Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Przełaje w Parku Ekologicznym w Pasłęku

Ponad 300 za­wo­dni­ków i za­wo­dni­czek wy­star­to­wa­ło w Ot­war­tych Mi­strzo­stwach War­miń­sko — Ma­zur­ski­ego Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych pod Pat­ro­na­tem Bur­mis­trza Pas­łę­ka, któ­re od­by­ły się 26 lutego 2016 roku w Par­ku Eko­lo­gi­cznym. Ry­wa­li­zo­wa­no na dys­tan­sach od 1000 m do 3000 m w pięciu ka­te­go­riach wie­ko­wych wśród dziewcząt i chłopców.

Klasyfikację punktową gmin wygrała Gmina Pasłęk przed Gminą Dywity i Gminą Biskupiec. Rywalizację klubów wygrał LIKS Dystans Wydminy, na drugim miejscu uplasowała się pasłęcka Polonia. Mistrzostwa zorganizowały: Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, Zespół Szkół w Pasłęku, KS Polonia i Team Mustang Pasłęk.

Zwycięzcy poszczególnych biegów: 1000 m dziewcząt i chłopców rocz. 2003 i młodsze Justyna Rumińska SP Frączki i Filip Rama SP 3 Biskupiec; 1500 m dziewcząt rocz. 2001/2 — Aleksandra Król Gim Nr 1 Biskupiec; 2000 m chłopców rocz. 2001/2 — Wiktor Chodoń ZS Czerwonka; 1500 m dziewcząt rocz. 2000/1999 — Natalia Gubert LUKS ASY Dywity; 2500 m chłopców rocz. 2000/1999 open — Grzegorz Zahorski MOS Zatoka Braniewo; 2500 m chłopców rocz. 2000/1999 LZS — Jacek Plawgo ZSEiT Pasłęk; 2000 m dziewcząt rocz. 1998/ 1997 open — Paulina Marciniak MOS Zatoka Braniewo; 2000 m dziewcząt rocz. 1998/1997 LZS — Ewa Malinowska Ząbrowo; 3000 m chłopców rocz. 1998/ 1997 open Mateusz Drozd MOS Zatoka Braniewo; 3000 m chłopców rocz. 1998/ 1997 LZS — Stanisław Zaborowski Gim. Stębark; 3000 m kobiet 1996 i starsze — Beata Pokrzywińska-Osior Wydminy; 3000 m mężczyzn 1996 i starsi — Bartek Osior LUKS Dystans Wydminy.

(woj. warmińsko-mazurskie)

VIII Samorządowo — Medialno — Sportowy Turniej Kręgli Amatorskich

19 re­pre­zen­ta­cji (o czte­ry więcej niż w roku ubieg­łym) przy­jęło za­pro­sze­nie Za­rzą­du Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Świ­dni­cy i 26 lu­te­go 2016 roku wzięło udział w VIII Sa­mo­rzą­do­wo — Me­dial­no — Spor­to­wym Tur­nie­ju Krę­gli Ama­tor­skich. Tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na Ra­dy Miej­skiej w Świd­nicy w skła­dzie: Wie­sław Żu­rek, Jan Czał­kie­wicz, Jan Jaś­ko­wiak, Ma­rek Mar­czew­ski.

Głównym celem imprezy było: integrowanie środowisk samorządowych, klubów sportowych, mediów lokalnych, podziękowanie za całoroczną współpracę organizacjom, z którymi na co dzień współpracuje Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, inauguracja nowego roku sportowego.

Impreza po raz czwarty odbyła się w kręgielni Maria w Wałbrzychu. Jak to na turniejach bywa zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary, a za miejsca „na pudle” medale.

(woj. dolnośląskie)

Dni Otwarte w AP Olimpii dla Przedszkolaków

23 i 25 lutego 2016 r. w hali wi­do­wis­ko­wo­-spor­to­wej przy ul. Gło­wa­ckie­go 7, od­były się za­ję­cia w ra­mach akcji „Dni Ot­war­te 2016 w AP Olim­pia” pod hasłem „Tre­nuj z nami, a może Ty zo­sta­niesz gwia­zdą re­pre­zen­ta­cji Pol­ski”. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był UKS Olim­pia Bo­bo­lice, spon­so­rem Gru­pa Ener­ga. Dni Ot­war­te od­by­wa­ły się rów­nież w ramach obchodów Jubileuszu XX-lecia UKS Olimpia Bobolice.

W pokazowych zajęciach treningowych z akcentem na piłkę nożną wzięło udział sześć grup dzieci z Przedszkola w Bobolicach. Pod fachową opieką dzieci miały okazję zaznajomić się z innowacyjnymi urządzeniami do nauki techniki oraz podstawowymi ćwiczeniami piłkarskimi.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie dzieci uczestniczących w zajęciach i ich duże umiejętności sprawnościowe. Celem zajęć jest zachęcenie uczestników do systematycznej aktywności fizycznej. Dlatego podczas zakończenia wszystkie dzieci otrzymały zaproszenie na zajęcia w Akademii Piłkarskiej. Bliższych informacji o AP Olimpia udziela: trener Dawid Olearczyk tel. 509 290 809 lub prezes Klubu Henryk Kowalski tel. 604 138 872 email: olimpia-bobolice@wp.pl.

Informację nadesłał Henryk Kowalski

(woj. zachodniopomorskie)

Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa, 2016

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu poinformowało, iż otrzymało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, pn. „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa”.

W projekcie trwającym od stycznia do marca 2016 r. będzie uczestniczyć ok. 800 uczniów z 22 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego województwa opolskiego, pochodzących przede wszystkim z terenów wiejskich i małych miejscowości, mających utrudniony dostęp do korzystania z obiektów sportowych takich jak lodowisko, ze względu na miejsce zamieszkania. Projekt jest bezpłatny dla uczestniczących w nim szkół, ponieważ wszystkie koszty organizacyjne, tj. koszty dowozu dzieci na lodowisko, opiekę instruktorską, wynajęcie obiektu wraz z wypożyczeniem sprzętu pokrywa WZ LZS Opole.

(woj. opolskie)

Sportowe podsumowanie roku 2015 w woj. zachodniopomorskim

25 lutego 2016 r., w sali Anny Jagiel­lonki na Za­mku Ksią­żąt Po­mor­skich w Szcze­ci­nie, od­było się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie roku 2015 w ka­te­gorii sport mło­dzie­żo­wy. Mar­sza­łek wo­je­wódz­twa Olgierd Ge­ble­wicz wy­róż­nił pu­cha­ra­mi 6 naj­lep­szych klu­bów, któ­re w sy­ste­mie spor­tu mło­dzie­żo­we­go pro­wa­dzo­nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajęły najwyższe miejsca. Wśród najlepszych znalazł się po raz kolejny LKS Spartakus Pyrzyce.

Żeby bardziej podkreślić osiągnięcia naszego klubu warto zaznaczyć, że we wspo­mnia­nym współ­za­wo­dni­ctwie w skali wo­je­wódz­twa skla­sy­fi­ko­wa­no 193 kluby, natomiast w całej Polsce uczestniczyło ich aż 3376.

Dzięki sukcesom zawodników LKS Spartakus, Gmina Pyrzyce zajęła 11 m. w województwie i 118 m. w Polsce, natomiast Powiat Pyrzyce uplasował się na 12 miejscu w województwie i 149 w Polsce.

Na wysokie miejsce LKS Spartakus złożyły się następujące sukcesy sumitów i zapaśników: 13 medali w MP w sumo w grupie młodzików, kadetów i juniorów; 3 złote medale w MP w zapasach; 20 medali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach młodzików w zapasach i sumo; 12 medali w ME w sumo młodzików, kadetów i juniorów.

Miło nam też poinformować, że Minister Sportu i Turystki Witold Bańka zaprosił przedstawicieli LKS Spartakus na Galę Sportu Młodzieżowego, która odbędzie się w Warszawie w Centrum Olimpijskim 23 marca 2016 r.

Wśród wyróżnionych klubów z naszego zrzeszenia znalazły się jeszcze dwa — KK Ziemia Darłowska Darłowo i AKS Białogard.

 

Informację nadesłał wiceprezes klubu Bolesław Kowalski,
woj. zachodniopomorskie

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego LZS w Halowej Piłce Nożnej

B-klasowy zespół, LKS Bu­do­wla­ni Stro­jec wyg­rał Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Oles­kie­go LZS w ha­lo­wej pił­ce no­żnej, któ­re od­by­wa­ły się 21 lutego 2016 ro­ku w dwóch ha­lach: w Go­rzo­wie Ślą­skim i w Praszce.

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego LZS to spore przedsięwzięcie, w którym biorą udział niemal wszystkie zespoły piłki nożnej A i B klasy, pochodzące z powiatu oleskiego. Organizatorami turnieju są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce. W tym roku w całodniowym turnieju wzięło udział dwanaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy.

Zwycięzcy Budowlani Strojec, pokonali w drodze po tytuł mistrzowski przedstawicieli A klasy: LZS Rudniki 2-1, Piasta Gorzów Śląski 3-1 i LZS Ligota Oleska 2-0. Zespół prowadzony przez grającego trenera, Łukasza Cieślę (najlepszy zawodnik turnieju!) cechował się przede wszystkim zespołową grą i wyrównanym, silnym składem. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Tomasz Jasiński, a najlepszym bramkarzem Michał Kubat — obaj LZS Rudniki.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Stanisław Belka, starosta oleski, wicestarosta Robert Fabianek, Jacek Pac dyrektor M-GOKiS i Alfred Nowak członek zarządu OZPN.

(woj. opolskie)

Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych

21 lutego 2016 roku w Lututowie zakończyły się półfinały 40. Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych. W turnieju uczestniczyło 56 zawodników, reprezentujących kilkanaście klubów z całej Polski. O medale mistrzowskie dwunastu najlepszych warcabistów także powalczy w Lututowie. Zaplanowano je między 5 a 13 marca.

Awans z grupy A wywalczyli: Mariusz Ślęzak (LKS Czarna Damka Lututów), Jakub Gazda (LKS Unia Horyniec Zdrój), Przemysław Kosobudzki (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki) i Michał Szczybyło (MUKS Libero Basznia Dolna).

W grupie B z awansu cieszyli się: Damian Jakubik (UKS Lokator Gniezno), Mateusz Lewandowski (LUKS Zefir Janikowo), Mateusz Piątek (LKS Unia Horyniec-Zdrój) oraz Przemysław Oderkiewicz (LKS Czarna Damka Lututów).

Dołączą oni do medalistów sprzed roku: Łukasza Kosobudzkiego (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki), Damiana Reszki (UKS Lokator Gniezno) i Natalii Sadowskiej (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki). W finale MP zagra także Arkadiusz Ślęzak (LKS Czarna Damka Lututów), który otrzymał dziką kartę.

Zmagania półfinałowe zorganizowały: Gmina Lututów, LKS Czarna Damka oraz GOK w Lututowie.

(woj. łódzkie)

II Grand Prix LZS w tenisie stołowym o puchar wójta gminy Niedźwiada

20 lu­tego w Niedź­wia­dzie zos­tał ro­ze­gra­ny II Tur­niej z Cyklu Grand Prix LZS o Pu­char Wójta Gminy Niedź­wia­da w te­ni­sie stovłowym. Naj­le­psi za­wod­ni­cy zo­stavli uho­no­ro­wa­ni pu­cha­ra­mi i na­gro­da­mi oko­licz­noś­cio­wy­mi ufundowanymi przez Wójta Gminy Niedźwiada Janusza Marzędę. Ten cykl turniejów organizowany jest przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie we współpracy z samorządami lokalnymi.

Turniej w Niedźwiadzie przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze. Niespodziankę w zawodach sprawił Dominik Maciąg (UKS Fala Piotrawin), który niespodziewanie wygrał kategorię młodzików. Na uwagę zasługuje występ pana Teofila Czekaja (Piaskowia Piaski), najstarszego uczestnika turnieju (78 lat). W kategorii seniorek zwyciężyła — Dagmara Baranowska (Dystans Niedźwiada), w młodziczkach najlepsza była Julia Wójcik (Lewart Lubartów), w juniorach zwyciężył Mateusz Baranowski (Lewart Lubartów), w seniorach Marcin Grzyb (Błękitni). Sędziami zawodów byli: Leon Filipek — sędzia główny (Kock), Krzysztof Tkaczyk — sędzia pomocniczy (Górka Lubartowska), osobami odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie turnieju byli: Mariusz Ba­ra­now­skiAr­ka­diusz Gre­guła (nauczy­cie­le wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go Gim­naz­jum w Nie­dźwia­dzie).

(woj. lubelskie)

Nowe władze PZ LZS i GZ LZS w Lubinie

Janusz Przybyło został prze­wod­ni­czą­cym Po­wia­to­wego Zrze­sze­nia LZS w Lu­bi­nie, a To­masz Tar­go­wicz po­kie­ru­je gmin­nymi struk­tu­rami zrze­sze­nia. No­we wła­dze wy­bra­ne zos­tavły na czte­ro­let­nią kadencję. W tym roku Lu­do­we Zes­po­ły Spor­to­we ob­cho­dzą 70-le­cie ist­nie­nia. W Gmi­nie Lu­bin, po­dob­nie jak i w po­wie­cie lu­biń­skim LZS ma­ją swo­ją dłu­gą i za­pi­sa­ną wiel­ki­mi li­te­ra­mi hi­stor­ię. Dlatego też Zjazd Delegatów Powiatowego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się 16 lutego 2016 roku, był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy. Wyróżnienia otrzymało ponad 50 osób.

Wiceprzewodniczącym PZ LZS został Ryszard Stasiuk, sekretarzem Krzysztof Lewicki. W skład Zarządu Powiatowego weszli: Mieczysław Lodziński, Bogdan Terefelko, Michał Lewandowski, Mirosław Majcher, Tomasz TargowiczJacek Kazimierczyk. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołany został Kazimierz Furtak, a w jej skład weszli Jacek CichoszCzesław Barczak.

Na wiceprzewodniczącego ZG wybrano Karola Grolewskiego, a sekretarzem i skarbnikiem został Janusz Przybyło. W skład zarządu weszli: Zdzisław Korczak, Andrzej Moroch, Jan Chmielewski i Jan Chełpa. Członkami Komisji Rewizyjnej Gminnego Zrzeszenia LZS zostali natomiast Jacek Cichosz (przewodniczący), Marek RogalskiRoman Staszak.

W Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Powiatowego Zrzeszenia LSZ uczestniczyli przedstawiciele samorządów: wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz przedstawiciel starosty lubińskiego Henryk Rusewicz, a także przedstawiciele władz Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS: wiceprezes Andrzej Cywiński oraz członek zarządu Grażyna Jóźwik.

(woj. dolnośląskie)

Powiatowa spartakiada LZS w Budzyniu

W dniach 6, 13 i 14 lutego 2016 roku w hali wi­do­wis­ko­wo­-spor­to­wej Gim­naz­jum im. Pow­stań­ców Wlkp. w Bu­dzy­niu od­była się Po­wia­to­wa Zi­mo­wa Spar­ta­ki­ada LZS i Miesz­kań­ców Wsi. Głów­nym współ­or­ga­ni­za­to­rem i in­spi­ra­to­rem by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Bu­dzy­niu a pa­tro­nat nad spar­ta­kia­dą objął Sta­ros­ta Cho­dzies­ki Julian Hermaszczuk.

6 lutego 2016 r. odbyły się mecz piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, udział brało 7 drużyn (4 kobiet i 3 mężczyzn). W końcowej klasyfikacji kobiet zwyciężyła drużyna Gminy Margonin. Natomiast w kategorii mężczyzn drużyna z Gminy Budzyń — LZS Nowe Brzeźno. Puchary zwycięskim drużynom wręczyli: przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Budzyniu Roman Schlabs oraz sędziowie zawodów Anna JęsiekPaweł Kita.

13 lutego 2016 r. odbyły się mecze halowej piłki nożnej, w których uczestniczyły 4 drużyny. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gminy Budzyń — LZS Ostrówki. Wszystkim drużynom puchary wręczył wójt gminy Budzyń Marcin Sokołowski.

Zwycięzcy tych turniejów walczyć będą w półfinałach Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady LZS.

14 lutego 2016r. rozegrano konkurencje rekreacyjne: 1. rzuty karne do bramki na punkty — wygrali Ewa Bajserowicz z Gminy Chodzież i Paweł Fryska z Gminy Budzyń, 2. rzut lotką do tarczy — zwycięzcy Weronika PrechMichał Goławski z Gminy Budzyń, 3. podnoszenie odważnika — 17,5 kg w kategorii mężczyzn do 80 kg zwyciężył Krzysztof Janas — Gmina Chodzież, w kategorii powyżej 80 kg zwyciężył Dawid Paliszewski z Gminy Margonin. W kategorii kobiet — odważnik 7.5 kg najlepsza okazała się Danuta Odor z Gminy Budzyń, 4. wielobój rekreacyjny — strzelanie z wiatrówki, rzut lotką i rzut do kosza — wygrali Kamila SzejnerSzymon Czerwień z Gminy Chodzież.

Zwycięzcy reprezentować będą Powiat Chodzieski na Finale Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady LZS, która odbędzie się 6 marca 2016 r. w Chodzieży.

(woj. wielkopolskie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam