Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Chechły wygrały XV Memoriał im. Mariana Łubowicza

27-28 lip­ca na bo­iskach w Ro­żyń­sku i Cheł­chach ro­ze­gra­no tur­niej pił­kar­ski dru­żyn LZS — XV Me­mo­riał im. Ma­ria­na Łu­bo­wi­cza. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło sześć ze­spo­łów — Wosz­cze­le, Nowa Wieś Ełc­ka, Ro­żyńsk, Cheł­chy, Lega, Przy­kop­ka. Po ro­ze­gra­nych eli­mi­na­cjach i pół­fi­na­łach, w fi­na­le spo­ty­ka­ły się dru­ży­ny Che­chły i Wosz­cze­le — po emo­cjo­nu­ją­cym me­czu wy­gra­ła 3:0 dru­ży­na re­pre­zen­tu­ją­ca Che­chły. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał Prze­my­sław Ko­sio­rek (Cheł­chy), naj­lep­szym bram­ka­rzem Ja­kub Ko­wal­czyk (Wosz­cze­le), a naj­wszech­stron­niej­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­no Kry­stia­na Pio­trow­skie­go. Tur­niej od­by­wał się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mi­ni­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi Sta­ni­sła­wa Ka­lem­by, Wo­je­wo­dy War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Ma­ria­na Po­dziew­skie­go, Sta­ro­sty Po­wia­tu Ełc­kie­go Krzysz­to­fa Pi­ła­ta i Wój­ta Gmi­ny Ełk — An­to­nie­go Po­lkow­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był MLUKS Po­je­zie­rze Ełc­kie w part­ner­stwie z Gmin­nym Zrze­sze­niem LZS w Eł­ku i współ­udzia­le gmi­na Ełk oraz War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS i Lo­kal­nej Gru­py Dzia­ła­nia „Ra­zem Sil­niej­si”. Po za­koń­cze­niu pił­kar­skich zma­gań w Ro­żyń­sku i Cheł­chach od­by­ły się fe­sty­ny spor­to­wo­-re­kre­acyj­ne dla miesz­kań­ców.

Przy­po­mnij­my, że pa­tron tur­nie­ju, Ma­rian Łu­bo­wicz przy­go­dę ze spor­tem za­czy­nał od ko­lar­stwa i pod­no­sze­nia cię­ża­rów. Był wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym, a po­tem prze­wod­ni­czą­cym Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS, tre­ne­rem LZS Wi­ty­ny i LZS Tę­cza Ora­cze, przy­czy­nił się do po­wsta­nia dru­ży­ny pił­kar­skiej w Wosz­cze­lach. W 1968 roku zo­stał sę­dzią pił­kar­skim z re­kor­dem 569 me­czów. Cie­szył się w śro­do­wi­sku du­żym uzna­niem, był przez wszyst­kich lu­bia­ny. Zmarł 6 lu­te­go 1998 roku. Miał 51 lat.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Czarni Rudzienice mistrzami województwa warmińsko-mazurskiego w piłce nożnej

No­wym mi­strzem wo­je­wódz­twa LZS w pił­ce noż­nej zo­sta­li Czar­ni Ru­dzie­ni­ce, któ­rzy wy­gra­li roz­gry­wa­ny 27 lip­ca tur­niej na bo­iskach w gmi­nie Iła­wa. Nie­ste­ty na za­wo­dy nie do­je­cha­ły aż czte­ry dru­ży­ny z dzie­wię­ciu upraw­nio­nych do star­tu. Pew­nie zmógł je upał.

Do ści­słe­go fi­na­łu, w któ­rym obo­wią­zy­wał sys­tem każ­dy z każ­dym, awan­so­wa­ły: Ru­dzie­ni­ce, Wi­kie­lec i Ryb­no. Czar­ni naj­pierw po­ko­na­li Ryb­no 1:0 (rzut kar­ny Ar­ka­diu­sza Kur­ku­ta), a w de­cy­du­ją­cym me­czu wy­gra­li 4:0 z GKS Wi­kie­lec, dru­ży­ną gra­ją­cą w IV li­dze i ubie­gło­rocz­nym mi­strzem. Czar­ni w ca­łym tur­nie­ju zdo­by­li 9 bra­mek, nie stra­ci­li żad­nej. Tre­ner To­masz Za­kier­ski mo­że być dum­ny ze swo­ich za­wod­ni­ków.

Trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na GZSZ Ryb­no, czwar­te Mewa Smy­ko­wo, a pią­te Iskra Na­rzym.

Kró­lem strzel­ców zo­stał Ad­rian Wrze­śniak (Czar­ni Ru­dzie­ni­ce), jego ko­le­ga klu­bo­wy Pa­weł Osa­siuk naj­lep­szym bram­ka­rzem, a naj­wszech­stron­niej­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­no Re­mi­giu­sza So­bo­ciń­skie­go z GKS Wi­kie­lec.

(woj. warmińsko-­mazurskie)

Lubelskie XIV Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne wygrał powiat tomaszowski

Na obiek­tach Po­wia­to­we­go Mię­dzysz­kol­ne­go Cen­trum Spor­tu i Re­kre­acji w To­ma­szo­wie Lu­bel­skim 28 lip­ca 2013r. od­by­ły się XIV Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska Re­kre­acyj­no­-Spor­to­we Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. W za­wo­dach ry­wa­li­zo­wa­ło 48 gmin z 18 po­wia­tów wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go. Mimo upa­łu w za­wo­dach uczest­ni­czy­ło po­nad 1500 osób — przy­je­cha­li z naj­dal­szych za­kąt­ków wo­je­wódz­twa — nie­któ­rzy mie­li do po­ko­na­nia na­wet 300 ki­lo­me­trów. Ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad igrzy­ska­mi spra­wo­wał Krzysz­tof Het­man, mar­sza­łek wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go.

Ro­ze­gra­no 22 kon­ku­ren­cje, m.in.: w prze­cią­ga­niu liny już po raz szó­sty naj­lep­sze by­ły dru­ży­ny z gmi­ny Za­krzew (ko­bie­ty) i Ra­cha­nie (męż­czyź­ni), tur­niej pił­ki noż­nej męż­czyzn wy­gra­ły Ty­szow­ce, wśród ko­biet naj­lep­sze by­ły pił­kar­ki z Sit­na, w ko­szy­ków­ce ko­biet trium­fo­wa­ła Wierz­bi­ca, a męż­czyzn Bił­go­raj, w pił­ce siat­ko­wej pierw­sze miej­sca za­ję­ły Wierz­bi­ca (ko­bie­ty) i Ja­błoń (męż­czyź­ni).

Wśród po­wia­tów, tak jak w ubie­głym roku trium­fo­wał To­ma­szów Lu­bel­ski, na po­dium sta­nę­ły tak­że po­wia­ty Za­mość i Chełm. W ry­wa­li­za­cji gmin pierw­sze miej­sce za­ję­ło Sit­no (pow. za­moj­ski), dru­gie ex equo Ty­szow­ce (pow. to­ma­szow­ski) i Wierz­bi­ca (pow. chełm­ski), zaś trze­cie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom.

Go­ść­mi igrzysk byli: po­seł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Ar­ka­diusz Brat­kow­ski, pod­se­kre­tarz Sta­nu w Mi­ni­ster­stwie Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go Mar­ce­li Nie­zgo­da, wi­ce­wo­je­wo­da lu­bel­ski Ma­rian Sta­row­nik.

Uczest­ni­ków po­wi­ta­li: sta­ro­sta to­ma­szow­ski Jan Ko­wal­czyk oraz Jó­zef Po­te­ru­cha, prze­wod­ni­czą­cy Rady Wo­je­wódz­kiej Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie, któ­ra by­ła głów­nym or­ga­ni­za­to­rem igrzysk. Uro­czy­stość otwar­cia im­pre­zy uświet­nił wy­stęp Mło­dzie­żo­wej Or­kie­stry Dę­tej z Freu­den­stadt (Niem­cy) pod dy­rek­cją Ma­ika Fink­be­ine­ra.

(woj. lu­bel­skie)

XIV Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Łabunie 2013

W tym roku igrzy­ska ro­ze­gra­no na dwie raty. Pier­wot­nie za­pla­no­wa­no je na 13–14 lip­ca, ale wów­czas uda­ło się prze­pro­wa­dzić tyl­ko zlot tu­ry­stycz­ny i mło­dzie­żo­we za­wo­dy po­żar­ni­cze. Kon­ku­ren­cje spor­to­wo­-re­kre­acyj­ne prze­wi­dzia­ne na 14 lip­ca stor­pe­do­wał deszcz — po ca­ło­noc­nej ule­wie sta­dion V-Sys­tem Spar­ty Ła­bu­nie zna­lazł się pod wo­dą. 20 lip­ca po­go­da do­pi­sa­ła.

Roz­da­no 78 pu­cha­rów i 330 me­da­li, któ­re wrę­czał m.in. po­seł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Ar­ka­diusz Brat­kow­ski. Naj­więk­szą po­pu­lar­no­ścią wśród star­tu­ją­cych i ki­bi­ców cie­szy­ły się kon­ku­ren­cje dru­ży­no­we. W pił­ce noż­nej naj­lep­sze oka­za­ły się gmi­ny Mią­czyn (męż­czyź­ni) i Sta­ry Za­mość (ko­bie­ty), w pił­ce siat­ko­wej, za­rów­no w ka­te­go­rii ko­biet jak i męż­czyzn trium­fo­wa­ła gmi­na Za­mość. Z ko­lei w ko­szy­ków­ce pierw­sze miej­sca wy­wal­czy­ły gmi­ny Zwie­rzy­niec (męż­czyź­ni) i Za­mość (ko­bie­ty).

I­grzy­ska po raz ó­smy z rzę­du wy­gra­ła gmi­na Sit­no, dru­gie przy­pa­dło w udzia­le go­spo­da­rzom, a trze­cie gmi­nie Za­mość. W su­mie star­to­wa­ło w igrzy­skach 15 gmin po­wia­tu za­moj­skie­go. Jak po­in­for­mo­wał lo­kal­na pra­sę Krzysz­tof Pszen­niak, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Po­wia­to­wej i Miej­skiej LZS w Za­mo­ściu — W na­szej im­pre­zie, łącz­nie z eli­mi­na­cja­mi, wzię­ło udział oko­ło 2,1 ty­sią­ca uczest­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych wszyst­kie śro­do­wi­ska wiej­skie, człon­ków klu­bów spor­to­wych, mło­dzież z OSP, uczniów szkół oraz przed­sta­wi­cie­li sa­mo­rzą­dów wszyst­kich szcze­bli. Te­raz przed nami igrzy­ska wo­je­wódz­kie w To­ma­szo­wie Lu­bel­skim. Bę­dzie nas tam re­pre­zen­to­wa­ło pięć naj­lep­szych gmin.

(woj. lu­bel­skie)

XXIII Ogólnopolski Wyścig o Puchar Krajowego Zrzeszenia LZS

W Ga­łąz­kach Wiel­kich 21 lip­ca za­koń­czył się XXIII Ogól­no­pol­ski Wy­ścig Ko­lar­ski o Pu­char Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Ża­cy Da­niel Śliw­ka (TKK Pa­ci­fic To­ruń — UKS Wiel­kie Rych­no­wo) i Ju­lia Ko­wal­ska (KTK Ka­lisz), mło­dzi­cy Ka­ta­rzy­na Mig­doł (DSR Au­thor LKUKS Psz­czy­na) i Da­niel Roch­na (TKK Pa­cy­fic To­ruń), ju­nio­rzy młod­si Ju­li­ta Ja­go­dziń­ska (KK Tar­no­via Tar­no­wo Pod­gór­ne) i Da­wid Czu­bak (KTK Ka­lisz) zwy­cię­ży­li w koń­co­wej kla­sy­fika­cji. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tego świę­ta ko­lar­skie­go na Zie­mi Ka­li­skiej jest nie­stru­dzo­ny pro­pa­ga­tor ko­lar­stwa Lu­cjusz Wa­si­lew­ski, pre­zes Wiel­ko­pol­skie­go Związ­ku Ko­lar­skie­go w Ka­li­szu i dzia­łacz LZS.

W wy­ści­gach uczest­ni­czy­ło kil­ku­set mło­dych ko­la­rzy — ści­ga­li się na tra­sach w Lu­dwi­ko­wie, Ko­by­lej Gó­rze i Ga­łąz­kach Wiel­kich. War­to pod­kre­ślić, że w tej im­pre­zie do­świad­cze­nia zdo­by­wa­li ko­la­rze od­no­szą­cy póź­niej suk­ce­sy w wie­lu pre­sti­żo­wych im­pre­zach, tak­że ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Wśród nich wy­mie­nić moż­na olim­pij­kę z Pe­ki­nu i Lon­dy­nu, a tak­że zło­tą me­da­list­kę mi­strzostw świa­ta i Eu­ro­py Alek­san­drę Da­wi­do­wicz, wy­cho­wan­kę Koź­mi­nian­ki Koź­mi­nek, dwu­krot­ną mi­strzy­nię świa­ta w ko­lar­stwie to­ro­wym Ka­ta­rzy­nę Paw­łow­ską z MLUKS Szpe­rek Bur­ghardt An­to­nin czy Mi­cha­ła Kwiat­kow­skie­go, dziś gru­pa Ome­ga Phar­ma­-Qu­ick Step, któ­ry tak do­brze spi­sał się w te­go­rocz­nym Tour de Fran­ce (11 miej­sce).

Po­cząt­ki nie by­ły ła­twe, ale stop­nio­wo co­raz wię­cej życz­li­wych osób, firm oraz in­sty­tu­cji włą­cza­ło się w to ogrom­ne przed­się­wzię­cie — mó­wi Lu­cjusz Wa­si­lew­ski. — Dzię­ki temu mo­że­my go­ścić wie­lu uzdol­nio­nych mło­dych ko­la­rzy, dla któ­rych start ten jest waż­nym po­li­go­nem szko­le­nio­wym.

Ca­łe przed­się­wzię­cie wspie­ra są Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, Pu­char Na­dziei Olim­pij­skich mło­dzi­ków, jak rów­nież wy­ści­gi dla osób nie­peł­no­spraw­nych Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, na­to­miast Otwar­te Mi­strzo­stwa Ka­li­sza, mia­sto Ka­lisz. Wy­ścig zor­ga­ni­zo­wa­ny jest przy współ­pra­cy z sa­mo­rzą­da­mi Gmi­ny i Mia­sta Nowe Skal­mie­rzy­ce oraz Gmin Przy­go­dzi­ce i Ko­by­la Gó­ra.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

VIII Bałtyckie Igrzyska Młodzieży

W ro­syj­skim Vy­bor­gu (le­żą­cym nie­da­le­ko fiń­skiej gra­ni­cy) od­by­ły się VIII Bał­tyc­kie Igrzy­ska Mło­dzie­ży. Wzię­li w nich udział re­pre­zen­tan­ci dzie­wię­ciu państw: Nie­miec, Szwe­cji, Nor­we­gii, Fin­lan­dii, Pol­ski, Li­twy, Ło­twy, Ro­sji i go­ścin­nie Bia­ło­ru­si. Pol­skę re­pre­zen­to­wa­ła eki­pa Po­mo­rza Za­chod­nie­go. Ry­wa­li­zu­jąc w pię­ciu spo­śród 15 roz­gry­wa­nych dys­cy­plin tj. bok­sie, judo, pił­ce ręcz­nej, pły­wa­niu i lek­kiej atle­ty­ce zdo­by­ła łącz­nie 26 me­da­li. Dzie­sięć z nich wy­wal­czy­li lek­ko­atle­ci. A wśród nich za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów: srebr­ne me­da­le zdo­by­ły Klau­dia Le­wan­dow­ska (M­LUK­SMo­ka­syn Pło­ty) na 100 m (RŻ) i Mag­da­le­na Zy­cer (L­LKS Po­mo­rze Star­gard) w rzu­cie mło­tem, a brą­zo­we: Na­ta­lia Gul­czyń­ska na 400 m, Mag­da­le­na Mi­śli­wic­ka w dys­ku i Krzysz­tof Cze­pu­lo­nis na 110 ppł wszy­scy LKS Olim­pic Szcze­cin. Oprócz zma­gań spor­to­wych za­chod­nio­po­mor­ska mło­dzież zwie­dzi­ła Sankt Pe­ters­burg, uczest­ni­czy­ła w spo­tka­niach in­te­gra­cyj­nych oraz po­ka­zach ar­ty­stycz­nych. Ko­lej­ne IX Bał­tyc­kie Igrzy­ska Mło­dzie­ży od­bę­dą się w 2015 roku w Niem­czech (Bran­den­burg) a ju­bi­le­uszo­we dzie­sią­te w 2017 w Szwe­cji (Karls­kro­ne).

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Iława

7 lip­ca na bo­iskach w Ka­ra­siu i w Stra­dom­nie ro­ze­gra­no Tur­niej Pił­kar­ski o Pu­char Wój­ta Gmi­ny Iła­wa Krzysz­to­fa Har­ma­ciń­skie­go. Zwy­cię­ży­li pod­opiecz­ni To­ma­sza Za­kier­skie­go — LZS Czar­ni Ru­dzie­ni­ce.

Star­to­wa­ło 12 ze­spo­łów po­dzie­lo­nych na czte­ry gru­py zrze­szo­nych i nie­zrze­szo­nych z gmi­ny Iła­wa. Ry­wa­li­za­cja w po­szcze­gól­nych gru­pach by­ła bar­dzo za­cię­ta. W gru­pie A i w gru­pie C żad­nej z dru­żyn nie uda­ło się zdo­być kom­ple­tu punk­tów. Na­to­miast w gru­pach B i D fa­wo­ry­ci zdo­by­li kom­plet punk­tów. W su­mie nie by­ło nie­spo­dzia­nek i do spo­tkań fina­ło­wych (k­tó­re ro­ze­gra­no na bo­isku w Ka­ra­siu) za­kwa­li­fiko­wa­li się fa­wo­ry­ci: LZS Osa Zą­bro­wo, GKS — LZS Wi­kie­lec, LZS Fred­no­wy­/Ka­raś i LZS Czar­ni Ru­dzie­ni­ce.

Po za­cię­tych me­czach fina­ło­wych zwy­cię­ży­ła dru­ży­na LZS Czar­ni Ru­dzie­ni­ce któ­ra w spo­tka­niu o I miej­sce po­ko­na­ła w rzu­tach kar­nych LZS Ka­ra­ś/Fred­no­wy 4:3. Trze­cie miej­sce dla mło­de­go ze­spo­łu GKS — LZS Wi­kie­lec któ­ry rów­nież rzu­ta­mi kar­nym 2:0 po­ko­nał LZS Osę Zą­bro­wo.

Na­gro­dy rze­czo­we, pu­cha­ry, sta­tu­et­ki i dy­plo­my wrę­czał Krzysz­tof Har­ma­ciń­ski wspól­nie z Pio­trem Ma­ty­sia­kiem, prze­wod­ni­czą­cym GZ LZS w Iła­wie.

Naj­lep­szym strzel­cem zo­stał Woj­ciech Fi­gur­ski — LZS Fred­no­wy­/Ka­raś, a naj­lep­szym bram­ka­rzem wy­bra­no Paw­ła Osa­siu­ka — LZS Czar­ni Ru­dzie­ni­ce.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Wojewódzkie Igrzyska LZS w Sokółce

6 lip­ca na sta­dio­nie OSiR w So­kół­ce od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska LZS. Udział wzię­ły re­pre­zen­ta­cje po­wia­tów: au­gu­stow­skie­go, bia­ło­stoc­kie­go, gra­jew­skie­go, haj­now­skie­go, łom­żyń­skie­go, su­wal­skie­go i so­kól­skie­go. Przy­by­łych go­ści i ki­bi­ców po­wi­tał prze­wod­ni­czą­cy Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS Mie­czy­sław Basz­ko i jed­no­cze­śnie wi­ce­mar­sza­łek wo­je­wódz­twa pod­la­skie­go.

Za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w na­stę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach: pił­ka noż­na, pił­ka siat­ko­wa, siat­ków­ka pla­żo­wa, ko­szy­ków­ka, jak rów­nież w tych re­kre­acyj­nych: strzał na bram­kę, zbi­ja­nie krę­gli, rzut lot­ką i rzut pod­ko­wą. Trzy­oso­bo­wy ze­spół z po­wia­tu haj­now­skie­go z wi­ce­sta­ro­stą An­drze­jem Skiep­ko na cze­le w tej ostat­niej kon­ku­ren­cji oka­zał się bez­kon­ku­ren­cyj­ny. Nie za­bra­kło też lek­ko­atle­ty­ki. Szta­fe­ta spraw­no­ścio­wa dru­żyn mie­sza­nych (2 ko­bie­ty + 2 męż­czyzn) wzbu­dzi­ła wiel­kie emo­cje nie tyl­ko wśród za­wod­ni­ków. Po­ko­na­nie dy­stan­su 50 me­trów z prze­szko­da­mi typu prze­wrót ty­łem i w przód na ma­te­ra­cu, bieg w wor­ku, przej­ście pod płot­kiem czy prze­skok nad naj­mniej pro­ble­mu spra­wił dru­ży­nie z Gra­je­wa. Naj­sil­niej­si speł­nić się mo­gli w wy­ci­ska­niu od­waż­ni­ka 17,5 kg, a tak­że w kon­ku­ren­cji prze­cią­ga­nia liny. Za­wo­dy wy­grał po­wiat Su­wał­ki, przed Gra­je­wem i Łom­żą­.

(woj. pod­la­skie)

Odznaczenia państwowe dla działaczy GZ LZS w Trąbkach Wielkich

3 lip­ca w Cie­ple­wie od­by­ło się wy­jaz­do­we po­sie­dze­niu pre­zy­dium Rady Wo­je­wódz­kiej Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we. Mia­ło nie­zwy­kle uro­czy­sty cha­rak­ter, bo­wiem jego pierw­sza część by­ła kon­ty­nu­acją spo­tka­nia, któ­re od­by­ło się 11 maja 2013 roku w Trąb­kach Wiel­kich z oka­zji 40–le­cia po­wo­ła­nia do ży­cia Gmin­ne­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we. Go­ściem pre­zy­dium był Ry­szard Sta­chur­ski, wo­je­wo­da po­mor­ski, któ­ry wrę­czył dzia­ła­czom z Trą­bek Wiel­kich od­zna­cze­nia pań­stwo­we, przy­zna­ne im przez Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go­.

Zło­te Krzy­że Za­słu­gi otrzy­ma­li: Da­nu­ta Ma­ria Jan­czak z Psz­czó­łek, Wie­sław Kem­pa z Trą­bek Wiel­kich, Syl­we­ster Ma­li­szew­ski z Go­łę­biew­ka, Ry­szard Ma­zer­ski ze Sztu­mu, Ed­mund Szy­mi­kow­ski z Li­nii­.

Srebr­ne Krzy­że Za­słu­gi otrzy­ma­li: Ro­man Ziel­ke z Klesz­cze­wa, Piotr Kle­cha z Lu­zi­na, Je­rzy An­drzej Tka­czyk ze Sta­rzy­na­.

Brą­zo­we Krzy­że Za­słu­gi otrzy­ma­li: To­masz Ol­gierd Kem­pa z Trą­bek Wiel­kich, Ste­fan Dut­ko z Wi­ślin­ki­.

W imie­niu od­zna­czo­nych po­dzię­ko­wa­li: Je­rzy Tka­czyk, Ro­man Ziel­ke, Łu­kasz i Piotr Kle­cha­.

(woj. po­mor­skie)

Zakończenie sezonu sportowego KTS-K GOSiR Luzino

30 czerw­ca 2013 roku na Sta­dio­nie Gmin­nym w Lu­zi­nie od­by­ła się uro­czy­stość za­koń­cze­nia se­zo­nu li­go­we­go KT­S-K GO­SRiT Lu­zi­no. Przy­by­li na nią wszy­scy za­wod­ni­cy (250 mło­dych pił­ka­rzy) oraz tre­ne­rzy, ro­dzi­ce i spon­so­rzy. Za­wod­ni­cy otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we dy­plo­my a GO­SRi­T/el pro­fes­sio­nal 2001 me­da­le za zwy­cię­stwo w swo­ich roz­gryw­kach li­go­wych i awans do Po­mor­skiej Ligi Ju­nio­rów. W ubie­głym se­zo­nie KTS-K GO­SRiT Lu­zi­no pro­wa­dził szko­le­nie w 12 dru­ży­nach sek­cji pił­ka noż­na, z któ­rych 9 uczest­ni­czy­ło w roz­gryw­kach li­go­wych.

(woj. po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam