Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Wojewódzkie Zrzeszenia LZS

Człon­ka­mi zwy­czaj­ny­mi Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS jest 16 Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS po­sia­da­ją­cych oso­bo­wość praw­ną. Wy­bie­ra­jąc z po­niż­szej mapy okre­ślo­ne Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS otrzy­masz o nich pod­sta­wo­we in­for­ma­cje.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam