Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Jesienne biegi przełajowe w Dowspudzie

Tra­dy­cyj­nie już od wie­lu lat na tra­sach po­ło­żo­nych na te­re­nie Ze­spo­łu Szkół w Do­wspu­dzie od­by­wa­ją się Je­sien­ne Za­wo­dy Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w bie­gach prze­ła­jo­wych. W tym roku bie­gi od­by­ły się 2 paź­dzier­ni­ka.

Je­sien­ne bie­gi cie­szą się du­żą po­pu­lar­no­ścią. Do ry­wa­li­za­cji zgło­si­ło się 761 osób. Uczest­ni­ka­mi byli ucznio­wie wszyst­kich ty­pów szkół z po­wia­tu su­wal­skie­go, sej­neń­skie­go oraz mia­sta Su­wał­ki.

Otwar­cia za­wo­dów do­ko­nał sta­ro­sta su­wal­ski Szcze­pan Oł­da­kow­ski w to­wa­rzy­stwie

wi­ce­sta­ro­sty Wi­tol­da Ko­wa­lew­skie­go, prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Po­wia­to­wej Zrze­sze­nia LZS w Su­wał­kach, Hen­ry­ka Krze­sic­kie­go oraz dy­rek­to­ra Ze­spo­łu Szkół w Do­wspu­dzie Jana Or­łow­skie­go.

Za­wo­dy ro­ze­gra­no w dzie­się­ciu ka­te­go­riach wie­ko­wych w po­dzia­le na chłop­ców, dziew­czę­ta oraz oso­by nie­peł­no­spraw­ne na dy­stan­sach od 600 m do 2700 m. Za za­ję­cie miejsc od I do VI za­wod­ni­cy otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we dy­plo­my a za miej­sca I — III me­da­le. Wszyst­kim uczest­ni­kom bie­gów po­dob­nie jak w la­tach po­przed­nich Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Su­wał­kach ufun­do­wa­ło gro­chów­kę.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi bie­gów byli: Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Su­wał­kach, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Su­wał­kach, Ze­spół Szkół w Do­wspu­dzie.

(woj. pod­la­skie)

Mistrzostwa Podkarpacia Ludowych Zespołów Sportowych w biegach przełajowych

3 paź­dzier­ni­ka 2014 r. na obiek­tach ba­se­no­wych MO­SiR i w la­sku ko­mu­nal­nym Ba­żan­tar­nia w Łań­cu­cie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pod­kar­pa­cia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych w bie­gach prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło oko­ło 160 bie­ga­czek i bie­ga­czy. Tra­sa bie­gła przez „wy­zło­co­ny” przez je­sień las Ba­żan­tar­nia z me­tą na par­kin­gu ba­se­nów otwar­tych MO­SiR Łań­cut. Im­pre­zę po­pro­wa­dził Ta­de­usz Na­róg — in­struk­tor MO­SiR.

Na za­koń­cze­nie zma­gań naj­lep­si za­wod­ni­cy otrzy­ma­li me­da­le oraz pa­miąt­ko­we dy­plo­my, któ­re wrę­czył bur­mistrz mia­sta Łań­cu­ta Sta­ni­sław Gwiz­dak.

Kla­sy­fika­cja dru­ży­no­wa: 1. Gmi­na So­ko­łów, 2. Gmi­na Gro­dzi­sko, 3. Gmi­na Ka­mień.

(woj. pod­kar­pac­kie)

XXXII Bieg Borowiaka

Po raz XXXII mło­dzież z ca­łe­go po­wia­tu tu­chol­skie­go ry­wa­li­zo­wa­ła w Bie­gu Bo­ro­wia­ka. Ta naj­star­sza spor­to­wa im­pre­za w Tu­cho­li jak co roku od­by­ła się na sta­dio­nie Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji. 27 wrze­śnia na sta­dio­nie sta­wi­ło się 742 mło­dych spor­tow­ców. 22 bie­gi, dy­stan­se od 400 do 1000 me­trów i peł­ne try­bu­ny ki­bi­ców, za­grze­wa­ją­cych mło­dych bie­ga­czy do wal­ki, to wszyst­ko stwo­rzy­ło nie­po­wta­rzal­ną at­mos­fe­rę. Wiel­kie spor­to­we świę­to, mnó­stwo emo­cji i pięk­nej spor­to­wej ry­wa­li­za­cji okra­szo­ne 11 z rzę­du zwy­cię­stwem Ar­ka­diu­sza Wi­śniew­skie­go w naj­waż­niej­szym bie­gu, któ­ry za­po­wie­dział, że ostat­nim jego bie­giem bę­dzie ten, w któ­rym znaj­dzie po­grom­cę. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nia LZS i Gmi­na Tu­cho­la.

(woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie)

Memoriał Zdzisława Stawiarza

XVII Ma­so­we Bie­gi Prze­ła­jo­we woj. świę­to­krzy­skie­go od­by­ły się 20 wrze­śnia w To­kar­ni, gmi­na Chę­ci­ny. Za­wo­dy prze­pro­wa­dzo­no w uro­kli­wej sce­ne­rii, na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych tra­sach na te­re­nie Par­ku Et­no­gra­ficz­ne­go. Na star­cie sta­wi­li się naj­lep­si mło­dzi bie­ga­cze z ca­łe­go wo­je­wódz­twa. Łącz­nie wy­star­to­wa­ło 350 osób ze szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Tą ma­so­wą im­pre­zą o Me­mo­riał Zdzi­sła­wa Sta­wia­rza czczo­na jest pa­mięć po tra­gicz­nie zmar­łym przed laty za­słu­żo­nym dzia­ła­czu Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS.

Oto zwy­cięz­cy po­szcze­gól­nych bie­gów: szko­ły pod­sta­wo­we: 800 m dziew­cząt: Kin­ga Sie­dlarz (SP Ob­lę­go­rek); 1000 m chłop­ców: Mi­chał Orzeł (SP Ko­złów); rocz­nik 2001: 1000 m dziew­cząt: Ju­lia Szym­kie­wicz (Gim­na­zjum Ma­ło­goszcz); 1500 m chłop­ców: Nor­bert Ci­sow­ski (Gim­na­zjum Straw­czyn); rocz­nik 1999-2000: 1500 m dziew­cząt: Ka­ro­li­na Nie­ku­rzak (Gim­na­zjum Ry­twia­ny); 2000 m chłop­ców: Łu­kasz Cha­ra (ZPO 1 Sta­szów); szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne: 1500 m dziew­cząt: Na­ta­lia Ko­wal­ska (ZS Sta­szów), 2000 m chłop­ców: Ar­ka­diusz Kwiat­kow­ski (ZS Sta­szów).

Kla­sy­fika­cja dru­ży­no­wa: szko­ły pod­sta­wo­we: 1. SP Ło­pusz­no, 2. SP Ob­le­go­rek, 3. SP Ry­twia­ny; gim­na­zja: 1. Gim­na­zjum Da­le­szy­ce, 2. Gim­na­zjum Straw­czyn, 3. Gim­na­zjum Ma­ło­goszcz; szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne: 1. ZS Sta­szów, 2. ZSE Sta­szów, 3. LO Bo­go­ria.

(woj. świę­to­krzy­skie)

VII Bieg Rolnika — Wierzbowo 2014

Z udzia­łem bli­sko 300 bie­ga­czek i bie­ga­czy w róż­nym wie­ku, m.in. z War­sza­wy, Bia­łe­go­sto­ku, Su­wałk, Eł­ku, 20 wrze­śnia w Wierz­bo­wie od­był się VII Bieg Rol­ni­ka. Uczest­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li na dy­stan­sach od 250 m dla naj­młod­szych do 5 km dla do­ro­słych. Nie za­bra­kło bie­gu in­te­gra­cyj­ne­go. W bie­gu głów­nym bie­ga­cze — rol­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li do­dat­ko­wo o mia­no Mi­strza Rol­ni­ków Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Zwy­cię­żył w nim po raz siód­my Pa­weł Gry­go, któ­ry tra­dy­cyj­nie otrzy­mał ży­we­go ko­gu­ta. Ten jed­nak wzbu­dził wiel­kie za­mie­sza­nie bo­wiem uciekł z po­dium. Ale dzię­ki spraw­nej ak­cji zo­stał zła­pa­ny i wró­cił do swe­go no­we­go wła­ści­cie­la.

Or­ga­ni­za­to­rzy dla uczest­ni­ków przy­go­to­wa­li oko­licz­no­ścio­we me­da­le, pa­miąt­ko­we ko­szul­ki, na­gro­dy oraz sło­dy­cze z logo im­pre­zy. Dla każ­de­go by­ła też smacz­na woj­sko­wa gro­chów­ka. Uczest­ni­kom do­pi­sy­wa­ła po­go­da, hu­mo­ry, a do bie­gu głów­ne­go zgło­si­ło się 64 pań i pa­nów, w tym spo­ro z gmi­ny Gra­je­wo.

Tra­dy­cyj­nie Bieg Rol­ni­ka zor­ga­ni­zo­wa­ła Gmi­na Gra­je­wo, KS Ma­ra­ton­ka i Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS w Bia­łym­sto­ku, a wspar­ło wie­lu spon­so­rów.

(woj. pod­la­skie)

V Otwarty Dolnośląski Turniej Łuczniczy w Księginicach

6 wrze­śnia na obiek­cie spor­to­wym Gmi­ny Lu­bin w miej­sco­wo­ści Księ­gi­ni­ce zor­ga­ni­zo­wa­no „V Otwar­ty Dol­no­ślą­ski Tur­niej Łucz­ni­czy” pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem wój­ta gmi­ny Lu­bin Ire­ny Ro­gow­skiej oraz VI Fe­sti­wal „Ka­pu­sty i Pie­ro­ga”. W trak­cie im­pre­zy prze­pro­wa­dzo­no tak­że kon­ku­ren­cje re­kre­acyj­no­-spor­to­we, warsz­ta­ty ku­li­nar­ne i pla­stycz­ne oraz za­wo­dy pił­ki noż­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi i współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Gmi­na Lu­bin, Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, Po­wia­to­we i Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­bi­nie, LKS „ISKRA” Księ­gi­ni­ce, GOK w Ra­szów­ce, So­łec­two Księ­gi­ni­ce. Pięk­na po­go­da spra­wi­ła, że w im­pre­zie wzię­ło udział ogó­łem 300 osób. W tym sam tur­niej łucz­ni­czy zgro­ma­dził 120 osób. Uczest­ni­cy, któ­rzy za­ję­li w ka­te­go­rii in­dy­wi­du­al­nej miej­sca I-lll miej­sce otrzy­ma­li dy­plo­my i me­da­le, I-IV na­gro­dy rze­czo­we. Dru­ży­ny za miej­sca l-lll otrzy­ma­ły me­da­le i pu­cha­ry ufun­do­wa­ne przez Gmi­nę Lu­bin oraz Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu. Na­gro­dy wrę­cza­li: Jan Cheł­pa — wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny Lu­bin, Gra­ży­na Jóź­wik — czło­nek Pre­zy­dim Dol­no­ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS, Mie­czy­sław Lo­dziń­ski — czło­nek Rady Dol­no­ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS i An­drzej Faj­fer — se­kre­tarz LZS Iskra Księ­gi­ni­ce.

(woj. dol­no­ślą­skie — in­for­ma­cja ze stro­ny www DZ LZS)

Lekkoatletyczne zawody niepełnosprawnych

Świę­to­krzy­skie Zrze­sze­nie LZS by­ło or­ga­ni­za­to­rem Wo­je­wódz­kiej Olim­pia­dy Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Do­mem Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Zgór­sku. Za­wo­dy od­by­ły się 20 lip­ca w hali spor­to­wej Ze­spo­łu szkół Po­nad­pod­sta­wo­wych w No­wi­nach. W im­pre­zie uczest­ni­czy­ło 260 osób, w tym 178 za­wod­ni­ków z 11 Do­mów Po­mo­cy Spo­łecz­nej i 7 Warsz­ta­tów Te­ra­pii Za­ję­cio­wej z woj. świę­to­krzy­skie­go. Przed­się­wzię­cie zo­sta­ło zre­ali­zo­wa­ne przy wspar­ciu finan­so­wym ze środ­ków PFRON.

Wśród or­ga­ni­za­to­rów i go­ści byli m.in.: Je­rzy Kula, prze­wod­ni­czą­cy ŚZ LZS, Zdzi­sław Wrzał­ka, sta­ro­sta po­wia­tu kie­lec­kie­go, licz­ne gro­no sa­mo­rzą­dow­ców gmi­ny Sit­ków­ka­-No­wi­ny na cze­le z wój­tem Sta­ni­sła­wem Ba­ryc­kim, jego za­stęp­cą Krzysz­to­fem Ry­mem oraz prze­wod­ni­czą­cym Rady Gmi­ny Se­ba­stia­nem No­wacz­kie­wi­czem.

Uczest­ni­cy lek­ko­atle­tycz­nej olim­pia­dy ry­wa­li­zo­wa­li w 10 kon­ku­ren­cjach — po 5 w ka­te­go­rii ko­biet i męż­czyzn. Za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy za trzy pierw­sze miej­sca otrzy­my­wa­li me­da­le i na­gro­dy rze­czo­we. Każ­dą dru­ży­nę uho­no­ro­wa­no pa­miąt­ko­wym pu­cha­rem, dy­plo­mem i na­gro­dą rze­czo­wą. Po­nad­to każ­dy za­wod­nik otrzy­mał pa­miąt­ko­wy me­dal oraz ko­szul­kę i cza­pecz­kę. By­ły też do­dat­ko­we wy­róż­nie­nia. Naj­młod­sza uczest­nicz­ka za­wo­dów An­ge­li­ka Kra­jew­ska z DSP Bej­sce zo­stał uzna­na też za naj­wszech­stron­niej­szą za­wod­nicz­ką olim­pia­dy. Naj­młod­szy za­wod­nik to Ka­mil Ma­zu­rek z DSP Zgór­sko, a naj­star­si — Bo­że­na Ku­rysz z DSP Zbo­rów i Cze­sław Sta­niek DSP Kiel­ce.

(woj. świę­to­krzy­skie)

30 lat LKS „Świt” Barnimie

W sło­necz­ne po­po­łu­dnie 3 lip­ca na obiek­cie spor­to­wym w Bar­ni­miu, spo­tka­ło się kil­ka po­ko­leń za­wod­ni­ków „Świ­tu” Bar­ni­mie z oka­zji ob­cho­dów ju­bi­le­uszu 30-le­cia klu­bu, w któ­rym je­dy­ną sek­cją jest pił­ka noż­na. Nic więc dziw­ne­go, że tego dnia od­by­ło się kil­ka spo­tkań pił­kar­skich. Ze­spół tramp­ka­rzy z Draw­na po­ko­nał 4:1 ze­spół „Świ­tu” Bar­ni­mie w me­czu o pu­char Bur­mi­strza Draw­na An­drze­ja Chmie­lew­skie­go. W ko­lej­nym me­czu o pu­char sta­ro­sty chosz­czeń­skie­go Bog­da­na Woj­cie­cha Brzu­sto­wi­cza, ju­nio­rzy „Świ­tu” po­ko­na­li dru­ży­nę „Dra­wy” Draw­no w rzu­tach kar­nych 3:1. W me­czu o pu­char Soł­ty­sa Bar­ni­mia Ha­li­ny Bie­gniew­skiej, na pły­cie bo­iska sta­nę­ło 22 za­wod­ni­ków „Świ­tu” Bar­ni­mie — zwy­cię­ska dru­ży­na ju­nior­ska z 1999 r. kon­tra po­zo­sta­li za­wod­ni­cy. O 16.00 roz­po­czę­ły się uro­czy­sto­ści ju­bi­le­uszo­we. Wszyst­kich go­ści w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów po­wi­tał pro­wa­dzą­cy im­pre­zę Zbi­gniew Ga­rzyń­ski, a im­pre­zę otwo­rzył Pre­zes LKS „Świt” Bar­ni­mie An­drzej Ko­no­pel­ski, któ­ry przed­sta­wił krót­ki rys hi­sto­rycz­ny klu­bu. Wrę­czo­no wie­le pu­cha­rów i na­gród. Wszy­scy za­wod­ni­cy, ju­nio­rzy i se­nio­rzy, otrzy­ma­li pu­cha­ry za god­ne re­pre­zen­to­wa­nie barw klu­bo­wych w gmi­nie, po­wie­cie i re­gio­nie. Za­pro­sze­ni go­ście skła­da­li ży­cze­nia. Wśród go­ści był srebr­ny me­da­li­sta olim­pij­ski z Bar­ce­lo­ny w pił­ce noż­nej Da­riusz Adam­czuk, czło­nek Za­rzą­du ZZPN w Szcze­ci­nie, któ­ry wraz z dy­rek­to­rem biu­ra ZZPN Da­riu­szem Kró­li­kow­skim wrę­czy­li oka­za­ły gra­wer­ton dla ca­łej dru­ży­ny, pu­char od pre­ze­sa PZPN Zbi­gnie­wa Boń­ka oraz srebr­ne i zło­te od­zna­ki ZZPN. Przed­sta­wi­ciel Za­chod­nio­po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Szcze­ci­nie wrę­czył 2 pu­cha­ry, je­den imien­ny dla pre­ze­sa An­drze­ja Ko­no­pel­skie­go za 30 lat dzia­łal­no­ści, dru­gi dla klu­bu. Wrę­czył rów­nież srebr­ne i zło­te od­zna­ki dla za­wod­ni­ków, któ­rzy naj­dłu­żej gra­ją w „Świ­cie”. Ostat­nim punk­tem ob­cho­dów, przed bie­sia­da i za­ba­wą, był mecz o pu­char mar­szał­ka woj. za­chod­nio­po­mor­skie­go Ol­gier­da Ge­ble­wi­cza po­mię­dzy „Świ­tem” a Gwiaz­da­mi Pił­ki Noż­nej ze Szcze­ci­nie na cze­le z Dar­kiem Adam­czu­kiem, ka­pi­ta­nem Po­go­ni Szcze­cin Bar­to­szem Ła­wą, Grze­go­rzem Ma­tla­kiem, Ar­tu­rem Bu­ga­jem i Sła­wo­mi­rem Ra­fa­ło­wi­czem, by­ły­mi za­wod­ni­ka­mi Po­go­ni Szcze­cin. Po­goń po­ko­na­ła go­spo­da­rzy 5 do 2.

My tak­że skła­da­my klu­bo­wi gra­tu­la­cje.

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

Wojewódzkie Rodzinne Rozgrywki Sportowe Świętokrzyskiego Z LZS w Kielcach

Wo­je­wódz­kie Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia LZS, od­by­ły się na obiek­cie Klu­bu Spor­to­we­go „Stel­la” w Kiel­cach w dniach 27-28 czerw­ca 2014 r. z udzia­łem 108 uczest­ni­ków.W otwar­ciu za­wo­dów uczest­ni­czy­li; Ja­cek Ko­wal­czyk — dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Pro­mo­cji, Edu­ka­cji, Kul­tu­ry, Spor­tu i Tu­ry­sty­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Kiel­cach, Le­szek Wnę­trzak — kie­row­nik Od­dzia­łu Kul­tu­ry Fi­zycz­nej i Tu­ry­sty­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, Bar­ba­ra Chu­da — se­kre­tarz Rady Wo­je­wódz­kiej Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia LZS oraz człon­ko­wie pre­zy­dium RW LZS — Wik­tor Pyk Ta­de­usz La­skow­ski. Ro­lę go­spo­da­rza peł­nił Je­rzy Kula — prze­wod­ni­czą­cy Rady Wo­je­wódz­kiej Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Kiel­cach. Roz­gryw­ki zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: rzut lot­ką do tar­czy, rzut do ko­sza, spraw­no­ścio­wy tor prze­szkód, strzał pił­ką do bram­ki, strze­la­nie z łu­ku, rzut do celu.

(woj. świę­to­krzy­skie)

Grand Prix Stargardu z LUKS „Piątka” Stargard

W Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim 28 czerw­ca br. od­był się dru­gi bieg w ra­mach „Grand Prix Star­gar­du — Czte­ry Pory Roku”. Na cykl skła­da­ją się 4 bie­gi w roku. Ten na­zwa­no „Bieg lata”. Moż­na by­ło bie­gać i cho­dzić z kij­ka­mi. W za­wo­dach uczest­ni­czył LUKS „Piąt­ka” Star­gard, czy­li ucznio­wie i na­uczy­cie­le z Ze­spo­łu Szkół nr 5 im. Ta­de­usza Tań­skie­go.

Za­rów­no w nor­dic wal­king jak i w bie­gu miej­sca „na pu­dle” wy­wal­czy­ły pa­nie. Jak rów­ny z rów­nym ma­sze­ro­wa­ły uczen­ni­ce z na­uczy­cie­la­mi. Bie­ga­cze za­wsze ma­ją trud­niej­sze za­da­nie, bo staw­ka za­wod­ni­ków jest kil­ka­krot­nie więk­sza niż w mar­szu, ale i tu jest nie­sa­mo­wi­ta fraj­da ze star­tu.

W tym roku szcze­gól­na, bo uczest­ni­cy bie­gów przy­łą­czy­li się do szla­chet­nej ak­cji ja­ką jest po­moc kil­ku­mie­sięcz­nej Idzie, któ­rą cze­ka kosz­tow­na ope­ra­cja ma­ją­ca za­pew­nić dziew­czyn­ce na pew­no cho­dze­nie, a mo­że i bie­ga­nie.

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie, Jo­an­na Su­le­ja)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam