Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Komisje Problemowe KZLZS

Rada Głów­na Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ra­mach sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści po­wo­ła­ła ko­mi­sje me­ry­to­rycz­ne jako cia­ła do­rad­cze. Jest ich w tej ka­den­cji czte­ry: Ko­mi­sja Spor­tu Wy­czy­no­we­go, Ko­mi­sja Spor­tu Po­wszech­ne­go, Ko­mi­sja Tu­ry­sty­ki i Ko­mi­sja Stra­te­gii i Roz­wo­ju.

Po­ni­żej skła­dy po­szcze­gól­nych Ko­mi­sji.

 

Komisja_Sportu_Wyczynowego.pdf Komisja_Turystyki.pdf
Komisja_Sportu_Powszechnego.pdf Komisja_Strategii_i_Rozwoju.pdf

 

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam