Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w lekkiej Atletyce — Piła 2015

Na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym w Pile 29 kwiet­nia 2015 r. mło­dzież szkół gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych ry­wa­li­zo­wa­ła w Mi­strzo­stwach Wiel­ko­pol­ski LZS Mło­dzie­ży Szkol­nej w Lek­kiej Atle­ty­ce. Wszyst­kie kon­ku­ren­cje od­by­wa­ły się w czte­rech ka­te­go­riach: ju­nior­ka młod­sza (1999-1998), ju­nior młod­szy (1999-1998), ju­nior­ka­(1997-1996), ju­nio­r(1997-1996). Ro­ze­gra­no na­stę­pu­ją­ce kon­ku­ren­cje: bie­gi na 100, 200, 400, 800 i 1500 m, pieg przez płot­ki na 100 m, rzut dys­kiem i oszcze­pem, pchnię­cie ku­lą, skok w dal i wzwyż oraz szta­fe­tę 4x100 m. War­to nad­mie­nić, że za­wo­dy od­by­ły się na no­wej tar­ta­no­wej po­wierzch­ni nie­daw­no po­ło­żo­nej na sta­dio­nie przy ul. Że­rom­skie­go.

Głów­ny­mi or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy by­ło Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS w Po­zna­niu i PLKS „Gwda” Pi­ła, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Re­kre­acji w Pile, Urząd Mia­sta w Pile i Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Pile. Na­gro­dy spe­cjal­ne za naj­lep­sze wy­ni­ki spon­so­ro­wa­ły Rada Po­wia­to­wa Zrze­sze­nia LZS w Pile i Spół­ka Wod­no — Ście­ko­wa „Gwda” w Pile.

W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 450 za­wod­ni­ków. — Po se­zo­nie prze­ła­jo­wym by­ła to pierw­sza im­pre­za lek­ko­atle­tycz­na w Wiel­ko­pol­sce na otwar­tym sta­dio­nie. W za­wo­dach star­to­wa­ło wie­lu re­pre­zen­tan­tów Pol­ski ju­nio­rów i me­da­li­stów mi­strzostw kra­ju w ka­te­go­riach mło­dzie­żo­wych — pod­kre­śla­li or­ga­ni­za­to­rzy PLKS Gwda.

Naj­lep­sze re­zul­ta­ty tych za­wo­dów uzy­ska­li: 15,75 — 100 ppł jun. mł — Ka­mi­la Pod­ra­za (Z­SMS Po­znań), 12,93 — kula jun. mł — Alek­san­dra Ma­kow­ska (G. Wą­gro­wiec), 170 cm — wzwyż jun. — Jo­an­na Sta­ni­sław­ska (LO Śro­da Wlkp.), 168 cm — wzwyż jun. mł — Zu­zan­na Kub­cak (LO Śro­da Wlkp.), 11,11 — 100 m jun. mł — Ad­rian We­se­la (Z­SP1 Wą­gro­wiec), 11,20 — 100 jun. — Mar­cin Senk (LO Śro­da Wlkp).

W kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej wy­grał po­wiat średz­ki z do­rob­kiem 2499 punk­tów, dru­gi był po­wiat ostrze­szow­ski (2100 pkt.), trze­ci po­wiat pil­ski (2081 pkt.). Skla­sy­fiko­wa­no 12 po­wia­tów.

W punk­ta­cji ge­ne­ral­nej szkół pierw­sze miej­sce za­ję­ło Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Śro­dzie (1514 pkt.). Dru­gie miej­sce za­ję­ła ZS 1 Ostrze­szów (1313 pkt.), a trze­cie ZS 2 Sza­mo­tu­ły (1263 pkt.). Skla­sy­fiko­wa­no 51 szkół.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym

29 kwiet­nia 2015 na hali spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Prze­ro­śli od­by­ły się Po­wia­to­we Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w te­ni­sie sto­ło­wym. Tur­niej ro­ze­gra­no w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych dziew­cząt i chłop­ców w grach po­je­dyn­czych. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 84 oso­by z 9 szkół.

Awans do roz­gry­wek wo­je­wódz­kich, któ­re od­bę­dą się w 12 maja 2015 roku w Piąt­ni­cy ko­ło Łom­ży, uzy­ska­li za­wod­ni­cy pla­su­ją­cy się na miej­scach pierw­szym i dru­gim w każ­dej z sze­ściu ka­te­go­rii.

Za­wod­ni­cy za miej­sca I — III otrzy­ma­li me­da­le, na­to­miast za miej­sca I-VI dy­plo­my. Me­da­le i dy­plo­my wrę­czył Pan Sła­wo­mir Ma­ła­chow­ski — Dy­rek­tor Ze­spo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Prze­ro­śli.

Tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Su­wał­kach przy współ­pra­cy ze Sta­ro­stwem Po­wia­to­wym w Su­wał­kach i Ze­spo­łem Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Prze­ro­śli. Za­wo­dy sfinan­so­wa­no ze środ­ków Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Su­wał­kach.

(woj. pod­la­skie)

Mistrzostwa Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych — Ostrzeszów 2015

19 kwiet­nia 2015 po raz 51. od­był się Cross Ostrze­szow­ski, w ra­mach któ­re­go ro­ze­gra­no tak­że Mi­strzo­stwach Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W cros­sie wzię­ło udział

2386 bie­ga­czy. Wśród go­ści, któ­rzy za­szczy­ci­li cross swo­ją obec­no­ścią byli olim­pij­czy­cy: Ma­rian Syp­niew­ski Ze­non Licz­ner­ski, a tak­że Piotr Ku­ry­ło ma­ra­toń­czyk, któ­ry w „Bie­gu dla Po­ko­ju” obiegł ku­lę ziem­ską. W ra­mach im­pre­zy od­by­ło się pra­wie 30 róż­nych bie­gów — od pół­ma­ra­to­nu, przez rajd nor­dic wal­king, aż do za­wo­dów prze­zna­czo­nych dla przed­szko­la­ków.

W mi­strzo­stwach Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS star­to­wa­ło po­nad 350 mło­dych bie­ga­czy, któ­rzy re­pre­zen­to­wa­li 39 szkół z 13 po­wia­tów. Za­wo­dy mi­strzow­skie uzy­ska­ły do­finan­so­wa­nie MSiT oraz Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go.

Wśród rocz­ni­ka 1999/1998 w bie­gu na 1500 m zło­ty me­dal zdo­by­ła Kin­ga Gra­bow­ska z UKS 9 Ka­lisz, sre­bro wy­wal­czy­ła San­dra Ka­sper­ska Gim. Ko­pa­ni­ca, a brąz We­ro­ni­ka Ka­zi­mier­czak LO Ple­szew.

Na tym sa­mym dy­stan­sie bie­ga­ły dziew­czę­ta z rocz­ni­ka 1997/1996 — pierw­sze miej­sce za­ję­ła Ane­ta Ko­nie­czek ZSRiT Nad­odrze Po­wo­do­wo, dru­ga by­ła San­dra Szpott I LO Pi­ła, a trze­cia Ka­re­na Kro­schel ZS 2 Sza­mo­tu­ły. Na 1500 m bie­ga­ły tak­że pa­nie z rocz­ni­ka 1995 i star­sze — tu wy­gra­ła An­ge­li­ka Smo­larz PWSZ Pi­ła, dru­ga by­ła Klau­dia Żu­ra­wicz Sza­mo­tu­ły, a trze­cia Mo­ni­ka Mak­sy­mo­wicz tak­że z Sza­mo­tuł.

Bieg na 2000 m rocz­ni­ka 1999/1998 chłop­ców wy­grał Ni­ko­dem Dwor­czak WMLKS Nad­odrze Po­wo­do­wo, dru­gi był Se­ba­stian Wa­sie­lew­ski LKS San Ko­ścian a trze­ci Krzysz­tof Fi­lar UKS 12 Ka­lisz. Wśród rocz­ni­ka 1997/1996 naj­lep­szy był Ma­te­usz Kacz­ma­rek WMLKS Nad­odrze Po­wo­do­wo, dru­gi jego ko­le­ga klu­bo­wy Piotr Mi­ko­łaj­czak a trze­ci Ka­mil Orze­szy­na ZS 1 Ostrze­szów. Wśród rocz­ni­ka 1995 i star­si wy­grał Pa­tryk Pio­tro­wicz PWSZ Pi­ła, dru­gi był Ad­rian Wy­rzy­kie­wicz ZS 1 Pi­ła a trze­ci Krzysz­tof Szy­ma­now­ski LKS San Ko­ścian.

Kla­sy­fika­cję szkół wy­gra­ła ZS 1 Ostrze­szów przed ZSR Kacz­ki Śred­nie i ZSP Nie­tąż­ko­wo. Kla­sy­fika­cję po­wia­tów wy­grał Ostrze­szów przed Śro­dą i Ple­sze­wem.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Turniej siatkarski w Białowieży

18 kwiet­nia 2015 r, już dru­gi rok z rzę­du, w Bia­ło­wie­ży od­by­ły się Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go LZS w pił­ce siat­ko­wej, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS i Ochot­ni­czą Straż Po­żar­ną w Bia­ło­wie­ży. W spor­to­wych zma­ga­niach udział wzię­ło 10 ze­spo­łów. W dru­ży­nach z Na­rew­ki i Bia­łe­go­sto­ku, na rów­ni z męż­czy­zna­mi gra­ły ko­bie­ty prze­wyż­sza­jąc, w wie­lu frag­men­tach gry ko­le­gów. Po­ziom me­czów był bar­dzo wy­rów­na­ny. Wie­le spo­tkań koń­czy­ło się wy­ni­ka­mi 2 do 1. Osta­tecz­nie naj­lep­szym ze­spo­łem oka­za­ła się dru­ży­na z Na­rew­ki, wy­prze­dza­jąc OSP Bia­ło­wie­ża i Wer­sal Bia­ły­stok.

Pu­cha­ry dla naj­lep­sze­go roz­gry­wa­ją­ce­go tur­nie­ju otrzy­ma­ła Ali­na Aw­ruk z Na­rew­ki, naj­lep­szym za­wod­ni­kiem tur­nie­ju wy­bra­no Da­wi­da Skiep­ko rów­nież z Na­rew­ki i naj­lep­szym ata­ku­ją­cym zo­stał Ste­fan Ochry­ciuk z Bia­ło­wie­ży.

(woj. pod­la­skie)

Wiosenne biegi przełajowe w Dowspudzie

621 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 33 szkół z te­re­nu po­wia­tu su­wal­skie­go, sej­neń­skie­go i mia­sta Su­wał­ki oraz 34 uczest­ni­ków z sze­ściu ośrod­ków dla osób nie­peł­no­spraw­nych sta­nę­ło na star­cie Wio­sen­nych Za­wo­dów Zrze­sze­nia LZS w bie­gach prze­ła­jo­wych 14 kwiet­nia 2015. Bie­gi od­by­ły się na tra­sach po­ło­żo­nych przy Ze­spo­le Szkół w Do­wspu­dzie oraz na te­re­nie za­byt­ko­we­go par­ku hra­bie­go Paca. Za­wod­ni­cy uczest­ni­czy­li w 20 bie­gach na dy­stan­sach od 500 m do 2700 m. Zwy­cięz­cy po­szcze­gól­nych bie­gów otrzy­ma­li me­da­le (do 3 miej­sca) oraz dy­plo­my (do 6 miej­sca).

Szko­ły za miej­sca I — VI otrzy­ma­ły dy­plo­my a za miej­sca I — III pu­cha­ry.

W otwar­ciu i w de­ko­ra­cji zwy­cięz­ców bra­li udział: Szcze­pan Oł­da­kow­ski — sta­ro­sta su­wal­ski, Wi­told Ko­wa­lew­ski — wi­ce­sta­ro­sta su­wal­ski, Hen­ryk Krze­sic­ki — prze­wod­ni­czą­cy Rady Po­wia­to­wej Zrze­sze­nia LZS w Su­wał­kach, Jan Or­łow­ski — dy­rek­tor Ze­spo­łu Szkół w Do­wspu­dzie, Wła­dy­sław Re­no­wic­ki — pre­zes LUKS „Hań­cza” w Su­wał­kach. Sę­dzią Głów­nym Za­wo­dów był Sta­ni­sław Krzy­wic­ki.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy byli: Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Su­wał­kach oraz Ze­spół Szkół w Do­wspu­dzie. Im­pre­za zo­sta­ła sfinan­so­wa­na ze środ­ków Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Su­wał­kach. Tra­dy­cyj­nie wszyst­kim uczest­ni­kom bie­gów prze­ła­jo­wych Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Su­wał­kach ufun­do­wa­ło gro­chów­kę.

(woj. pod­la­skie)

XIV Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Ludowych Zespołów Sportowych Samorządów Powiatowych

11 kwiet­nia 2015 w Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim od­by­ły się XIV Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska Spor­to­wo­-Re­kre­acyj­ne Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych Sa­mo­rzą­dów Po­wia­to­wych. Pa­tro­nat nad im­pre­zą ob­ję­li: Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skie­go, Sta­ro­sta Star­gardz­ki i Pre­zy­dent Mia­sta Star­gard Szcze­ciń­ski. Na star­cie 18 kon­ku­ren­cji sta­nę­ło oko­ło 700 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków.

Za­wo­dy od­by­wa­ły się na kil­ku obiek­tach w mie­ście. In­dy­wi­du­al­nie ry­wa­li­zo­wa­no w sza­chach, te­ni­sie sto­ło­wym, pod­no­sze­niu cię­żar­ka, to­rze prze­szkód dla Vi­pów i pły­wa­niu na 50 m sty­lem do­wol­nym. W grach ze­spo­ło­wych od­by­ły się tur­nie­je w siat­ków­ce ko­biet i męż­czyzn, ko­szy­ków­ce ko­biet i męż­czyzn oraz w pił­ce noż­nej męż­czyzn. Ry­wa­li­zo­wa­no tak­że w szta­fe­cie pły­wac­kiej, prze­cią­ga­niu liny, nor­dic wal­king + strze­la­nie z bro­ni pneu­ma­tycz­nej.

Igrzy­ska wy­grał po­wiat star­gardz­ki, któ­ry zdo­był 224 punk­ty, dru­gi był po­wiat go­le­niow­ski (166 pkt.), a trze­ci po­wiat ło­be­ski uzy­skał 155 oczek. Star­to­wa­li po­nad­to spor­tow­cy z po­wia­tów: bia­ło­gardz­kie­go, ko­sza­liń­skie­go, my­śli­bor­skie­go, py­rzyc­kie­go, świ­dwiń­skie­go, szcze­ci­nec­kie­go i wa­łec­kie­go.

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

Powiatowe biegi przełajowe Zrzeszenia LZS 2015

30 mar­ca 2015 na tra­sach bie­go­wych przy MO­SiR w Moń­kach od­by­ły się Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Zrze­sze­nia LZS w bie­gach prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach bra­li udział ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Po­mi­mo desz­czo­wej i wietrz­nej aury na star­cie sta­nę­ło 120 za­wod­ni­ków. Dy­stan­se by­ły do­syć wy­czer­pu­ją­ce (od 600 do 3000 me­trów) i z tego po­wo­du kil­ku­na­stu za­wod­ni­kom nie uda­ło się osią­gnąć mety. Ro­ze­gra­no łącz­nie 8 bie­gów. Zwy­cięz­ca każ­de­go z nich otrzy­mał pa­miąt­ko­wą sta­tu­et­kę, pierw­sza trój­ka me­da­le, a pierw­sza szóst­ka dy­plo­my. Pierw­sze trzy szko­ły pod­sta­wo­we i gim­na­zja w ka­te­go­rii dziew­cząt i chłop­ców zo­sta­ły uho­no­ro­wa­ne pu­cha­ra­mi. Tro­fea ufun­do­wa­ło Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS przy wspar­ciu Za­rzą­du Po­wia­tu w Moń­kach. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Moń­kach.

W po­szcze­gól­nych bie­gach naj­lep­si byli: Na­ta­lia Ol­szyń­ska, Na­ta­lia Bo­chen­ko, Ja­kub Dą­brow­ski, Adam No­wik, Da­mian Fel­to­wicz (Ja­świ­ły), Anna Lesz­czyń­ska, Pau­li­na Pru­szyń­ska, Ma­te­usz Ra­fał­ko (Trz­cian­ne).

Dru­ży­no­wo w szko­łach pod­sta­wo­wych w ka­te­go­rii dziew­cząt zwy­cię­ży­ły Ja­świ­ły, na­to­miast wśród chłop­ców ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Moń­kach.

Wśród gim­na­zja­li­stek zwy­cię­ży­ły za­wod­nicz­ki z Gim­na­zjum w Moń­kach, na­to­miast wśród chłop­ców w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej ucznio­wie z Ja­świł.

(woj. pod­la­skie, Bog­dan Sier­ba, PZ LZS w Moń­kach)

W Garwolinie królowała siatkówka

ULKS Bar­tosz So­bo­lew wy­grał VIII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu w Pił­ce Siat­ko­wej Ko­biet o Pu­char Sta­ro­sty Po­wia­tu Gar­wo­liń­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju, któ­ry od­był się 29 mar­ca 2015, by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Gar­wo­li­nie. Na star­cie sta­nę­ło sie­dem ze­spo­łów, któ­re w dwóch gru­pach ro­ze­gra­ły me­cze eli­mi­na­cyj­ne. Do pół­fina­łów awans uzy­ska­ły po dwie naj­lep­sze ze­spo­ły z każ­dej z grup eli­mi­na­cyj­nych W me­czu o zło­to ULKS Bar­tosz So­bo­lew po­ko­nał ULKS Ko­brę Górz­no 2:0. Brąz przy­padł siat­kar­kom dru­gie­go ze­spo­łu Eko­no­mi­ka.

Naj­lep­szą za­wod­nicz­ką run­dy fina­ło­wej wy­bra­no — Syl­wię Pła­tek z So­bo­le­wa, któ­rą wy­róż­nio­no pa­miąt­ko­wą sta­tu­et­ką. Trzem naj­lep­szym dru­ży­nom or­ga­ni­za­to­rzy wrę­czy­li pa­miąt­ko­we pu­cha­ry i me­da­le, a po­zo­sta­łym ze­spo­łom sta­tu­et­ki. Sę­dzią głów­nym i or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju, był z ra­mie­nia Rady Po­wia­to­wej LZS w Gar­wo­li­nie — Sta­ni­sław Busz­ta.

Skład zwy­cię­skie­go ze­spo­łu: Do­mi­ni­ka An­to­lak (ka­pi­tan), Syl­wia Pła­tek, Syl­wia Gal­bar­czyk, Ka­ro­li­na Bie­lec­ka, Ka­mi­la Ste­pien, Ka­ta­rzy­na Woź­niak, Do­ro­ta Uraw­ska.

(woj. ma­zo­wiec­kie)

Mistrzostwa Lubelskiego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym

20 mar­ca 2015 roku w Ko­cu­dzy za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS w te­ni­sie sto­ło­wym. Zdo­byw­cy czo­ło­wych miejsc za­gra­ją na mi­strzo­stwach Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, któ­re od­bę­dą się 20-21 czerw­ca w Rasz­ko­wie. Or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw by­ło Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie przy udzia­le Wój­ta Gmi­ny Dzwo­la, Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Ja­no­wie Lu­bel­skim, UKS Spar­ta­kus Dzwo­la oraz Ze­spół Szkół w Ko­cu­dzy. Oso­bą od­po­wie­dzial­ną za or­ga­ni­za­cję tur­nie­ju był za­słu­żo­ny dzia­łacz spor­tu wiej­skie­go Wła­dy­sław Ma­twiej. W za­wo­dach wzię­ło udział 120 za­wod­ni­ków z 16 klu­bów, a sę­dzią głów­nym tur­nie­ju był Leon Fi­li­pek.

W ry­wa­li­za­cji mło­dzi­czek zło­ty me­dal wy­wal­czy­ła Ju­sty­na Ma­łek (Spar­ta­kus Dzwo­la). Pierw­sze miej­sce wśród ka­de­tek zdo­by­ła za­wod­nicz­ka Dy­stan­su Niedź­wiedź Alek­san­dra Po­wroź­nik. Wśród ju­nio­rek naj­lep­sza oka­za­ła się Alek­san­dra Cho­le­wa, a wśród se­nio­rek Syl­wia Rzę­sa (ULKS Dzierz­ko­wi­ce).

Wśród mło­dzi­ków mi­strzem zo­stał Ja­cek Szczec­ki (Ja­wor Ja­nów Lu­bel­ski). W po­je­dyn­kach ka­de­tów trium­fo­wał Ka­mil Cham­ziuk (Le­wart Lu­bar­tów). Ka­te­go­rię ju­nio­rów zdo­mi­no­wał Ar­ka­diusz Żuk. A mi­strzem wśród mło­dzie­żow­ców zo­stał Ja­cek Ko­ło­dziej­czyk (CK­FiS Beł­ży­ce). Ry­wa­li­za­cję se­nio­rów zwy­cię­sko za­koń­czył Krzysz­tof Barszcz (UKS Niem­ce).

W kla­sy­fika­cji szkół pod­sta­wo­wych pierw­sze miej­sce za­ję­ła SP Ter­pen­ty­na, wśród gim­na­zjów — Gim­na­zjum Dzwo­la, wśród szkół po­nad­gim­na­zjal­nych ZS Ja­nów Lu­bel­ski. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał Spar­ta­kus Dzwo­la.

Otwar­cia za­wo­dów oraz wrę­cze­nia pu­cha­rów i me­da­li do­ko­na­li: wójt gmi­ny Dzwo­la, Sta­ni­sław Ro­żek, prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny Dzwo­la Ka­zi­mierz Ma­łek, se­kre­tarz Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie Elż­bie­ta Orze­chow­ska oraz rad­ny Gmi­ny Dzwo­la Sta­ni­sław Chwiej­czak.

Naj­lep­si za­wod­ni­cy otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we me­da­le a naj­lep­sze szko­ły i klu­by oka­za­łe pu­cha­ry.

(woj. lu­bel­skie)

XVII Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego RW Z LZS

8 mar­ca w Wą­grow­cu od­by­ła się XVII Zi­mo­wa Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kia­da LZS Miesz­kań­ców Wsi o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go RW Z LZS. W im­pre­zie uczest­ni­czy­ło 19 re­pre­zen­ta­cji po­wia­to­wych. By­ła to pierw­sza im­pre­za wcho­dzą­ca w skład Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej I miej­sce wy­wal­czy­li re­pre­zen­tan­ci Śro­dy Wlkp. zdo­by­wa­jąc 203 punk­tów, II — Ostro­wa Wlkp. (196 pkt), a III — Sza­mo­tuł (190,5 pkt). Go­spo­da­rze, któ­rzy am­bit­nie wal­czy­li o po­dium, za­ję­li z do­rob­kiem 159 punk­tów, V miej­sce.

Kil­ku­na­sto­oso­bo­we ze­spo­ły ry­wa­li­zo­wa­ły w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: kon­kurs wie­dzy LZS, rzu­ty kar­ne do bram­ki na punk­ty, rzut lot­ką do tar­czy, wie­lo­bój re­kre­acyj­ny, pod­no­sze­nie cię­żar­ka 17,5kg, prze­cią­ga­nie liny, pił­ka noż­na i pił­ka siat­ko­wa.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli m.in. Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Po­zna­niu, Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Wą­grow­cu, Urząd Miej­ski w Wą­grow­cu oraz Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Wą­grow­cu. W otwar­ciu za­wo­dów uczest­ni­czy­li m.in. po­seł Ta­de­usz To­ma­szew­ski i po­słan­ka Mał­go­rza­ta Ja­ny­ska, sta­ro­sto­wie wą­gro­wiec­cy To­masz Kranc i Mi­chał Pie­choc­ki oraz bur­mistrz Wą­grow­ca Krzysz­tof Po­szwa.

Za­wo­dy mia­ły na celu po­pu­la­ry­za­cję kul­tu­ry fi­zycz­nej i re­kre­acji wśród miesz­kań­ców wsi wo­je­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go oraz ak­ty­wi­za­cję śro­do­wi­ska wiej­skie­go do sys­te­ma­tycz­ne­go dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry fi­zycz­nej i re­kre­acji. Pra­wo star­tu w Spar­ta­kia­dzie mie­li wszy­scy miesz­kań­cy wsi, miast i gmin wo­je­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go. W grach ze­spo­ło­wych je­dy­nie nie mo­gli star­to­wać za­wod­ni­cy zrze­sze­ni w in­nych klu­bach niż LZS.

(woj. wiel­ko­pol­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam