Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Festyn w Białaszewie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

Spi­ker im­pre­zy Lech Ma­rek Ża­biń­ski wy­ka­zał się po­my­sło­wo­ścią i w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób roz­po­czął fe­styn śpie­wa­jąc pio­sen­kę z Ka­ba­re­tu Star­szych Pa­nów pt.„Ro­dzi­na”.

W cza­sie im­pre­zy od­był się po­kaz ćwi­czeń ogól­no­ro­zwo­jo­wych gru­py ak­tyw­nych se­nio­rów pod okiem mgr re­ha­bi­li­ta­cji Mar­ci­na Skła­dan­ka. Fe­styn miał cha­rak­ter mię­dzy­po­ko­le­nio­wy.

W za­wo­dach uczest­ni­czy­ły re­pre­zen­ta­cje skła­da­ją­ce dzie­ci, mło­dzie­ży oraz se­nio­rów z: Bia­ła­sze­wa, Bia­ło­grąd, Ciem­no­szyj, Mo­dzel, Gra­je­wa oraz re­pre­zen­ta­cja Pod­la­skie­go Zrze­sze­nie LZS.

W ra­mach fe­sty­nu od­by­ły się kon­ku­ren­cje in­dy­wi­du­al­ne i dru­ży­no­we: wy­ko­ny­wa­nie ozdób świą­tecz­nych (moż­na je by­ło póź­niej oglą­dać w spe­cjal­nej ga­le­rii), od­ga­dy­wa­nie przed­mio­tów ukry­tych w pu­deł­ku za po­mo­cą do­ty­ku, po­ko­na­nie toru prze­szkód na hu­laj­no­dze, rzu­ty wo­recz­kiem do ko­ła, rzut pi­łecz­ką do wia­dra, chu­s­ta KLAN­ZA — kon­ku­ren­cja in­te­gra­cyj­na ro­dzin­na — za­ba­wa z ani­ma­to­rem, przej­ście przez tu­nel z jed­no­cze­snym to­cze­niem pił­ki gło­wą, sla­lom spraw­no­ścio­wy z pi­łecz­ką ping­pon­go­wą na ły­żecz­ce, tor spraw­no­ścio­wy I (szar­fa, krze­seł­ko, pił­ki), tor spraw­no­ścio­wy II (sla­lom z pił­ką do ko­szy­ków­ki).

Ry­wa­li­za­cja by­ła pro­wa­dzo­na w du­chu fair play, z uśmie­chem na twa­rzy, każ­dy uczest­nik sta­rał się jak naj­le­piej wy­paść w da­nej kon­ku­ren­cji. Zwy­cięz­cą oka­za­ła się każ­da z dru­żyn, po­nie­waż wszyst­kie eki­py zdo­by­ły jed­na­ko­wą ilość punk­tów — 63.

Or­ga­ni­za­to­rzy byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS w Bia­łym­sto­ku, Wójt Gmi­ny Gra­je­wo, Dy­rek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Bia­ła­sze­wie,Sto­wa­rzy­sze­nie Roz­wo­ju Wsi Mo­dze­le, Gmin­na Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na Gmi­ny Gra­je­wo z sie­dzi­bą w Ru­dzie, Lo­kal­na Gru­pa Dzia­ła­nia Bie­brzań­ski Dar Na­tu­ry.

(woj. pod­la­skie)

Mistrzostwa Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Szachach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

Naj­bar­dziej za­cię­ty był tur­niej w naj­star­szej ka­te­go­rii, ża­den z za­wod­ni­ków nie zdo­był kom­ple­tu 7 punk­tów. Wszy­scy z pierw­szej trój­ki zdo­by­li po 6 punk­tów i o ko­lej­no­ści zde­cy­do­wa­ła punk­ta­cja po­moc­ni­cza. Wy­grał An­drzej So­larz z KSz „Stań­czyk” Pro­szo­wi­ce, przed Mar­ci­nem Wą­tor­kiem z MKSz My­śle­ni­ce i Woj­cie­chem Ba­to­rem nie­zrze­szo­nym.

Wśród ju­nio­rów mi­strzem zo­stał Ra­fał Po­rę­ba UKS Ma­gnus Rze­za­wa, dru­gi był Piotr Ba­naś z KSz „Stań­czyk” Pro­szo­wi­ce, a trze­ci Pa­tryk Mika z LKS Dzie­ca­no­via Dzie­ka­no­wi­ce.

Mi­strzy­nią wśród ko­biet zo­sta­ła We­ro­ni­ka Po­rę­ba z UKS Ma­gnus Rze­za­wa, dru­ga by­ła Do­ro­ta Ko­zak a trze­cia Elż­bie­ta Duda — obie LKS Dzie­ca­no­via Dzie­ka­no­wi­ce.

(woj. ma­ło­pol­skie)

Gimnazjalny trójbój siłowy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji. Gim­na­zjal­ny Trój­bój Si­ło­wy zo­stał wy­my­ślo­ny i wdro­żo­ny przez za­ło­ży­cie­la klu­bu Da­riu­sza Ilo­wa i ma na celu za­chę­ce­nie mło­dzie­ży do tre­nin­gu si­ło­we­go. Re­gu­la­min i za­sa­dy są bar­dzo pro­ste. Za­wod­nik ma do wy­ko­na­nia trzy kon­ku­ren­cje si­ło­we: pod­cią­ga­nie na drąż­ku, ugi­na­nie ra­mion w pod­po­rze przo­dem tzw.„pomp­ki” oraz wzno­sy tu­ło­wia z le­że­nia ty­łem w cią­gu 30 sek., tzw.„brzusz­ki”. Punk­ta­cja jest na­stę­pu­ją­ca: jed­no pra­wi­dło­wo wy­ko­na­ne po­wtó­rze­nie ćwi­cze­nia to je­den punkt, suma punk­tów trzech kon­ku­ren­cji sta­no­wi o ilo­ści punk­tów w kla­sy­fika­cji koń­co­wej. Ta za­ba­wa „Mi­ko­łaj­ko­wa” or­ga­ni­zo­wa­na jest już od kil­ku lat i za­owo­co­wa­ła od­kry­ciem wie­lu ta­len­tów spor­to­wych w kon­ku­ren­cjach si­ło­wych i spraw­no­ścio­wych. Uczest­ni­cy za­wo­dów otrzy­mu­ją dy­plo­my uczest­nic­twa oraz na­gro­dy w po­sta­ci sprzę­tu spor­to­we­go i sło­dy­czy.

W 2014 roku wśród gim­na­zja­li­stów wy­grał Piotr Far­ga­nus, a w ka­te­go­rii open Łu­kasz Czaj­kow­ski.

(woj. opol­skie)

Turniej Piłki halowej o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego w Wikielcu

W hali spor­to­wej przy Sa­mo­rzą­do­wej Szko­le Pod­sta­wo­wej w Wi­kiel­cu od­był się 23 li­sto­pa­da Tur­niej Pił­ki Ha­lo­wej o Pu­char Sta­ro­sty Po­wia­tu Iław­skie­go. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Iła­wie. Wy­stą­pi­ło pięć ze­spo­łów z gmin Iła­wa i Lu­ba­wa. Im­pre­zę zdo­mi­no­wa­li go­spo­da­rze, któ­rzy wy­sta­wi­li dwie dru­ży­ny i obie zna­la­zły się na cze­le. Wy­gra­li za­wod­ni­cy Wi­kiel­ca U-16 przed dru­gą dru­ży­ną GKS Wi­kie­lec, trze­cie miej­sce za­jął ze­spół LZS Tes­sa Tu­sze­wo z gm. Lu­ba­wa.

Naj­lep­szym strzel­cem tur­nie­ju zo­stał Ra­fał Krucz­kow­ski — GKS Wi­kie­lec U-16 — 5 bra­mek,

naj­lep­szym bram­ka­rzem jego ko­le­ga klu­bo­wy Prze­my­sław Wie­czo­rek — GKS Wi­kie­lec U-16

Dru­ży­ny z miejsc I-III otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we pu­cha­ry, za­wod­ni­cy tych dru­żyn me­da­le. Naj­lep­szy strze­lec i bram­karz otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki. W ce­re­mo­nii de­ko­ra­cji uczest­ni­czy­li: prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Iła­wie Be­ne­dykt Czar­nec­ki oraz z-ca dy­rek­to­ra Sa­mo­rzą­do­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wi­kiel­cu Mał­go­rza­ta Paw­łow­ska. Im­pre­za zo­sta­ła sfinan­so­wa­na ze środ­ków Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Iła­wie.

 

 

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Mistrzostwa LZS Powiatu Garwolińskiego w siatkówce

Sześć dru­żyn wy­stą­pi­ło w Mi­strzo­stwach LZS Po­wia­tu Gar­wo­liń­skie­go w siat­ków­ce męż­czyzn, a głów­nym tro­feum był pu­char sta­ro­sty Mar­ka Chcia­łow­skie­go. Tur­niej, któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Gar­wo­li­nie, od­był się 23 li­sto­pa­da w hali spor­to­wej przy Żwir­ki i Wi­gu­ry w Gar­wo­li­nie. Eli­mi­na­cje zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w dwóch gru­pach, z któ­rych do dal­szych gier awans uzy­ska­ły po dwie naj­lep­sze dru­ży­ny. W pierw­szym pół­fina­le ULKS Orzeł Unin zwy­cię­żył LZS Wil­gę Miast­ków, a LZS Set Górz­no po­ko­nał MO­SiR Pi­la­wa.

Zwy­cięz­ca­mi me­czu o brąz zo­sta­li za­wod­ni­cy z Miast­ko­wa, któ­rzy ogra­li MO­SiR 2:0 (17, 21). W wiel­kim fina­le zmie­rzy­ły się dru­ży­ny z gmi­ny Górz­no. Orzeł oka­zał się lep­szy od Seta 2:0 (19, 24).

Naj­lep­szych za­wod­ni­ków z po­szcze­gól­nych dru­żyn or­ga­ni­za­to­rzy uho­no­ro­wa­li oko­licz­no­ścio­wy­mi sta­tu­et­ka­mi. Byli nimi: Mi­chał Mi­chal­czyk — Orzeł, Mar­cin Ba­na­szek — Set, Da­mian Se­rzy­sko — Wil­ga, Ma­ciej Si­wiec — MO­SiR, Mar­cin La­tu­szek — Ama­tor, Kac­per Za­jąc — Bar­tosz.

Pu­cha­ry i me­da­le wrę­cza­li zwy­cięz­com prze­wod­ni­czą­cy Rady Po­wia­to­wej LZS w Gar­wo­li­nie Ka­zi­mierz Sio­nek oraz głów­ny or­ga­ni­za­tor za­wo­dów — Sta­ni­sław Busz­ta.

(woj. ma­zo­wiec­kie)

Weekend z kolarstwem przełajowym w Strzelcach Krajeńskich

Już od wie­lu lat w li­sto­pa­do­wy week­end LKS POM Strzel­ce Kra­jeń­skie or­ga­ni­zu­je na swo­im te­re­nie za­wo­dy w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym. Tak też by­ło i tym ra­zem. 22 li­sto­pa­da ko­la­rze ści­ga­li się w Zwie­rzy­nie w Ogól­no­pol­skim Wy­ści­gu Prze­ła­jo­wym o Pu­char Wój­ta a 23 li­sto­pa­da w Strzel­cach ro­ze­gra­no ó­smą edy­cję Pu­cha­ru Pol­ski o Pu­char Bur­mi­strza Strze­lec Kra­jeń­skich.

Za­wod­ni­cy i wy­cho­wan­ko­wie go­spo­da­rzy star­tu­ją­cy w oby­dwu za­wo­dach od­nie­śli kil­ka cen­nych zwy­cięstw. Naj­więk­sze emo­cje w Zwie­rzy­nie wy­wo­łał wy­ścig eli­ty męż­czyzn, w któ­rym wy­star­to­wa­li Ma­rek Kon­wa (wy­cho­wa­nek Tra­sy Zie­lo­na Gó­ra) i Kac­per Szcze­pa­niak (wy­cho­wa­nek LKS POM). Po emo­cjo­nu­ją­cym wy­ści­gu przed wła­sną pu­blicz­no­ścią, wy­grał miesz­ka­niec Zwie­rzy­na. W po­zo­sta­łych ka­te­go­riach wie­ko­wych trium­fo­wa­li: ko­bie­ty open — Pa­try­cja Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia), mło­dzi­cy — Kac­per Siń­ski (Hu­ra­gan Ża­gań), mło­dzicz­ki — Ni­ko­la Ostoj­ska (LKS POM Strzel­ce Kra­jeń­skie), ju­nior­ki młod­sze — Alek­san­dra Trze­biń­ska (UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek), ju­nior młod­szy — Woj­ciech Ce­niuch (Piast Szcze­cin), ma­sters I (do 40lat) — Ra­fał Chmiel (Strzel­ce Kra­jeń­skie), ma­sters II (40lat i wię­cej) — Ma­rek Bo­neck (Zbą­szy­nek).

Wy­ści­gi za­li­cza­ne do kla­sy­fika­cji Pu­cha­ru Pol­ski od­by­ły się tra­dy­cyj­nie na obiek­cie Spe­cjal­ne­go Ośrod­ka Szkol­no­-Wy­cho­waw­cze­go, Ze­spo­łu Szkół i te­re­nach przy­le­głych do Pu­blicz­ne­go Gim­na­zjum w Strzel­cach. Chłod­ny i zim­ny dzień spo­wo­do­wał, iż na tra­sie wy­ści­gu ma­ło by­ło ki­bi­ców i sym­pa­ty­ków ko­lar­stwa. Nie­ste­ty z po­wo­du cho­ro­by nie wy­star­to­wał Kac­per Szcze­pa­niak a w tej sy­tu­acji kla­są dla sie­bie w wy­ści­gu eli­ty był Ma­rek Kon­wa. W po­zo­sta­łych ka­te­go­riach trium­fo­wa­li:

mło­dzicz­ki — Mar­ty­na Kre­fta (Basz­ta By­tów), mło­dzi­cy — Kac­per Siń­ski (Hu­ra­gan Ża­gań), ju­nior­ki młod­sze — Alek­san­dra Trze­biń­ska (UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek), ju­nio­rzy młod­si — Mi­ko­łaj Ko­niecz­ny (KKS Go­styń), ju­nior­ki — Pa­try­cja Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia), ju­nio­rzy — To­masz Rze­szu­tek (Basz­ta By­tów), eli­ta ko­biet — Alek­san­dra Za­broc­ka (Basz­ta By­tów), ma­sters I (do 40 lat) — Ra­fał Chmiel (Strzel­ce Kra­jeń­skie), ma­sters II (pow. 40 lat) — Ro­bert Bon­da­ryk.

Za­rów­no w Zwie­rzy­nie jak i w Strzel­cach przed star­tem do pierw­sze­go wy­ści­gu od­by­wa­ły się za­wo­dy dla naj­młod­szych adep­tów ko­lar­stwa. Choć to naj­mniej­si za­wod­ni­cy to wy­ści­gom to­wa­rzy­szy­ły emo­cje i do­ping ki­bi­ców — jak w eli­cie!

Na­gro­dy i pu­cha­ry dla naj­lep­szych wrę­cza­li: wi­ce­wo­je­wo­da Jan Świ­re­po, bur­mistrz Strze­lec Kra­jeń­skich Wie­sław Sa­wic­ki (k­tó­ry ufun­do­wał tak­że do­dat­ko­we na­gro­dy dla naj­lep­szych za­wod­ni­ków klu­bu LKS POM), pre­zes LZ LZS Jan Gra­liń­ski, dy­rek­tor BGŻ w Strzel­cach Jo­lan­ta Tut­ko oraz le­gen­da pol­skie­go ko­lar­stwa — Lech Pia­sec­ki.

(woj. lu­bu­skie)

Dużo się działo w powiecie świdnickim w ostatnich miesiącach

Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Świd­ni­cy ob­cho­dzi w tym roku 15-le­cie ist­nie­nia. Na swo­im te­re­nie jest or­ga­ni­za­to­rem wie­lu im­prez spor­to­wych. Po­ni­żej prze­gląd im­prez z ostat­nich mie­się­cy.

 

15 czerw­ca przy szko­le pod­sta­wo­wej w Wi­to­szo­wie Dol­nym od­był się fe­styn re­kre­acyj­no­-spor­to­wy. W czę­ści spor­to­wej or­ga­ni­zo­wa­nej przez Gmin­ny Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Świd­ni­ca udział wzię­ło 19 ro­dzin star­tu­jąc w 5 kon­ku­ren­cjach: nu­me­ro­lo­gia, strzał na bram­kę, rzut lot­ką, rin­go oraz rzu­ty do pu­szek. Wy­gra­ła ro­dzi­na Nie­zgo­da przed ro­dzi­ną Dan­ko i Ja­wor­skich.

— 26 lip­ca w Wał­brzy­chu w dziel­ni­cy Kuź­ni­ce Świd­nic­kie od­był się Tur­niej stre­fy VI „Pu­char Lata — Or­lik 2014″. Po­wiat świd­nic­ki re­pre­zen­to­wa­ły dru­ży­ny: LKS Cu­krow­nik Pszen­no oraz LKS Su­de­ty Kąt­ki. Za­wo­dy ro­ze­gra­no z po­dzia­łem na dwie gru­py, sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. Zwy­cięz­cą tur­nie­ju zo­stał re­pre­zen­tu­ją­cy po­wiat dzier­żo­niow­ski klub LKS Do­bro­cin. Dru­ży­ny z po­wia­tu świd­nic­kie­go za­ję­ły III oraz IV miej­sce.

31 sierp­nia pod­czas Do­ży­nek Gmin­nych w Krzy­żo­wej od­by­ła się kon­ku­ren­cja fina­ło­wa „Spor­to­wych week­en­dów na wsi”. Do fina­łu za­kwa­li­fiko­wa­ło się 16 So­łectw star­tu­ją­cych w 7 tur­nie­jach eli­mi­na­cyj­nych (krę­gle, pił­ka siat­ko­wa, strze­la­nie z wia­trów­ki, tur­niej re­kre­acyj­ny, strze­la­nie z łu­ku oraz dwa tur­nie­je mło­dzie­żo­we: re­kre­acyj­ny oraz pił­ki pla­żo­wej). Dla fina­li­stów przy­go­to­wa­no jed­ną kon­ku­ren­cję: bieg na nar­tach wie­lo­oso­bo­wych. W tej kon­ku­ren­cji waż­ne by­ło zgra­nie oraz ide­al­na współ­pra­ca ca­łej dru­ży­ny, o zwy­cię­stwie de­cy­do­wał czas przej­ścia okre­ślo­ne­go od­cin­ka tra­sy.

Łącz­nie w te­go­rocz­nej ry­wa­li­za­cji udział wzię­ły 22 So­łec­twa (co sta­no­wi 66% wszyst­kich so­łectw Gmi­ny Świd­ni­ca). Po raz ko­lej­ny zwy­cię­ży­ło So­łec­two Wi­śnio­wa. Na uwa­gę za­słu­gu­je dru­ży­na z Wi­to­szo­wa Dol­ne­go, któ­ra w tym roku po raz pierw­szy wy­stą­pi­ła w tur­nie­ju i od razu za­ję­ła w nim bar­dzo wy­so­kie dru­gie miej­sce! Trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na z Po­go­rza­ły, nie tra­cąc po­zy­cji z roku ubie­głe­go.

30 wrze­śnia w Krzy­żo­wej od­by­ły się I Otwar­te Bie­gi Prze­ła­jo­we „Bieg Po­jed­na­nia”. W tym roku ob­cho­dzi­li­śmy 25. rocz­ni­cę hi­sto­rycz­nej Mszy Po­jed­na­nia, pod­czas któ­rej kanc­le­rze Hel­mut Kohl i pre­mier Ta­de­usz Ma­zo­wiec­ki prze­ka­za­li so­bie znak po­ko­ju bę­dą­cy sym­bo­lem pol­sko­-nie­miec­kie­go po­jed­na­nia. Na star­cie bie­gów sta­nę­ło 144 za­wod­ni­ków z Pol­ski i Nie­miec. Or­ga­ni­za­to­ra­mi bie­gów byli: Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Świd­ni­cy, Gmi­na Świd­ni­ca, GOK­SiR Świd­ni­ca oraz Fun­da­cja Krzy­żo­wa przy współ­pra­cy part­ne­rów.

11 paź­dzier­ni­ka w Bur­ka­to­wie od­by­ły się roz­gryw­ki stre­fy V i VI w war­ca­bach 100-po­lo­wych w ra­mach XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS i Miesz­kań­ców Wsi. W roz­gryw­kach uczest­ni­czy­ło 100 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek re­pre­zen­tu­ją­cych dwa po­wia­ty — świd­nic­ki i dzier­żo­niow­ski. Naj­lep­szym za­wod­ni­kom wrę­czo­no me­da­le i dy­plo­my, czte­rech naj­lep­szych z każ­dej ka­te­go­rii za­kwa­li­fiko­wa­ło się do fina­łu wo­je­wódz­kie­go.

18 paź­dzier­ni­ka na hali spor­to­wej strze­gom­skie­go OSi­Ru od­był się Stre­fo­wy Tur­niej Ha­lo­wej Pił­ki Noż­nej do lat 15 — stre­fa VI. Or­ga­ni­za­to­ra­mi Tur­nie­ju byli: Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Świd­ni­cy, OSiR Strze­gom. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ły 3 dru­żyn. Łącz­nie ok. 40 za­wod­ni­ków. Oto ko­lej­ność: 1. GLKS Mar­ci­no­wi­ce, 2. Błę­kit­ni Owie­sno, 3. GLKS Lu­to­mia Dol­na. Naj­lep­szy za­wod­nik — Mi­chał Ge­rus (Mar­ci­no­wi­ce), naj­lep­szy bram­karz — Ar­ka­diusz Gło­wac­ki (Lu­to­mia Dol­na).

8 li­sto­pa­da w hali spor­to­wej Gmin­ne­go Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu w Ża­ro­wie od­był się finał w war­ca­bach 100-po­lo­wych ro­ze­gra­ny w ra­mach XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS i Miesz­kań­ców Wsi.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu w Ża­ro­wie oraz Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Świd­ni­cy. Za­wo­dy ro­ze­gra­no w pię­ciu ka­te­go­riach wie­ko­wych osob­no dla dziew­cząt i chłop­ców, a łącz­nie wzię­ło udział 140 osób.

20 li­sto­pa­da w Miej­skim Domu Kul­tu­ry w Świe­bo­dzi­cach od­był się XVI Otwar­ty Dol­no­ślą­ski Tur­niej War­ca­bo­wy osób nie­peł­no­spraw­nych. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli Po­wia­to­wy Ze­spół Szkół Spe­cjal­nych w Świe­bo­dzi­cach, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Świd­ni­cy oraz Miej­ski Dom Kul­tu­ry w Świe­bo­dzi­cach. Wśród szkół pod­sta­wo­wych tur­niej in­dy­wi­du­al­ny wy­grał An­drzej Gó­ra — Świd­ni­ca, wśród gim­na­zja­li­stów Emil Miel­cza­rek — Pi­ła­wa. Dru­ży­no­wo naj­lep­si byli za­wod­ni­cy z ZSS SP nr 7 i Gim­na­zjum nr 10 w Świd­ni­cy.

(woj. dol­no­ślą­skie — in­for­ma­cje ze stro­ny in­ter­ne­to­wej PZ LZS w Świd­ni­cy)

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów najlepszym klubem kolarskim na Dolnym Śląsku

W dzier­żo­niow­skim ki­no­te­atrze „Zby­szek” od­by­ła się 14 li­sto­pa­da Dol­no­ślą­ska Gala Ko­lar­ska 2014, któ­ra jest pod­su­mo­wa­niem do­ko­nań naj­lep­szych ko­la­rzy z re­gio­nu w mi­nio­nym se­zo­nie. Na wi­dow­ni za­sie­dli za­wod­ni­cy, tre­ne­rzy i dzia­ła­cze naj­lep­szych klu­bów z ca­łe­go Dol­ne­go Ślą­ska, wła­dze sa­mo­rzą­do­we, spon­so­rzy oraz oso­by, któ­re przy­czy­ni­ły się do pro­mo­cji tej dzie­dzi­ny spor­tu i te, któ­re na co dzień wspie­ra­ją za­wod­ni­ków.

A w 2014 roku pierw­sze miej­sce w kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej klu­bów ko­lar­skich Dol­ne­go Ślą­ska za­jął po­now­nie LKS Atom Bo­xmet Dzier­żo­niów. Jest to ko­lej­ne zwy­cię­stwo Ato­mu Dzier­żo­niów w kla­sy­fika­cji łącz­nej ko­lar­stwa szo­so­we­go i gór­skie­go. LZS-ow­ski klub zwy­cię­żył rów­nież w kla­sy­fika­cji ko­lar­stwa szo­so­we­go. Gala ta po­ka­za­ła jak ol­brzy­mim po­ten­cja­łem dys­po­nu­je klub LKS Atom Bo­xmet Dzier­żo­niów. W klu­bie tre­nu­je ak­tu­al­nie oko­ło 54 osób. Szko­li gru­py se­nior­skie, mło­dzie­żo­we, pro­wa­dzi szkół­ki ko­lar­skie i gru­py mło­dych adep­tów ko­lar­stwa szo­so­we­go oraz sek­cję BMX-ra­cing i MTB. Są wśród nich re­pre­zen­tan­ci na mi­strzo­stwa świa­ta oraz Eu­ro­py, me­da­li­ści mi­strzostw pol­ski. Na­gro­dy in­dy­wi­du­al­ne ode­bra­li m.in.: Pau­la Guz — mi­strzy­ni Pol­ski se­nio­rek, We­ro­ni­ka Lasz­kie­wicz, ju­nior­ka młod­sza (szo­sa), Do­ro­ta Przę­zak ju­nior­ka (szo­sa), Mo­ni­ka Ko­piń­ska or­licz­ka (szo­sa).

(woj. dol­no­ślą­skie — in­for­ma­cja ze stro­ny in­ter­ne­to­wej PZ LZS w Dzier­żo­nio­wie)

Finiszują XV Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi – finały siatkówki

Co­raz bli­żej fini­szu XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS i Miesz­kań­ców Wsi, któ­re trwa­ją przez ca­ły rok a skła­da się na nie pra­wie 150 za­wo­dów spor­to­wych (w ta­kich spor­tach jak pił­ka noż­na, siat­ków­ka, te­nis sto­ło­wy, lek­ko­atle­ty­ka czy bie­gi prze­ła­jo­we). W grud­niu po­zna­my zwy­cię­skie po­wia­ty i gmi­ny. Star­tu­je 27 po­wia­tów i 94 gmi­ny. Swój tur­niej fina­ło­wy ro­ze­gra­li 16 li­sto­pa­da siat­ka­rze, a 15 — siat­kar­ki.

Dol­no­ślą­ski Fi­nał Pił­ki Siat­ko­wej Męż­czyzn od­był się w Lu­bi­nie. Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Lu­bi­nie PZ LZS w Lu­bi­nie, Re­gio­nal­ne Cen­trum Spor­to­we w Lu­bi­nie, Gmi­na Lu­bin. Wy­star­to­wa­ło osiem dru­żyn fina­li­stów eli­mi­na­cji stre­fo­wych. Pierw­sze miej­sce za­jął ULKS „Ogień” Żmi­gród (gm. Żmi­gród, po­wiat Trzeb­ni­ca), dru­gie UKS „So­ko­li­ki” Ja­no­wi­ce Wiel­kie (gm. Ja­no­wi­ce Wiel­kie, pow. Je­le­nia Gó­ra), trze­cie LZS „Śre­dzia­nin” Śro­da Ślą­ska (g­mi­na i po­wiat Śro­da Ślą­ska).

Fi­na­ło­wy tur­niej ko­biet od­był się w Wi­to­szo­wie (g­mi­na Świd­ni­ca). Tu też star­to­wa­ło 8 dru­żyn zwy­cięz­ców eli­mi­na­cji stre­fo­wych. Pierw­sze miej­sce za­jął ze­spół LZS SMS „Olimp” Obor­ni­ki Ślą­skie (gm. Obor­ni­ki, pow. trzeb­nic­ki), dru­gie UKS „So­ko­li­ki” Ja­no­wi­ce Wiel­kie (gm. Ja­no­wi­ce Wiel­kie, pow. Je­le­nia Gó­ra), trze­cie MKS Świd­ni­ca (g­mi­na i po­wiat świd­nic­ki). Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, PZ LZS w Świd­ni­cy, GLKS Świd­ni­ca, GOK­SiR Świd­ni­ca.

(woj. dol­no­ślą­skie — in­for­ma­cja ze stro­ny www DZ LZS)

XIII Biegi Przełajowe z okazji Święta Niepodległości w Goreniu Dużym

Już od 13 lat w Go­re­niu Du­żym rocz­ni­cę od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści świę­tu­ją na spor­to­wo. Po­wia­to­we Bie­gi Prze­ła­jo­we przy­cią­ga­ją co roku oko­ło 400 uczest­ni­ków ze szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy są: Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w To­ru­niu, Urząd Gmi­ny w Ba­ru­cho­wie, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS we Wło­cław­ku,„Zie­lo­na Szko­ła” w Go­re­niu Du­żym.

At­mos­fe­ra za­wo­dów jest za­wsze bar­dzo go­rą­ca, mimo że pora roku nie za­wsze temu sprzy­ja. Tej je­sie­ni, nad go­reń­skie tra­sy bie­go­we nad­cią­gnę­ły desz­czo­we chmu­ry. Nie by­ło to jed­nak pro­ble­mem dla mło­dych i am­bit­nych spor­tow­ców. Tym bar­dziej, że po wy­czer­pu­ją­cym bie­gu na za­wod­ni­ków cze­ka­ła pysz­na gro­chów­ka. A pod drew­nia­ną wia­tą, przy ko­min­ku, moż­na by­ło ogrzać zmar­z­nię­te dło­nie.

Bie­ga­czy po­dzie­lo­no na pięć grup wie­ko­wych chłop­ców i dziew­cząt. Ma­lu­chy mia­ły do po­ko­na­nia dy­stans 250 m, dzie­ci star­sze dy­stan­se: 400 m i 600 m a mło­dzież gim­na­zjal­na od­le­gło­ści 1000 m i 1200m. Naj­licz­niej­szą gru­pę za­wod­ni­ków sta­no­wi­ły dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych i to wła­śnie wśród ma­łych spor­tow­ców emo­cje by­ły naj­więk­sze. Dru­ży­no­wo bie­gi wy­gra­li za­rów­no wśród szkół pod­sta­wo­wych jak i gim­na­zjów ucznio­wie z Ba­ru­cho­wa.

(woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam