Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Turyści na nadpilicznym szlaku

Dru­gie miej­sce w ka­te­go­rii gmin za­ję­ła Wola Krzysz­to­por­ska pod­czas XVI Ogól­no­pol­skie­go Zlo­tu Tu­ry­stycz­no­-E­ko­lo­gicz­ne­go LZS „Szla­kiem Nad­pi­licz­nym” im. Wie­sła­wa Gaj­zle­ra, któ­ry w dniach 22 — 24 maja od­był się w Ośrod­ku Wcza­so­wym Dres­so w Su­le­jo­wie. Za­wod­ni­cy z Bu­jen za­ję­li tak­że me­da­lo­we miej­sca z kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych. Po­nad 150 tu­ry­stów z trzech wo­je­wództw ry­wa­li­zo­wa­ło w 5 kon­ku­ren­cjach zlo­to­wych: rzu­cie lot­ką, rzu­cie pod­ko­wą, kon­kur­sie węd­kar­skim, to­rze spraw­no­ścio­wym i wy­ciecz­ce me­to­dycz­nej.

W rzu­cie pod­ko­wą dru­gie miej­sce za­jął uczeń ZSR CKP w Buj­nach Ka­mil Sia­nos. Jego szkol­ny ko­le­ga Hu­bert Stus (ZSR CKP Buj­ny) wy­wal­czył trze­cią po­zy­cję w ry­wa­li­za­cji na to­rze spraw­no­ścio­wym.

W punk­ta­cji dru­ży­no­wej (dru­ży­ny 5-o­so­bo­we) wśród szkół pod­sta­wo­wych pierw­sze trzy miej­sca za­ję­ły re­pre­zen­ta­cje ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 — Su­le­jów Pod­klasz­to­rze. Wśród gim­na­zja­li­stów wy­grał Kie­tlin, a za nim zna­la­zły się Mosz­cze­ni­ca i Su­le­jów. Spo­śród szkół po­nad­gim­na­zjal­nych naj­lep­szy był ZSP Chro­berz, ale tuż za nim zna­la­zły się dwie dru­ży­ny z Bu­jen — ZSR CKP Buj­ny I i ZSR CKP Buj­ny II. W ka­te­go­rii OPEN pierw­szy był LZS Do­brzyń nad Wi­słą I, dru­gi — LUKS „Gryf” Buj­ny, a trze­ci Do­brzyń nad Wi­słą. W punk­ta­cji gmin­nej Wola Krzysz­to­por­ska z do­rob­kiem 374 punk­tów za­ję­ła dru­gie miej­sce, ule­ga­jąc tyl­ko Do­brzy­nio­wi i po­ko­nu­jąc Su­le­jów. W punk­ta­cji po­wia­to­wej po­wiat piotr­kow­ski za­jął pierw­sze miej­sce, po­dob­nie jak ca­łe wo­je­wódz­two łódz­kie.

Gmi­nę Wola Krzysz­to­por­ska re­pre­zen­to­wa­ła sek­cja tu­ry­stycz­na ZSR CKP Buj­ny. Ko­man­do­rem zlo­tu był Wła­dy­sław Waw­rzyń­czak, sę­dzią kon­ku­ren­cji zlo­to­wych — Jo­lan­ta Kor­do­wiak, a sę­dzią głów­nym — Anet­ta Miel­cza­rek.

(woj. łódz­kie, in­for­ma­cja UG Wola Krzysz­to­por­ska)

XVI Ogólnopolski Rajd Na Groń Jana Pawła II

Kil­ku­set uczniów z gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych uczest­ni­czy­ło 1 czerw­ca 2015 w zor­ga­ni­zo­wa­nym po raz szes­na­sty ogól­no­pol­skim raj­dzie na Groń Jana Paw­ła II. Ce­lem im­pre­zy by­ło dzięk­czy­nie­nie za pon­ty­fikat pa­pie­ża Jana Paw­ła II, uczcze­nie XVI rocz­ni­cy nada­nia Ze­spo­ło­wi Szkół CKU w Ra­do­czy imie­nia św. Jana Paw­ła II, po­zna­nie uko­cha­nych przez pa­pie­ża szla­ków be­skidz­kich oraz po­pu­la­ry­za­cja tu­ry­sty­ki, bie­ga­nia i jaz­dy na ro­we­rze jako naj­prost­szej for­my ak­tyw­no­ści fizycz­nej.

Im­pre­za by­ła współ­finan­so­wa­na przez Za­rząd Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Wa­do­wi­cach, Urząd Mar­szał­kow­ski w Kra­ko­wie, Gmin­ny Ośro­dek Po­mo­cy Spo­łecz­nej w To­mi­cach oraz Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, a pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad Raj­dem ob­ję­ło Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Wa­do­wi­cach i Urząd Mar­szał­kow­ski w Kra­ko­wie.

Wy­ni­ku bie­gu uczniów gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych: Mo­ni­ka Byr­giel (Gim­na­zjum w Przy­tko­wi­cach — UKS So­ko­lik Przy­tko­wi­ce), Ad­rian Gu­gu­ła (Gim­na­zjum w Przy­tko­wi­cach — UKS So­ko­lik Przy­tko­wi­ce), Łu­kasz Dą­brow­ski, Bar­tosz Mi­ro­cha (o­baj ZS i PO w Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej).

Open: We­ro­ni­ka Ju­rek (UKS So­ko­lik Przy­tko­wi­ce); Ja­cek Du­dek (AZS AWF Kra­ków), Ja­nusz Kup­czak (Bu­ja­ków), Krzysz­tof Ra­dwan (Po­ni­kiew).

Wy­ścig ro­we­ro­wy: Ka­mil No­wa­kow­ski (ZS nr 3 w Wa­do­wi­cach), Da­niel Fryś (ZS nr 1 w Wa­do­wi­cach), Ni­ko­dem Mo­sto­wik (Ba­cho­wi­ce).

Na­gro­dy spe­cjal­ne, Pu­char Dy­rek­to­ra ZS CKU w Ra­do­czy otrzy­ma­li: Ze­spół Szkół nr 1 w Ja­strzę­biu Zdro­ju — naj­licz­niej­sza gru­pa tu­ry­stów, ZS i PO Kal­wa­ria Ze­brzy­dow­ska — naj­licz­niej­sza gru­pa spor­tow­ców, Olek Ga­lus — naj­młod­szy uczest­nik raj­du, ro­dzi­na Ga­lu­sów — naj­licz­niej­sza ro­dzi­na na raj­dzie, Ad­rian Sta­na­szek — naj­lep­szy za­wod­nik z ZS CKU w Ra­do­czy, Krzysz­tof Ma­de­ja — naj­młod­szy za­wod­nik, ZS nr 3 w Wa­do­wi­cach, ZS nr 1 w Ja­strzę­biu­-Z­dro­ju, UKS So­ko­lik.

(woj. ma­ło­pol­skie)

Finał Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w siatkówce kobiet

W hali „Lega” w Olec­ku od­był się 31 maja 2015 Fi­nał Mi­strzostw Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS w siat­ków­ce ko­biet. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ły czte­ry dru­ży­ny, któ­re wcze­śniej prze­brnę­ły przez kil­ku­stop­nio­we eli­mi­na­cje.

Naj­pierw ro­ze­gra­no dwa pół­fina­ły. W pierw­szym me­czu KS Per­ła Olec­ka po­ko­na­ła For­tu­na­te­-Or­ne­ta 2:0, w dru­gim me­czu LZS Zą­bro­wo po­ko­na­ło 2:0 Gmi­nę Ełk, któ­ra na­stęp­nie w wal­ce o trze­cie miej­sce wy­gra­ła z For­tu­na­te­-Or­ne­ta 2:1. W fina­le siat­kar­ki z Olec­ka po­ko­na­ły LZS Zą­bro­wo 2:1, w tie bre­aku do 13.

Wszyst­kie dru­ży­ny otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we dy­plo­my i pu­cha­ry, na­to­miast za­wod­nicz­ki z ze­spo­łów, któ­re za­ję­ły pierw­sze trzy miej­sca, uho­no­ro­wa­ne zo­sta­ły me­da­la­mi. Naj­lep­szą za­wod­nicz­ką tur­nie­ju zo­sta­ła Mar­ty­na Ga­jew­ska (KS Per­ła Olec­ka), któ­ra otrzy­ma­ła sta­tu­et­kę oraz upo­mi­nek. Upo­min­ka­mi wy­róż­nio­no rów­nież Na­ta­lię Mej­ka (LZS Zą­bro­wo) i Wik­to­rię Su­rynt (Ełk). Wszy­scy uczest­ni­cy za­wo­dów otrzy­ma­li wej­ściów­ki na pły­wal­nię Lega Olec­ko.

Skład zwy­cię­skiej dru­ży­ny: Mar­ty­na Ga­jew­ska, Anna To­ma­szew­ska, Do­ro­ta Bur­ba, Ju­sty­na Kle­kot­ko, Ju­lia Iber, Alek­san­dra Za­lew­ska, Anna Na­wroc­ka, Ju­sty­na Je­le­nie­wicz (tre­ner: Jo­an­na Drę­że­k-Kli­ma­szyń­ska).

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

IV Siemiatycka Dycha

107 bie­ga­czy, w tym 79 na dy­stan­sie 10 km i 28 na 5 km, poza tym za­wod­ni­cy z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny, wzię­ło udział w spor­to­wej im­pre­zie „IV Sie­mia­tyc­ka Dy­cha”, zor­ga­ni­zo­wa­nej 30 maja 2015 w Sie­mia­ty­czach, przez MO­SiR,„Sprin­te­ra” i Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS.

Tra­sa bie­gła uli­ca­mi Sie­mia­tycz, start był ko­ło ko­ścio­ła na ul. 3 Maja, meta na sta­dio­nie. Naj­wię­cej, bo aż 27 osób re­pre­zen­to­wa­ło Sie­mia­ty­cze. Sie­mia­ty­cza­nie oka­za­li się bez­kon­ku­ren­cyj­ni w ka­te­go­rii mę­skiej w bie­gu na 5 km — dla nich przy­pa­dło sześć pierw­szych miejsc. To mło­dzież, któ­ra po­ka­za­ła nie­złe pre­dys­po­zy­cje do bie­ga­nia na dłu­gich dy­stan­sach. Spe­cja­li­ści od bie­ga­nia cze­ka­li na wy­stęp Ada­ma Wa­ku­lu­ka z Bo­ra­tyń­ca Ru­skie­go, bie­ga­ją­ce­go pod szyl­dem sie­mia­tyc­kie­go „Sprin­te­ra”, upa­try­wa­ne­go jako jed­ne­go z fa­wo­ry­tów na dy­stan­sie 10 km. Ty­dzień wcze­śniej za­wod­nik ten wy­grał bieg na 10 km w Juch­now­cu i był dru­gi na ta­kim dy­stan­sie w Su­cho­wo­li. W sie­mia­tyc­kim bie­gu mu­siał uznać wyż­szość tyl­ko uty­tu­ło­wa­ne­go Ukra­iń­ca S. Okse­niu­ka, bie­ga­ją­ce­go dla RKS Rud­nik (pod­kar­pac­kie).

„Sie­mia­tyc­ka Dy­cha”, to już im­pre­za o spo­rym roz­ma­chu, nie tyl­ko ze wzglę­du na licz­bę uczest­ni­ków. To rów­nież du­że za­ple­cze or­ga­ni­za­cyj­ne, cen­ne na­gro­dy — w tym bony pie­nięż­ne, pu­cha­ry i me­da­le, atrak­cyj­nie wy­glą­da­ją­ce tro­fea, wy­ko­ny­wa­ne przez lo­kal­nych rze­mieśl­ni­ków, elek­tro­nicz­ny po­miar cza­su, smacz­na ga­stro­no­mia (bi­gos, kieł­ba­ski, ma­ka­ron, na­po­je). Tak Trzy­mać!

(woj. pod­la­skie)

Młode kickboxerki z GOKSRiT Luzino

Zu­zan­na Kal­bar­czykPau­li­na Sten­ka otrzy­ma­ły po­wo­ła­nie do Ka­dry Na­ro­do­wej Ka­de­tów. Otwie­ra się przed nimi szan­sa wy­jaz­du na Mi­strzo­stwa Eu­ro­py do hisz­pań­skie­go San Se­ba­stian. Pod­opiecz­ne tre­ne­ra Ra­fa­ła Kar­cza no­tu­ją od po­cząt­ku tego roku zna­ko­mi­te wy­stę­py, przy­wo­żąc me­da­le i pu­cha­ry. W Lesz­nie na Mi­strzo­stwach Pol­ski Ka­de­tów w for­mu­le Li­ght Con­tact i Po­in­tfigh­ting, Zu­zan­na Kal­bar­czyk wy­wal­czy­ła w swo­jej ka­te­go­rii wa­go­wej ty­tuł mi­strzow­ski w po­in­tfigh­ting i ty­tuł mi­strzow­ski w for­mu­le li­gh­t-con­tact. Nie ustę­po­wa­ła jej Pau­li­na Sten­ka, któ­ra w swo­jej ka­te­go­rii wa­go­wej zdo­by­ła ty­tuł mi­strzow­ski w for­mu­le po­in­tfigh­ting i wi­ce­mi­strzo­stwo w for­mu­le li­gh­t-con­tact.

Obie za­wod­nicz­ki wy­star­to­wa­ły tak­że w Lidz­bar­ku We­lskim na Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tów w Kick­bo­xin­gu w for­mu­le Kic­k-Li­ght i osią­gnę­ły ko­lej­ny suk­ces. Zu­zan­na i Pau­li­na wy­wal­czy­ły ty­tu­ły wi­ce­mi­strzow­skie, każ­da w swo­jej ka­te­go­rii wa­go­wej. Suk­ces tym więk­szy, po­nie­waż dla obu mło­dych za­wod­ni­czek był to de­biut na za­wo­dach ran­gi mi­strzostw kra­ju wer­sji kic­k-li­ght.

(woj. po­mor­skie)

Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce w Olecku

28 maja 2015 r. na sta­dio­nie Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Olec­ku od­by­ły się za­wo­dy lek­ko­atle­tycz­ne dla uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych pn. Wio­sen­ne Za­wo­dy Zrze­sze­nia LZS w lek­kiej atle­ty­ce szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. W otwar­ciu za­wo­dów udział wzię­li: Gra­ży­na Ku­kliń­ska — Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Su­wał­kach, Hen­ryk Krze­sic­ki — Prze­wod­ni­czą­cy Rady Po­wia­to­wej Zrze­sze­nia LZS w Su­wał­kach. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Su­wał­kach. Im­pre­za zo­sta­ła do­finan­so­wa­na ze środ­ków Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Su­wał­kach oraz Urzę­du Miej­skie­go w Su­wał­kach.

Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 170 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 12 szkół po­nad­gim­na­zjal­nych z te­re­nu po­wia­tu su­wal­skie­go, olec­kie­go, sej­neń­skie­go oraz m. Su­wał­ki. Zwy­cięz­cy po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cji (za miej­sca I-III) otrzy­ma­li me­da­le i dy­plo­my. Dru­ży­no­wo szko­ły za miej­sca I-III otrzy­ma­ły pu­cha­ry i dy­plo­my.

Dwa dni wcze­śniej na tym sa­mym sta­dio­nie od­by­ły się po­dob­ne za­wo­dy ale dla szkół gim­na­zjal­nych. Uczest­ni­czy­ło w nich 191 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 14 szkół z te­re­nu po­wia­tu su­wal­skie­go, au­gu­stow­skie­go, sej­neń­skie­go oraz m. Su­wał­ki. A 19 maja spo­tka­li się lek­ko­atle­ci ze szkół pod­sta­wo­wych. Uczest­ni­czy­ło 131 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 12 szkół pod­sta­wo­wych z te­re­nu Su­wałk i po­wia­tu su­wal­skie­go.

(woj. pod­la­skie)

Międzynarodowy Puchar Kaszub „XII Memoriał im. Braci Pryczkowskich i Jana Kuczyńskiego”, 40-lecie Sekcji Zapasów GKS Cartusia Kartuzy

23 maja 2015 w Kar­tu­zach od­był się Mię­dzy­na­ro­do­wy Pu­char Ka­szub „XII Me­mo­riał im. Bra­ci Prycz­kow­skich i Jana Ku­czyń­skie­go”. Sek­cja za­pa­sów GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy ob­cho­dzi 40-le­cie ist­nie­nia.

Do tur­nie­ju zgło­si­ły się eki­py z Ro­sji, Bia­ło­ru­si, Ajas Gdańsk, KS Łę­ki­nia, GTS Kol­bu­dy, Mo­re­na — Wega Żu­ko­wo, ZKS Miast­ko, GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy.

W otwar­ciu im­pre­zy wzię­li udział: po­seł Sta­ni­sław Lam­czyk, bur­mistrz Gmi­ny Kar­tu­zy Mie­czy­sław Grze­gorz Go­łuń­ski, To­masz Bel­grau wi­ce­bur­mistrz Gmi­ny Kar­tu­zy, rad­ni Rady Miej­skiej, Bar­tło­miej Prycz­kow­ski czło­nek Za­rzą­du PZZ, wła­dze POZZ z pre­ze­sem An­drze­jem Prycz­kow­skim i Za­rzą­dem, An­drzej For­me­la pre­zes i Za­rząd GKS Car­tu­sia, Bo­gu­mi­ła Ustow­ska dy­rek­tor Gim­na­zjum nr 1 w Kar­tu­zach, spon­so­rzy klu­bu, ro­dzi­ny pa­tro­nów im­pre­zy. Fun­da­to­ra­mi na­gród byli: Sta­ro­stwo Po­wia­to­we Kar­tu­zy oraz Urząd Miej­ski w Kar­tu­zach.

Przed wal­ka­mi za­pa­śni­czy­mi od­by­ła się część ar­ty­stycz­na, w trak­cie któ­rej wy­stą­pi­li Ma­cie­ja Ła­bu­ti­na — akro­ba­ty­ka po­wietrz­na, mistrz Pol­ski w gim­na­sty­ce, fina­li­sta Pu­cha­ru Świa­ta oraz Ni­ko­la Szy­dłow­ska — fit­ness (wie­lo­krot­na me­da­list­ka za­wo­dów w Eu­ro­pie i na świe­cie, mi­strzy­ni Pol­ski).

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem tur­nie­ju zo­stał Vla­dy­ka Yahor Be­la­rus, któ­ry otrzy­mał Pu­char Sta­ro­sty Kar­tu­skie­go ufun­do­wa­ny przez Ja­ni­nę Kwie­cień. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem eki­py kra­jo­wej zo­stał Da­mian Met­za, któ­ry otrzy­mał Pu­char Bur­mi­strza Kar­tuz.

(woj. po­mor­skie)

Biegi wiosenne na krakowskich Błoniach

Po­nad 200 mło­dych bie­ga­czy z ca­łej Ma­ło­pol­ski tra­dy­cyj­nie spo­tka­ło się 21 maja 2015 na kra­kow­skich Bło­niach by uczest­ni­czyć w bie­gach prze­ła­jo­wych. Desz­czo­wa aura nie od­stra­szy­ła ama­to­rów bie­ga­nia i w ośmiu za­pla­no­wa­nych bie­gach wzię­ło udział osta­tecz­nie po­nad 200 dziew­cząt i chłop­ców z 7 szkół i 5 po­wia­tów.

Za­cię­ta wal­ka to­czy­ła się prak­tycz­nie w każ­dej kon­ku­ren­cji, a naj­więk­szą nie­spo­dzian­kę za­no­to­wa­li­śmy w czwar­tym bie­gu, gdzie tar­no­wia­nin Ra­do­sław Cho­jec­ki zo­stał na me­cie wy­prze­dzo­ny przez swe­go ko­le­gę Ka­spra Le­sia­ka. Zresz­tą ca­łe po­dium za­ję­li mło­dzi gim­na­zja­li­ści z Tar­no­wa wszak na jego trze­cim stop­niu sta­nął Ro­bert Gó­rak. W po­zo­sta­łych bie­gach naj­lep­si byli: szko­ły pod­sta­wo­we Jo­an­na Paw­łow­ska z Boch­ni przed Ka­ta­rzy­ną Se­ra­fin z Tar­no­wa i Ma­rią Put z Boch­ni, a wśród chłop­ców my­śle­ni­cza­nin Kac­per Kra­wiec przed Prze­my­sła­wem Cho­jec­kim z Tra­no­wa i Ja­ku­bem Po­ni­szem z Boch­ni.

Ry­wa­li­za­cja gim­na­zja­li­stek tak­że prze­bie­ga­ła pod dyk­tan­do tar­no­wia­nek, któ­re za­ję­ły dwa pierw­sze miej­sca, a szyb­sza oka­za­ła się Iza­bel­la Ka­lak, wy­prze­dza­jąc uda­nym fini­szem Oli­wię So­wę i re­pre­zen­tant­kę Boch­ni Pa­try­cję Ja­ce­wicz.

Mło­dzież szkół po­nad­gim­na­zjal­nych i rol­ni­czych po­dzie­lo­no na dwie gru­py. W młod­szej gru­pie zwy­cię­ży­li Pau­li­na Ma­tu­siak z Ra­do­czy przed Na­ta­lią Choj­ną (Ra­do­cza) i Klau­dia Wal­czak (Gie­buł­tów) oraz Do­mi­nik Kacz­ma­rek przed Bar­tło­mie­jem Du­dzi­cemŁu­ka­szem Ru­skiem — wszy­scy z Boch­ni.

Wśród star­szych uczen­nic naj­szyb­ciej pół­to­ra­ki­lo­me­tro­wy dy­stans po­ko­na­ła tar­no­wian­ka Mo­ni­ka Go­liń­ska przed Edy­tą Ba­lo­nekAman­dą Świa­dek z Ra­do­czy. Na naj­dłuż­szym dy­stan­sie (2 km) zwy­cię­żył Ma­te­usz Za­sa­da z Piotr­ko­wic Ma­łych, a ko­lej­ne miej­sca za­ję­li Ad­rian Sta­na­szek z Ra­do­czy i Mi­chał Brek­sa z Piotr­ko­wic Ma­łych.

Kla­sy­fika­cję szkół wy­grał Ze­spół Szkół CKU z Ra­do­czy przed ze­spo­ła­mi szkół z Piotr­ko­wic Ma­łych i Gie­buł­to­wa, a po­wia­tów Tar­nów przed Boch­nią i My­śle­ni­ca­mi.

Me­da­le i pu­cha­ry oraz dy­plo­my wrę­cza­li wi­ce­pre­zes Zrze­sze­nia Ja­cek Ku­cy­ba­ła i czło­nek Pre­zy­dium Le­szek Rze­szu­to.

(woj. ma­ło­pol­skie, ze stro­ny in­ter­ne­to­wej)

Dorota Gruca uhonorowana przez miasto Zamość i swój klub

44-let­nia Do­ro­ta Gru­ca to wie­lo­let­nia re­pre­zen­tant­ka KS Agros Za­mość, któ­ra od kil­ku lat miesz­ka z mę­żem w USA. Aż 15 razy zdo­by­wa­ła mi­strzo­stwo Pol­ski (3 razy w bie­gu na 5 km, 6 razy na 10 km, 5 razy w pół­ma­ra­to­nie oraz 1 raz w ma­ra­to­nie). Uczest­ni­czy­ła w igrzy­skach olim­pij­skich w Pe­ki­nie (2008 r.), od 2004 do 2013 r. na­le­żał do niej re­kord kra­ju w bie­gu na 10 km. W tym roku pani Do­ro­ta przy­je­cha­ła do kra­ju więc Agros po­sta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać jej oficjal­ne po­że­gna­nie. Choć za­wod­nicz­ka nie wzię­ła osta­tecz­ne­go roz­bra­tu ze spor­tem — te­raz w Sta­nach bie­ga ma­ra­to­ny.

Uro­czy­stość od­by­ła się 23 maja na za­koń­cze­nie za­wo­dów Ligi Ju­nio­rów. By­ły pa­miąt­ko­we dy­plo­my, me­da­le (m.in. me­dal „Za­słu­żo­ny dla Za­mo­ścia”) pu­cha­ry, w tym od Lu­bel­skie­go Okrę­go­we­go Związ­ku LA a tak­że oko­licz­no­ścio­wy tort.

(woj. lu­bel­skie)

XII Powiatowe Biegi Uliczne — Choceń 2015

Za­wo­dy od­by­ły się 22 maja 2015 r. Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Gim­na­zjum im. Jana Paw­ła II i Uczniow­ski Klub Spor­to­wy „So­kół” w Cho­ce­niu. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Urząd Gmi­ny w Cho­ce­niu, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we we Wło­cław­ku, Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w To­ru­niu, GO­SiR Cho­ceń.

Uczest­ni­ków za­wo­dów po­wi­tał pre­zes UKS „So­kół” To­masz Chy­liń­ski, a otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­ła wi­ce­dy­rek­tor cho­ceń­skie­go Gim­na­zjum Syl­wia Pie­trzak. Na im­pre­zie obec­ni tak­że byli: wi­ce­sta­ro­sta wło­cław­ski Sta­ni­sław Bu­dzyń­ski i se­kre­tarz Gmi­ny Cho­ceń Agniesz­ka Świąt­kow­ska.

Za­wo­dy prze­bie­ga­ły w spor­to­wej at­mos­fe­rze oraz sprzy­ja­ją­cej, sło­necz­nej po­go­dzie. Dzie­ci i mło­dzież wy­ka­za­ła się du­żą am­bi­cją, ry­wa­li­zu­jąc bar­dzo za­cię­cie do sa­mej li­nii mety. Łącz­nie w 12 bie­gach wy­star­to­wa­ło po­nad 400 uczniów z 17 szkół z te­re­nu po­wia­tu wło­cław­skie­go.

W każ­dym bie­gu mło­dzi spor­tow­cy zo­sta­li na­gro­dze­ni me­da­la­mi, dy­plo­ma­mi oraz na­gro­da­mi rze­czo­wy­mi. Wrę­cza­ne rów­nież by­ły na­gro­dy nie­spo­dzian­ki. Trzy pierw­sze szko­ły w kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej, w ka­te­go­rii szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych otrzy­ma­ły pu­cha­ry.

Wszy­scy uczest­ni­cy zo­sta­li po­czę­sto­wa­ni gro­chów­ką, a na me­cie mo­gli uga­sić pra­gnie­nie wo­dą spon­so­ro­wa­ną przez Uzdro­wi­sko Wie­niec Zdrój.

(woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam