Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Sychowianka Sychowo zwycięzcą XVI Mistrzostw Weteranów Województwa Pomorskiego LZS o Puchar Marszałka Mieczysława Struka

4 lip­ca na Sta­dio­nie Gmin­nym w Li­nii od­by­ły się XVI Mi­strzo­stwa We­te­ra­nów Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS o Pu­char Mar­szał­ka Mie­czy­sła­wa Stru­ka w pił­ce noż­nej. W za­wo­dach wy­stą­pi­ło 10 dru­żyn. Naj­lep­szą oka­za­ła się Sy­cho­wian­ka Sy­cho­wo, sta­ły uczest­nik za­wo­dów dla we­te­ra­nów, któ­ra wy­stą­pi­ła w na­stę­pu­ją­cym skła­dzie: Krzysz­tof Sza­łas, Szcze­pan Kass, Re­mi­giusz Sar­bak, Piotr Za­drow­ski, Syl­we­ster Krau­se, Je­rzy Neu­mul­ler, Zbi­gniew Gru­ba, Bog­dan Kwiat­kow­ski, Da­mian Mah­ring, Ja­ro­sław Ku­ska.

Mi­strzo­stwa od­by­ły się w ra­mach pro­gra­mu upo­wszech­nia­nia spor­tu w śro­do­wi­sku wiej­skim „Od ak­tyw­no­ści fizycz­nej do spor­tu i zdro­wia”. Dru­ży­ny po­dzie­lo­no na dwie gru­py. Przy upal­nej po­go­dzie gra­no sys­te­mem każ­dy z każ­dym w cza­sie 2×10 mi­nut. Dwie naj­lep­sze dru­ży­ny awan­so­wa­ły do pół­fina­łów a by­ły to, z gru­py A — Słup­ski i Sta­ro­gard Gdań­ski a z gru­py B Sy­cho­wo i Lu­zi­no. W me­czach pół­fina­ło­wych do­szło do spo­rych nie­spo­dzia­nek, bo­wiem go­spo­da­rze z Lini po­ko­na­li dru­ży­nę ze Sta­ro­gar­du Gdań­skie­go 1:0 a Sy­cho­wo w ta­kim sa­mym sto­sun­ku po­ko­na­ło ubie­gło­rocz­nych mi­strzów — dru­ży­nę ze Słup­ska. W me­czu o III miej­sce w pod­sta­wo­wym cza­sie był re­mis 2:2, le­piej rzu­ty kar­ne strze­la­li za­wod­ni­cy ze Słup­ska. W wiel­kim fina­le dru­ży­na z Sy­cho­wa po­ko­na­ła Li­nię 1:0.

Ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły dru­ży­ny: Słupsk, Sta­ro­gard Gdań­ski, Wła­dy­sła­wo­wo, Bol­sze­wo, Lu­zi­no, Lę­bork, Gmi­na Puck i Przod­ko­wo. Naj­star­szym za­wod­ni­kiem był kie­row­nik ze­spo­łu ze Słup­ska 60-let­ni Jó­zef Rud­nic­ki, kró­lem strzel­ców zdo­byw­ca 5 bra­mek Ja­cek Dam­ski rów­nież ze Słup­ska. Naj­lep­szym bram­ka­rzem i pił­ka­rzem fair play wy­bra­no Ro­ber­ta Ra­taj­czy­ka z Lę­bor­ka — ca­ła trój­ka otrzy­ma­ła pa­miąt­ko­we dy­plo­my i pu­cha­ry. Na­gro­dy wrę­czy­li: z-ca wój­ta Gmi­ny Li­nia Astri­da Ka­czyń­ska, z-ca prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Wo­je­wódz­kiej Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Gdań­sku Jan Tro­fimo­wicz, rad­ny Mie­czy­sław Po­try­kus, oraz ani­ma­tor spor­tu w Gmi­nie Li­nia spod zna­ku LZS Ra­fał Bronk.

Nad spraw­nym prze­bie­giem za­wo­dów czu­wa­li człon­ko­wie miej­sco­we­go Gmin­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia LZS.

Mi­strzo­stwom to­wa­rzy­szył fe­styn spor­to­wy, w któ­rym udział mógł wziąć każ­dy chęt­ny. Ro­ze­gra­no sze­reg kon­ku­ren­cji re­kre­acyj­nych — wszy­scy za­wod­ni­cy, któ­rzy za­ję­li miej­sca na po­dium w da­nych kon­ku­ren­cjach otrzy­ma­li me­da­le, dy­plo­my i na­gro­dy w po­sta­ci sprzę­tu spor­to­we­go i tu­ry­stycz­ne­go. Wśród star­tu­ją­cych roz­lo­so­wa­no też do­dat­ko­we na­gro­dy rze­czo­we. Du­ży na­miot wy­grał Ed­mund Miot­ke, ta­ble­ty — Ka­ro­li­na Kon­kel i Agniesz­ka Pi­piór­ka. Na­gro­dy po­cie­sze­nia wy­lo­so­wa­li: Ma­riusz Okrój, Jan Rze­pa i Łu­kasz Po­le­jow­ski.

Or­ga­ni­za­to­rzy za­dba­li o cie­pły po­si­łek dla uczest­ni­ków. Po­nad­to za­wod­ni­kom za­pew­nio­no wie­le li­trów wody, któ­ra by­ła orzeź­wie­niem przy upal­nej po­go­dzie. Dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­no atrak­cje w po­sta­ci zam­ków dmu­cha­nych i zjeż­dżal­ni. Sto­wa­rzy­sze­nie „Bądź­my Ra­zem” prze­pro­wa­dzi­ło lo­te­rię fan­to­wą. Po za­koń­cze­niu zma­gań spor­to­wych od­by­ła się za­ba­wa ta­necz­na.

(woj. po­mor­skie)

XVIII Igrzyska Województwa Podlaskiego LZS w Sokółce

4 lip­ca 2015 r. na sta­dio­nie OSiR So­kół­ka przy ul. Ma­riań­skiej od­by­ły się XVIII Igrzy­ska Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go LZS. W Igrzy­skach ry­wa­li­zo­wa­ło 6 re­pre­zen­ta­cji gmin­nych: Gra­je­wo, Moń­ki, Szy­plisz­ki (po­wiat su­wal­ski), Bia­ły­stok, So­kół­ka, Haj­nów­ka. Igrzy­ska roz­po­czę­ły się od wrę­cze­nia od­znak LZS za za­an­ga­żo­wa­nie i upo­wszech­nia­nie spor­tu w śro­do­wi­sku wiej­skim. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał Mie­czy­sław Basz­ko, prze­wod­ni­czą­cy Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS i mar­sza­łek woj. pod­la­skie­go. Igrzy­ska wy­gra­ła gmi­na Szy­plisz­ki wy­prze­dza­jąc Gra­je­wo i Moń­ki.

Zło­te Od­zna­ki LZS otrzy­ma­li Re­mi­giusz Dzię­gie­lew­ski (Ciem­no­szy­je) i Mi­ro­sław Ża­biń­ski (Si­ko­ra). Srebr­ne Od­zna­ki LZS ode­bra­li: Elż­bie­ta Szum­ska (Ciem­no­szy­je), Ja­cek Szar­nec­ki (Ciem­no­szy­je), To­masz Za­lew­ski (Si­ko­ra), Ma­te­usz Ku­dra­wiec (Ru­da), Mi­chał Ku­dra­wiec (Ru­da), Mar­cin Za­lew­ski Ruda), An­drzej Za­lew­ski (Ru­da), Ma­ciej Kru­pa (Ru­da).

Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS w Bia­łym­sto­ku, Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go, Urząd Miej­ski w So­kół­ce, OsiR So­kół­ka, Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

Pro­gram igrzysk był nie­zwy­kle bo­ga­ty. Ry­wa­li­zo­wa­no w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach — pił­ka noż­na męż­czyzn, pił­ka siat­ko­wa ko­biet i męż­czyzn, pił­ka siat­ko­wa pla­żo­wa ko­biet i męż­czyzn, prze­cią­ga­nie liny ko­biet i męż­czyzn, czwór­bój władz sa­mo­rzą­do­wych, wie­lo­bój spraw­no­ścio­wy ko­biet i męż­czyzn, let­ni nor­dic wal­king na dy­stan­sie 1600 m, prze­no­sze­nie wor­ków z pia­skiem, wy­ci­ska­nie od­waż­ni­ka 17,5 kg oraz prze­rzu­ca­nie opo­ny trak­to­ro­wej. Bez­kon­ku­ren­cyj­ni byli za­wod­ni­cy z gmi­ny Szy­plisz­ki, któ­rzy wy­gra­li kon­ku­ren­cje prze­no­sze­nia wor­ków z pia­skiem, wie­lo­bój spraw­no­ścio­wy ko­biet i męż­czyzn, prze­cią­ga­nie liny ko­biet i męż­czyzn, pił­ki siat­ko­wej ko­biet i „pla­żów­ki” ko­biet, in­dy­wi­du­al­nie zło­ty me­dal w wie­lo­bo­ju zdo­by­ła Do­ro­ta Pie­czu­lis. Do tego do­ło­ży­li 3 srebr­ne me­da­le i 4 brą­zo­we. Nie by­ło to pierw­sze zwy­cię­stwo w igrzy­skach, ma­ją ich na swo­im kon­cie już kil­ka. Za­pew­ne wie­lu re­pre­zen­tan­tów Szy­pli­szek zo­ba­czy­my na igrzy­skach ogól­no­pol­skich w Za­mo­ściu.

(woj. pod­la­skie)

10-lecie istnienia LKS Atom Januszewice

28 czerw­ca w Ja­nu­sze­wi­cach od­by­ła się uro­czy­sto­ści otwar­cia nowo po­wsta­łe­go bo­iska Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go Atom Ja­nu­sze­wi­ce i im­pre­za spor­to­wa zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji 10-le­cia ist­nie­nia Ato­mu. Nowe bo­isko po­świę­cił ks. Sła­wo­mir Ogo­rza­łek, a za­rząd klu­bu, na cze­le z pre­ze­sem Zbi­gnie­wem Te­lu­sem, do­ko­nał oficjal­ne­go prze­cię­cia wstę­gi. Pierw­szy mecz na no­wym bo­isku miesz­czą­cym się przy szko­le pod­sta­wo­wej w Ja­nu­sze­wi­cach za­gra­ły dziew­czę­ta z Lu­do­we­go Ze­spo­łu Spor­to­we­go Kaja Opocz­no pro­wa­dzo­ne przez tre­ner­kę Ka­ta­rzy­nę Bryk z chłop­ca­mi go­spo­da­rzy pro­wa­dzo­ny­mi przez tre­ne­ra Da­mia­na Pęcz­ka. Mecz w re­gu­la­mi­no­wym cza­sie gry za­koń­czył się wy­ni­kiem 2:0 dla chłop­ców, a w kar­nych jed­ną bram­ką wy­gra­li rów­nież za­wod­ni­cy LKS Ja­nu­sze­wi­ce.

Gwiaz­dą wy­ko­ny­wa­nych je­de­na­stek by­ła bram­kar­ka klu­bu Kaja Opocz­no Na­ta­lia Stę­pień, któ­ra jest miesz­kan­ką Ja­nu­sze­wic. Na­ta­lia nie­ba­wem weź­mie udział w zgru­po­wa­niu Let­niej Aka­de­mii Mło­dych Or­łów czy­li Re­pre­zen­ta­cji Pol­ski Mło­dzi­czek. Po me­czu otwar­cia do ry­wa­li­za­cji sta­nę­ły dru­ży­ny ka­wa­le­rów i żo­na­tych pił­ka­rzy gra­ją­cych w LKS Atom Ja­nu­sze­wi­ce. Spo­tka­nie za­koń­czy­ło się wy­ni­kiem 3:2 dla ka­wa­le­rów. W uro­czy­sto­ściach otwar­cia bo­iska udział wzię­li mię­dzy in­ny­mi wi­ce­pre­zes Okrę­go­we­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim Grze­gorz Mi­kuc­ki oraz re­pre­zen­tan­ci za­pro­szo­nych klu­bów spor­to­wych z Gmi­ny Opocz­no.

Im­pre­za z oka­zji 10-le­cia klu­bu w Ja­nu­sze­wi­cach trwa­ła do póź­nych go­dzin wie­czor­nych.

(woj. łódz­kie)

I Wojewódzkie Letnie Igrzyska Seniorów — Nałęczów 2015

27 czerw­ca na obiek­tach LKS Cisy Na­łę­czów od­był się finał I Wo­je­wódz­kich Let­nich Igrzysk Se­nio­rów (+45). Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny był przez Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Lu­bli­nie przy współ­pra­cy sta­rostw po­wia­to­wych, urzę­dów gmin, po­wia­to­wych zrze­szeń LZS oraz przy wspar­ciu finan­so­wym Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Uczest­ni­cy zma­ga­li się w pięt­na­stu dys­cy­pli­nach spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych. Wśród ekip po­wia­to­wych naj­lep­si oka­za­li się se­nio­rzy z Ryk, na dru­gim stop­niu po­dium sta­nę­li re­pre­zen­tan­ci po­wia­tu świd­nic­kie­go, a na trze­cim z wło­daw­skie­go.

Każ­da kon­ku­ren­cja wy­wo­ły­wa­ła spo­ro emo­cji, ry­wa­li­za­cja by­ła za­cię­ta ale pro­wa­dzo­na w du­chu fair play. I choć „do upa­dłe­go” wal­czo­no o me­da­le by­ła to przede wszyst­kim świet­na za­ba­wa, tym bar­dziej, że do­pi­sa­ła po­go­da. Nie­wąt­pli­wie pod­czas tych igrzysk za­wią­za­ło się wie­le no­wych przy­jaź­ni, któ­re z po­wo­dze­niem mo­gą być kon­ty­nu­owa­ne, bo ha­lo­wa edy­cja tych igrzysk już w li­sto­pa­dzie i grud­niu 2015.

(woj. lu­bel­skie)

Pikink sportowy w Luzinie

26 czerw­ca w Lu­zi­nie po­nad 250 na­szych mło­dych pił­ka­rzy uczest­ni­czy­ło w „Pik­ni­ku Spor­to­wym” pod­su­mo­wu­ją­cym mi­ja­ją­cy se­zon pił­kar­ski 2014/15. Im­pre­za by­ła oka­zją do wspól­ne­go spo­tka­nia wszyst­kich dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych dru­żyn GO­SRiT Lu­zi­no oraz ro­dzi­ców, tre­ne­rów, władz gmi­ny, wo­lon­ta­riu­szy oraz spon­so­rów.

Pik­nik otwo­rzył wójt Gmi­ny Lu­zi­no Ja­ro­sła­wa We­jer. Na­stęp­nie prze­ka­za­no spon­so­rom po­dzię­ko­wa­nia i słod­kie upo­min­ki — drob­ny gest za wiel­ką po­moc oka­za­ną klu­bo­wi. Nie za­bra­kło rów­nież po­dzię­ko­wań dla ro­dzi­ców oraz wo­lon­ta­riu­szy, któ­rzy przez ca­ły rok wspo­ma­ga­ją za­rów­no dzia­łal­ność klu­bu jak i po­ma­ga­ją przy kon­kret­nych im­pre­zach, ta­kich jak tur­nie­je Ka­szub Cup czy Lu­ziń­ska Liga Pił­ki Ha­lo­wej.

Po czę­ści oficjal­nej na­stą­pi­ła część spor­to­wa. Tre­ne­rzy GO­SRiT Lu­zi­no przy­go­to­wa­li w tej czę­ści sześć róż­nych kon­ku­ren­cji spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych, w któ­rych uczest­ni­czy­li za­rów­no za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki klu­bu jak rów­nież ro­dzi­ce. Szcze­gól­ne uzna­nie na­le­ży się ro­dzi­com bio­rą­cych udział w wy­ści­gu w wor­kach jak i prze­cho­dze­niu pod li­ną.

Na za­koń­cze­nie prze­pro­wa­dzo­ny zo­stał pierw­szy tur­niej prze­cią­ga­nia liny o Pu­char Dy­rek­to­ra Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu Re­kre­acji i Tu­ry­sty­ki w Lu­zi­nie. Zwy­cię­stwo przy­pa­dło re­pre­zen­ta­cji II Ligi Ko­biet.

(woj. po­mor­skie)

Podsumowanie sezonu ULKS Junior Dzierżoniów

Na za­koń­cze­nie roku szkol­ne­go Mię­dzysz­kol­ny Uczniow­ski Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Ju­nior Dzier­żo­niów pod­su­mo­wał dzia­łal­ność za pierw­sze pół­ro­cze. Na co dzień tre­nu­je tu 50 za­wod­ni­ków w 3 sek­cjach spor­to­wych: za­pa­sy, sumo oraz bra­zy­lij­skie jiu­jit­su. Ka­dra tre­ner­ska w skła­dzie: Sta­ni­sław War­choł, Nor­bert War­choł, Pa­tryk Ci­szew­ski dba by mło­dzież mia­ła szczel­nie wy­peł­nio­ny czas tre­nin­ga­mi, za­wo­da­mi oraz obo­za­mi spor­to­wy­mi.

We wrze­śniu klub zor­ga­ni­zu­je Ma­kro­re­gio­nal­ne Mi­strzo­stwa Mło­dzi­ków w za­pa­sach chłop­ców w sty­lu wol­nym oraz dziew­cząt a w li­sto­pa­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wy Tur­niej Za­pa­śni­czy z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Jed­ną z naj­lep­szych za­wod­ni­czek klu­bu jest za­pa­śnicz­ka Pau­li­na Mar­ty­ka, któ­ra zdo­by­ła w tym roku srebr­ny me­dal Pu­cha­ru Pol­ski Ka­de­tek w za­pa­sach kat. 52, brą­zo­wy me­dal Mię­dzy­na­ro­do­wych Mi­strzostw Pol­ski Ka­de­tek, zło­ty me­dal Mi­strzostw Zrze­sze­nia LZS oraz brą­zo­wy me­dal Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Inni wy­róż­nia­ją­cy się za­pa­śni­cy to: Ma­rze­na Mar­ty­ka (brą­zo­wy me­dal Mię­dzy­na­ro­do­wych MPJ w kat. 67 kg), Se­ba­stian Du­dek (pią­ty w MPJ), Pau­li­na Ka­czo­row­ska (pią­ta na MPJ), za­wod­ni­cy star­tu­ją­cy w sumo: Anna Czer­wiń­ska (brą­zo­wy me­dal Mi­strzostw Pol­ski Ju­nio­rek w kat. 55kg), Eryk Sit­ko (V miej­sce w Mi­strzo­stwach Pol­ski Ju­nio­rów w kat 80 kg) oraz spe­cja­li­ści od bra­zy­lij­skie­go jiu­jit­su: Mar­cin Gudz, An­drzej La­ta­row­ski czy Oskar Tka­czew­ski.

Spon­so­rem stra­te­gicz­nym klu­by jest Fir­mie DRG AGRO GRO­UP z Tu­szy­na. Za­rząd klu­bu dzię­ku­je wszyst­kim za wspar­cie.

(Nor­bert War­choł, woj. dol­no­ślą­skie)

I Memoriał im. Zenona Adamka we Wronczynie

21 czerw­ca we Wron­czy­nie od­był się I Me­mo­riał im. Ze­no­na Adam­ka, a kom­plek­so­wi bo­isk w tej miej­sco­wo­ści nada­no Jego imię. Ze­non Ada­mek był pre­ze­sem Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Stę­sze­wie w la­tach 2004-2014, skarb­ni­kiem i tre­ne­rem LZS Wron­czyn, twór­cą mło­dzie­żo­wej dru­ży­ny pił­kar­skiej, ini­cja­to­rem bu­do­wy bo­isk wie­lo­funk­cyj­nych we Wron­czy­nie. Zmarł w lip­cu 2014 roku.„Nie­za­stą­pio­ny dzia­łacz i wspa­nia­ły czło­wiek” — tak wspo­mi­na­li ś.p. Ze­no­na Adam­ka uczest­ni­cy spo­tka­nia we Wron­czy­nie.

Uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ły się mszą św. w ko­ście­le w Mo­drzu, na­stęp­nie we Wron­czy­nie zo­sta­ła od­sło­nię­ta ta­bli­ca upa­mięt­nia­ją­ca nada­nie kom­plek­so­wi bo­isk spor­to­wych im. Ze­no­na Adam­ka. Przy­by­łych go­ści i miesz­kań­ców so­łec­twa przy­wi­ta­ła se­kre­tarz gmi­ny Stę­szew Jo­an­na Za­bor­ska oraz bur­mistrz gmi­ny Stę­szew Wło­dzi­mierz Pin­czak. Ta­bli­cę od­sło­ni­li: bur­mistrz, soł­tys Wron­czy­na i syn śp. Ze­no­na Adam­ka. W świe­tli­cy wiej­skiej zo­sta­ła przed­sta­wio­na krót­ka pre­zen­ta­cja do­ty­czą­ca ży­cia i dzia­łal­no­ści spor­to­wej Ze­no­na Adam­ka.

W pierw­szym me­mo­ria­le wzię­ło udział sześć dru­żyn mę­skich i jed­na żeń­ska. Pa­nie za­gra­ły z przed­sta­wi­cie­la­mi wszyst­kich dru­żyn wy­gry­wa­jąc 3:2.

5 miej­sce w tur­nie­ju zdo­by­ła dru­ży­na Old­boy Lip­no wy­gry­wa­jąc z dru­ży­ną „Adam­ków” 2:1, w me­czu o 3 miej­sce Okoń Sa­po­wi­ce po­ko­nał Lip­no Stę­szew 1:0. Fi­nał ro­ze­gra­ły dru­ży­ny LZS Wron­czyn i Spój­nia Stry­ko­wo, mecz się skoń­czył wy­ni­kiem 1:1, a w rzu­tach kar­nych wy­gra­ła dru­ży­na z Wron­czy­na 3:2. Na ko­niec bur­mistrz wrę­czył wszyst­kim pa­miąt­ko­we dy­plo­my i pu­cha­ry trzem pierw­szym dru­ży­nom oraz zwy­cię­skiej dru­ży­nie pań.

Klub LZS Wron­czyn zo­stał za­ło­żo­ny przez miesz­kań­ców wsi Wron­czyn i Za­par­cin po­nad 40 lat temu. Przez pe­wien czas klub za­prze­stał dzia­łal­no­ści. Re­ak­ty­wa­cja dzia­łal­no­ści spor­to­wej na­stą­pi­ła w 1985 roku i tę da­tę przyj­mu­je się za oficjal­ne po­wsta­nie klu­bu.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Powiatowy Zlot Rowerowy Dobrocin 2015

20 czerw­ca od­był się Po­wia­to­wy Zlot Ro­we­ro­wy z ele­men­ta­mi spor­to­wy­mi — „Do­bro­cin 2015”. Pa­da­ją­cy deszcz nie od­stra­szył dwu­dzie­stu trzy­oso­bo­wych dru­żyn, któ­re wzię­ły udział w zlo­cie. Uczest­ni­cy tej sym­pa­tycz­nej im­pre­zy po­ko­na­li wy­zna­czo­ną przez or­ga­ni­za­to­rów tra­sę, a na me­cie zlo­tu, któ­rym by­ło bo­isko spor­to­we w Do­bro­ci­nie star­to­wa­li w kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, ta­kich jak: ro­we­ro­wy tor prze­szkód, jaz­da „żół­wia”, rzut lot­ka­mi, strza­ły na bram­kę i rzut rin­go.

Oto zwy­cięz­cy zma­gań in­dy­wi­du­al­nych: dziew­czę­ta SP — Na­ta­lia Ka­czwiń­ska, chłop­cy — Da­niel Droz­dek, gim­na­zja chłop­cy — Pa­weł Kasz­te­lan, dziew­czę­ta gim­na­zja, szko­ły po­nad­gim­na­zjal­nych i ko­bie­ty — Na­ta­lia Ma­jew­ska, chłop­cy ze szkół po­nad­gim­na­zjal­nych i męż­czyź­ni — To­masz Stro­ka.

Zlot wy­gra­ła dru­ży­na w skła­dzie: Edward Kasz­te­lan, Pa­weł Kasz­te­lan, Da­niel Droz­dek.

Na­gro­dę rze­czo­wą za quiz wie­dzy tu­ry­stycz­nej o po­wie­cie dzier­żo­niow­skim ode­bra­ła dru­ży­na w skła­dzie: Ka­ta­rzy­na Drze­wiec­ka, Oli­wia Bre­ak, Da­wid Gra­czyk.

Za za­ję­cie miejsc od I do III w kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych uczest­ni­cy otrzy­ma­li me­da­le. Za uzy­ska­nie miejsc od I do VI w punk­ta­cji dru­ży­no­wej uczest­ni­cy otrzy­ma­li pu­cha­ry i na­gro­dy rze­czo­we.

Me­da­le, pu­cha­ry i na­gro­dy rze­czo­we wrę­cza­li: Ma­rek Pio­run — wi­ce­sta­ro­sta, Sła­wo­mir Sko­ru­pa — wi­ce­pre­zes Za­rzą­du Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Dzier­żo­niów, Grze­gorz Goz­dek — pre­zes LKS Do­bro­cin.

Or­ga­ni­za­to­rem zlo­tu by­ło Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Dzier­żo­nio­wie a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS Dzier­żo­niów, Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Do­bro­cin, Sto­wa­rzy­sze­nie Do­bro­cin Wieś XXI wie­ku oraz Gmi­na Dzier­żo­niów.

(woj. dol­no­ślą­skie)

Wojewódzkie Letnie Igrzyska Samorządowe — Wydminy 2015

20 czerw­ca w Wy­dmi­nach od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Sa­mo­rzą­do­we „O Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go”. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 10 re­pre­zen­ta­cji gmin­nych. Wy­gra­ła Gmi­na Iła­wa (395 pkt.) przed Gmi­ną Ostró­da (337 pkt.) i Gmi­ną Lu­ba­wa (325 pkt). W skład każ­dej re­pre­zen­ta­cji wcho­dzi­li pra­cow­ni­cy sa­mo­rzą­do­wi z wój­ta­mi na cze­le, rad­ni, soł­ty­si i miesz­kań­cy gmin. Uczest­ni­cy star­to­wa­li w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: trój­bój ka­dry kie­row­ni­czej, pił­ka noż­na, pił­ka siat­ko­wa, lek­ka atle­ty­ka, wy­ci­ska­nie od­waż­ni­ków 17,5kg, kon­ku­ren­cja ro­dzin­na, węd­kar­stwo, dru­ży­no­wy czwór­bój re­kre­acyj­ny se­nio­rów 60+, te­nis ziem­ny.

Wójt Gmi­ny Iła­wa Krzysz­tof Har­ma­ciń­ski ode­brał z rąk Mar­ka Ko­nop­ki — se­na­to­ra RP i prze­wod­ni­czą­ce­go WM ZLZS oka­za­ły pu­char ufun­do­wa­ny przez Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa za za­ję­cie I miej­sca. Uczest­ni­ków Igrzysk od­wie­dzi­ło wie­le osób od­po­wie­dzial­nych za roz­wój spor­tu na War­mii i Ma­zu­rach, da­jąc wy­raz, że śro­do­wi­sko LZS na­dal sta­no­wi du­ży po­ten­cjał w re­gio­nie. Spo­tka­nie w Wy­dmi­nach mia­ło wpraw­dzie cha­rak­ter bar­dziej re­kre­acyj­ny niż wy­czy­no­wy, ale nie zmie­nia to fak­tu, że w ten spo­sób zbli­ża się lu­dzi do spor­tu i „za­ra­ża” kul­tu­rą fizycz­ną.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we, Sa­mo­rząd Gmi­ny Wy­dmi­ny, LUKS „Sport z Kul­tu­rą” ZSO Wy­dmi­ny, Fun­da­cja Dy­stans Wy­dmi­ny, UKS Pro­mień Wy­dmi­ny, LKS Ma­zur Wy­dmi­ny, Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz Roz­wo­ju Ry­bac­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska „Ry­b-e­co” od­dział w Wy­dmi­nach, Wy­dmiń­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Węd­kar­skie, Ochot­ni­cza Straż Po­żar­na w Wy­dmi­nach, Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go oraz Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

XX Letnie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Samorządów Gmin — Płoty 2015

13 czerw­ca 2015 roku na obiek­tach spor­to­wych w Pło­tach ro­ze­gra­no finał XX Let­nich Igrzysk Re­kre­acyj­no­-Spor­to­wych LZS Sa­mo­rzą­dów Gmin. Jak przy­sta­ło na ju­bi­le­usz, otwar­cie igrzysk by­ło bar­dzo uro­czy­ste. Na bo­isko ko­lum­nę uczest­ni­ków wpro­wa­dzi­ła miej­sco­wa or­kie­stra Ochot­ni­czej Stra­ży Po­żar­nej i ze­spół ma­żo­re­tek. Ra­port o go­to­wo­ści uczest­ni­ków do za­wo­dów zło­żył sę­dzia głów­ny Ry­szard Baj­kow­ski bur­mi­strzo­wi mia­sta i gmi­ny Pło­ty Ma­ria­no­wi Ma­liń­skie­mu. Igrzy­sko­wy znicz za­pa­lił Kon­rad Dzie­dzic w asy­ście mło­dych spor­tow­ców z MLUKS „Mo­ka­syn” Pło­ty a sym­bo­licz­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał prze­wod­ni­czą­cy wo­je­wódz­kiej or­ga­ni­za­cji LZS, wi­ce­mar­sza­łek Ja­ro­sław Rze­pa. W trak­cie uro­czy­sto­ści otwar­cia wy­róż­nio­no za­słu­żo­nych dzia­ła­czy i or­ga­ni­za­to­rów spor­tu Zło­tą Ho­no­ro­wą Od­zna­ką LZS a wi­ce­mar­sza­łek Ja­ro­sław Rze­pa prze­ka­zał dla Ośrod­ków Mul­ti­Sport w Pło­tach i Bia­ło­gar­dzie pa­kie­ty sprzę­tu spor­to­we­go. Do udzia­łu w Igrzy­skach zgło­si­ło się 11 gmin, wy­star­to­wa­ło 9 re­pre­zen­ta­cji. Igrzy­ska wy­grał Bia­ło­gard uzy­sku­jąc 393 punk­ty, dru­gie miej­sce za­jął My­śli­bórz a trze­cie go­spo­da­rze, Pło­ty.

Uczest­ni­cy zmie­rzy­li się w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych: bieg na 100 m ko­biet (I miej­sce — Alek­san­dra Kec­ler Pło­ty), 100 m męż­czyzn (I miej­sce — Ma­te­usz Szew­czyk My­śli­bórz), 400 m ko­biet (I miej­sce — Alek­san­dra Kec­ler Pło­ty), 400 m męż­czyzn (I miej­sce — Łu­kasz Ulpy­no­wicz Pło­ty), nor­dic wal­king ko­biet (I miej­sce — Mo­ni­ka Tan­dec­ka No­wo­gard), nor­dic wal­king męż­czyzn (I miej­sce — Ry­szard Ma­li­now­ski My­śli­bórz), rzut lot­ką ko­biet (I miej­sce — Mag­da­le­na Oku­le­wicz Pło­ty), rzut lot­ką męż­czyzn (I miej­sce — Krzysz­tof Sko­czyk Bia­ło­gard), rzut do ko­sza ko­biet (I miej­sce — Alek­san­dra So­baj­tis Ko­sza­lin), rzut do ko­sza męż­czyzn (I miej­sce — Ja­cek Ste­fa­no­wicz My­śli­bórz), rzut pa­lan­tem (I miej­sce — Mi­chał Nie­zgo­da Ko­sza­lin), pchnię­cie ku­lą ko­biet (I miej­sce — Elż­bie­ta Biel­ska Pło­ty), pchnię­cie ku­lą męż­czyzn (I miej­sce — Ar­ka­diusz Kró­li­kow­ski Bia­ło­gard), skok w dal ko­biet (I miej­sce — Alek­san­dra Grze­lak Bia­ło­gard), skok w dal męż­czyzn (I miej­sce — Pa­tryk Re­ni­szew­ski My­śli­bórz), prze­no­sze­nie wor­ka 40 kg (I miej­sce — Prze­my­sław Mar­czew­ski My­śli­bórz), pod­bi­ja­nie pił­ki gło­wą (I miej­sce — Łu­kasz No­wic­ki — Wę­go­rzy­no) oraz w kon­ku­ren­cjach dru­ży­no­wych: prze­no­sze­nie part­ne­ra (I miej­sce — Pa­tryk Woź­niak, Pa­tryk Du­bli­now­ski Bia­ło­gard), prze­bi­ja­nie pił­ki siat­ko­wej ko­bie­ty (I miej­sce — Ka­ta­rzy­na Kec­ler, Elż­bie­ta Biel­ska Pło­ty), prze­bi­ja­nie pił­ki siat­ko­wej męż­czyź­ni (I miej­sce — Szy­mon Kec­ler, Wie­sław Gro­mek Pło­ty), prze­cią­ga­nie liny (I miej­sce Bia­ło­gard), szta­fe­ta szwedz­ka (I miej­sce Bia­ło­gard), pił­ka noż­na (I miej­sce Wę­go­rzy­no), ko­szy­ków­ka ko­biet (I miej­sce Ko­sza­lin), ko­szy­ków­ka męż­czyzn (I miej­sce Re­sko). Blok stra­żac­ki wy­gra­ło Wę­go­rzy­no. Wie­lo­bój VI­P-ów sa­mo­rzą­do­wych Mo­ni­ka Kul­wiń­ska z Wę­go­rzy­na.

Czwar­te miej­sce w punk­ta­cji ge­ne­ral­nej za­jął No­wo­gard, pią­te Ko­sza­lin, szó­ste Wę­go­rzy­no, siód­me Ło­bez, ó­smy był Dziw­nów a dzie­wią­te Re­sko.

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam