Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Wojewódzki turniej „Piłkarska Kadra Czeka” w Krakowie

26 czerw­ca br w Kra­ko­wie — Swo­szo­wi­cach od­był się wo­je­wódz­ki tur­niej „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” chłop­ców. W Kra­ko­wie wy­stę­po­wa­li zwy­cię­scy tur­nie­jów w re­jo­nach ma­ło­pol­skim są­dec­kim, tar­now­skim, kra­kow­skim i ma­ło­pol­ski za­chod­niej. Na fi­nał cen­tral­ny do Słu­bic po­je­dzie Gród Po­de­gro­dzie.

W pierw­szym me­czy Za­to­rzan­ka Za­tor ła­two po­ko­na­ła go­spo­da­rzy Kra­kus Swo­szo­wi­ce 3:0 (3 bram­ki strze­lił Pa­tryk Ko­zak), na­to­miast fa­wo­ry­ci tur­nie­ju Gród Po­de­gro­dzie po­ko­na­li Tu­cho­vię Tu­rów 6:0. Po se­rii pierw­szych spo­tkań wi­dać by­ło, że o pierw­sze miej­sce tur­nie­ju bę­dą wal­czyć Za­to­rzan­ka i Po­de­gro­dzie. Zwy­cię­sko z bez­po­śred­nie­go po­je­dyn­ku wy­szło Po­de­gro­dzie, któ­re wy­gra­ło 2:0.

Ta­be­la koń­co­wa: 1. Gród Po­de­gro­dzie, 2. Za­to­rzan­ka Za­tor, 3. Kra­kus Swo­szo­wi­ce, 4. Tu­cho­via Tu­chów.

Prze­wod­ni­czą­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Kra­ko­wie, Ja­cek Ku­cy­ba­ła po­dzię­ko­wał wszyst­kim uczest­ni­kom, za­zna­cza­jąc, że dwie pierw­sze dru­ży­ny z po­wo­dze­niem mo­gły­by re­pre­zen­to­wać Ma­ło­pol­skę na tur­nie­ju ogól­no­pol­skim, jed­nak re­gu­la­min na to nie po­zwa­la.

(woj. ma­ło­pol­skie)

Półfinał wojewódzki XXX turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” w Skarszewach

24 czerw­ca na sta­dio­nie miej­skim GO­SiR w Skar­sze­wach zo­stał ro­ze­gra­ny tur­niej pół­fi­na­ło­wy XXX Ju­bi­le­uszo­we­go Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” im. Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza. Do tur­nie­ju za­kwa­li­fi­ko­wa­ły się trzy dru­ży­ny, nie do­je­cha­ła jed­na z nich — LKS Żu­ła­wy. O awans do fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go wal­czy­ło więc Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka Trąb­ki Wiel­kie i KS Wiet­ci­sa Skar­sze­wy. Wy­gra­ły Trąb­ki Wiel­kie 5:2.

Otwar­cia tur­nie­ju do­ko­nał Ro­bert Sto­liń­ski, za­stęp­ca bur­mi­strza Skar­sze­wy w obec­no­ści wie­lu za­pro­szo­nych, m.in. Ka­ta­rzy­ny Pie­kar­skiej dy­rek­to­ra GO­SiR Skar­sze­wy, Wie­sła­wa Szczo­drow­skie­go wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Gdań­sku oraz sę­dziów PZPN w Gdań­sku Sta­ni­sła­wa Po­nia­tow­skie­go i Grze­go­rza Kab­ziń­skie­go.

Me­cze po­mię­dzy dru­ży­na­mi KS Wiet­ci­sy i Trą­bek Wiel­kich za­wsze by­ły bar­dzo za­cię­te, a o zwy­cię­stwie zwy­kle de­cy­do­wa­ła prze­wa­ga jed­nej bram­ki. Mło­dych pił­ka­rzy z gim­na­zjum po­pro­wa­dzi­li do wal­ki na­uczy­cie­le wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go Ad­rian Wy­siec­ki i Ze­non Kul­wi­kow­ski. Tym ra­zem zwy­cię­stwo by­ło prze­ko­ny­wu­ją­ce, Trąb­ki Wiel­kie wy­gra­ły 5:2. Zwy­cięz­cy w na­gro­dę otrzy­ma­li pięk­ny pu­char i sprzęt spor­to­wy w po­sta­ci pi­łek. MVP tur­nie­ju zo­stał Pa­weł Zie­man z Trą­bek Wiel­kich.

W tym miej­scu na­le­ży przy­po­mnieć ze dru­ży­ny z Trą­bek Wiel­kich w okre­sie 30 lat roz­gry­wa­nia „PKCz” dwu­krot­nie z fi­na­łu kra­jo­we­go wra­ca­ły z me­da­la­mi. W 2003 ze zło­tym — dru­ży­na LZS Orzeł Trąb­ki Wiel­kie, a 2012 ze srebr­nym — LKS Orzeł Trąb­ki Wiel­kie. Tre­ne­rem tych dru­żyn był za­słu­żo­ny tre­ner dla pił­ki noż­nej w gmi­nie i wo­je­wódz­twie po­mor­skim To­masz Kem­pa.

(woj. po­mor­skie, info wkem­pa, foto GO­SIR Skar­sze­wy)

„Sprawni — razem” Ostrzeszów 2014

17 czerw­ca br. na sta­dio­nie im. Ja­nu­sza Ku­so­ciń­skie­go w Ostrze­szo­wie od­by­ła się V Spar­ta­kia­da Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Spraw­ni — Ra­zem”. Star­to­wa­ło 234 za­wod­ni­ków z 13 pla­có­wek opie­kuń­czych. Spar­ta­kia­dę zor­ga­ni­zo­wa­li wspól­nie: Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Ostrze­szo­wie, warsz­ta­ty te­ra­pii za­ję­cio­wej i domy po­mo­cy spo­łecz­nej po­wia­tu ostrze­szow­skie­go oraz Za­kład Ak­tyw­no­ści Za­wo­do­wej w Ksią­że­ni­cach, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no­-Wy­cho­waw­czy w Ostrze­szo­wie i LKS Or­kan Ostrze­szów.

Uczest­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li mię­dzy in­ny­mi w bie­gach na 60 m i 100 m, w szta­fe­tach, w sko­ku w dal, wy­ko­ny­wa­li rzu­ty pił­ką le­kar­ską oraz pi­łecz­ką pa­lan­to­wą, był też wy­ścig na wóz­kach in­wa­lidz­kich, marsz z kij­ka­mi, rzu­ty do ko­sza i rzu­ty lot­ka­mi do tar­czy. Za­wo­dy spor­to­we uroz­ma­icił wy­stęp dru­ży­ny ae­ro­bi­ku z I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Ostrze­szo­wie, któ­ry pro­wa­dzi Bo­gu­mi­ła Al­cer oraz ze­spo­łów Cra­zy Kids i Cra­zy Dan­ce pod wo­dzą Jo­an­ny Kon­doł. A po­nie­waż po­go­da do­pi­sa­ła wszy­scy ba­wi­li się zna­ko­mi­cie. W przed­się­wzię­cie wspar­ło tak­że Sta­ro­stwo Po­wia­to­we, Mia­sto i Gmi­na Ostrze­szów oraz Po­wia­to­wy Szkol­ny Zwią­zek Spor­to­wy. Ce­lem spar­ta­kia­dy by­ła po­pu­la­ry­za­cja spor­tu i oży­wie­nie dzia­łal­no­ści spor­to­wej wśród osób nie­peł­no­spraw­nych, re­ha­bi­li­ta­cja i pod­no­sze­nie spraw­no­ści fi­zycz­nej oraz sze­ro­ko ro­zu­mia­na in­te­gra­cja.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

III Powiatowe Sportowo-Rekreacyjne Igrzyska LZS w Piszczacu

15 czerw­ca 2014 roku od­by­ły się w Pisz­cza­cu III Po­wia­to­we Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ne Igrzy­ska LZS, w któ­rych udział wzię­li za­wod­ni­cy z 6 gmin po­wia­tu oraz z mia­sta Bia­ła Pod­la­ska. Po­mi­mo nie naj­lep­szej po­go­dy za­wod­ni­cy dziel­nie ry­wa­li­zo­wa­li w po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach spor­to­wych oraz zna­jo­mo­ści prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa w ru­chu dro­go­wym, a tak­że kon­ku­ren­cjach za­ba­wo­wych jak do­je­nie sztucz­nej kro­wy na czas, prze­cią­ga­nie liny ko­biet i męż­czyzn. Igrzy­ska wy­gra­li go­spo­da­rze.

Igrzy­ska LZS to przede wszyst­kim wspól­na ry­wa­li­za­cja spor­to­wa, ro­dzin­ne spę­dze­nie nie­dzie­li, za­ba­wy oraz wy­mia­na do­świad­czeń or­ga­ni­za­to­rów róż­nych lo­kal­nych im­prez spor­to­wych. Zwy­cięz­cy z po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cji uzy­ska­li pra­wo star­tu w igrzy­skach wo­je­wódz­kich. Zgro­ma­dzo­na licz­nie pu­blicz­ność okla­ski­wa­ła za­wod­ni­ków, a dzie­ci i mło­dzież ko­rzy­sta­ły z dar­mo­wej zjeż­dżal­ni, wszy­scy świet­nie się ba­wi­li, a tur­niej władz sa­mo­rzą­do­wych wzbu­dził naj­więk­sze emo­cje.

Or­ga­ni­za­to­rem igrzysk by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Bia­łej Pod­la­skiej oraz Gmi­na Pisz­czac. Prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ar­ka­diusz Mak­sy­miuk oraz wójt Gmi­ny Pisz­czac Jan Ku­row­ski dzię­ku­ją wszyst­kim za­wod­ni­kom i opie­ku­nom za udział i przy­go­to­wa­nie ze­spo­łów, oraz spon­so­rom do któ­rych na­le­żą: Sta­ro­stwo Bia­ła Pod­la­ska, Wój­to­wie Gmin wy­mie­nio­nych, Bank Spół­dziel­czy w Bia­łej Pod­la­skiej, Bank Spół­dziel­czy w Ło­ma­zach, TEL­BIAL SP. Zoo, Le­w-Trans Agen­cja Ochro­ny, PPHU Trans­bet, Eu­ro­gaz sp. Jaw­na, Wi­de­ofil­mo­wa­nie Bro­dac­ki Jan, Han­del Ar­ty­ku­ła­mi Spo­żyw­czo­-Prze­my­sło­wy­mi Pa­tryk Par­czew­ski, Sklep Spo­żyw­czy „Mag­da” oraz „Sła­weks” — Ja­nusz Sła­wiń­ski.

Punk­ta­cja: 1. Gmi­na Pisz­czac, 2. Gmi­na Ro­kit­no, 3. Gmi­na Za­le­sie, 4. Gmi­na Kon­stan­ty­nów, 5. Gmi­na Bia­ła Pod­la­ska, 6. Gmi­na Sła­wa­ty­cze, 7. Mia­sto Bia­ła Pod­la­ska.

(woj. pod­la­skie)

65 lat LKS w Górkach Śląskich na sportowo

Mło­dzi pił­ka­rze z trzech po­wia­tów — dru­żyn z Kuź­ni Ra­ci­bor­skiej, Ga­szo­wic, No­wej Wsi, Mar­ko­wic, Ry­duł­tów, Nę­dzy oraz Gó­rek Ślą­skich wal­czy­ło 21 czerw­ca br. o ty­tuł naj­lep­szej dru­ży­ny dru­giej edy­cji za­wo­dów „Gór­ki Cup”, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez LKS Gór­ki Ślą­skie. Peł­na emo­cji im­pre­za to­wa­rzy­szy­ła ob­cho­dom ju­bi­le­uszu 65-le­cia ist­nie­nia klu­bu.

Pierw­sze miej­sce w tur­nie­ju za­ję­ła eki­pa Dąb Ga­szo­wi­ce, dru­gie LKS 1908 Nę­dzę, trze­cie SP1 Ry­duł­to­wy, a na ko­lej­nych: LKS 07 Mar­ko­wi­ce, LKS Gór­ki Ślą­skie, Aka­de­mia Pił­kar­ska Si­le­sia Kuź­nia Ra­ci­bor­ska i LKS Czar­ni Nowa Wieś.

Gór­ki Ślą­skie ko­cha­ją fut­bol. — Wie­lu miesz­kań­ców na­szej miej­sco­wo­ści od mar­ca do li­sto­pa­da z nie­cier­pli­wo­ścią wy­pa­tru­je ko­lej­ne­go week­en­du. So­bo­ty lub nie­dzie­le to nie tyl­ko czas od­po­czyn­ku i co­ty­go­dnio­wej mszy, ale i me­czów! W za­leż­no­ści od wy­ni­ku naj­wier­niej­si ki­bi­ce bę­dą mie­li do­bry albo zły hu­mor przez naj­bliż­sze pa­rę dni — mó­wi Ar­tur We­iner, pre­zes LKS Gór­ki Ślą­skie. Da­tą, od któ­rej li­czy się zor­ga­ni­zo­wa­ny ruch spor­to­wy w Gór­kach Ślą­skich jest 3 lip­ca 1949 roku. Wte­dy na ze­bra­niu za­ło­ży­ciel­skim po­wo­ła­no do ży­cia Lu­do­wy Ze­spół Spor­to­wy. — Z cha­rak­te­ry­stycz­nym dla owych cza­sów en­tu­zja­zmem za­ło­żo­no aż 5 sek­cji. Naj­licz­niej­szą by­ła sek­cja pił­ki noż­nej, do któ­rej przy­stą­pi­ło 35 człon­ków. Chęć upra­wia­nia pił­ki ręcz­nej za­de­kla­ro­wa­ło 25 osób, nie­wie­le mniej siat­ków­ki i lek­kiej atle­ty­ki. Gór­ki Ślą­skie li­czy­ły wte­dy nie­speł­na 400 miesz­kań­ców. Pierw­szym prze­wod­ni­czą­cym za­rzą­du LZS zo­stał Jan Na­po­ra. Wy­bra­no rów­no­cze­śnie dwóch wi­ce­prze­wod­ni­czą­cych — do spraw kul­tu­ral­no­-o­świa­to­wych pana Hu­ber­ta Przy­by­łę oraz do spraw szko­le­nio­wych pana Ery­ka Bu­len­dę. Skład za­rzą­du uzu­peł­nia­li pa­no­wie: Au­gu­styn Ka­łu­ża, Pa­weł Ja­rzą­bekGe­rard Wol­nik — przy­po­mi­nał po­cząt­ki klu­bu obec­ny pre­zes. — Na me­cze wy­jaz­do­we jeż­dżo­no albo fur­man­ką ro­dzi­ny Gwóźdź z Bo­gu­nic, albo sa­mo­cho­dem do­staw­czym Nysa, któ­rym kie­ro­wał gra­ją­cy w dru­ży­nie Wik­tor Niedź­wiedz­ki. Do dal­szych miej­sco­wo­ści do­jeż­dża­no po­cią­ga­mi. Buty pił­kar­skie szy­te by­ły ze zu­ży­tej skó­ry. Na tre­nin­gu za­wod­ni­cy mie­li jed­ną, sfa­ty­go­wa­ną pił­kę. Zda­rza­ło się rów­nież, że chło­pa­ki tre­no­wa­li boso. Za wy­gra­ny mecz moż­na by­ło co naj­wy­żej do­stać litr wód­ki na ca­łą dru­ży­nę. Nie prze­szka­dza­ło to jed­nak w do­brej za­ba­wie. Ist­nie­nie klu­bu da­wa­ło mło­dzie­ży moż­li­wość upra­wia­nia spor­tu, ry­wa­li­za­cji z ró­wie­śni­ka­mi spo­za Gó­rek, bra­nia udzia­łu w ży­ciu spo­łecz­nym.

Dziś LKS to czte­ry dru­ży­ny — se­nio­rzy gra­ją­cy w ra­ci­bor­skiej B kla­sie oraz dru­ży­ny spor­to­we: ju­nio­rzy, tramp­ka­rze i or­li­ki. Głów­nym ce­lem klu­bu jest pro­pa­go­wa­nie spor­tu i ak­tyw­ne­go sty­lu ży­cia głów­nie wśród mło­dych lu­dzi, m.in. wła­śnie po­przez or­ga­ni­za­cję tur­nie­ju „Gór­ki Cup”.

W ra­mach ob­cho­dów od­był się też mecz old­bo­jów mię­dzy Gór­ka­mi Śl. a Bo­gu­ni­ca­mi a póź­niej pu­blicz­ność za­ba­wia­ła Ka­pe­la ze Ślą­ska im. Jó­ze­fa Po­lo­ka, a po niej DJ Zyga. Gra­tu­lu­je­my ju­bi­le­uszu i ży­czy­my dal­szych osią­gnięć.

(woj. ślą­skie)

GLKS Świdnica organizuje „Sportowe weekendy na wsi”

GLKS Świd­ni­ca re­ali­zu­ją ko­lej­ną edy­cję „Spor­to­wych Week­en­dów na Wsi”. W tur­nie­jach bie­rze udział 20 so­łectw. W pro­gra­mie są krę­gle, siat­ków­ka, strze­lec­two, re­kre­acja, łucz­nic­two. Fi­nał od­bę­dzie się pod­czas do­ży­nek gmin­nych, któ­re w tym roku za­pla­no­wa­no na 31 sierp­nia 2014 r. na te­re­nie Fun­da­cji „Krzy­żo­wa” dla Po­ro­zu­mie­nia Eu­ro­pej­skie­go. Roz­gryw­ki fi­nan­su­je Gmi­na Świd­ni­ca.

Zgod­nie z ubie­gło­rocz­ny­mi su­ge­stia­mi, te­go­rocz­ne roz­gryw­ki spor­to­we so­łectw zo­sta­ły po­sze­rzo­ne o kon­ku­ren­cje dla mło­dzie­ży — pił­ka siat­ko­wa i tur­niej re­kre­acyj­ny. Obie im­pre­zy są punk­to­wa­ne do kla­sy­fi­ka­cji łącz­nej tur­nie­ju, a ich uczest­ni­ka­mi jest mło­dzież w wie­ku 13-19 lat. Do fi­na­łu już bli­sko.

Roz­po­czę­li od zma­gań w krę­glach. Tur­niej od­był się 29 mar­ca w Krę­giel­ni „Ma­ria” w Wał­brzy­chu. Udział wzię­ło 20 czte­ro­oso­bo­wych re­pre­zen­ta­cji. Wy­gra­ło so­łec­two Wi­śnio­wa.

W dniach 26-27 kwiet­nia na hali spor­to­wej w Wi­to­szo­wie Dol­nym od­był się tur­niej pił­ki siat­ko­wej. Star­to­wa­ło 13 So­łectw oraz re­pre­zen­ta­cja Urzę­du Gmi­ny. Wy­gra­ło so­łec­two Krzczo­nów.

10 maja w Bur­ka­to­wie od­był się tur­niej strze­lec­ki. Wy­star­to­wa­ło 72 za­wod­ni­ków, zwy­cię­ży­ła dru­ży­na z Wi­to­szo­wa Dol­ne­go zdo­by­wa­jąc 219 punk­tów! Swo­ich sił w strze­la­niu spró­bo­wał tak­że mi­ni­ster kul­tu­ry i dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go Bog­dan Zdro­jew­ski, któ­ry od­wie­dził Bur­ka­tów w to­wa­rzy­stwie po­seł Te­re­sy Świ­ło oraz se­na­to­ra Wie­sła­wa Ki­lia­na.

14 czerw­ca na bo­isku spor­to­wym w Po­go­rza­le od­był tur­niej re­kre­acyj­ny. Oprócz re­pre­zen­ta­cji so­łectw 35+, star­to­wa­ła tak­że mło­dzież, łącz­nie 12 dru­żyn mło­dzie­żo­wych oraz 16 dru­żyn do­ro­słych. Ry­wa­li­zo­wa­no w 5 kon­ku­ren­cjach tj.: strza­ły na bram­kę, nu­me­ro­lo­gia, rzu­ty rin­go, rzu­ty lot­ką oraz rzu­ty do rur. Za­wo­dy mło­dzie­żo­we wy­gra­ło so­łec­two Wi­to­szów Dol­ny, a dla do­ro­słych so­łec­two Ko­mo­rów.

5 lip­ca na bo­isku spor­to­wym w Ja­god­ni­ku od­był się ostat­ni tur­niej dla do­ro­słych — strze­la­nie z łu­ku. Wzię­ły w nim udział czte­ro­oso­bo­we re­pre­zen­ta­cje so­łectw, łącz­nie 17 dru­żyn. Każ­dy z za­wod­ni­ków miał do od­da­nia 10 strza­łów z łu­ku, z cze­go do punk­ta­cji bra­no 7 naj­lep­szych wy­ni­ków. Wy­gra­ło so­łec­two Pan­ków.

(woj. dol­no­ślą­skie)

Otwarcie boiska w Ostaszewie

31 maja 2014 r. od­by­ło się uro­czy­ste otwar­cie bo­iska pił­kar­skie­go w Osta­sze­wie. Istot­ną ro­lę przy jego bu­do­wie ode­gra­li dzia­ła­cze miej­sco­we­go LZS Mu­stang. Wie­lu z nich otrzy­ma­ło przy tej oka­zji od­zna­ki LZS. Otwar­ciu to­wa­rzy­szy­ła im­pre­za spor­to­wa.

Na ce­re­mo­nii otwar­cia bo­iska obec­ni byli m.in. wójt Gmi­ny Ły­so­mi­ce Piotr Ko­wal, pre­zes K-PZPN Eu­ge­niusz No­wak, prze­wod­ni­czą­cy Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS Mi­chał Mar­szał­kow­ski, wła­ści­ciel fir­my G&SYN Je­rzy Gaw­lik. Prze­wod­ni­czą­cy Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS wrę­czył od­zna­cze­nia by­łym oraz obec­nym za­wod­ni­kom LZS Mu­stang. Od­zna­cze­ni zo­sta­li: Za­słu­że­ni dzia­ła­cze LZS: Wa­cław Tra­wiń­ski, Mi­chał Ko­żu­chow­ski, Ja­cek Rzep­kow­ski; Zło­ta od­zna­ka LZS: Krzysz­tof Świat­kow­ski, Da­mian Wę­glar­ski, Ja­cek Czy­szek, Mi­chał Kru­szyń­ski, To­masz Bel­zyt, Ro­bert Fran­kow­ski, Wie­sław Ma­li­now­ski, Ma­te­usz Da­wiec, Jan Ka­ra­sie­wicz; Srebr­na od­zna­ka LZS: Mi­chał We­ber, Mi­chał Nie­ja­dlik, To­masz We­ber, Piotr Ol­szew­ski, Ja­kub Fal­kow­ski, Ja­kub Klar­kow­ski, Prze­my­sław Fi­giel­ski, An­drzej Ba­je­row­ski, Łu­kasz Wi­śniew­ski, Ma­ciej Pacz­kow­ski, Prze­my­sław Paw­li­kow­ski, Je­re­mi Ziem­ba Brą­zo­wa od­zna­ka LZS: Ma­te­usz Cie­siel­ski, Se­ba­stian Nie­ja­dlik, Ka­mil Rzeź­nik, Bar­tosz Pia­sec­ki Od­zna­cze­nie spe­cjal­ne: Piotr Ko­wal — Wójt Gmi­ny Ły­so­mi­ce. Kil­ko­ro z wy­żej wy­mie­nio­nych osób otrzy­ma­ło też od­znak K-P ZNP. Na­stęp­nie przy­by­li go­ście mo­gli po­dzi­wiać wy­stę­py ar­ty­stycz­ne dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Osta­sze­wie. Uwień­cze­niem ce­re­mo­nii otwar­cia by­ły 3 me­cze pił­kar­skie, w któ­rych udział wzię­li Old­boye Mu­stan­ga, se­nio­rzy, ju­nio­rzy star­si, tramp­ka­rze, or­li­cy oraz ża­ki. Po za­koń­cze­niu me­czy roz­po­czął się fe­styn ro­dzin­ny. Wszy­scy uczest­ni­cy mo­gli po­si­lić się gro­chów­ką oraz kieł­ba­ską z gril­la. Dla dzie­ci atrak­cją był dmu­cha­ny plac za­baw. Dla naj­młod­szych uczest­ni­ków LZS Mu­stang zor­ga­ni­zo­wał kon­kurs wie­dzy o pił­ce noż­nej, w któ­rym do wy­gra­nia był m.in. wy­jazd na mecz T-Mo­bi­le Eks­tra­kla­sy. Zwy­cięz­cą kon­kur­su zo­stał Do­mi­nik Du­naj­ski.

(woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie)

Działacze GZ LZS Trąbki Wielkie pożegnali swojego kolegę śp. Henryka Orlikowskiego

W wie­ku 58 lat od­szedł spo­śród nas Hen­ryk Or­li­kow­ski, je­den z naj­lep­szych bram­ka­rzy w po­wie­cie gdań­skim. Za wkład w roz­wój kul­tu­ry fi­zycz­nej gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie zo­stał od­zna­czo­ny me­da­lem 40-le­cia GZ LZS oraz Zło­tą Ho­no­ro­wą Od­zna­ką LZS, a za wkład oso­bi­sty w roz­wój pił­ki noż­nej w wo­je­wódz­twie gdań­skim i po­mor­skim Zło­tą Od­zna­ką — Za­słu­żo­ny dla Po­mor­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej w Gdań­sku.

Swo­ją ka­rie­rę spor­to­wą — roz­po­czął w 1974 w LZS Orzeł w Trąb­kach Wiel­kich, a od 1977 zwią­zał się z LZS So­kół Eł­ga­no­wo. W se­zo­nie 1973/74 wraz dru­ży­ną Or­ła wy­wal­czył hi­sto­rycz­ny awans do ligi okrę­go­wej, któ­ra by­ła za­ple­czem II ligi. Po trzech la­tach, w 1980 roku wy­wal­czył z dru­ży­ną hi­sto­rycz­ny awans do ligi okrę­go­wej. W tym okre­sie wraz z dru­ży­ną wy­wal­czył awans do fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go Pu­cha­ru Pol­ski. Mecz zo­stał ro­ze­gra­ny w Eł­ga­no­wie a prze­ciw­ni­kiem by­ła dru­ży­na Wi­sły Tczew — ów­cze­sny trze­cio­li­go­wiec. Obec­nie na bo­isku stoi ko­ściół pw. Bł. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki. W la­tach 1973-1983 wy­stę­po­wał w fi­na­łach wo­je­wódz­kich igrzysk w pio­nie spół­dziel­czym i igrzy­skach LZS m.in. w Pel­pli­nie, Smę­to­wie, Puc­ku, Skar­sze­wach, Ko­ście­rzy­nie, Cho­cze­wie i Trąb­kach Wiel­kich. Po za­koń­cze­niu ka­rie­ry spor­to­wej w ra­mach re­kre­acji i dla zdro­wia w la­tach 1995-1998 z dru­ży­ną old­bo­jów LZS So­kół Eł­ga­no­wo z du­ży­mi suk­ce­sa­mi wy­stę­po­wał na are­nie gmin­nej i po­wia­to­wej. Po­że­gna­li­śmy Go 14 czerw­ca 2014 roku.

Z pamięcią Działacze GZ LZS w Trąbkach Wielkich

(woj. pomorskie)

Miting lekkoatletyczny w Łomży

11 czerw­ca w Łom­ży od­był się mi­tyng lek­ko­atle­tycz­ny za­li­cza­ny do Pu­cha­ru Pol­ski, w któ­rym licz­nie uczest­ni­czy­li lek­ko­atle­ci z el­ze­te­sow­skich klu­bów. To ko­lej­ny spraw­dzian przed im­pre­za­mi ran­gi mi­strzow­skiej. Cie­szy fakt, że wie­lu za­wod­ni­ków uzy­ska­ło naj­lep­sze w tym roku wy­ni­ki. Wi­dać, że for­ma idzie w gó­rę. Pod­czas mi­tin­gu star­to­wa­no na nie­ty­po­wych dy­stan­sach — 300 czy 1000 me­trów.

W su­mie w mi­tin­gu star­to­wa­ło po­nad 300 za­wod­ni­ków, w tym re­pre­zen­tan­ci Ukra­iny, Bia­ło­ru­si i Ke­nii.

Oto kil­ka wy­ni­ków za­słu­gu­ją­cych na wy­róż­nie­nie. 300 m mło­dzi­czek — Ali­cja Po­tasz­nik GUKS Asy Dy­wi­ty 41.82, 1000 m mło­dzi­czek — Dag­ma­ra Cy­bul­ska LKS Ma­zow­sze Te­re­sin 3:02.49 (RŻ), 100 m ko­biet — Mo­ni­ka Dmo­chow­ska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok 12.43 (SB), 400 m ko­biet — Pau­li­na Mi­kie­wicz KS Pod­la­sie Bia­ły­stok 54.84 (RŻ), 5000 m ko­biet — Ju­sty­na Ko­ryt­kow­ska LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża­16:20.97 (RŻ), pchnię­cie ku­lą ko­biet (4kg) — Klau­dia Kar­dasz KS Pod­la­sie Bia­ły­stok 15.41, 1000 m mło­dzi­ków — Ra­fał Po­go­rzel­ski LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża 2:50.02, 400 m męż­czyzn — Łu­kasz Wi­la­mow­ski KS Pod­la­sie Bia­ły­stok 48.3, 1500 m męż­czyzn — Woj­ciech Ja­rosz KLKS Ju­ven­ta­-Ko­bex Sta­ra­cho­wi­ce 3:57.77, rzut oszcze­pem męż­czyzn (800) — Krzysz­tof Sza­lec­ki KS Pod­la­sie Bia­ły­stok 72.26.

(woj. podlaskie)

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego LZS w Warcabach

W Miej­skim Cen­trum Kul­tu­ry w No­wym Mie­ście Lu­baw­skim 8 czerw­ca od­by­ły się Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa war­miń­sko­-Ma­zur­skie­go LZS w War­ca­bach. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło dzie­więć dru­żyn. Wy­gra­li fa­wo­ry­ci — za­wod­ni­cy Je­zio­ran, któ­rzy wy­gra­li wszyst­kie spo­tka­nia. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­li re­pre­zen­tan­ci Świą­tek, a brą­zo­we me­da­le przy­pa­dły war­ca­bi­stom Domu Kul­tu­ry Ru­cia­ne­-Ni­da.

Wy­ni­ki in­dy­wi­du­al­ne: war­cab­ni­ca 1 — se­nior — Ry­szard Ro­ma­szew­ski Je­zio­ra­ny, war­cab­ni­ca 2 — se­nior — Szy­mon Mo­rzy Je­zio­ra­ny, war­cab­ni­ca 3 — ju­nior — Zuza Su­choc­ka Je­zio­ra­ny, war­cab­ni­ca 4 — ko­bie­ta — Rau­la Kmieć Je­zio­ra­ny. Wrę­cze­nia na­gród naj­lep­szym dru­ży­nom oraz za­wod­ni­kom do­ko­na­li: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS Be­ne­dykt Czar­nec­ki, se­kre­tarz Urzę­du Mia­sta w NML Krzysz­tof Widź­gow­ski oraz dy­rek­tor Miej­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry w NML Wio­let­ta Ta­fel.

(woj. warmińsko-mazurskie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam