Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Kim jesteśmy?

Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń kul­tu­ry fi­zycz­nej. Jest po­wszech­ną or­ga­ni­za­cją dzia­ła­ją­cą w za­kre­sie spor­tu, re­kre­acji i tu­ry­sty­ki na rzecz miesz­kań­ców wsi i miast. Jest or­ga­ni­za­cją non pro­fit.

 

W 2011 roku Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we ob­cho­dzi­ło swo­je 65. uro­dzi­ny.

W 2012 roku Zrze­sze­nie LZS sku­pia­ło po­nad 270 ty­się­cy człon­ków (55 tys. to ko­bie­ty, a mło­dzie­ży do lat 18 jest nie­co po­nad 175 ty­się­cy), w 8389 ogni­wach, w tym po­nad 4850 to klu­by spor­to­we i tu­ry­stycz­ne oraz UKS/ULKS. Człon­ków ćwi­czą­cych, czy­li tych któ­rzy ak­tyw­nie upra­wia­ją ja­kiś sport jest po­nad 236 ty­się­cy. Zrze­sze­nie or­ga­ni­zu­je co rocz­nie oko­ło 140 ty­się­cy im­prez spor­to­wych i tu­ry­stycz­nych, w któ­rych uczest­ni­czy po­nad 5,7 mi­lio­nów osób.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS szko­li w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych po­nad 10 ty­się­cy za­wod­ni­ków w 219 Wio­dą­cych Lu­do­wych Klu­bach Spor­to­wych oraz 600 za­wod­ni­ków w 60 Ośrod­kach Szko­le­nia Spor­to­we­go Mło­dzie­ży LZS. Co roku Zrze­sze­nie or­ga­ni­zu­je od 18 do 20 swo­ich im­prez mi­strzow­skich. O ty­tu­ły mi­strzów LZS wal­czą w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych: lek­ko­atle­ci, ko­la­rze, za­pa­śni­cy, łucz­ni­cy, cię­ża­row­cy, te­ni­si­ści sto­ło­wi czy ka­ja­ka­rze. Wie­lu z nich to czo­ło­wi za­wod­ni­cy w kra­ju.

Od po­nad 65 lat suk­ces na­sze­go dzia­ła­nia opie­ra się na od­dol­nej ini­cja­ty­wie zwią­za­nych ze so­bą lu­dzi, któ­rzy w spo­rcie wi­dzą, spo­sób na po­pra­wie­nie ja­ko­ści ży­cia swo­jej spo­łecz­no­ści. Na­sza dzia­łal­ność opie­ra się na dzie­siąt­kach ty­się­cy dzia­ła­czy spor­to­wych, wo­lon­ta­riu­szy, któ­rzy czę­sto kosz­tem wła­sne­go cza­su wol­ne­go, kosz­tem ro­dzi­ny z pa­sją od­da­ją się dzia­łal­no­ści w LZS-ach. Przy­cią­ga­ją na bo­iska i hale spor­to­we set­ki ty­się­cy dzie­ci, mło­dzie­ży i star­szych miesz­kań­ców wsi i ma­łych mia­ste­czek. Bez nich, moż­na po­wie­dzieć bez wa­ha­nia, spor­tu w śro­do­wi­sku wiej­skim już by nie by­ło. W Uczniow­skim Klu­bie Spor­to­wym pra­cu­ją z dzieć­mi, w wio­sce li­czą­cej 300 miesz­kań­ców pro­wa­dzą klub za­pa­śni­czy, te­ni­so­wy i to od 30, 40 lat. Są cią­gle w ru­chu i wszę­dzie za­bie­ga­ją o po­moc „na sport”. Spor­to­wym bak­cy­lem „za­ra­ża­ją” swo­je dzie­ci, to one czę­sto przej­mu­ją po nich pre­ze­sow­ską pa­łecz­kę. Ta­kich el­ze­te­sow­skich ro­dzin są ty­sią­ce.

Do Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na­le­ży 16 zrze­szeń wo­je­wódz­kich, a ich człon­ka­mi są z ko­lei klu­by, rady gmin­ne i po­wia­to­we.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam