Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

IX Mistrzostwa Gminy Linia w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Linia

Z okazji Świę­ta Nie­pod­le­głości, 11 lis­to­pa­da 2015 w liń­skiej hali spor­towej ro­ze­gra­no po raz dzie­wią­ty Mis­trzos­twa Gminy Linia w halowej piłce noż­nej. Za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li o pu­char Wój­ta Gmi­ny Li­nia Bo­gus­ła­wy Engel­brecht. W za­wo­dach wys­tar­to­wa­ło 5 drużyn, które ry­wa­li­zo­wa­ły sys­te­mem każ­dy z każdym w czasie 2×8 minut. Zwy­cię­ży­ła dru­ży­na gos­po­da­rzy GKS Linia. Ko­lej­ne miejsca za­ję­ły zes­po­ły: Ko­lo­ro­we Jed­no­roż­ce Linia, AD Dą­brów­ka, Sami Swoi Po­bło­cie oraz Gim­naz­jum Linia.

Grano twar­do, jed­nak z za­cho­wa­niem za­sad spor­to­wej ry­wa­li­za­cji. W uro­czys­tym za­koń­cze­niu i de­ko­ra­cji za­wod­ni­ków udział wzięła z-ca Wójta Gminy Linia, Astrida Kaczyńska. Wszyst­kie dru­żyny otrzy­mały dyp­lomy i piłki, a pierwsze trzy drużyny komplety medali i okazałe puchary. Indywidualne puchary otrzymali także: król strzelców — Patryk Ptasiński, najlepszy bramkarz Dariusz Maszota, najstarszy zawodnik — Stanisław Czaja oraz najlepszy zawodnik mistrzostw — Paweł Kotłowski.

Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy w Lini, Gminny Dom Kultury, Gminne Stowarzyszenie LZS oraz Zespół Szkół w Lini.

(woj. pomorskie)

„Tygrysy” w Borach Tucholskich

„Tygrysy” ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w No­wej Wsi w dniach 2 — 4 paź­dzier­ni­ka 2015 r. wzięły udział w XXII Ogól­no­pol­skim Pie­szym Zlo­cie Eko­lo­gicz­nym „Bory Tu­chol­skie 2015” w Su­chej gm. Lu­bie­wo nad Za­le­wem Ko­ro­now­skim. Ce­lem zlo­tu było poz­na­nie wa­lo­rów tu­rys­tycz­no-kra­jo­znaw­czych Bo­rów Tu­chol­skich, edu­ka­cja eko­lo­gicz­na uczest­ni­ków zlotu oraz popu­la­ry­za­cja pie­szej tu­rys­ty­ki kwa­li­fi­ko­wa­nej wśród miesz­kań­ców wsi. Or­ga­ni­za­to­rem zlo­tu było Ku­jaw­sko-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w To­ru­niu oraz Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie. W zlocie uczest­ni­czy­ło 21 drużyn z całego kraju.

W kon­kur­sie wie­dzy „Rzeki, lasy, je­zio­ra w Pol­sce” II miej­sce za­jęła Mag­da­lena Ko­wal, V miejsce Daniel Zimny. W kon­kur­sie „Runo leś­ne” I miej­sce za­jęła Julia Ko­wal­ska, II miej­sce Pat­ryc­ja Pa­włow­ska, III miejsce Da­niel Zim­ny, IV miejsce Klau­dia Ja­gu­siak. W kon­kur­sie wie­dzy „Obraz kra­jo­znaw­czo — tu­rys­tycz­ny Bo­rów Tu­chol­skich” V miejsce za­jęła Julia Ko­wal­ska, VIII Iza Woźniak. W za­da­niu tu­rys­tycz­nym — „Roz­poz­na­ję drze­wa, roś­liny i zwie­rzę­ta” V miejsce za­jęła Pat­ryc­ja Paw­łow­ska, VI miejsce Klaudia Ja­gu­siak. W kla­sy­fi­kacji Szkół Pod­sta­wowych i Gimnazjalnych drużyna Tygrysów zajęła III miejsce. W klasyfikacji powiatów — powiat piotrkowski I miejsce, w klasyfikacji województw — województwo łódzkie I miejsce.

(woj. łódzkie)

XX Memoriał im. Prof. Bernarda Kobielskiego w Żerkowie

30 września 2015 r. w Żer­ko­wie odbył się XX Me­mor­iał im. Prof. Ber­nar­da Ko­biel­skie­go, Mis­trzos­twa Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go w Lek­kiej At­le­ty­ce. W im­pre­zie wzię­li udział za­wod­ni­cy z 14 po­wia­tów z 70 szkół. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej po­wia­tów pierw­sze miej­sce za­jęły Sza­mo­tu­ły, dru­gie Środa Wlkp., trze­cie Ple­szew, na­to­miast w kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej szkół — pier­wsze miej­sce przy­pad­ło Gimn­az­jum nr. 3 w Sza­mo­tu­łach, dru­gie Gim­naz­jum Żer­ków, trze­cie Gim­naz­jum Słod­ków.

(woj. wielkopolskie)

VIII Memoriał im. Mariana Głuszka

23 września 2015 r. we Wrześni od­był się VIII Me­mor­iał im. Mar­ia­na Głusz­ka, Mis­trzos­twa Wiel­ko­pol­ski LZS Mło­dzie­ży Szkol­nej w LA. W im­pre­zie wzięło udział ok. 500 za­wod­ni­ków z 11 po­wia­tów. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej po­wia­tów pier­wsze miej­sce za­ję­ła Wrześ­nia, dru­gie Śro­da Wlkp., trze­cie Wąg­ro­wiec. W kla­sy­fi­ka­cji ge­n­eral­nej szkół pier­wsze miej­sce wy­wal­czy­ło ZSTiO Wrześ­nia, dru­gie ZS 1 Os­trze­szów, trze­cie LO Śro­da.

(woj. wielkopolskie)

65 lat LKS „Ciężkowianka”

W dniach 19 i 20 września 2015 roku od­by­ły się kul­mi­na­cyj­ne ob­cho­dy ju­bi­le­uszu 65-lecia LKS „Cię­żkow­ian­ka” Ja­worz­no. Na fes­ty­nie „Od aktyw­ności fi­zycz­nej do spor­tu i zdrowia” ba­wi­ło się ponad 800 osób. Pro­gram imp­rezy był niez­wyk­le bo­gaty.

19 września na cięż­ko­wic­kim sta­dio­nie od­był się mecz se­nio­rów LKS „Cię­żko­wian­ka” — MKS Alwer­nia. Dzień póź­niej na pił­kar­skiej mu­ra­wie po­ja­wili się naj­młodsi za­wod­nicy LKS z grup orlików i młodzików oraz ich rodzice i dziadkowie, aby rozegrać spotkania towarzyskie. Potem był XVII Memoriał Jana Ciołczyka — w tym turnieju piłki nożnej wzięły udział 4 drużyny Państwowej Straży Pożarnej, I Ciężkowicki Nordic Walking, II Ciężkowicki Bieg po zdrowie — rywalizowano na 150, 300, 400, 500, 800 i 1000 metrów. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne i różnego rodzaju pokazy.

Była też część oficjalna, w której uczestniczyli m.in.: senator RP Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, I zastępca wojewody śląskiego Mirosław Szemla, reprezentujący Śląski Związek Piłki Nożnej pułkownik Władysław DrożdżalKazimierz Nowak, prezes Śląskiego Zrzeszenia LZS Tomasz Czerwiecki. Wręczono też wiele odznaczeń i medali, m.in.: pośmiertnie Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie przyznał Złotą Honorową Odznakę Podokręgu Chrzanów zasłużonemu zawodnikowi i działaczowi „Ciężkowianki”, dyrektorowi MCKiS, zmarłemu w maju 2015 roku Mirosławowi Ciołczykowi, odznakę synowi zmarłego Łukaszowi wręczył prezes chrzanowskiego Podokręgu Józef Cichoń. Srebrnym Krzyżem Zasługi wicewojewoda śląski Mirosław Szemla udekorował Wandę Ciołczyk. Marszałek województwa śląskiego odznaczył złotymi odznakami „Zasłużony w rozwoju województwa śląskiego” Marka NiemczykaMariusza Pawelca, zaś srebrnymi Wandę CiołczykTadeusza Maślisza, prezes Śląskiego Zrzeszenia LZS Tomasz Czerwiecki odznaczył medalami „Zasłużony Działacz Zrzeszenia LZS” Pawła Bulgę, Krystiana Krzysiek, Zbigniewa Lorka, Marka NiemczykaStanisława Psiodę.

(woj. śląskie)

Wyścig kolarski „Kryterium uliczne” o puchar burmistrza Jabłonowo Pomorskie

19 września 2015 roku w Ja­bło­no­wie Po­mor­skim od­był się ogól­no­pol­ski wy­ścig ko­lar­ski „Kry­ter­ium ulicz­ne” o pu­char Bur­mis­trza Mias­ta i Gminy Ja­bło­no­wo Po­mor­skie. W im­pre­zie udział wzięło oko­ło sie­dem­dzie­się­ciu za­wod­ni­ków — dziew­czę­ta i chłop­cy w ka­te­gor­iach: mło­dzicz­ka, mło­dzik, żak.

Organizatorami wyścigu byli m.in.: ALKS „STAL” Gru­dziądz, Sta­ros­two Po­wia­to­we w Brod­nicy, Urząd Miasta i Gminy Ja­bło­no­wo Po­mor­skie, M-GOK w Ja­bło­no­wie Po­mor­skim, Ku­jaw­sko-Po­mor­ski Zwią­zek Ko­lar­ski w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu, Gazeta Nowości Brodnickie.

Puchary najlepszym zawodnikom, w imieniu burmistrza Przemysława Górskiego, wręczyła dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Justyna Prajs wraz z radnym Zbigniewem Mikuliczem.

W kategorii młodziczka I miejsce zajęła Marta Wesołowska — LZS ISKRA BGŻ Agro-Ciech Ciechocin, w kategorii młodzik I miejsce zajął Karol Andrychowski — UKS Szaniec Świecie n/Osą. W najmłodszej kategorii — żak I miejsce zajął Sebastian Arbszaitis — UKS Omega Gruta.

(woj. kujawsko-pomorskie)

Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS kadetów w zapasach w stylu klasycznym

12 września w Gnie­źnie, w hali spor­to­wej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2, od­by­ły się Mis­trzos­twa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS ka­de­tów w za­pa­sach w stylu kla­sycz­nym pod ho­no­ro­wym pat­ro­na­tem Pos­ła na Sejm RP, człon­ka za­rzą­du PKOl, Prze­wod­ni­czą­ce­go Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS Ta­de­usza To­aszews­kie­go oraz Ot­war­te Mis­trzos­twa Gnie­zna w za­pa­sach (dzieci) o Pu­char Pre­zy­den­ta Mias­ta To­mas­za Bu­da­sza. Gos­po­da­rzem imp­rezy był Klub Spor­to­wy Hu­sarz Gniez­no przy współ­pra­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Poz­na­niu, Urzę­du Mias­ta Gniez­na, Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego.

W zmaganiach uczestniczyło 84 zawodników z 8 klubów. W klasyfikacji klubowej zwyciężył Husarz Gniezno wyprzedzając drużyny z Sobieskiego Poznań i Tęczy Środa Wielkopolska.

Najlepszym zawodnikom turnieju wręczono pamiątkowe statuetki i upominki:

Puchar Kanclerza GWSHM Milenium Krzysztofa Gawreckiego dla najmłodszego zawodnika otrzymał Walkowiak Borys z UKS Kiekrz;

Puchar Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Fraiński Ernest z Pniewiaka Pniewy;

Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego Lecha Paulińskiego dla najlepszego zawodnika LZS otrzymał Waldemar Zamiar z Husarza Gniezno,

Puchar Prezesa KS Husarz Jolanty Jankowskiej-Łąckiej dla najlepszego zawodnika z Gniezna otrzymał Szymon Bereźnicki.

(woj. wielkopolskie)

60-lecie LZS Czarni Brzegi

5 września 2015 r. w Brzegach (gm. Krzyż Wlkp.) od­by­ło się 60-lecie LZS Czar­ni Brze­gi. Ob­cho­dy po­łą­czo­no z Fes­ty­nem Re­kre­acyj­no-Spor­to­wym „Czarni Brzegi — Reaktywacja”. Uczes­tni­ków im­pre­zy po­wi­ta­li: Krzysz­tof Pia­sek, z-ca prze­wod­ni­czą­cego Ra­dy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS, Ka­ro­li­na Ła­piuk, soł­tys wsi Brze­gi oraz Jó­zef Wro­na za­ło­ży­ciel drużyny „Czarni Brzegi”. Z okazji jubileuszu wręczone zostały honorowe odznaczenia zasłużonym członkom i sympatykom za długoletnią działalność na rzecz klubu. Po tej uroczystości rozpoczęła się impreza sportowa. Rywalizowano w 5 konkurencjach: bieg otwarty dla dorosłych na dystansie 5 km — I Mistrzostwa Brzegów, bieg dla dzieci do lat 15 na dystansie 50 i 100 m., podnoszenie ciężarka, strzelanie z broni pneumatycznej oraz mecz piłkarski Wieleń — Brzegi. Zorganizowane zostały również pokazy strażackie, zabawy animacyjne dla dzieci oraz zabawa taneczna.

(woj. wielkopolskie)

LKS Huragan Waksmund świętował 65-lecie

Zawod­nicy i dzia­ła­cze LKS Hu­ra­gan Waks­mund 15 sierp­nia 2015 roku świę­to­wa­li ju­bi­leusz 65-lecia klu­bu. Uro­czys­tości poś­wię­ce­nia no­we­go sztan­da­ru klu­bo­we­go po­łą­czo­ne by­ły z IV Fes­ty­nem Ro­dzin­nym. Spot­ka­nie roz­po­częła uroczysta msza święta w koś­cie­le pa­ra­fial­nym w Waks­mun­dzie. Po na­bo­żeń­stwie ob­cho­dy kon­tyn­uo­wa­no na sta­dio­nie spor­towym. Ty­tuł zas­łu­żo­ny dla LKS Hu­ra­gan Waks­mund otrzymał wójt gminy Nowy Targ — Jan Smarduch, Jan Ligęza sołtys wsi Waksmund, Bartłomiej Walczak, Stanisław SmarduchWiktor Smarduch.

Potem zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy — były konkursy, koncerty, loteria fantowa, mecz szkółki klubowej oraz piłkarski pojedynek Old Boys kontra hodowcy gołębi.

Ludowy Zespół Sportowy powstał w Waksmundzie w 1950 roku. Pierwszą dyscypliną było narciarstwo, w 1952 roku członkowie LZS Waksmund wzięli udział w zawodach wojewódzkich w narciarstwie biegowym i skokach narciarskich. Potem pojawiła się siatkówka i piłka nożna. Sekcja piłki nożnej oficjalnie powstała w 1960 roku. Drużynę zgłoszono w PZPN pod nazwą Huragan Waksmund do rozgrywek klasy C. Pierwszy mecz rozegrano w Ludźmierzu. Waksmundzianie przegrali z Wiatrem Ludźmierz 1:2.

W latach 60-tych zaczęła działać sekcja hokejowa. Powstaje wiejska liga hokejowa. W sezonie 1967/68 Huragan zdobył mistrzostwo tych rozgrywek. Jednak w latach 80 i 90 sekcja piłkarska staje się w Huraganie dyscypliną dominującą. Obecnie klub liczy ok. 120 zawodników w siedmiu grupach wiekowych, seniorzy biorą udział w rozgrywkach na poziomie ligi okręgowej.

(woj. małopolskie)

LKS Brzeźce świętował 60-lecie

Klub sportowy w Brzeźcach świętował 11 lipca 2015 roku 60-lecie. Jubileusz roz­po­czął się mszą św. w koś­cie­le Mat­ki Bo­ej Szkap­lerz­nej w Brzeź­cach. Nas­tęp­nie na czę­ści ofi­cjal­nej zgro­ma­dzi­li się byli i obecni dzia­ła­cze oraz za­wod­nicy — nas­tą­pi­ło wrę­cze­nie od­zna­czeń PZPN, Ślą­skie­go PZPN oraz Śląskiego Zrzeszenia LZS w Katowicach osobom zasłużonym dla klubu.

Grzegorz Nogły, członek zarządu powiatu na ręce prezesa LKS-u Brzeźce — Dominika Godźka wręczył Żubra Pszczyńskiego, wyraził także uznanie dla pracy zarządu, trenerów oraz gratulował zawodnikom. — LKS „Brzeźce” jest nierozerwalnie związany z naszym powiatem, wrósł w jego historię, znalazł trwałe miejsce w sercach kibiców — powiedział. Następnie rozegrane zostały mecze drużyn młodzieżowych LKS-u Brzeźce z drużynami Znicza Jankowice, a także mecz LKS Brzeźce — Oldboje Ruchu Chorzów.

Klub powstał w 1955 r. Jak czytamy na stronie internetowej LKS Brzeźce, w domu Franciszka Wuzika, trzej bracia: Stanisław, Stefan i Tadeusz Dziurosz powołali do życia LZS. Prawdopodobnie pierwszym prezesem był Stanisław Dziurosz.

Obecnie LKS Brzeźce to drużyna seniorów i trzy drużyny młodzieżowe (naborowa, żaki, orliki). Seniorzy grają w klasie B.

(woj. śląskie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam