Stary Zamość 2015

W Sta­rym Za­mo­ściu w dniach 18-19 lip­ca od­by­ły się XVI Po­wia­to­we Igrzy­ska Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. W im­pre­zie wzię­ło udział po­nad pół­to­ra ty­sią­ca osób. Rok temu w Sit­nie star­tu­ją­cych by­ła bli­sko set­ka mniej. Re­kord zo­stał więc po­bi­ty. W kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej skla­sy­fiko­wa­no 15 gmin. Trium­fo­wał Za­mość, któ­ry wy­gra­ła aż czte­ry kon­ku­ren­cje dru­ży­no­we. Skład po­dium uzu­peł­ni­ły Mią­czyn i Sit­no. Or­ga­ni­za­to­rzy roz­da­li w su­mie 350 me­da­li i 70 pu­cha­rów. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem igrzysk by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu, spon­so­ra­mi zaś Urząd Mar­szał­kow­ski w Lu­bli­nie, Lot­to, Gmi­na Sta­ry Za­mość, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Za­mo­ściu oraz Ma­ło­pol­ska Ho­dow­la Ro­ślin.

Pod­czas dwóch dni im­pre­zy ro­ze­gra­no wie­le kon­ku­ren­cji m.in. rzut lot­ką do tar­czy, ro­we­ro­wy tor prze­szkód, za­wo­dy po­żar­ni­cze mło­dzie­żo­wych dru­żyn OSP, kon­kurs si­ła­czy, czy­li wy­ci­ska­nie od­waż­ni­ka 16 kg, a tak­że prze­rzu­ca­nie opo­ny trak­to­ro­wej. Za­wod­ni­cy gra­li rów­nież w war­ca­by stu­po­lo­we i te­ni­sa sto­ło­we­go.

Ry­wa­li­za­cja sta­ła na wy­so­kim po­zio­mie i by­ła bar­dzo za­cię­ta. Szcze­gól­nie za­im­po­no­wa­ły mi ko­bie­ty, star­tu­ją­ce w prze­cią­ga­niu liny. Wło­ży­ły w to wie­le ser­ca — ko­men­to­wał igrzy­ska dla miej­sco­wej pra­sy Krzysz­tof Pszen­niak, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych w Za­mo­ściu. — Je­stem za­do­wo­lo­ny, bo po­go­da by­ła jak na za­mó­wie­nie, a licz­ba uczest­ni­ków po­kry­ła się z na­szy­mi ocze­ki­wa­nia­mi. Bar­dzo dzię­ku­ję na­szym spon­so­rom, bez któ­rych nie uda­ło­by się zor­ga­ni­zo­wać mi­strzostw.

W prze­cią­ga­niu liny naj­lep­sze oka­za­ły się pa­nie z Ada­mo­wa, któ­re w fina­ło­wym star­ciu po­ko­na­ły ry­wal­ki ze Sta­re­go Za­mo­ścia. Wśród męż­czyzn naj­le­piej w tej kon­ku­ren­cji spi­sa­li się pa­no­wie z Mią­czy­na, po­ko­nu­jąc Sit­no i Sta­ry Za­mość. Tra­dy­cyj­nie naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią cie­szy­ły się spor­ty dru­ży­no­we i re­kre­acyj­ne, jak prze­no­sze­nie wor­ków z pia­skiem, któ­re wy­gra­ła dru­ży­na z Ada­mo­wa. W moc­no ob­sa­dzo­nym tur­nie­ju pił­ki noż­nej męż­czyzn trium­fo­wał Mią­czyn przed Sit­nem i Za­mo­ściem. Wśród ko­biet naj­lep­szy był ze­spół ze Sta­re­go Za­mo­ścia, w siat­ków­ce męż­czyzn i ko­biet, ko­szy­ków­ce męż­czyzn trium­fo­wał Za­mość, w ko­szy­ków­ce ko­biet Sta­ry Za­mość. Wie­lop­bój władz sa­mo­rzą­do­wucj wy­grał Za­mość przed Mią­czy­nem i Ko­ma­ro­wem.

Trzy naj­lep­sze dru­ży­ny ze Sta­re­go Za­mo­ścia re­pre­zen­to­wa­ły po­wiat za­moj­ski pod­czas Wo­je­wódz­kich Igrzysk LZS, któ­re od­by­ły się 25 lip­ca w Par­cze­wie.

(woj. lu­bel­skie)

XVII Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego — Lubycza Królewska 2015

19 lip­ca na obiek­tach Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Lu­by­czy Kró­lew­skiej od­by­ło się Świę­to Spor­tu Po­wia­tu To­ma­szow­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w To­ma­szo­wie Lu­bel­skim przy współ­udzia­le Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w To­ma­szo­wie Lub. oraz Wój­ta Gmi­ny Lu­by­cza Kró­lew­ska. Ro­ze­gra­no 25 kon­ku­ren­cji, star­to­wa­ło 10 gmin. W kla­sy­fika­cji koń­co­wej zwy­cię­ży­ła gmi­na Ty­szow­ce przed gmi­nę Ra­cha­nie — 347 pkt. Trze­cią lo­ka­tę za­ję­ła gmi­na To­ma­szów Lub., a czwar­te gmi­na Łasz­czów.

Wójt Gmi­ny To­masz Lesz­czyń­ski otwie­ra­jąc za­wo­dy po­wi­tał go­ści, wśród któ­rych byli: po­seł na Sejm RP Ma­riusz Grad, sta­ro­sta to­ma­szow­ski Jan Ko­wal­czyk, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha, se­kre­tarz po­wia­tu Sta­ni­sław Ci­sło, ko­men­dant po­wia­to­wy PSP w To­ma­szo­wie Lub. st. bryg. Sta­ni­sław Kie­lech, bur­mi­strzo­wie i wój­to­wie miast i gmin po­wia­tu to­ma­szow­skie­go. A po­tem za­czę­ły się za­wo­dy. Pro­gram był bar­dzo bo­ga­ty. Od­był się bieg na jed­no okrą­że­nie, rzut lot­ką do celu, skok w dal ko­biet i męż­czyzn z po­dzia­łem na ka­te­go­rie wie­ko­we, kon­kurs si­ła­cza, czy­li pod­no­sze­nie od­waż­ni­ka 17,5 kg (w kat do 85 kg wy­grał Ja­kub Droź­dziel Te­la­tyn, a w kat +85 kg Ja­nusz Za­ręb­ski Ty­szow­ce, prze­ta­cza­nie opo­ny trak­to­ro­wej (wy­grał Ta­rań­ski Ma­te­usz Ra­cha­nie), pił­ka noż­na ko­biet (wy­grał Łasz­czów) i pił­ka noż­na męż­czyzn (wy­gra­ły Ty­szow­ce), siat­ków­ka męż­czyzn (wy­grał Te­la­tyn) siat­ków­ka ko­biet (wy­gra­ły Ra­cha­nie), prze­cią­ga­nie liny ko­biet (wy­gra­ły Ty­szow­ce), prze­cią­ga­nie liny męż­czyzn (wy­gra­ły Ra­cha­nie), prze­no­sze­nie wor­ków z pia­skiem (wy­grał Te­la­tyn), szta­fe­ta spraw­no­ścio­wa (wy­gra­ły Ra­cha­nie), wie­lo­bój ro­dzin­ny (wy­gra­ła Lu­by­cza Kró­lew­ska), wie­lo­bój władz sa­mo­rzą­do­wych (wy­gra­ły Ra­cha­nie).

(woj. lu­bel­skie)

50-lecie LKS Zarzewie w Prudniku

18 lip­ca 2015 r. w Prud­nic­kim Domu Kul­tu­ry od­by­ła się uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji ju­bi­le­uszu 50-le­cia dzia­łal­no­ści LKS Za­rze­wie w Prud­ni­ku. Wzię­ło w niej udział oko­ło 110 osób — byli człon­ko­wie klu­bu z sek­cji akro­ba­ty­ki spor­to­wej, ko­lar­skiej, lek­ko­atle­tycz­nej, pod­no­sze­nia cię­ża­rów, pił­ki siat­ko­wej męż­czyzn oraz obec­nie dzia­ła­ją­cych — ka­ra­te i sza­cho­wej. Po­nad­to w aka­de­mii uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście na cze­le z bur­mi­strzem Prud­ni­ka Fran­cisz­kiem Fej­dy­chem i prze­wod­ni­czą­cym Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Opo­lu Ge­rar­dem Ha­la­mą.

Na spo­tka­niu przed­sta­wio­no pre­zen­ta­cję, przy­go­to­wa­ną przez se­kre­ta­rza klu­bu Jana Sie­kań­ca, za­wie­ra­ją­cą in­for­ma­cje o hi­sto­rii i osią­gnię­ciach klu­bu. Wspo­mi­na­no wy­bit­nych za­wod­ni­ków oraz naj­waż­niej­sze zda­rze­nia z mi­nio­nych 50 la­tach dzia­łal­no­ści. Wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia z no­stal­gią prze­nie­śli się w cza­sy swo­jej mło­do­ści i spor­to­wej ak­tyw­no­ści.

Za za­an­ga­żo­wa­nie w roz­wój spor­tu w Gmi­nie Prud­nik oraz kształ­to­wa­nie spor­to­wych po­staw wśród mło­dzie­ży Fran­ci­szek Fej­dych, bur­mistrz Prud­ni­ka wrę­czył pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki za­słu­żo­nym człon­kom klu­bu.

Klub wy­cho­wał srebr­ne­go me­da­li­stę olim­pij­skie­go (Sta­ni­sław Szoz­da) oraz mi­strzów świa­ta i Eu­ro­py. Obec­nie naj­bar­dziej zna­ny jest z ka­ra­te. — Na­sza sek­cja funk­cjo­nu­je 30 lat — mó­wił Ta­de­usz Brud­niak, tre­ner ka­ra­te­ków Za­rze­wia Prud­nik. — Przez sek­cję prze­wi­nę­ło się kil­ka ty­się­cy ćwi­czą­cych. Mamy 102 me­da­li­stów mi­strzostw Pol­ski, mamy kil­ku­dzie­się­ciu me­da­li­stów mi­strzostw Eu­ro­py i świa­ta — wy­li­czał.

To był pierw­szy ba­let mo­to­ro­wy w Pol­sce i akro­ba­ty­ka — mó­wi­ła Kry­sty­na No­wak, by­ła za­wod­nicz­ka tej sek­cji Za­rze­wia. — Ta dys­cy­pli­na spor­tu po­le­ga­ła na tym, że­by na mo­to­rach po­ka­zy­wać róż­ne figu­ry akro­ba­tycz­ne.

Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my 100 lat!

(woj. opol­skie)

Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego

11 lip­ca na pla­ży przy Je­zio­rze Du­żym w Lu­ba­szu od­był się Po­wia­to­wy Tur­niej Siat­ków­ki Pla­żo­wej o Pu­char Sta­ro­sty Czarn­kow­sko­-Trz­cia­nec­kie­go Ta­de­usza Te­te­ru­sa. W tur­nie­ju wzię­ły udział 3 dru­ży­ny — re­pre­zen­ta­cja Gmi­ny Lu­basz, Wie­leń oraz Czarn­ków. Wy­gra­ła dru­ży­na go­spo­da­rzy.

Tego dnia do­pi­sa­ła po­go­da oraz licz­nie zgro­ma­dzo­na pu­blicz­ność, któ­ra do­pin­go­wa­ła za­wod­ni­ków. Roz­gryw­ki by­ły bar­dzo za­cię­te. Każ­da z dru­żyn przy­je­cha­ła do Lu­ba­sza z za­mia­rem za­ję­cia jak naj­lep­sze­go miej­sca. Osta­tecz­nie za­wo­dy wy­gra­ła dru­ży­na go­spo­da­rzy w skła­dzie Kry­stian Ja­rosz oraz Ka­mil Ga­cek. Dru­gie miej­sce za­ję­ła Gmi­na Wie­leń a trze­cie Gmi­na Czarn­ków.

Pu­cha­ry wraz z dy­plo­ma­mi za­wod­ni­kom wrę­czy­li Ma­rian Mi­rek — ko­or­dy­na­tor Gmin­ny LZS i rad­ny Gmi­ny Lu­basz oraz Bar­tło­miej Tu­rek — in­struk­tor GOK Lu­basz.

Ko­lej­ny tur­niej pił­ki pla­żo­wej już za rok. Za­wo­dy te już na sta­łe wpi­sa­ły się w ka­len­darz im­prez spor­to­wych w gmi­nie Lu­basz.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych — Zagórsk 2015

Na nowo wy­bu­do­wa­nym kom­plek­sie spor­to­wym w DPS w Zgór­sku od­by­ła się 10 lip­ca Wo­je­wódz­ka Olim­pia­da Lek­ko­atle­tycz­na Osób Nie­peł­no­spraw­nych. W olim­pia­dzie wzię­ło udział 140 za­wod­ni­ków z 13 Do­mów Po­mo­cy Spo­łecz­nych i 6 Warsz­ta­tów Te­ra­pii Za­ję­cio­wej. Spor­tow­cy ry­wa­li­zo­wa­li w sze­ściu kon­ku­ren­cjach — bie­gu na 60 me­trów, to­rze prze­szkód, rzu­cie pił­ką le­kar­ską, rzu­cie do ko­sza ko­biet, sko­ku w dal czy sla­lo­mie z pił­ką noż­ną. Za­wod­ni­kom ki­bi­co­wa­li: sta­ro­sta kie­lec­ki Mi­chał Go­dow­ski, wi­ce­sta­ro­sta Ze­non Ja­nus, człon­ko­wie Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach — Bog­dan Gie­ra­daMa­rek Kwie­cień. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy byli DPS w Za­gór­sku oraz Świę­to­krzy­skie Zrze­sze­nie LZS w Kiel­cach.

Naj­pierw do­ko­na­no uro­czy­ste­go otwar­cia obiek­tu. Oprócz bo­iska wie­lo­funk­cyj­ne­go z try­bu­na­mi, na któ­rym moż­na za­grać w pił­kę noż­ną, siat­ków­kę czy ko­szy­ków­kę, pla­ców­ka zy­ska­ła 60 me­tro­wą bież­nię, sta­no­wi­sko do sko­ku w dal, ze­wnętrz­ną ścież­kę zdro­wia wraz z te­re­no­wy­mi urzą­dze­nia­mi do ki­ne­zy­te­ra­pii (or­bi­trek, nar­ty bie­gów­ki, ro­we­rek, wio­ślarz, step­per, ko­ła tai chi). Są też urzą­dze­nia do ćwi­czeń dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych ru­cho­wo, pla­ce do za­jęć ru­cho­wych i umy­sło­wych. In­we­sty­cja zo­sta­ła wzbo­ga­co­na o za­da­szo­ną sce­nę i do­sto­so­wa­ne do osób nie­peł­no­spraw­nych cią­gi ko­mu­ni­ka­cyj­ne.

Na­stęp­nie, Je­rzy Kula, prze­wod­ni­czą­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Kiel­cach do­ko­nał oficjal­ne­go otwar­cia olim­pia­dy. Współ­za­wod­nic­two prze­bie­ga­ło w praw­dzi­wym spor­to­wym sty­lu. Pa­dło wie­le ży­cio­wych re­kor­dów. Na za­koń­cze­nie zwy­cięz­cy otrzy­ma­li me­da­le, pu­cha­ry i oko­licz­no­ścio­we upo­min­ki.

A oto zwy­cięz­cy: bieg na 40 m ko­biet — Gą­sow­ska Kry­sty­na, DPS Zoch­ci­nek, męż­czyzn — Li­nek Krzysz­tof, DPS Zgór­sko; skok w dal ko­biet — Kra­jew­ska An­ge­li­ka, DPS Bej­sce, męż­czyzn — Bi­skup Wie­sław, DPS Gnoj­no; rzut pił­ką le­kar­ską ko­biet — Król Anna, DPS Że­rom­skie­go, męż­czyzn — Ko­wa­lik Ro­man, DPS Zgór­sko; rzut do ko­sza ko­biet — Ci­choc­ka Ma­rze­na, DPS Bej­sce, sla­lom z pił­ką męż­czyź­ni — Bi­skup Wie­sław, DPS Gnoj­no, tor prze­szkód ko­bie­ty — Gą­sow­ska Kry­sty­na, DPS Zoch­ci­nek, męż­czyź­ni — Li­nek Krzysz­tof, DPS Zgór­sko.

(woj. świę­to­krzy­skie)

I Otwarte Mistrzostwa Luzina w Koluchstylu dla amatorów

10 lip­ca w I Otwar­tych Mi­strzo­stwach Lu­zi­na w Ko­luch­sty­lu dla ama­to­rów wzię­ło udział 12 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek, któ­rzy na co dzień… nie ma­ją nic wspól­ne­go ze sztu­ka­mi walk. Co to jest ko­luch­styl? To sztu­ka wal­ki stwo­rzo­na na po­cząt­ku XXI wie­ku w Pol­sce. Twór­cą dys­cy­pli­ny jest eks­pert sztuk walk Wie­sław Ko­luch (9 Dan), od któ­re­go po­cho­dzi też na­zwa. Pierw­sze mi­strzo­stwa Pol­ski w tym spo­rcie od­by­ły się 23 maja 2009 roku. W 2012 roku ko­luch­styl wy­stą­pił na 5th TA­FI­SA World Sport for All Ga­mes w Siau­liai na Li­twie przy ho­no­ro­wym pa­tro­na­cie UNE­SCO jako dys­cy­pli­na po­ka­zo­wa, wzbu­dza­jąc za­in­te­re­so­wa­nie wśród uczest­ni­ków z róż­nych państw.

Ko­luch­styl jest sztu­ką wal­ki, któ­rą za­wod­ni­cy tre­nu­ją w dwóch for­mach — spor­to­wej (wal­ka w par­te­rze) i bo­jo­wej (sa­mo­obro­na z wy­ko­rzy­sta­niem bro­ni ta­kich jak pał­ka, kij czy nóż). Ce­lem ko­luch­sty­lu jest in­te­gra­cja za­wod­ni­ków ze wszyst­kich dys­cy­plin sztuk wal­ki i spor­tów wal­ki. W za­wo­dach bio­rą udział za­wod­ni­cy upra­wia­ją­cy ta­kie dys­cy­pli­ny jak: judo, za­pa­sy, ju­jit­su, sumo, sam­bo,mma, gra­pling, bjj, ka­ra­te, ta­ekwon­do i inne. Ma­ją oni oka­zję po­dzie­lić się swo­im do­świad­cze­niem, po­znać za­le­ty i tech­ni­ki in­nych dys­cy­plin po­sze­rza­jąc swo­je ho­ry­zon­ty.

Wal­ka spor­to­wa w ko­luch­sty­lu od­by­wa się na ma­cie o śred­ni­cy ko­ła: 230 cm dla dzie­ci i mło­dzie­ży do lat 16 oraz 280 cm dla za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków po­wy­żej lat 16. Za­wod­ni­cy w ko­luch­sty­lu sto­su­ją oko­ło 100 tech­nik — du­sze­nia, dźwi­gnie na wszyst­kie sta­wy rąk i nóg (tak­że dźwi­gnie na pal­ce dło­ni — mi­ni­mum uchwyt za 3 pal­ce), prze­ro­lo­wa­nia za­wod­ni­ka poza ko­ło, wy­nie­sie­nia i trzy­ma­nia (trzy­ma­nia trwa­ją 10 se­kund i za­wod­nik mo­że zo­stać unie­ru­cho­mio­ny na ple­cach, brzu­chu lub boku). Dzie­ci i mło­dzież do 16 roku ży­cia w cza­sie wal­ki mo­gą sto­so­wać tyl­ko tech­ni­ki wy­pchnięć, trzy­mań, prze­ro­lo­wań i wy­nie­sień. Za­bra­nia się sto­so­wać dźwi­gni i du­szeń.

Na mi­strzo­stwach w Lu­zi­nie zwy­cięz­ca­mi zo­sta­li: kat. 75 kg Prze­mek Boj­ka, kat. 50 kg Ewe­li­na Bar­ra, kat. 46 kg Ju­lia Faj­ter, kat. 38 kg Igor Wicz­kow­ski, kat. 26 kg We­ro­ni­ka Lang.

Ta nie­zna­na dys­cy­pli­na tak bar­dzo się spodo­ba­ła wszyst­kim uczest­ni­kom, że za­de­kla­ro­wa­li swo­ją obec­ność w na­stęp­nych za­wo­dach, któ­re od­bę­dą się 14.08.2015 roku.

(Piotr Kle­cha GO­SRIT Lu­zi­no, woj. po­mor­skie)

Drużyna LZS Pakosław wygrała Powiatową Ligę LZS w Rawiczu

Za­koń­czy­ły się ko­lej­ne roz­gryw­ki Po­wia­to­wej Ligi LZS w pił­ce noż­nej w Ra­wi­czu. Mi­strzo­stwo 2014/2015 zdo­by­ła dru­ży­na LZS Pa­ko­sław, dru­gie miej­sce przy­pa­dło ze­spo­ło­wi LZS Wo­l-Met Zie­lo­na Wieś, a na trze­cim stop­niu po­dium upla­so­wa­ła się eki­pa LZS So­biał­ko­wo. Ostat­nia ko­lej­ka od­by­ła się na bo­isku w Szka­ra­do­wie 9 lip­ca i to wła­śnie tam pre­zes Krzysz­tof Duda wrę­czył na­gro­dy dru­ży­no­we, jak i wy­róż­nie­nia in­dy­wi­du­al­ne.

Naj­lep­szym bram­ka­rzem zo­stał za­wod­nik z Zie­lo­nej Wsi, Ma­rek Cie­ślak, kró­lem strzel­ców pił­karz z LZS Sa­lus Go­lin­ka Kac­per Go­li­na — zdo­był pięt­na­ście bra­mek, po­dob­nie jak Mar­cin Gło­wacz z Pa­ko­sła­wia i o wy­gra­nej za­de­cy­do­wał kon­kurs rzu­tów kar­nych. Z ko­lei naj­le­piej wy­ni­ki ty­po­wał Ar­ka­diusz Ma­ły­ga, za co też zo­stał na­gro­dzo­ny. Na uro­czy­sto­ści obec­ny był wi­ce­bur­mistrz Pa­weł Szy­baj, któ­ry po­gra­tu­lo­wał za­wod­ni­kom osią­gnię­tych wy­ni­ków spor­to­wych.

(Ar­tur Kraw­czyk, woj. wiel­ko­pol­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam