Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

V Zjazd Delegatów Powiatowego Zrzeszenia LZS w Białej Podlaskiej

Zjazd odbył się 7 lutego 2016 roku w Zalesiu, gdzie znajduje się siedziba PZ LZS w Białej Podlaskiej. Uczestniczyło w nim 22 przedstawicieli klubów i organizacji sportowych. Udzielono absolutorium ustępującej Radzie, dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym został: Arkadiusz Maksymiuk, wybrano członków Rady oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Eugeniusza Walczewskiego i pozostałych członków komisji, przyjęto uchwały Zjazdu dotyczące postawionych zadań na nową kadencję 2016 — 2020.

W zjeździe uczestniczyli: starosta Tadeusz Łazowski, wójt Rokitna Jacek Szewczuk, z-ca wójta Zalesie Tomasz Szewczyk.

(woj. lubelskie)

III Powiatowy Zjazd LZS w Stargardzie

29 stycznia 2016 r. w Ze­spo­le Szkół nr 5 w Klu­cze­wie odbył się III Zjazd Spra­wo­zdaw­czo­-Wy­bor­czy Po­wia­to­wego Zrze­sze­nia LZS w Star­gar­dzie. W obradach zjazdu uczest­ni­czy­li de­le­ga­ci klubów za­re­jes­tro­wa­nych w Po­wie­cie Stargardzkim (13 klubów piłki nożnej oraz 14 klubów innych dyscyplin sportowych). Powiatowym Zrzeszeniem LZS przez kolejne 4 lata pokieruje ponownie Ryszard Klimczewski. Gośćmi zjazdu byli: Agnieszka Ignasiak — przewodnicząca Rady Miejskiej, Artur Wiśniewski — naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki, Kazimierz Szarżanowicz — wójt Gminy Stargard i zastępca wójta — Jerzy Makowski. Obecny był również były olimpijczyk Władysław Wojtakajtis.

Przewodniczącym zjazdu był Stanisław Kopeć, członek RG KZ LZS. Sprawozdanie za kadencję 2012-2015 złożył przewodniczący powiatowego zrzeszenia Ryszard Klimczewski. Podsumowania osiągnięć sportowych klubów LZS powiatu dokonał Tomasz Paciejewski — wiceprezes Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom.

Podczas zjazdu trzech działaczy LZS zostało wyróżnionych: Złotą Odznaką LZS — Wiesław Zakrzewski, Srebrną Odznaką LZS — Remigiusz ZakrzewskiAndrzej Bagieński. Następnie dokonano aktualizacji statutu zrzeszenia oraz wyboru członków nowej 9 osobowej Rady, Komisji Rewizyjnej a także 7 delegatów na zjazd wojewódzki, który odbędzie się 12 marca 2016 r. w Ińsku.

(woj. zachodniopomorskie)

Zakończyła się XIII Powiatowa Halowa Liga LZS w piłce nożnej o puchar Starosty Suwalskiego

24 stycznia 2016 roku w Racz­kach za­koń­czy­ła się XIII Po­wi­to­wa Ha­lo­wa Li­ga LZS w piłce no­żnej o pu­char Sta­ros­ty Su­wal­skie­go. Me­cze roz­gry­wano od 29 lis­to­pa­da 2015 roku na hali w Racz­kach. W­lidze udział wzięło osiem dru­żyn z te­renu po­wia­tu su­wal­skie­go. W 28 spot­ka­niach strze­lono 116 goli.

Pierwsze miejsce za­jął LZS Al­bat­ros Racz­ki, dru­gie LZS Szy­pli­szki a trze­cie LZS Korona Moczydły.

W podsumowaniu ligi udział wzięli Szczepan Ołdakowski — starosta suwalski, Henryk Krzesicki — przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Suwałkach, którzy wręczyli wszystkim drużynom puchary i dyplomy. Drobne upominki dla najlepszego bramkarza i dla króla strzelców otrzymali: Rafał Orłowski z drużyny LZS Wiżajny — król strzelców, który zdobył 12 bramek i Arkadiusz Mociun z zespołu LZS Szypliszki — najlepszy bramkarz.

Organizatorami ligi byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz LZS Krukówek.

(woj. podlaskie)

Krzysztof Pawlak (LKS Orzeł Namysłów) trenerem roku 2015 na Opolszczyźnie

22 stycznia 2016 roku w „Domu Expo” w Opolu odbyła się finałowa gala plebiscytu „Nowej Trybuny Opolskiej” i Urzędu Marszałkowskiego „Sportowiec Roku 2015”. W plebiscycie licznie reprezentowani byli sportowcy i trenerzy Zrzeszenia LZS. Trenerem roku został Krzysztof Pawlak — trener zapaśników LKS „Orzeł” Namysłów, a trzecie miejsce w kategorii sportowiec zajął jego podopieczny Radosław Marcinkiewicz.

Plebiscyt na najlepszego sportowca Opolszczyzny wygrał Piotr Kuleta (kajakarstwo, AZS Politechnika Opole), drugie miejsce zajął Bartłomiej Bonk (podnoszenie ciężarów, Budowlani Opole).

Jak piszą w „NTO” — „Za Pawlakiem przemawiały sukcesy jego podopiecznych, Radosław Mar­cinkiewicz sięgnął po brązowy medal Igrzysk Europejskich, a wraz z Krystianem Brzozowskim z sukcesami walczyli w międzynarodowym towarzystwie i liczą się w walce o wyjazd na tegoroczne igrzyska. Swój sukces Pawlak zawdzięcza także, a może w głównej mierze doskonałej pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez lata wychował rzesze medalistów, a w 2016 roku jego podopieczne Alicja Czyżowicz i Ewelina Ciunek zdobyły srebrne medale na mistrzostwach Europy kadetek w Serbii”.

(woj. opolskie)

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS zakończyło program „Umiem pływać” 2015

21 stycznia Wiel­ko­pol­skie Zrze­sz­enie LZS po­in­for­mo­wa­ło, że za­koń­czył się pro­gram po­wszech­nej nauki pły­wa­nia „Umiem pły­wać” do­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mi­nis­ter­stwa Spor­tu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i samorządów gminnych. Nauka pły­wa­nia od­by­wa­ła się w ramach za­jęć po­za­lek­cyj­nych dla wszys­tkich chę­tnych dzie­ci z klas I — III szkoły podstawowej. Program realizowany był w dwóch terminach styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień, w którym łącznie udział wzięło 7188 dzieci z 58 gmin woj. wielkopolskiego.

Za­ję­cia od­by­wa­ły się pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych in­struk­to­rów w 15 oso­bo­wych gru­pach na 30 pły­wal­niach, a ich ce­lem było oswo­je­nie dzieci z wo­dą oraz nauka pod­sta­wo­wych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Po każdej zakończonej piątej godzinie zajęć dzieci zdawały sprawdziany z poznanych ćwiczeń. Zaliczenia zostały podzielone według poziomów trudności zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki na cztery części: rybka, foka, nurek oraz delfinek. Większość dzieci poradziła sobie z nimi bez problemu i pod okiem instruktorów nauczyła się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu oraz aktywnie spędzać wolny czas. Wszyscy uczestnicy programu w nagrodę, na potwierdzenie swoich umiejętności, otrzy­mali pa­mi­tko­we me­da­le.

(woj. wielkopolskie)

Feniks mistrzem Gminy Opoczno LZS w halowej piłce nożnej

17 stycznia 2016 r. na hali sportowej ZSS nr 3 oraz ZSO w Opocznie zostały rozegrane Mistrzostwa LZS Gminy Opoczno w halowej piłce nożnej seniorów. Piłkarskie zmagania wygrała drużyna LKS Feniks Opoczno, która udanie zadebiutowała w rozgrywkach organizowanych przez RMG LZS w Opocznie oraz Urząd Miejski w Opocznie. W turnieju zagrało 9 drużyn.

W półfinale Feniks wygrał mecz z LUKS Dzielna 1:0 po bramce zdobytej przez Marcina Mastalerza. W finale drużyna Feniksa pokonała po bramce Bartłomieja Kopery 1:0 Spartę Ostrów. LKS Feniks Opoczno oraz Sparta Ostrów będą reprezentowały Gminę Opoczno w turnieju powiatowym.

Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Stępień z drużyny LUKS Wygnanów, zdobywca 7 bramek. Na drugim miejscu uplasował się zawodnik LKS Feniks Opoczno Piotr Jesionek z 6 bramkami na koncie. Za najlepszego bramkarza turnieju uznano Grzegorza Brzeskiego z LKS Feniks Opoczno.

Nagrody najlepszym drużynom oraz zawodnikom wręczał wiceburmistrz Opoczna Andrzej Kacprzak.

(woj. łódzkie)

I Halowy Turniej Piłkarski Dąb Cup 2016 — Nakło

Przez dwa dni — 16-17 stycznia — na sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle rozgrywany był dziecięcy halowy turniej piłkarski „DĄB CUP 2016.” W trzech kategoriach wiekowych łącznie zagrało 26 drużyn — ponad 300 zawodników i zawodniczek. Na zaproszenie gospodarzy, LZS Dąb Potulice, do Nakła przyjechały m.in. zespoły z Osielska, Inowrocławia, Wyrzyska, Służewa, Mogilna, Paterka, Sępólna, Mroczy, Trzemeszna, Grudziądza, Łochowa, Torunia i Białych Błót. Łącznie rozegrano 62 mecze, które licznie przybyłym kibicom dostarczyły niesamowitych emocji, strzelono 177 bramek.

W kategorii żak rywalizowało 9 drużyn. Wygrał Feniks Mrocza, który w finałowym spotkaniu pokonał drużynę FA Grudziądz 1:0. Najlepszym bramkarzem turnieju został Paweł Gondek z Feniks Mrocza a zawodnikiem Igor Wardalski — Gwiazda I Bydgoszcz.

W kategorii orlik też startowało 9 zespołów. Zwyciężyła drużyna Orła Służewo, która w meczu finałowym pokonał MKS Łochowo 2:0. Najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany Franek Domański z MKS Łochowo. Natomiast Michał Piotrowski z Orła Służewo, został najlepszym zawodnikiem turnieju. Po emocjach turnieju orlików przyszedł czas na rywalizację w kategorii młodzik. Do Nakła przyjechało 8 drużyn. Triumfował zespół Grochowiska Księże, który po pasjonującym i zaciętym meczu pokonał drużynę gospodarzy Dąb Potulice II. Nagrodzono także najlepszego bramkarza turnieju — Kajetan Tamas Dąb Potulice II oraz najlepszego zawodnika — Patryk Kubiak Grochowiska Księże.

(woj. kujawsko-pomorskie)

III Memoriał Marka Cichosza

W dniach 21-22 lis­to­pa­da w By­to­wie ro­ze­gra­no dwa wyś­ci­gi w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym. Były to Mis­trzos­twa Okrę­gu Po­mor­ski­ego (klasa A) oraz III Me­mor­iał Mar­ka Ci­cho­sza (Pu­char Pol­ski).

Ma­rek Ci­chosz, uro­dził się w Bo­rzy­tu­cho­miu, był wy­cho­wan­kiem Basz­ty Bytów, m.in. dwu­krot­nym mis­trzem Pol­ski w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym. Ma­jąc nies­pełna 33 lata od­szedł do „aniel­skie­go pe­le­to­nu”. Zmarł nagle 13 maja 2012 roku w kościele w Borzytuchomiu, dzień po swoim ostatnim starcie w Małopolskim Wyścigu Górskim. Jego przyjaciele pamiętając o tym niezwykle koleżeńskim kolarzu postanowili po raz kolejny zorganizowali wyścigi przełajowe, którymi uczczą Jego pamięć.

Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy była MLKS Baszta Bytów, UM w By­to­wie i Sta­ros­two Po­wia­to­we Bytów.

Wyścig elity mężczyzn wygrał Bartosz Pilis. Zawodnik Mayday Team Mexller w Mistrzostwach Okręgu Pomorskiego na mecie, zameldował się, przed Patrykiem Kosteckim (Domin Sport) i Kamilem Małeckim (CCC Sprandi Polkowice). Małecki tego dnia, stanął na najwyższym stopniu podium, w kategorii orlik. Następnego dnia Pilis potwierdził znakomitą dyspozycję i ponownie przekroczył kreskę jako pierwszy i tym samym ustrzelił, dublet zwycięstw tej imprezy. Drugi był Kamil Małecki. Na trzecim miejscu, po bardzo zaciętej walce i przebijaniu się z dalszych pozycji, podium uzupełnił Bartosz Mikler (MLUKS Victoria Jarocin).

W rywalizacji kobiet sytuacja była bardzo podobna. Olga Wasiuk (MGLKS „Błękitni” Paula Trans Koziegłowy), niezagrożona przyjechała pierwsza na metę w ramach Mistrzostw Okręgu Pomorskiego. Druga na mecie ze startą ponad minuty, pojawiła się Magdalena Sadłecka (Eurobike Kaczmarek Electric Team). Na trzecim miejscu, metę pokonała Patrycja Lorkowska (GKS Cartusia Kartuzy).

Układ stawki, podczas Memoriału Marka Cichosza, nie uległ wielkiej zmianie. Ponownie z wysoką przewagą, wygrała Wasiuk. Pozostałe miejsca na podium uległy niewielkiej zmianie, Lorkowska tym razem była druga, natomiast Sadłecka, musiała zadowolić się trzecią lokatą.

(woj. pomorskie)

Mistrzostwa Gminy Linia w tenisie stołowym

14 i 15 listopada w hali spor­to­wej Zes­po­łu Szkół w Lini od­by­ły się IX In­dy­wi­du­al­ne i Dru­ży­no­we Mis­trzos­twa Gmi­ny Li­nia w te­ni­sie sto­ło­wym. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów był Gmin­ny Dom Kul­tu­ry przy współ­pr­acy z ZS w Strzep­czu oraz GS LZS w Lini. 14 lis­to­pa­da ry­wa­li­zo­wa­li ucz­nio­wie szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych. Za­wo­dy roz­po­czę­to minu­tą ci­szy od­dając hołd of­ia­rom ataku terrorystycznego w Paryżu.

W gronie młodzików zwyciężył Krystian Darznik z Miłoszewa. W gronie kadetek zwyciężyła Magdalena Labuda z Miłoszewa. Wśród zwyciężył Jakub Rzepa z Pobłocia. Medaliści otrzymali puchary, dyplomy i medale oraz nagrody w postaci rakiet tenisowych.

15 listopada rywalizowała młodzież ponadgimnazjalne i dorośli. W gronie juniorek zwyciężyła Paulina Lange z Lewinka. W gronie juniorów za zgodą zawodników wystąpił kadet Jakub Rzepa z Pobłocia i jak się okazało pokonał wszystkich starszych kolegów i ponownie zdobył główny puchar.

W gronie seniorów zwyciężył Piotr Stankowski ze Strzepcza. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło sołectwo Strzepcz a kolejne miejsca zajęły: Miłoszewo, Pobłocie, Smażyno, Lewino, Lewinko, Linia, Kętrzyno i Osiek. W sumie w zawodach udział wzięło prawie 60 zawodniczek i zawodników z dziewięciu wsi sołeckich.

(woj. pomorskie)

Turniej zapaśniczy w Plewiskach

14 lis­to­pa­da 2015 r. odbył się XI Tur­niej Za­paś­ni­czy o Pu­char Dy­rek­to­ra Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ple­wis­kach. Przej­dzie on do his­torii, bo­wiem na trzech ma­tach wal­czy­ło 161 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 10 klu­bów z Wiel­ko­pol­ski.

Ce­ra­mik Kro­to­szyn wys­ta­wił mocny skład i bez­ape­la­cyj­nie zwy­cię­żył w kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej uzys­ku­jąc 72 punkty na II i III miejscu Tęcza Środa Wlkp. oraz Grunwald Plewiska, następnie Sobieski Poznań, Unia Swarzędz, Husarz Gniezno i Zapaśnik Rogalinek.

(woj. wielkopolskie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam