Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

LKS Grodzisko świętuje 60-lecie istnienia

30 czerw­ca na bo­isko spor­to­wym w Gro­dzi­sku (w gmi­nie Za­tor) od­by­ła się 30. Spar­ta­kia­da Po­wia­to­wa LKS. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­li za­wod­ni­cy pię­ciu klu­bów: LKS Bie­la­ny, LKS Osiek, LKS Wło­sie­ni­ca, LKS Za­tor oraz LKS Gro­dzi­sko — w cha­rak­te­rze go­spo­da­rza im­pre­zy. Rzad­ko zda­rza się, by w dniu roz­gry­wa­nia ju­bi­le­uszo­wej im­pre­zy spor­to­wej, jej go­spo­darz świę­to­wał okrą­głą­ rocz­ni­cę swo­je­go ist­nie­nia… a tak by­ło w przy­pad­ku LKS Gro­dzi­sko.

Pod­czas spar­ta­kia­dy ro­ze­gra­no: bie­gi na 100m i 400 m, skok w dal oraz pchnie­cie ku­lą a tak­że dwie kon­ku­ren­cje ze­spo­ło­we: siat­ków­kę i prze­cią­ga­nie liny. Spar­ta­kia­dę wy­gra­ła dru­ży­na LKS Osie­ki, przed LKS Bie­la­ny i LKS Gro­dzi­ska­.

Ob­cho­dy ju­bi­le­uszo­we od­by­ły się dzień wcze­śniej. Za­czę­ły się od to­wa­rzy­skie­go spo­tka­nia pił­kar­skie­go dru­ży­ny LKS Gród z re­pre­zen­ta­cją gmi­ny Za­tor. Póź­niej wszy­scy zgro­ma­dze­ni — wśród nich za­pro­sze­ni go­ście, przed­sta­wi­cie­le za­tor­skich władz sa­mo­rzą­do­wych oraz dzia­ła­cze spor­to­wi z okrę­gu wa­do­wic­kie­go, oświę­cim­skie­go oraz z Ma­ło­pol­ski — wzię­li udział w spe­cjal­nie zwo­ła­nym ze­bra­niu człon­ków i sym­pa­ty­ków klu­bu. 60–let­nią hi­sto­rię klu­bu przy­po­mniał pre­zes LKS Gro­dzi­sko Fran­ci­szek Śmiech. Naj­słod­szym pre­zen­tem dla ju­bi­la­ta był tort prze­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na tę oka­zję przez miej­sco­we Ko­ło Go­spo­dyń Wiej­skich. Ży­czy­my stu la­t!

(woj. ma­ło­pol­skie)

Przedsmak Zamojskich Igrzysk

29 czerw­ca w Ła­bu­niach ro­ze­gra­no eli­mi­na­cje w grach ze­spo­ło­wych do XIV Po­wia­to­wych Igrzysk LZS Miesz­kań­ców Za­moj­skiej Wsi — Świę­to Spor­tu Po­wia­tu Za­moj­skie­go, któ­re od­bę­dą się 13–14 lip­ca wła­śnie w Ła­bu­niach. W tur­nie­ju wzię­ło udział po­nad 500 za­wod­ni­ków z 11 gmin. Ry­wa­li­za­cja od­by­wa­ła się na trzech bo­iskach siat­kar­skich i czte­rech pił­kar­skich. Do Igrzysk awan­so­wa­ły po 4 naj­lep­sze re­pre­zen­ta­cje ko­biet i męż­czyzn w pił­ce noż­nej i siat­ko­wej.

(woj. lu­bel­skie)

XIV Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS Weteranów w piłce nożnej 6-osobowej

29 czerw­ca w Li­nii po raz 14. od­by­ły się pił­kar­skie mi­strzo­stwa we­te­ra­nów w pił­ce noż­nej 6-o­so­bo­wej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Po­mor­skie ZLZS w Gdań­sku, Urząd Gmi­ny, Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS oraz jed­nost­ka OSP z Li­nii. Star­to­wa­ło 8 dru­żyn: ze Strzep­cza, Słup­ska, Wła­dy­sła­wo­wa i Sy­cho­wa, Przod­ko­wa, Puc­ka, Li­nii oraz Sta­ro­gar­du Gdań­skie­go.

Mi­strzem zo­sta­ła dru­ży­na ze Słup­ska, przed Wła­dy­sła­wo­wem i Sta­ro­gar­dem. Naj­lep­szym bram­ka­rzem uzna­no An­drze­ja Paw­li­ka, a kró­lem strzel­ców zo­stał Adam So­ko­łow­ski — obaj ze zwy­cię­skiej dru­ży­ny. Wy­róż­nio­no tak­że naj­star­sze­go za­wod­ni­ka, któ­rym oka­zał się 58–let­ni Jó­zef Rud­nic­ki­ z Słup­ska.

(woj. po­mor­skie)

XV Spartakiada Wsi w Żerkowie

23 czerw­ca w Żer­ko­wie od­by­ła się XV Let­nia Spar­ta­kia­da LZS Miesz­kań­ców Wsi Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go­. Po­prze­dzi­ły ją spar­ta­kia­dy po­wia­to­we. Star­to­wa­li przed­sta­wi­cie­le 20 po­wia­tów, w su­mie po­nad 800 osób. A kon­ku­ren­cje spor­to­we i re­kre­acyj­ne by­ły cza­sa­mi dość nie­ty­po­we jak rzut be­re­tem węd­ko­wa­nie na su­cho, a tak­że rzut do ko­sza, ro­we­ro­wy tor prze­szkód, rzut lot­ką, pod­no­sze­nie od­waż­ni­ka, strze­la­nie z wia­trów­ki — wy­ko­ny­wa­li je za­rów­no męż­czyź­ni jak i ko­bie­ty. Od­by­ły się tak­że kon­ku­ren­cje dla ro­dzin np. rzu­ty do tar­czy, bieg szta­fe­to­wy, strzał pił­ką noż­na na bram­kę uni­ho­ke­jo­wą czy bieg w wor­ku. Do punk­ta­cji koń­co­wej za­li­cza­ły się tak­że kon­ku­ren­cje prze­pro­wa­dzo­ne wcze­śniej: te­nis ziem­ny (mik­sty i de­bel męż­czyzn), jeź­dziec­two oraz gry ze­spo­ło­we (ko­szy­ków­ka, siat­ków­ka i pił­ka noż­na ko­biet i męż­czyzn). Po­go­da do­pi­sa­ła, hu­mo­ry i kon­dy­cja też więc wszy­scy świet­nie się ba­wi­li, ale ry­wa­li­za­cję trak­to­wa­li bar­dzo se­rio­.

Spar­ta­kia­dę wy­grał po­wiat ko­niń­ski, przed Śro­dą Wlkp. i Wą­grow­cem.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Wojewódzkie Igrzyska Samorządowe w Białej Piskiej

22 czerw­ca na sta­dio­nie w Bia­łej Pi­skiej od­by­ły się XVIII Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Sa­mo­rzą­do­we „O Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa”. W za­wo­dach uczest­ni­czy­ło 12 re­pre­zen­ta­cji gmin­nych — oko­ło 550 osób. Naj­bar­dziej uspor­to­wio­ną ka­drą urzęd­ni­czą jak oka­za­ło się po za­wo­dach mo­że po­chwa­lić się gmi­na Iła­wa, któ­ra wy­gra­ła te igrzy­ska. I wy­gra­ła je po raz ó­smy z rzę­du. In­dy­wi­du­al­nie naj­le­piej spi­sa­li się wójt Mi­łek, Sta­ni­sław Wą­sia­kow­ski, a za nim: Bo­gu­sław Fi­jas wójt gmi­ny Ostró­da i To­masz Su­li­ma bur­mistrz Orzy­sza. Oj, nie by­ło ła­two bra­ci sa­mo­rzą­do­wej… Choć — jak sami mó­wią — chęt­nie po­wta­rza­ją ha­sło „w zdro­wym cie­le zdro­wy duch” to już z jego re­ali­za­cją ma­ją pro­ble­my. Więk­szość star­tu­ją­cych przy­zna­ła, że spor­tu na co dzień nie upra­wia. Ale im­pre­za or­ga­ni­zo­wa­na przez War­miń­sko­-Ma­zur­skie LZS ich mo­bi­li­zu­je. Za Iła­wą upla­so­wa­ły się dru­ży­ny z gmi­ny Lu­ba­wa i Iło­wo­.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych i gimnazjów w Kutnie

16 czerw­ca na Sta­dio­nie Miej­skim w Kut­nie od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Za­wo­dy Lek­ko­atle­tycz­ne Zrze­sze­nia LZS Szkół Pod­sta­wo­wych i Gim­na­zjów. Mło­dzi spor­tow­cy ze szkół pod­sta­wo­wych (rocz­nik 2000 i młod­si) ry­wa­li­zo­wa­li w bie­gach na 60 m, 200 m, 600 m, sko­ku w dal, rzu­cie pi­łecz­ką pa­lan­to­wą oraz szta­fe­cie szwedz­kiej. Ich nie­co star­ci ko­le­dzy, gim­na­zja­li­ści (rocz­ni­ki 1997–99) bie­ga­li na 100, 300 i 1000 m, ska­ka­li w dal i wzwyż i pcha­li ku­lą.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, Urząd Mar­szał­kow­ski w Ło­dzi, Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie, Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Rada Po­wia­to­wa Zrze­sze­nia LZS w Kut­nie.

(woj. łódz­kie)

XVIII Letnie Igrzyska LZS Samorządów Gmin w Płotach

15 czerw­ca w Pło­tach, pod pa­tro­na­tem Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa i Sta­ro­sty Gry­fic­kie­go od­by­ły się XVIII Let­nie Igrzy­ska LZS Sa­mo­rzą­dów Gmin. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło po­nad 400 osób, któ­re re­pre­zen­to­wa­ły gmi­ny: Bar­wi­ce, No­wo­gard, Wę­go­rzyn, Bia­ło­gard, Ma­no­wo, Dziw­no­wo, Pło­ty, Szcze­ci­nek i Iń­sko. Po­go­da w tym roku do­pi­sa­ła wy­jąt­ko­wo, więc i wszy­scy ba­wi­li się do­sko­na­le a za­wo­dy prze­bie­gły spraw­nie i bez pro­ble­mów. Pro­gram obej­mo­wał wie­le kon­ku­ren­cji spor­to­wo — re­kre­acyj­nych m.in.: prze­cią­ga­nie liny, pił­ka ko­szy­ko­wa, pił­ka noż­na, pod­bi­ja­nie pił­ki gło­wą w pa­rach, prze­no­sze­nie part­ne­ra, rzut pił­ką do ko­sza, dart, kon­ku­ren­cje lek­ko­atle­tycz­ne oraz kon­ku­ren­cje dla soł­ty­sów i wie­lo­bój Vi­P-ów dla sa­mo­rzą­dow­ców.

Naj­wię­cej punk­tów ze­bra­ła re­pre­zen­ta­cja gmi­ny Bar­wi­ce, któ­ra wy­prze­dzi­ła No­wo­gard i Pło­ty. Bar­wi­ce star­to­wa­ły w igrzy­skach po raz pierw­szy — de­biut więc był ze wszech miar uda­ny. Do boju gmi­nę pro­wa­dził za­stęp­ca bur­mi­strza Piotr Sa­du­ra oraz soł­ty­si Mo­ni­ka Ła­szew­ska i Pio­tra Brej­na­.

Im­pre­zie to­wa­rzy­szy­ły fi­na­ły wo­je­wódz­kie tur­nie­ju pił­ki noż­nej „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”.

(woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich w Opolu

Od kil­ku już lat Zrze­sze­nie LZS w Opo­lu or­ga­ni­zu­je Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska LZS Szkół Wiej­skich (pod­sta­wów­ki i gim­na­zja). Mło­dzi spor­tow­cy zi­mą i wio­sną ry­wa­li­zu­ją w grach ze­spo­ło­wych (pił­ka siat­ko­wa, ręcz­na i ko­szy­ków­ka dziew­cząt i chłop­ców), la­tem kró­lu­je lek­ko­atle­ty­ka. Fi­na­ły w tej ostat­niej dys­cy­pli­nie od­by­ły się 13 i 14 czerw­ca na sta­dio­nie im. Opol­skich Olim­pij­czy­ków w Opo­lu. Pierw­sze­go dnia ry­wa­li­zo­wa­li ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych a dru­gie­go gim­na­zja­li­ści. Sta­ro­wa­ło po­nad 860 uczniów. Za­wo­dy wśród pod­sta­wó­wek wy­gra­ła SP Idzi­ko­wi­ce, przed SP Do­ma­szo­wi­ce i SP Łub­nia­ny (skla­sy­fiko­wa­no 57 szkół. Naj­lep­sze gim­na­zja to — PG Kor­fan­tów, PG Do­ma­szo­wi­ce i PG Łam­bi­no­wi­ce (skla­sy­fiko­wa­no 27 szkół).

Kla­sy­fika­cję ge­ne­ral­ną, do któ­rej za­li­cza się gry ze­spo­ło­we i lek­ko­atle­ty­kę, wśród szkół pod­sta­wo­wych wy­gra­ła SP Łub­nia­ny, przed SP Do­ma­szo­wi­ce i SP Ka­dłub (skla­sy­fiko­wa­no 72 szko­ły). Wśród gim­na­zjów wy­gra­ło PG Kor­fan­tów, przed PG Do­ma­szo­wi­ce i PG Po­kój (skla­sy­fiko­wa­no 40 szkół).

I­grzy­ska or­ga­ni­zo­wa­ne są przy po­mo­cy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Opo­lu, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi by­ły szko­ły bio­rą­ce udział w igrzy­skach i Gmin­ne Zrze­sze­nia LZS.

(woj. opol­skie)

Wojewódzkie Letnie Sportowo-Rekreacyjne Igrzyska LZS w Łopusznie

9 czerw­ca, w Ło­pusz­nie, na obiek­tach spor­to­wych Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Let­nie Spor­to­wo­-Re­kre­acyj­ne Igrzy­ska LZS, któ­re jed­no­cze­śnie by­ły eli­mi­na­cja­mi do igrzysk ogól­no­pol­skich. Uczest­ni­czy­ło po­nad 500 osób. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki ry­wa­li­zo­wa­li w prze­cią­ga­niu liny, pod­no­sze­niu od­waż­ni­ka (17,5 kg), pił­ce ręcz­nej, noż­nej i siat­ko­wej, ko­szy­ków­ce oraz szta­fe­cie spraw­no­ścio­wej. Od­był się tak­że trój­bój, w któ­rym udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­dów lo­kal­nych. Im­pre­zę do­fi­nan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki­.

W punk­ta­cji klu­bów wy­grał LZS Sta­szów, przed LZS Ka­zi­mie­rza Wiel­ka i GLKS Fał­ków, wśród po­wia­tów naj­lep­szy by­ła Skar­ży­sko Ka­mien­na, przed Kiel­ca­mi i Sta­szo­wem.

(woj. świę­to­krzy­skie)

40-lecie LZS Trąbki Wielkie – spotkanie po latach

11 maja 2013 roku od­by­ła się gala z oka­zji 40 rocz­ni­cy po­wsta­nia Rady Gmin­nej Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Trąb­kach Wiel­kich. Ob­cho­dy rocz­ni­co­we by­ły nie­zwy­kle uro­czy­ste. Roz­po­czę­to Mszą Świę­tą w ko­ście­le pw. Bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki w Eł­ga­no­wie. Na­stęp­nie w Trąb­kach Wiel­kich od­sło­nię­to obe­lisk, któ­ry m.in. in­for­mu­je o tym, że 10 maja 1973 r. po­wo­ła­no do ży­cia Ra­dę Gmin­ną Zrze­sze­nia LZS w Trąb­kach Wiel­kich. Od­sło­nię­cia do­ko­nał mło­dy spor­to­wiec z Paw­ło­wa Ja­kub Czer­wiń­ski. Po­tem za­pro­sze­ni go­ście oraz spor­tow­cy, tre­ne­rzy i dzia­ła­cze spo­tka­li się w auli Jana Paw­ła II w Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka.

Jan Tro­fimo­wicz przy­bli­żył ze­bra­nym hi­sto­rię Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS. By­ły w tym cza­sie — po­wie­dział — lata tłu­ste i chu­de. Cza­sa­mi same chę­ci do pra­cy nie wy­star­cza­ły, po­trzeb­ne by­ło ła­ska­we oko wła­dzy lo­kal­nej by re­ali­zo­wać am­bit­ne pla­ny i za­mie­rze­nia. Wie­lu oso­bom przy­zna­no od­zna­ki zrze­sze­nio­we i Me­da­le 40–le­cia GZLZS.

W­szy­scy przy­by­li na uro­czy­stość otrzy­ma­li pu­bli­ka­cję „Sport w Gmi­nie Trąb­ki Wiel­kie w la­tach 1945–2012”, au­tor­stwa Syl­we­stra Ma­li­szew­skie­go, Wie­sła­wa Kem­py i Jana Tro­fimo­wi­cza jr., nad któ­rą spo­łecz­nie przez 8 mie­się­cy pra­co­wa­li au­to­rzy.

(woj. po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam