Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Turniej Piłkarskie z okazji Święta Niepodległości w Lini

Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Urząd Gmi­ny w Li­nii oraz Ze­spół Szkół w Li­nii zor­ga­ni­zo­wa­ły 9 li­sto­pa­da ha­lo­wy tur­niej pił­kar­ski z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Za­wo­dy roz­gry­wa­no w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: 1999/2000 i 1998 i star­si.

Do tur­nie­ju rocz­ni­ka 1999/2000 zgło­si­ło się 6 dru­żyn. Bez­kon­ku­ren­cyj­na oka­za­ła się dru­ży­na Or­lik Sie­ra­ko­wi­ce. Pod­opiecz­ni tre­ne­ra Ma­ria­na Wnuk — Li­piń­skie­go wy­gra­li wszyst­kie swo­je spo­tka­nia.

Ko­lej­ne miej­sca za­ję­li: FC City Li­nia, FC Bar­ca Li­nia, SKS Strzepcz, FC Le­chia Li­nia i BVB Li­nia.

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał Da­wid El­l­wart z FC City Li­nia.

Po­tem przy­szła pora na star­szy rocz­nik. W tur­nie­ju wzię­ło udział 7 dru­żyn. W gru­pie A zna­la­zły się ze­spo­ły: Czar­ni Za­krze­wo, Old­bo­je Li­nia oraz GKS II Li­nia. W gru­pie B za­gra­li: Kom­plet — Dach Sia­no­wo, GKS I Li­nia, FC Li­nia oraz Dą­brów­ka. Z gru­py A do dal­szej fazy roz­gry­wek awan­so­wa­li: GKS II Li­nia oraz Czar­ni Za­krze­wo, z gru­py B: GKS I Li­nia oraz Kom­plet — Dach Sia­no­wo.

W me­czu o 3 miej­sce Kom­plet — Dach miał zmie­rzyć się z Czar­ny­mi, ale naj­wy­raź­niej za­wod­ni­kom z Sia­no­wa bar­dzo się spie­szy­ło, bo nie do­trwa­li do tego me­czu, tym sa­mym Czar­ni Za­krze­wo za­ję­li 3 miej­sce.

W fi­na­le spo­tka­ły się dru­ży­ny GKS I Li­nia i GKS II Li­nia. Mecz był bar­dzo wy­rów­na­ny, w re­gu­la­mi­no­wym cza­sie gry padł re­mis 1:1. Do wy­ło­nie­nia zwy­cięz­cy po­trze­bo­wa­li­śmy rzu­tów kar­nych, te le­piej wy­ko­ny­wa­li za­wod­ni­cy GKS I Li­nia i to oni wy­gra­li tur­niej.

Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał Łu­kasz Po­le­jow­ski, a naj­lep­szym bram­ka­rzem Ma­riusz Woj­cie­chow­ski. Spo­tka­nia sę­dzio­wa­li: Mi­łosz Brze­ski, Ra­fał Bronk.

Na­gro­dy naj­lep­szym za­wod­ni­kom wrę­cza­li: Wójt Gmi­ny Li­nia Łu­kasz Ja­błoń­ski, dy­rek­tor GDK w Li­nii Jan Tro­fi­mo­wicz, pre­zes GS LZS w Li­nii Mi­łosz Brze­ski, oraz Ra­fał Bronk.

(na­de­słał Jan Tro­fi­mo­wicz, woj. po­mor­skie)

XIV Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego

Zwy­cięz­ca­mi XIV Spar­ta­kia­dy Władz Sa­mo­rzą­do­wych Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go, któ­rą or­ga­ni­zu­je Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, zo­sta­li sa­mo­rzą­dow­cy z Bia­łej Raw­skiej, któ­rzy ode­bra­li po dwóch la­tach pu­char prze­chod­ni sa­mo­rzą­dow­com z Po­wia­tu Ra­domsz­czań­skie­go. Spar­ta­kia­da trwa­ła przez ca­ły rok, a skła­da­ły się na nią tur­nie­je: krę­glar­ski, pił­ki siat­ko­wej, strze­lec­twa, te­ni­sa sto­ło­we­go, kon­ku­ren­cji lek­ko­atle­tycz­nych i re­kre­acyj­nych, mini gol­fa oraz ha­lo­wej pił­ki noż­nej.

25 paź­dzier­ni­ka w Strzel­cach Ma­łych od­by­ła się ostat­nia kon­ku­ren­cja spar­ta­kia­dy — tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej i jej pod­su­mo­wa­nie. W tur­nie­ju udział wzię­ły 4 dru­ży­ny — wy­grał po­wiat piotr­kow­ski. Po­przed­nie tur­nie­je wy­gry­wa­li: krę­gle — po­wiat to­ma­szow­ski, te­nis sto­ło­wy — po­wiat raw­ski, strze­lec­two — po­wiat piotr­kow­ski, kon­ku­ren­cje lek­ko­atle­tycz­ne i re­kre­acyj­ne oraz mini golf — po­wiat ra­domsz­czań­ski, pił­ka siat­ko­wa — po­wiat raw­ski.

W spar­ta­kia­dzie udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le 8 po­wia­tów i Sej­mi­ku Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go. Dru­gie miej­sce za­jął po­wiat piotr­kow­ski a trze­cie ra­domsz­czań­ski. Zwy­cięz­cy wy­prze­dzi­li Piotr­ków za­le­d­wie 1 punk­tem. Pro­wa­dzo­no też kla­sy­fi­ka­cję naj­lep­szych za­wod­ni­ków w kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych — tu naj­lep­szy oka­zał się Grze­gorz Wierz­bic­ki z pow. ra­domsz­czań­skie­go, kie­row­nik re­fe­ra­tu ds. po­zy­ski­wa­nia fun­du­szy ze­wnętrz­nych i za­mó­wień pu­blicz­nych, dru­gie miej­sce za­jął Krzysz­tof Ku­ba­sie­wicz, a trze­cie An­to­ni Tom­czyk — obaj z Gmi­ny Ko­lusz­ki, człon­ko­wie Rady Miej­skiej. Punk­to­wa­ło 67 za­wod­ni­ków, w tym 11 pań, a naj­lep­sza z nich Agniesz­ka Ci­choń (rad­na Gmi­ny Ma­sło­wi­ce) z pow. ra­domsz­czań­skie­go za­ję­ła 9 miej­sce.

(woj. łódz­kie)

VII Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego w Lipinkach

Te­go­rocz­ny VII Bieg Ulicz­ny im. Ka­zi­mie­rza Świe­rzow­skie­go od­był się 19 paź­dzier­ni­ka 2013 roku. Ko­lej­ny raz uczczo­no pa­mięć wy­bit­ne­go spor­tow­ca, na­uczy­cie­la, tre­ne­ra, wy­cho­waw­cy oraz ini­cja­to­ra spor­tu w Li­pin­kach. W ubie­głym roku star­to­wa­ło 176 za­wod­ni­ków. W tym roku w bie­gu głów­nym, roz­gry­wa­nym na 5-ki­lo­me­tro­wej pę­tli — jed­no kół­ko dla ko­biet i dwa dla męż­czyzn, wy­star­to­wa­ły 273 oso­by z ca­łe­go kra­ju i za­gra­ni­cy, czy­li o bli­sko 100 wię­cej niż w roku ubie­głym. Naj­wię­cej emo­cji ki­bi­com i or­ga­ni­za­to­rom do­star­czy­ły pa­nie. Pro­wa­dzą­ca ze spo­rą prze­wa­gą Ka­ta­rzy­na Al­brycht tuż przed me­tą po­my­li­ła tra­sę bie­gu i roz­po­czę­ła dru­gie okrą­że­nie. Gdy zda­ła so­bie spra­wę z błę­du, by­ło już za póź­no by od­zy­skać pro­wa­dze­nie. Z po­mył­ki ry­wal­ki sko­rzy­sta­ła re­pre­zen­tant­ka go­spo­da­rzy z ULK­S-u Li­pin­ki Anna Woj­na. Bieg pa­nów wy­grał Szy­mon Kul­ka z tego sa­me­go klu­bu, któ­ry dru­gie­go na me­cie Hu­ber­ta Wier­da­ka po­ko­nał o po­nad mi­nu­tę. Bieg w ka­te­go­rii ju­nio­rów wy­grał Ma­te­usz Bor­kow­ski. A w ka­te­go­rii… mał­żeństw (star­to­wa­ło 11 par) naj­lep­si oka­za­li się pań­stwo Jo­an­na i Ro­man Kaj­to­cho­wie z Li­pi­nek.

Swo­je bie­gi — na dy­stan­sach od 300 do 2000 m — mia­ły też dzie­ci. W za­byt­ko­wym par­ku w Li­pin­kach po­bie­gło łącz­nie 88 ma­lu­chów, star­sza­ków, uczniów i gim­na­zja­li­stów.

VII Bieg Ulicz­ny im. Ka­zi­mie­rza Świe­rzow­skie­go tra­dy­cyj­nie już or­ga­ni­zu­je ULKS Li­pin­ki. A wspie­ra­ją go: Urząd Gmi­ny Li­pin­ki, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Gor­li­cach, Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Li­pin­kach, Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS w Kra­ko­wie oraz OSP w Gmi­nie Li­pin­ki.

Jako na­uczy­ciel wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go cie­szę się bar­dzo z wy­so­kiej fre­kwen­cji im­pre­zy, jako ki­bic i tre­ner z cie­ka­wej ry­wa­li­za­cji, a jako or­ga­ni­za­tor z oka­za­łe­go i spraw­ne­go prze­bie­gu za­wo­dów — stwier­dził po im­pre­zie To­masz Świe­rzow­ski, brat Ka­zi­mie­rza Świe­rzow­skie­go i za­pro­sił wszyst­kich na ko­lej­ny bieg w 2014 roku.

(woj. ma­ło­pol­skie, fot. Na­ta­lia Pod­sa­dow­ska)

V Indywidualne Mistrzostwa Gminy Bierzwnik w Tenisie Stołowym im. Bogdana Wydmucha

Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Bierzw­ni­ku oraz MULKS „Orzeł” Bierzw­nik byli or­ga­ni­za­to­ra­mi V In­dy­wi­du­al­nych Mi­strzo­stwa Gmi­ny Bierzw­nik w Te­ni­sie Sto­ło­wym im. Bog­da­na Wy­dmu­cha, ro­ze­gra­nych 12 paź­dzier­ni­ka br. w hali spor­to­wej w Bierzw­ni­ku. Ty­tu­ły sprzed roku obro­ni­li: w kat. se­nio­rzy do 40 lat Prze­my­sław An­drze­jew­ski re­pre­zen­tu­ją­cy ATS Star­gard Szcze­ciń­ski oraz Hu­bert Waj­da wśród ża­ków z Pław­na.

W za­wo­dach uczest­ni­czy­ło bli­sko 120 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych: Star­gard Szcze­ciń­ski, Bar­li­nek, Prze­le­wi­ce, Smol­ni­cę, Do­li­ce, Do­bie­gniew, Choszcz­no, Czło­pę, Peł­czy­ce, Bę­dar­go­wo, Ko­ry­to­wo, Zie­le­nie­wo, Pław­no i Bierzw­nik. Wy­ni­ki w kat. szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych za­li­cza­ne by­ły do I run­dy mi­strzostw po­wia­tu chosz­czeń­skie­go se­zo­nu 2013/2014. Naj­lep­si w po­szcze­gól­nych kat. otrzy­ma­li pa­miąt­ko­we me­da­le, dy­plo­my, pu­cha­ry i na­gro­dy rze­czo­we. Fi­nan­so­we­go wspar­cia udzie­li­ło Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Choszcz­nie oraz Ja­re­XY — Kawy i Sło­dy­cze.

W po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach zwy­cię­ży­li: skrza­ty — Ame­lia Ko­wal­czyk i Da­wid Gry­ga­ła — SP Peł­czy­ce, ża­cy — Ani­ta Szy­ma­now­ska SP Ko­ry­to­wo i Hu­bert Waj­da SP Zie­le­nie­wo, mło­dzi­cy — Wik­to­ria Ma­jew­ska SP Peł­czy­ce, ka­de­ci — Mi­chał Iwa­nyk GP Choszcz­no, ko­bie­ty open — Na­ta­lia Ma­cia­szek Tech­nik Smol­ni­ca, męż­czyź­ni do 40 lat — Prze­my­sław An­drze­jew­ski ATS Star­gard Szcze­ciń­ski, męż­czyź­ni po­wy­żej lat 40 — Ro­man Sa­lo­mon ATS Star­gard Szcze­ciń­ski, męż­czyź­ni open Da­wid Waj­da — LUKS Ara­be­ska Pław­no.

W punk­ta­cji szkół pod­sta­wo­wych naj­lep­si to: SP Peł­czy­ce, SP Ko­ry­to­wo i SP Zie­le­nie­wo, w wśród gim­na­zjów — GP Peł­czy­ce. GP Bierzw­nik i ATS Star­gard.

(na­de­słał Wło­dzi­mierz Waj­da, woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej w Mochach

12 paź­dzier­ni­ka br. w Ze­spo­le Szkół w Mo­chach od­by­ła się Olim­pia­da Wie­dzy Tu­ry­stycz­no — Kra­jo­znaw­czej Miesz­kań­ców Wsi Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. W su­mie w zma­ga­niach wzię­ły udział re­pre­zen­ta­cje po­wia­tów: Śro­dy Wiel­ko­pol­skiej, Sza­mo­tuł, Ostro­wa Wiel­ko­pol­skie­go, Pi­ły, Cho­dzie­ży, Ko­ni­na i Wolsz­ty­na.

Jak zwy­kle uczest­ni­ków przy­wi­tał szef Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Krzysz­tof Pia­sek, któ­ry po­pro­sił o uczcze­nie mi­nu­tą ci­szy zmar­łych w bie­żą­cym roku dzia­ła­czy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS Hie­ro­ni­ma Ma­zur­kie­wi­cza, To­ma­sza Ko­eb­scha i Bog­da­na Ra­taj­cza­ka.

Po czyn­no­ściach or­ga­ni­za­cyj­nych, któ­re zo­sta­ły omó­wio­ne przez sę­dzie­go głów­ne­go, An­drze­ja Gal­la, przy­stą­pio­no do ry­wa­li­za­cji. Tra­dy­cyj­nie naj­pierw wszy­scy zmie­rzy­li się z te­stem wie­dzy tu­ry­stycz­no­-kra­jo­znaw­czej, a po nim część uda­ła się na start ro­we­ro­we­go toru prze­szkód, a część na bieg na orien­ta­cję, któ­ry tym ra­zem od­by­wał się, ku za­sko­cze­niu wszyst­kich, w szkol­nym bu­dyn­ku i wo­kół nie­go.

Po kil­ku­go­dzin­nej ry­wa­li­za­cji w kla­sy­fi­ka­cji in­dy­wi­du­al­nej pierw­sze miej­sce zdo­był Łu­kasz Bo­lew­ski z Śro­dy Wiel­ko­pol­skiej zdo­by­wa­jąc w su­mie 170 punk­tów. W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji po­wia­tów pierw­sze miej­sce zdo­by­ła Śro­da Wlkp. z 491 punk­ta­mi, dru­gie Sza­mo­tu­ły — 440 punk­tów, a trze­cie Wolsz­tyn — 434 punk­tów. Zwy­cięz­cy re­pre­zen­to­wać bę­dą Wiel­ko­pol­skę na fi­na­le kra­jo­wym w Za­ko­pa­nem.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Imprezy sportowe w gminie Linia — halowa piłka nożna, strzelectwo, warcaby stupolowe

W hali spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół w Lini od­by­ły się 22 paź­dzier­ni­ka Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Wej­he­row­skie­go w Ha­lo­wej Pił­ce Noż­nej Szkół Wiej­skich. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli Gmin­ny Dom Kul­tu­ry wraz z Urzę­dem Gmi­ny Li­nia, Ze­spo­łem Szkół w Lini oraz Gmin­nym Sto­wa­rzy­sze­niem Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Lini. Or­ga­ni­za­to­rem ze stro­ny Szkol­ne­go Związ­ku Spor­to­we­go był Po­wia­to­wy Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wo­-Wy­cho­waw­czych z Wej­he­ro­wa, któ­ry re­pre­zen­to­wał in­struk­tor Bar­tło­miej Woź­niak.

Za­wo­dy otwo­rzył i re­gu­la­min przed­sta­wił dy­rek­tor GDK Jan Tro­fimo­wicz. Sę­dzią głów­nym za­wo­dów był Ja­nusz Leyk z Po­mor­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej w Gdań­sku. Sę­dzia­mi tech­nicz­ny­mi byli człon­ko­wie GS LZS: Mi­łosz Brze­ski oraz Do­mi­nik Mach. Dru­ży­ny gra­ły sys­te­mem każ­dy z każ­dym 2x7mi­nut.

Po ro­ze­gra­niu 15 me­czy wy­gry­wa­jąc wszyst­kie me­cze naj­lep­sza oka­za­ła się dru­ży­na z Sa­mo­rzą­do­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Kę­bło­wie — gmi­na Lu­zi­no. Ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły: Sa­mo­rzą­do­wa szko­ła Pod­sta­wo­wa w Kost­ko­wie — gmi­na Gnie­wi­no, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Łę­czy­cach, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Bol­sze­wie — gmi­na Wej­he­ro­wo, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Cho­cze­wie oraz go­ścin­na Szko­ła Po­de­sto­wa w Lini. Tro­fea i dy­plo­my ufun­do­wa­ne przez Urząd Gmi­ny w Lini dla wszyst­kich dru­żyn wrę­czy­ły: se­kre­tarz Gmi­ny Li­nia a za­ra­zem rad­na Po­wia­tu Wej­he­row­skie­go — Mi­ro­sła­wa Ku­ber­na oraz Dy­rek­tor Ze­spo­łu Szkół w Lini Vio­let­ta Mysz­k-Za­wadz­ka. Or­ga­ni­za­to­rzy dla naj­lep­szych trzech ze­spo­łów przy­go­to­wa­li kom­ple­ty me­da­li. Na­gro­dy spe­cjal­ne otrzy­ma­li po­nad­to: naj­wszech­stron­niej­szy za­wod­nik Ad­rian Petk z Kę­bło­wa, naj­lep­szy bram­karz Ja­kub La­bu­da z Kost­ko­wa oraz król strzel­ców — zdo­byw­ca 8 bra­mek Ja­kub Kunz z Bol­sze­wa.

Opie­kę me­dycz­ną za­pew­ni­ła jed­nost­ka OSP w Lini. Ze­spół Szkół w Lini przy­go­to­wał tak­że cie­pły po­si­łek dla wszyst­kich ze­spo­łów oraz opie­ku­nów. Zwy­cię­ski ze­spół z Kę­bło­wa nie­ba­wem re­pre­zen­to­wać bę­dzie po­wiat wej­he­row­ski na za­wo­dach pół­fina­łu wo­je­wódz­kie­go, w któ­rym zmie­rzy się z mi­strza­mi z po­wia­tów puc­kie­go, lę­bor­skie­go oraz kar­tu­skie­go.

 

x x x

 

W Gmin­nym Domu Kul­tu­ry w Lini 20 paź­dzier­ni­ka od­by­ły się po raz siód­my do­rocz­ne Mi­strzo­stwa Gmi­ny w Strze­lec­twie. Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Urząd Gmi­ny w Lini, jed­nost­ka Ochot­ni­czej Stra­ży Po­żar­nej z Lini oraz Krzysz­tof Pro­kop — z Cen­trum Wy­szko­le­nia Strze­lec­kie­go w Słup­sku — sę­dzia głów­ny za­wo­dów, któ­ry do­star­czył broń, amu­ni­cję oraz tar­cze strze­lec­kie.

Za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w trój­bo­ju, w skład któ­re­go we­szły: strze­la­nie z pi­sto­le­tu w po­zy­cji sto­ją­cej, strze­la­nie z ka­ra­bin­ku pneu­ma­tycz­ne­go w po­zy­cji sto­ją­cej oraz rzut lot­ką. Suma punk­tów trój­bo­ju de­cy­do­wa­ła o koń­co­wej kla­sy­fika­cji koń­co­wej. Nad spraw­nym prze­bie­giem za­wo­dów oprócz sę­dzie­go głów­ne­go Krzysz­to­fa Pro­ko­pa czu­wa­li miej­sco­wi sę­dzio­wie z li­cen­cją, dru­ho­wie OSP Li­nia, Fran­ci­szek Miotk oraz Ka­zi­mierz Ku­ber­na oraz or­ga­ni­za­tor Jan Tro­fimo­wicz. Biu­rem za­wo­dów do­wo­dzi­ła Jo­an­na No­ga­jew­ska z Ze­spo­łu Szkół w Strzep­czu.

W kla­sy­fika­cji koń­co­wej w ka­te­go­rii ka­de­tek (rocz­nik 1998-200) zwy­cię­ży­ła Ka­ta­rzy­na Tec­laf z Le­wi­na, ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły: Ka­ta­rzy­na Wos ze Sma­ży­na oraz Mal­wi­na Flor­czyk z Osie­ka. W tej sa­mej ka­te­go­rii chłop­ców zwy­cię­żył Mi­ko­aj Bo­ika z Lini, a ko­lej­ne miej­sca me­da­lo­we za­ję­li Ro­bert Karsz­ny z Tu­cze­wa oraz Ar­ka­diusz Grzen­ko­wicz z Lini. W ka­te­go­rii ju­nio­rek rocz­nik 1994-1997 zwy­cię­ży­ła Ka­ta­rzy­na Lidz­bar­ska przed Ju­sty­ną Gar­ską (o­bie z Lini). W ka­te­go­rii ju­nio­rów zwy­cię­żył Piotr Hil­la, a ko­lej­ne miej­sca za­ję­li: Da­niel We­del­stedt i Ra­do­sław Kliń­ski — wszy­scy z Lini. W ka­te­go­rii se­nio­rek rocz­nik 1964-1993 naj­lep­szą oka­za­ła się Be­ata La­bu­da z Ko­by­la­sza­-Po­tę­go­wo, ko­lej­ne miej­sca na po­dium za­ję­ły Ka­ro­li­na No­wic­ka z Le­wi­na oraz Sa­bi­na Darz­nik z Mi­ło­sze­wa. W naj­sil­niej ob­sa­dzo­nej ka­te­go­rii se­nio­rów zwy­cię­żył Mar­cin Ku­li­kow­ski przed Ja­ro­sła­wem Chmie­lew­skim (o­baj z Lini) oraz Ire­ne­uszem Stenc­lem z Tłu­cze­wa. W ka­te­go­rii old­boj rocz­nik 1963 i star­si naj­lep­szym oka­zał się Jan Mach przed Ka­zi­mie­rzem Gaf­ke — obaj z Lini.

De­ko­ra­cji za­wod­ni­ków, wrę­cze­nia me­da­li, dy­plo­mów oraz pu­cha­rów dla naj­lep­szych do­ko­na­li or­ga­ni­za­to­rzy i sę­dzio­wie za­wo­dów. W kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej zwy­cię­ży­ło So­łec­two Li­nia. Ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły Le­wi­no, Sma­ży­no, Po­bło­cie, Mi­ło­sze­wo, Tłu­cze­wo, Le­win­ko, Ko­by­la­sz-Po­tę­go­wo, Osiek i Nie­po­czo­ło­wi­ce. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło łącz­nie po­nad 70 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 10 wsi so­łec­kich.

Punk­ty w kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej za­li­cza­ne są do ca­ło­rocz­nej ry­wa­li­za­cji spor­to­wej Współ­za­wod­nic­twa So­łectw o Pu­char Gmi­ny Li­nia.

 

x x x

 

W Gmin­nym Domu Kul­tu­ry w Lini od­by­ły się 19 paź­dzier­ni­ka VII Mi­strzo­stwa Gmi­ny w war­ca­bach stu­po­lo­wych. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów był miej­sco­wy GDK oraz Urząd Gmi­ny i Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS w Lini. Do sto­łów za­sia­dło po­nad 30 war­ca­bi­stów re­pre­zen­tu­ją­cych 8 wsi so­łec­kich. Za­wo­dy pro­wa­dził i sę­dzio­wał Jan Tro­fimo­wicz, dy­rek­tor GDK.

W po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach naj­lep­si oka­zy­wa­li się: mło­dzicz­ki rocz­nik 2001 i młod­sze Kin­ga Tłu­ścik z Tłu­cze­wa, a ko­lej­ne miej­sca na po­dium za­ję­ły Klau­dia Ka­czyń­ska i Ad­ria­na Block (o­bie z Lini); w ka­te­go­rii mło­dzi­ków 2001 i młod­si zwy­cię­żył Bła­żej Wał­dow­ski z Lini, ko­lej­ne miej­sca za­ję­li: Ja­kub Grzen­ko­wicz z Lini oraz Miesz­ko Ol­szew­ski z Za­krze­wa. W ka­te­go­rii ka­de­tek rocz­nik 1998-2000 zwy­cię­ży­ła Na­ta­lia Dosz ze Sma­ży­na, II miej­sce dla Be­aty Darz­nik z Po­bło­cia a III dla Syl­wii Wos ze Sma­ży­na. W ka­te­go­rii ka­de­tów (1998-200) po raz ko­lej­ny zwy­cię­żył Szy­mon For­me­la a ko­lej­ne miej­sca me­da­lo­we za­ję­li Ka­mil Skrzyp­kow­ski ze Strzep­cza i Kry­stian Woź­ny z Le­wi­na. W ka­te­go­rii ju­nio­rów prym po­twier­dził Prze­my­sław La­bu­da z Kę­trzy­na. Ko­lej­ne miej­sca na po­dium za­ję­li Da­niel We­del­stedt oraz Mar­cin Choszcz (o­baj z Lini). W ka­te­go­rii se­nio­rów ry­wa­li­za­cja by­ła bar­dzo za­cię­ta i pa­dło kil­ka za­ska­ku­ją­cych wy­ni­ków. W koń­co­wej kla­sy­fika­cji zwy­cię­żył Jan Bronk z Kę­trzy­na, a ko­lej­ne miej­sca za­ję­li Jan Tro­fimo­wicz z Po­bło­cia i Ma­rek Pip­ka z Lini.

W koń­co­wej kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej zwy­cię­ży­ło So­łec­two Li­nia a ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły: Sma­ży­no, Kę­trzy­no, Po­bło­cie, Tłu­cze­wo, Strzepcz, Za­krze­wo i Le­wi­no.

(woj. po­mor­skie)

Wojewódzka Olimpiada Krajoznawczo-Turystyczna LZS

Sek­cja tu­ry­stycz­na LUKS „Piąt­ka” po raz ko­lej­ny by­ła go­spo­da­rzem i współ­or­ga­ni­za­to­rem Wo­je­wódz­kiej Olim­pia­dy Kra­jo­znaw­czo­-Tu­ry­stycz­nej LZS. Za­pro­sze­nie na olim­pia­dę przy­ję­ły star­gardz­kie szko­ły śred­nie I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr5 i gim­na­zja nr 1 i nr 2. Spo­za po­wia­tu star­gardz­kie­go uczest­ni­czy­li ucznio­wie ZS RCKU nr 2 Py­rzy­ce, Cen­trum Edu­ka­cji Ogrod­ni­czej Szcze­cin Zdro­je, ZS nr 1 Bia­ło­gard, Gim­na­zjum nr 1 Bia­ło­gard i Gim­na­zjum Po­mia­no­wo.

Uczest­ni­cy olim­pia­dy zmie­rzy­li się z py­ta­nia­mi o sze­ro­kim za­kre­sie te­ma­tycz­nym: Unia Eu­ro­pej­ska, Li­twa, to­po­gra­fia, pierw­sza po­moc, wa­lo­ry kra­jo­znaw­cze Pol­ski ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem re­gio­nu Tatr po­nie­waż finał cen­tral­ny olim­pia­dy od­by­wa się w Za­ko­pa­nem.

Po te­stach ucznio­wie wraz z opie­ku­na­mi sko­rzy­sta­li z po­czę­stun­ku przy­go­to­wa­ne­go i ser­wo­wa­ne­go przez uczen­ni­ce Tech­ni­kum Tech­no­lo­gii Ży­wie­nia pod opie­ką pani Re­na­ty Kęp­skiej oraz obej­rze­li film pro­mu­ją­cy edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną.

W kla­sy­fika­cji szkół śred­nich zwy­cię­żył Mak­sy­mi­lian Cho­jan­kow­ski z II LO ze Star­gar­du, a wśród gim­na­zja­li­stów Alek­san­dra Grze­lak z gim­na­zjum Bia­ło­gard. Dru­ży­no­wo wśród szkół śred­nich wy­gra­ła eki­pa II LO, miej­sce dru­gie ZS 5 i trze­cie mło­dzież z Py­rzyc. Wśród gim­na­zjów Bia­ło­gard, po­ko­nał nie­wiel­ką ilo­ścią punk­tów eki­py ze Star­gar­du — gim­na­zja nr 1 i nr 2.

Na­gro­dy lau­re­atom olim­pia­dy wrę­cza­li: Ma­ria Tu­ma­no­wicz — se­kre­tarz ZZ LZS, Je­rzy Her­net — dy­rek­tor Wy­dzia­łu Oświa­ty i Spor­tu Po­wia­tu Star­gard oraz Zbi­gniew Jur­kie­wicz dy­rek­tor ZS nr 5.

Upo­min­ki zo­sta­ły ufun­do­wa­ne przez ZZ LZS Szcze­cin i LUKS „Piat­ka” ZS nr 5, a ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne Po­wia­tu Star­gardz­kie­go dla dru­żyn prze­ka­zał Wy­dział Pro­mo­cji Po­wia­tu Star­gard Szcze­ciń­ski.

Z tu­ry­stycz­nym po­zdro­wie­niem Jo­an­na Su­le­ja

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS

Tra­dy­cyj­nie już w Smo­laj­nach na te­re­nach par­ku Ze­spo­łu Szkół Rol­ni­czych w Smo­laj­nach 23 paź­dzier­ni­ka od­by­ły się Szta­fe­to­we Bie­gi Prze­ła­jo­we o Mi­strzo­stwo War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Do ry­wa­li­za­cjo zgło­si­ło się 45 ze­spo­łów z 40 szkół (gim­na­zja i szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne). Ge­ne­ral­ny suk­ces od­nie­śli ucznio­wie z Pa­słę­ka, któ­rzy wy­gra­li wszyst­kie czte­ry kon­ku­ren­cje, a wśród chłop­ców szkół po­nad­gim­na­zjal­nych za­ję­li ca­łe po­dium. Ko­mi­sję sę­dziow­ską sta­no­wi­li na­uczy­cie­le ZSR w Smo­laj­nach: Agniesz­ka Węc­ko­wicz, Syl­wia Zna­mie­row­ska i Wie­sław Pu­pek. Zwy­cię­skie ze­spo­ły zo­sta­ły na­gro­dzo­ne dy­plo­ma­mi, me­da­la­mi i pu­cha­ra­mi wrę­cza­ny­mi przez Jo­an­nę Ma­ziuk, dy­rek­to­ra ZSR w Smo­laj­nach, se­kre­ta­rza War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS Mar­ka Ja­czu­na i Wie­sła­wa Pu­pek — na­uczy­cie­la i tre­ne­ra dru­żyn ze Smo­lajn.

Wy­ni­ki: bieg 4x800 m dziew­cząt gim­na­zjal­nych1.Gim­na­zjum 1 w Pa­słę­ku /ze­spół I/, 2.Gim­na­zjum Do­brzy­ki, 3.Gim­na­zjum 1 Bi­skup­cu; bieg 4x1000 m chłop­ców gim­na­zjal­nych 1.Gim­na­zjum 1 w Pa­słę­ku, 2.Gim­na­zjum w Fran­cisz­ko­wie /ze­spół I/, 3.Gim­na­zjum w Za­mbro­wie; bieg 4x800 m dziew­cząt po­nad­gim­na­zjal­nych — 1. Ze­spół Szkół Eko­no­micz­nych i Tech­nicz­nych w Pa­słę­ku, 2. Ze­spół Szkół Rol­ni­czych w Ki­sie­li­cach, 3. Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Pa­słę­ku; bieg 4x1000 m chłop­ców po­nad­gim­na­zjal­nych — 1. Ze­spół Szkół w Pa­słę­ku, 2. Ze­spół Szkół Eko­no­micz­nych i Tech­nicz­nych w Pa­słę­ku /ze­spół I/, 3. Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Pa­słę­ku.

(fot. Wie­sław Pu­pek i Mi­ro­sław Ro­dzie­wicz)

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Mistrzostwa Śląskiego Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym

5 paź­dzier­ni­ka w Hu­ci­skach za­in­au­gu­ro­wa­li se­zon ko­la­rze prze­ła­jo­wi. Od­był się tu wy­ścig o Pu­char Ho­te­lu Orle Gniaz­do i Fir­my Vi­king Sport w Hu­ci­sku, bę­dą­cy jed­no­cze­śnie Mi­strzo­stwa­mi Ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Ślą­skie Zrze­sze­nie LZS i klub MLKS Błę­kit­ni Me­xl­ler Ko­zie­gło­wy. Pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej za­jął UKS Gim­na­zjum Two­ja­Me­ri­da Imie­lin. A w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach mi­strza­mi zo­sta­li: mło­dzik — Prze­my­sław Młot­kie­wicz UKS Gim­na­zjum Two­ja­Me­ri­da Imie­lin, ju­nior młod­szy — Da­wid Kloc — UKS Gim­na­zjum Two­ja­Me­ri­da Imie­lin, ju­nior — Grze­gorz Si­ko­ra — MLKS Błę­kit­ni Pau­la Trans Ko­zie­gło­wy, eli­ta — Bar­tosz Pi­lis MLKS Błę­kit­ni Me­xl­ler Ko­zie­gło­wy, mło­dzicz­ka — Ka­ro­li­na Honc, ju­nior­ki młod­sze — Klau­dia Orzeł, or­licz­ki — We­ro­ni­ka Ka­spe­rek — wszyst­kie UKS Gim­na­zjum Two­ja­Me­ri­da Imie­lin.

(woj. ślą­skie)

W województwie dolnośląskim sezon na biegi przełajowe

W ra­mach XIV Dol­no­ślą­skich Igrzy­ska LZS i Miesz­kań­ców Wsi, od­by­wa­ją­cych się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, któ­re trwa­ją przez ca­ły rok, roz­gry­wa­ne są wła­śnie bie­gi prze­ła­jo­we. War­to przy­po­mnieć, że w igrzy­sko­wej ry­wa­li­za­cji bie­rze udział po­nad 80 gmin i 24 po­wia­ty. Wo­je­wódz­two po­dzie­lo­no na 8 stref, a na pro­gram igrzysk skła­da­ją się tur­nie­je: w sza­chach, war­ca­bach stu­po­lo­wych, pił­ce noż­nej ha­lo­wej 13-15-lat­ków, te­ni­sie sto­ło­wym, lek­kiej atle­ty­ce i wspo­mnia­nych bie­gach prze­ła­jo­wych. Kil­ka za­wo­dów stre­fo­wych w tej kon­ku­ren­cji już się od­by­ło.

I tak 14 wrze­śnia w By­strzy­cy wal­czy­li o punk­ty za­wod­ni­cy z po­wia­tów oław­skie­go i wro­cław­skie­go. Ogó­łem w za­wo­dach udział wzię­ło 246 osób w tym 131 ko­biet i 115 męż­czyzn. Poza punk­ta­cją Igrzysk, prze­pro­wa­dzo­no bie­gi rocz­ni­ków 2010-2005, w któ­rych star­to­wa­ło 98 osób (45 chłop­ców i 53 dziew­cząt). Nie­ste­ty w By­strzy­cy przez 16 go­dzin la­ło. Punk­ta­cję gmi­na wy­gra­ła Oła­wa.

19 wrze­śnia w Nie­lu­bi zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Je­sien­ne Bie­gi Prze­ła­jo­we — eli­mi­na­cje stre­fy 3 z udzia­łem 245 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z po­wia­tów: Lu­bin, Po­lko­wi­ce, Gło­gów (to też ko­lej­ność zwy­cięz­ców). Wśród gmin wy­grał Lu­bin, przed Żu­ko­wi­ca­mi, Grę­bo­ci­ca­mi i Ga­wo­rzy­ca­mi.

20 wrze­śnia w Ra­ko­wi­cach Wiel­kich od­by­ły się Mi­strzo­stwa LZS Po­wia­tu Lwó­wek Ślą­ski w je­sien­nych bie­gach prze­ła­jo­wych. Ogó­łem w za­wo­dach star­to­wa­ło 288 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków, w tym ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych, dla któ­rych pro­wa­dzo­no od­dziel­ną punk­ta­cję — wy­gra­ła SP 3 Lwó­wek Ślą­ski. W ra­mach igrzysk star­to­wa­li re­pre­zen­tan­ci 5 gmin — wy­grał Lwó­wek Ślą­ski, przed Lu­bo­mie­rzem, Wle­niem, Mir­skiem i Gry­fo­wem Ślą­skim.

24 wrze­śnia na sta­dio­nie w Ol­szy­nie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Lu­boń­skie­go. Ogó­łem w za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 475 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Star­to­wa­ło 6 gmin z po­wia­tu Lu­boń i gmi­na Zgo­rze­lec. Wy­gra­ła gmi­na Lu­bań, przed mia­stem Lu­bań i gmi­ną Le­śna.

26 wrze­śnia w Je­żo­wie Su­dec­kim od­by­ły się Je­le­nio­gór­skie Bie­gi Prze­ła­jo­we LZS „Zło­ta Je­sień”. Wa­run­ki by­ły bar­dzo trud­ne, 8 stop­ni C, opa­dy desz­czu, umiar­ko­wa­ny wiatr. Ogó­łem w za­wo­dach uczest­ni­czy­ło 484 za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­ków.

4 paź­dzier­ni­ka na sta­dio­nie spor­to­wym w Czar­nym Bo­rze od­by­ły się Mi­strzo­stwa stre­fy VIII, czy­li po­wia­tów: Wał­brzych, Świd­ni­ca i Ka­mien­na Gó­ra (to też ko­lej­ność zwy­cięz­ców). Uczest­ni­czy­ło 130 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek.

(woj. dol­no­ślą­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam