Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Mistrzostwa Województwa LZS w Lekkiej Atletyce
— Lubawa 2015

1 maja 2015 na Sta­dio­nie Ła­zien­kow­skim w Lu­ba­wie ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mi­strzo­stwach War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych w Lek­kiej Atle­ty­ce. W ry­wa­li­za­cji bra­ło udział po­nad 20 dru­żyn z wo­je­wódz­twa — oko­ło 500 za­wod­ni­ków. Ry­wa­li­zo­wa­li człon­ko­wie klu­bów Zrze­sze­nia, oraz ucznio­wie szkół w miej­sco­wo­ściach do 20 tys. miesz­kań­ców. Za­wod­ni­cy star­to­wa­li w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: 100 m, 300 m, 600 m dz., 1000 m chł., sko­ku wzwyż, pchnię­ciu ku­lą, oszcze­pie, sko­ku w dal i szta­fe­cie 4x100 m, a ry­wa­li­za­cja prze­bie­ga­ła w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych — szko­ły pod­sta­wo­we, gim­na­zjal­ne i ka­te­go­ria open (1998 i star­si).

Du­ży suk­ces od­nie­śli za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy gmi­nę Lu­ba­wa, któ­rzy w kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej zdo­by­li I miej­sce, wy­prze­dza­jąc Mo­rąg i Lidz­bark War­miń­ski.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: War­miń­sko-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS, OSIR Lu­ba­wa, Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go oraz inne Zrze­sze­nia LZS/Klu­by­/Sa­mo­rzą­dy — eli­mi­na­cje gmin­ne.

Za­wo­dy zo­sta­ły ro­ze­gra­ne przy nie­spo­dzie­wa­nie pięk­nej po­go­dzie. Każ­dy uczest­nik otrzy­mał w „pa­kie­cie star­to­wym” ta­lerz gro­chów­ki a na de­ser ba­to­nik i na­pój. Zwy­cięz­cy zo­sta­li uho­no­ro­wa­ni dy­plo­ma­mi i me­da­la­mi, któ­re wrę­cza­li se­kre­tarz W-M LZS Ma­rek Ja­czun, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Be­ne­dykt Czar­nec­ki i dy­rek­tor OSiR Ja­cek Ró­żań­ski. Ka­pi­ta­no­wie dru­żyn ode­bra­li pu­cha­ry za miej­sce w kla­sy­fika­cji ogól­nej.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

39 Międzywojewódzki Rowerowo-Pieszy Rajd Reymontowski

17 maja 2015 w Ko­łacz­ko­wie od­był się już po raz 39 Mię­dzy­wo­je­wódz­ki Ro­we­ro­wo­-Pie­szy Rajd Rey­mon­tow­ski. W im­pre­zie udział wzię­ło 29 dru­żyn łącz­nie 253 oso­by. Głów­nym ce­lem raj­du by­ło uczcze­nie 148 rocz­ni­cy uro­dzin Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta, po­zna­nie za­byt­ków, hi­sto­rii re­gio­nu oraz po­pu­la­ry­za­cja tu­ry­sty­ki pie­szej. Start od­był się na ryn­ku w Pyz­drach.

Przed star­tem uczest­ni­czy zwie­dzi­li Mu­zeum Zie­mi Pyz­dr­skiej znaj­du­ją­ce się w po­miesz­cze­niach daw­ne­go klasz­to­ru fran­cisz­kań­skie­go usy­tu­owa­ne­go na wy­so­kiej nad­war­ciań­skiej skar­pie. Tra­sa raj­du pro­wa­dzi­ła przez Nad­war­ciań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy — w su­mie 13,3 km. Meta raj­du znaj­do­wa­ła się w Ko­łacz­ko­wie, gdzie zwie­dza­no Izbę Pa­mię­ci Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta znaj­du­ją­cą się w miej­sco­wym pa­ła­cu oraz Re­gio­nal­ną Izbę Spół­dziel­czo­ści Ban­ko­wej.

Na tra­sie od­by­ło się 6 kon­ku­ren­cji: tor prze­szkód, rzut lot­ką do celu, prze­no­sze­nie fa­sol­ki słom­ką, kon­kurs ży­cie i twór­czość Wł. Rey­mon­ta, kon­kurs pla­stycz­ny „Lato w Chło­pach Wł. Rey­mon­ta”, żół­wia jaz­da na ro­we­rze. Na­gro­dzo­no po trzy oso­by w każ­dej kon­ku­ren­cji, pu­cha­ry otrzy­ma­ły tak­że trzy naj­lep­sze dru­ży­ny. Za naj­licz­niej­szą gru­pę na tra­sie pu­char otrzy­ma­ła dru­ży­na An­to­nie­wo Sko­ki — 40 osób. Wrę­czo­no tak­że pu­char dla naj­lep­szej dru­ży­ny Gmi­ny Ko­łacz­ko­wo — OWDiR „Ho­ry­zont”.

Na za­koń­cze­nie raj­du od­by­ła się część ar­ty­stycz­na. W pod­su­mo­wa­niu raj­du uczest­ni­czy­li po­seł Ta­de­usz To­ma­szew­ski oraz Wójt Gmi­ny Ko­łacz­ko­wo Te­re­sa Wa­szak.

W kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej pierw­sze miej­sce za­jął Ko­nin Mą­kol­no I, dru­gie Ko­nin Mą­kol­no II, trze­cie An­to­nie­wo I. W kla­sy­fika­cji po­wia­to­wej pierw­szy Ko­nin, dru­gi Wą­gro­wiec, trze­cie Sza­mo­tu­ły.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

XX Jubileuszowe Wojewódzkie Biegi Przełajowe „Szlakami Jana z Jani”

16 maja 2015 roku od­by­ły się XX Ju­bi­le­uszo­we Wo­je­wódz­kie Bie­gi Prze­ła­jo­we „Szla­ka­mi Jana z Jani”. Jak co roku uczest­ni­cy spo­tka­li się na bo­isku w Ko­ściel­nej Jani, gdzie mia­ło miej­sce uro­czy­ste otwar­cie za­wo­dów. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad bie­ga­mi ob­jął Wo­je­wo­da Po­mor­ski Ry­szard Sta­chur­ski oraz Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go Mie­czy­sław Struk. Pa­tro­nat me­dial­ny nad wy­da­rze­niem spra­wo­wa­ło Ra­dio Głos.

Po po­wi­ta­niu przy­by­łych go­ści przez p.o. Dy­rek­to­ra GOK­SiR Ma­rio­lę Je­zior­ską i od­śpie­wa­niu hym­nu pań­stwo­we­go na­stą­pi­ło zło­że­nie kwia­tów przy po­mni­ku Jana z Jani. Oficjal­ną część spo­tka­nia za­koń­czył prze­marsz wszyst­kich uczest­ni­ków na tra­sę bie­gu. W bie­gu udział wzię­ło 189 osób w dwu­na­stu ka­te­go­riach wie­ko­wych. Za­wo­dom to­wa­rzy­szy­ły atrak­cje przy­go­to­wa­ne przez or­ga­ni­za­to­rów, ta­kie jak moż­li­wość zro­bie­nia pa­miąt­ko­we­go zdję­cia w tzw. Fo­to­Bud­ce. Nie za­bra­kło rów­nież kieł­ba­sek z gril­la oraz słod­kich na­po­jów dla każ­de­go.

Na­gro­da głów­na w lo­so­wa­niu — ro­wer miej­ski — ufun­do­wa­na przez Wój­ta Gmi­ny Smę­to­wo Gra­nicz­ne, Ani­tę Ga­lant tra­fiła do rąk Pa­try­ka Ba­ra­na. Wśród na­gród do roz­lo­so­wa­nia zna­lazł się tak­że ta­blet ufun­do­wa­ny przez Ra­dę Gmi­ny Smę­to­wo Gra­nicz­ne, któ­re­go otrzy­mał Alek­san­der Hu­zior oraz eks­pan­der ufun­do­wa­ny przez soł­ty­sa wsi Sta­ra Ja­nia, Da­nu­tę Chy­łę. Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku oraz Po­mor­ski Urząd Wo­je­wódz­ki prze­zna­czy­ło środ­ki finan­so­we na za­kup: pu­cha­rów, me­da­li oraz dre­sów i ko­szu­lek dla zwy­cięz­ców bie­gu. Vo­uche­ry do wy­ko­rzy­sta­nia w Ho­te­lu Za­mek Gniew ufun­do­wał dy­rek­tor pla­ców­ki, Ma­ciej Kreft.

Za or­ga­ni­za­cję spo­tka­nia od­po­wia­da­li: Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry Spor­tu i Re­kre­acji w Smę­to­wie Gra­nicz­nym, Urząd Gmi­ny Smę­to­wo Gra­nicz­ne, PZ LZS Gdańsk.

(woj. po­mor­skie)

XXIX Ogólnopolskie Biegi Przełajowe „Bieg Pamięci”
Gross — Rosen — Rogoźnica 2015

9 maja 2015 roku w Ro­goź­ni­cy od­by­ły się XXIX Ogól­no­pol­skie Bie­gi Prze­ła­jo­we „Bieg Pa­mię­ci” Ro­goź­ni­ca 2015. Zgod­nie z tra­dy­cją przed roz­po­czę­ciem bie­gów zło­żo­no wie­niec pod Mau­zo­leum Po­mor­do­wa­nych na te­re­nie Mu­zeum Gros­s-Ro­sen oraz za­pa­lo­no znicz pa­mię­ci przy­nie­sio­ny przez szta­fe­tę uczniów ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ro­goź­ni­cy.

Po­mi­mo nie­sprzy­ja­ją­cych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych na star­cie te­go­rocz­ne­go „Bie­gu Pa­mię­ci” sta­nę­ło po­nad 400 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Wszy­scy uczest­ni­cy bie­gu otrzy­ma­li go­rą­cy po­czę­stu­nek oraz na­po­je. Zwy­cięz­cy po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we dy­plo­my, me­da­le, sta­tu­et­ki, pa­miąt­ko­we ko­szul­ki oraz książ­ki do­ty­czą­ce Mu­zeum Gross Ro­sen. De­ko­ra­cji do­ko­ny­wa­li bur­mistrz Strze­go­mia — Zbi­gniew Su­chy­ta, za­stęp­ca bur­mi­strza — Wie­sław Wit­kow­ski, po­seł — Te­re­sa Świ­ło, za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go DZ LZS we Wro­cła­wiu Le­szek No­wo­ról oraz przed­sta­wi­ciel Mu­zeum Gros­s-Ro­sen.

(woj. dol­no­ślą­skie)

VIII Jaćwieskie Wiosenne Biegi Przełajowe — Stare Juchy 2015

9 maja 2015 już ó­sme z ko­lei Ja­ćwie­skie Bie­gi Prze­ła­jo­we od­by­ły się w Sta­rych Ju­chach. Wzię­ło w nich udział 312 bie­ga­czy. Byli to re­pre­zen­tan­ci 11 szkół pod­sta­wo­wych i 11 szkół gim­na­zjal­nych, w tym 22 uczniów szko­ły w Ka­li­nin­gra­dzie z Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej oraz za­wod­ni­cy w ka­te­go­rii „open”. Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Urząd Gmi­ny w Sta­rych Ju­chach, Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Roz­wo­ju Gmi­ny Sta­re Ju­chy, Ze­spół Szkół Sa­mo­rzą­do­wych w Sta­rych Ju­chach, War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS w Olsz­ty­nie.

Za­wod­ni­cy bie­ga­li na dy­stan­sie od­po­wied­nim do moż­li­wo­ści i ka­te­go­rii: 500, 800, 1500 m. Bie­ga­cze w ka­te­go­rii „open” ści­ga­li się na dy­stan­sie 3000 me­trów. Uczest­ni­kom za­pew­nio­no wo­dę oraz go­rą­cy po­si­łek. Na­gro­dy in­dy­wi­du­al­ne i dru­ży­no­we wrę­cza­ła Wójt Gmi­ny Sta­re Ju­chy Ewa Jur­kow­ska­-Ka­wał­ko oraz wi­ce­dy­rek­tor szko­ły z Ka­li­nin­gra­du.

Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wśród szkół pod­sta­wo­wych wy­gra­ły Prost­ki, wśród gim­na­zjów trium­fo­wa­ło Ka­li­no­wo a w kla­sy­fika­cji gmin naj­lep­sze by­ły Wy­dy­mi­ny, przed Ka­li­no­wem i Sta­ry­mi Ju­cha­mi.

Ka­te­go­rię open ko­biet wy­gra­la by­ła Bar­ba­ra Po­krzy­wiń­ska­-O­sior, a wśród męż­czyzn naj­lep­szy był jej mąż Bar­tło­miej Osior (o­bo­je Wy­dy­mi­ny) — zna­na w re­gio­nie para bie­ga­czy i or­ga­ni­za­to­rów im­prez spor­to­wych.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Bieg Wilka — ponad 1000 osób biegało w Grajewie

9 maja 2015 po raz XVII w Gra­je­wie od­był się Mię­dzy­na­ro­do­wy Ulicz­ny Bieg Wil­ka. W tym roku wszy­scy chęt­ni ry­wa­li­zo­wa­li w 22 bie­gach w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych na dy­stan­sach od 200 m do 10 000 m. A by­ło ich po­nad 1000. Po­nad­to tra­dy­cyj­nie od­był się bieg in­te­gra­cyj­ny, bieg otwar­ty dla wszyst­kich chęt­nych i nor­dick wal­king na dy­stan­sie 3 500 m. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy byli: Urząd Mia­sta Gra­je­wa, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Gra­je­wie, Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Re­kre­acji, Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS w Bia­łym­sto­ku, a głów­nym spon­so­rem PKO Bank Pol­ski Od­dział Gra­je­wo. Ho­no­ro­wy Pa­tro­nat spra­wo­wał Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go Mie­czy­sław Basz­ko.

W bie­gu głów­nym na 10 km wzię­ło udział 95 za­wod­ni­ków, w tym 23 ko­bie­ty.

Wy­ni­ki: ko­bie­ty: 1. Mar­ta Ża­bic­ka (Łow­cy Przy­gód Goł­dap), 2. Re­na­ta Po­łu­bon (Ełk), Mał­go­rza­ta Tramp (Łow­cy Przgód Goł­dap); męż­czyź­ni: 1. An­drzej Le­oń­czuk (Po­dla­sie Bia­ły­stok), 2. Pa­weł Gry­go (Łom­ża), 3 Da­riusz Ju­re­wicz (Goł­dap).

(woj. pod­la­skie)

V Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe — Zelów 2015

8 maja 2015 nad za­le­wem „Pa­ty­ki” ko­ło Ze­lo­wa od­by­ły się V Dru­ży­no­we Szta­fe­to­we Bie­gi Prze­ła­jo­we Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych oraz po­nad­gim­na­zjal­nych. Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: by­ło Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, MG LKS Ze­lów. Im­pre­za zo­sta­ła do­finan­so­wa­na Przez MSiT i Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go. Naj­lep­sze dru­ży­ny otrzy­ma­ły pu­cha­ry i me­da­le ufun­do­wa­ne przez Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi. Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Beł­cha­to­wie i Miej­sko­-G­min­ny Lu­do­wy Klub Spor­to­wy w Ze­lo­wie.

Wśród szkół pod­sta­wo­wych wy­gra­ły: Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Łę­kach Szla­chec­kich, po­wiat piotr­kow­ski (dziew­czę­ta) i Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Do­mie­cho­wi­cach, po­wiat beł­cha­tow­ski (chłop­cy); wśród gim­na­zjów — ZSP Opocz­no, po­wiat opo­czyń­ski (dziew­czę­ta), Gim­na­zjum Pry­mu­so­wa Wola, po­wiat opo­czyń­ski (chłop­cy); wśród szkół po­nad­gim­na­zjal­nych — ZSP Klesz­czów, po­wiat beł­cha­tow­ski (dziew­czę­ta) i ZSO Ze­lów, po­wiat beł­cha­tow­ski (chłop­cy).

(woj. łódz­kie)

Biegowy Łosiniec

To­ma­szow­skie Zrze­sze­nie LZS tra­dy­cyj­nie już za­pro­si­ło mło­dych bie­ga­czy prze­ła­jo­wych do Ło­siń­ca (g­mi­na Su­siec). Mi­strzo­stwa po­wia­tu od­by­ły się 5 maja 2015, i wzię­ło w nich udział po­nad 400 za­wod­ni­ków. Or­ga­ni­za­to­rzy przy­ję­li zgło­sze­nia od 15 szkół pod­sta­wo­wych i 13 gim­na­zjów.

Wszy­scy do­sko­na­le zna­my te tra­sy. Co roku ry­wa­li­zu­je tu­taj to­ma­szow­ska mło­dzież i wszy­scy bar­dzo chwa­lą so­bie te­re­ny zlo­ka­li­zo­wa­ne przy miej­sco­wej szko­le pod­sta­wo­wej — za­chwa­lał tra­sę Jan Kij­ko z To­ma­szow­skie­go Zrze­sze­nia LZS.

Za­wo­dy w Ło­siń­cu są wiel­kim świę­tem spor­tu w po­wie­cie to­ma­szow­skim. Trud mło­dych bie­ga­czy na­gra­dza­li Jó­zef Po­te­ru­cha, szef wo­je­wódz­kich struk­tur zrze­sze­nia, a tak­że wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej LZS oraz Je­rzy We­resz­czak, wi­ce­sta­ro­sta to­ma­szow­ski i wójt gmi­ny Su­siec Zbi­gniew Na­klic­ki.

Wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych naj­wię­cej po­wo­dów do za­do­wo­le­nia mie­li zwy­cięz­cy: Ju­lia Pi­li­piecSzy­mon Stru­mi­dło (o­bo­je SP Ło­si­niec), wśród uczniów „ze­ró­wek”, Han­na Kucz­ma (SP Łasz­czów), Kac­per Kar­wan (SP Pod­hor­ce) — kla­sy I-II.

(woj. lu­bel­skie)

II Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość

2 maja w Za­mo­ściu od­był się II Ogól­no­pol­ski Bieg Wo­kół Twier­dzy Za­mość. Uro­czy­ste­go otwar­cia do­ko­nał pre­zy­dent Za­mo­ścia An­drzej Wnuk, któ­ry przede wszyst­kim po­chwa­lił naj­młod­szych uczest­ni­ków za udział w Bie­gu i „prze­zwy­cię­że­nie le­ni­stwa”. Otwar­cie z Ce­re­mo­nia­łem Olim­pij­skim od­by­ło się na Amfite­atrze przy No­wej Bra­mie Lu­bel­skiej. Ten bieg to sztan­da­ro­wy pro­jekt Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu a jego po­my­sło­daw­cą jest Krzysz­tof Pszen­niak, rów­no­cze­śnie sę­dzia głów­ny za­wo­dów.

Głów­nym ce­lem im­pre­zy by­ło pro­pa­go­wa­nie bie­gów prze­ła­jo­wych wśród dzie­ci i mło­dzie­ży na te­re­nie mia­sta Za­mość i po­wia­tu za­moj­skie­go oraz po­pu­la­ry­za­cja bie­ga­nia jako naj­bar­dziej do­stęp­nej for­my re­kre­acji. Po­nad­to im­pre­za mia­ła tak­że wy­dźwięk hi­sto­rycz­ny, bo ide­ą by­ło uczcze­nie ob­cho­dów Dnia Fla­gi oraz świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Bie­gi wo­kół Twier­dzy Za­mość or­ga­ni­zo­wa­no już przed II Woj­ną świa­to­wą. Pierw­szy taki bieg od­był się w 1927 roku i za­wo­dy or­ga­ni­zo­wa­no do 1939 r.

W ubie­głym roku im­pre­za zo­sta­ła re­ak­ty­wo­wa­na.

Tuż po oficjal­nym otwar­ciu ry­wa­li­zo­wa­ły dzie­ci, a dwie go­dzi­ny póź­niej oso­by do­ro­słe — ko­bie­ty, męż­czyź­ni, przed­sta­wi­cie­le róż­nych za­wo­dów, nie­peł­no­spraw­ni, a na­wet go­ście z za­gra­ni­cy. Za­raz po prze­kro­cze­niu mety uczest­ni­cy otrzy­my­wa­li cie­pły po­si­łek, wo­dę i ana­na­sy. Po krót­kim od­po­czyn­ku na­stą­pi­ło wrę­cze­nie pu­cha­rów, me­da­li i dy­plo­mów, a z gło­śni­ków sły­chać by­ło słyn­ny utwór ze­spo­łu Qu­een — „We Are The Cham­pions”.

Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem bie­gu by­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Za­mo­ściu przy współ­pra­cy m.in.: Urzę­du Mia­sta Za­mość, OSiR w Za­mo­ściu, KS „Agros” Za­mość, Biu­ra Po­sła do Par­la­men­tu Eu­ro­py Ar­ka­diu­sza Brat­kow­skie­go, Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie i UKS Azy­mut Sie­dli­ska.

(woj. lu­bel­skie)

XII Wiosenne Biegi Przełajowe Kup 2015

Na tra­sach le­śnych bie­go­wych przy ul. Li­go­nia w Kup od­by­ły się 30 kwiet­nia 2015 XII Wio­sen­ne Bie­gi Prze­ła­jo­we. W za­wo­dach uczest­ni­czy­ły dzie­ci z 9 przed­szko­li oraz ucznio­wie z 20 szkół pod­sta­wo­wych i mło­dzież z 5 szkół gim­na­zjal­nych z te­re­nu, po­wia­tu klucz­bor­skie­go, na­my­słow­skie­go, brze­skie­go, ole­skie­go i opol­skie­go — łącz­nie po­nad 567 uczest­ni­ków w tym 269 dziew­cząt. Ce­lem za­wo­dów by­ła po­pu­la­ry­za­cja zdro­we­go sty­lu ży­cia pod ha­słem „Za­cho­waj Trzeź­wy Umysł”, pro­mo­cja bie­gów prze­ła­jo­wych i lek­kiej atle­ty­ki a w szcze­gól­no­ści pro­gra­mu „Lek­ko­atle­ty­ka dla każ­de­go”, a tak­że wy­ło­nie­nie naj­lep­szych za­wod­ni­ków na po­szcze­gól­nych dy­stan­sach.

Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tych bie­gów jest Lu­do­wy Uczniow­ski Klub Spor­to­wy PO­DIUM Kup. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów w tym roku byli m.in: Urząd Gmi­ny w Do­brze­niu Wlk., GZ LZS Do­brzeń Wlk., UMWO Opo­le, WZ LZS Opo­le, ZGm SZS Do­brzeń Wlk. oraz licz­ni spon­so­rzy.

Wszy­scy uczest­ni­cy bie­gów otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we pla­kiet­ki, a zdo­byw­cy miejsc czo­ło­wych miejsc me­da­le i pu­cha­ry.

W każ­dy bie­gu by­ło w gra­ni­cach 40 — 50 uczest­ni­ków. Wi­dać pe­reł­ki, na­to­miast ta war­tość do­da­na tych na­szych bie­gów, któ­re od­by­wa­ją się od 12 lat to jest fakt, że stąd wy­ło­ni­ła się Ju­sty­na Ję­dro, Adam Tront, Pa­weł Kel­mer, Anna Bia­ły — to są na­zwi­ska, któ­re wie­le zna­czą w Pol­sce. Ca­ły czas szu­ka­my na­stęp­ców Ję­dro, temu słu­żą, mię­dzy in­ny­mi, te bie­gi, że­by po­ła­wiać, szu­kać, pra­co­wać, a wte­dy efek­ty przyj­dą — tłu­ma­czył or­ga­ni­za­tor za­wo­dów, Mi­ro­sław Ol­szew­ski.

(woj. opol­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam