Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Młodzi zapaśnicy rywalizowali pod okiem mistrza

Pra­wie 100 za­wod­ni­ków z Pol­ski i li­tew­skie­go mia­sta Ma­ri­jam­po­le ry­wa­li­zo­wa­ło w XV Mię­dzy­na­ro­do­wym Tur­nie­ju Mło­dzi­ków o Pu­char Wi­ce­mi­strza Olim­pij­skie­go Pio­tra Stęp­nia, któ­ry od­był się w dniach 8-9 li­sto­pa­da w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim.

Mło­dzi za­pa­śni­cy wal­czy­li w dzie­się­ciu ka­te­go­riach wa­go­wych, w wie­lu z nich do­mi­no­wa­li za­pa­śni­cy piotr­kow­skie­go Atle­tycz­ne­go Klu­bu Spor­to­we­go. Pod­opiecz­ni tre­ne­ra Ma­riu­sza Paw­łow­skie­go zwy­cię­ży­li tak­że w kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej, naj­waż­niej­szą na­gro­dę in­dy­wi­du­al­ną, czy­li tę dla naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka tur­nie­ju, tak­że „zgar­nął” za­wod­nik piotr­kow­skie­go klu­bu Ja­kub Ły­soń, któ­ry oka­zał się bez­kon­ku­ren­cyj­ny w ka­te­go­rii do 42 kg.

Wal­ki sta­ły na bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie, mo­gli­śmy obej­rzeć wie­le wi­do­wi­sko­wych rzu­tów, szko­da tyl­ko, że za­in­te­re­so­wa­nie by­ło tak ma­łe. Mimo to uwa­żam, że za­wo­dy by­ły bar­dzo uda­ne — pod­su­mo­wał or­ga­ni­za­tor im­pre­zy i dy­rek­tor spor­to­wy AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski Piotr Stę­pień.

(woj. łódz­kie)

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w warcabach 100-polowych — Lututów 2014

9 li­sto­pa­da w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Lu­tu­to­wie Lu­do­wy Klub Spor­to­wy „Czar­na Dam­ka” zor­ga­ni­zo­wał Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go w war­ca­bach 100-po­lo­wych.

Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi byli Rada Wo­je­wódz­ka Zrze­sze­nia LZS w Ło­dzi, Gmi­na Lu­tu­tów i Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry. Uro­czy­ste­go otwar­cia roz­gry­wek do­ko­nał go­spo­darz gmi­ny wójt Jó­zef Su­wa­ra.

Za­wo­dy sę­dzio­wa­li Wa­cław Za­błoc­kiZyg­munt Ślę­zak. Star­to­wa­ło 124 za­wod­ni­ków. Po ro­ze­gra­niu dzie­wię­ciu roz­dań oka­za­ło się, że zwy­cięz­ca­mi zo­sta­li na­stę­pu­ją­cy za­wod­ni­cy: or­lik — Fa­bian Rud­nic­ki, Łę­ka­wa; mło­dzik — To­biasz Bed­nar­ski, Lu­tu­tów; ka­det — Ma­ciej Pi­sa­rek, Do­ru­chów; ju­nior — Grze­gorz Si­wik, Lu­tu­tów; se­nior — Ma­riusz Ślę­zak, Lu­tu­tów; se­nior star­szy — Edward Per­dek, Lu­tu­tów. W ka­te­go­rii open zwy­cię­żył Ma­riusz Ślę­zak. 55 ko­biet star­to­wa­ło w tur­nie­ju pań. Zwy­cię­ży­ły w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych: do lat 10 — We­ro­ni­ka Paj­kert, Łę­ka­wa; do lat 13 — Es­te­ra Pa­zek, Lu­tu­tów; do lat 16 — Ka­ro­li­na Kur­dek, Druż­bi­ce; do 19 — Anna Prze­ry­wacz, Druż­bi­ce; do 35 — Syl­wia Trę­bacz, Ze­lów; po­wy­żej 35 — Jo­lan­ta Mu­szyń­ska, Klesz­czów. Dru­ży­no­wo naj­lep­szy był go­spo­darz LKS „Czar­na Dam­ka”, dru­gie miej­sce dla LKS Druż­bic a trze­cie LKS Ze­lów.

Uro­czy­ste­go wrę­cze­nia oko­licz­no­ścio­wych dy­plo­mów i de­ko­ra­cji me­da­la­mi do­ko­na­li przed­sta­wi­cie­le władz Zrze­sze­nia LZS w Ło­dzi — Szcze­pan Kraj­daAn­drzej Okup­ski.

(woj. łódz­kie)

Wojewódzkie Drużynowe Halowe Igrzyska LZS Osób Niepełnosprawnych w Dobrzeniu Wielkim

7 li­sto­pa­da w Do­brze­niu Wiel­kim od­by­ły się I Wo­je­wódz­kie Dru­ży­no­we Ha­lo­we Igrzy­ska LZS Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Uczest­ni­czy­ło w nich po­nad 150 spor­tow­ców z po­nad 20 ośrod­ków i pla­có­wek so­cjal­no­-o­pie­kuń­czo­-sz­kol­nych, któ­re wy­sta­wi­ły 40 dru­żyn. W hali Ze­spo­łu Szkół w Do­brze­niu Wiel­kim nie­peł­no­spraw­ni spor­tow­cy mie­li oka­zję do wspól­nej za­ba­wy i in­te­gra­cji. Przy­go­to­wa­no sześć kon­ku­ren­cji. By­ły to rzu­ty pił­ką le­kar­ską, rzu­ty rin­go, rzu­ty pił­ką do ko­sza i lot­ką do tar­czy oraz skok w dal z miej­sca i szta­fe­ta bie­go­wa.

Or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li dla dru­żyn pu­cha­ry a dla każ­de­go uczest­ni­ka me­dal pa­miąt­ko­wy. By­ły też na­gro­dy rze­czo­we dla zdo­byw­ców naj­więk­szej ilo­ści punk­tów wśród ko­biet i męż­czyzn. Kla­sy­fika­cję ze­spo­ło­wą wy­grał DPS Kli­si­no 2, dru­gie miej­sce za­jął WTZ Na­my­słów, a trze­cie DPS Kli­si­no 1.

Obec­ny na igrzy­skach mar­sza­łek woj. opol­skie­go An­drzej Bu­ła za­pew­nił, że tę im­pre­zę jak też wio­sen­ną jej edy­cję na otwar­tym sta­dio­nie sa­mo­rząd wo­je­wódz­ki bę­dzie wspie­rał. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Wo­je­wódz­kie Z LZS w Opo­lu.

(woj. opol­skie)

Odszedł Wiesław Stempień

3 li­sto­pa­da 2014 roku zmarł za­ło­ży­ciel, wie­lo­let­ni dzia­łacz, tre­ner i wy­cho­waw­ca Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go Ma­zow­sze Te­re­sin Wie­sław Stem­pień. Uro­dził sie 20 kwiet­nia 1942 roku w Ka­li­sza­nach. Był za­pa­śni­kiem w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym. Pod­czas swo­jej ka­rie­ry spor­to­wej re­pre­zen­to­wał bar­wy klu­bów KS Stal Oża­rów oraz LZS Oł­ta­rzew. W 1965 roku był współ­za­ło­ży­cie­lem Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go Ma­zow­sze Te­re­sin, utwo­rzył też wte­dy sek­cję za­pa­śni­czą i zo­stał jej pierw­szym tre­ne­rem. Przez wie­le lat swej pra­cy tre­ner­skiej wy­cho­wał wie­lu wspa­nia­łych lu­dzi, za­wod­ni­ków, tre­ne­rów i dzia­ła­czy spor­to­wych. Dzię­ki swej ogrom­nej de­ter­mi­na­cji i za­an­ga­żo­wa­niu z ma­leń­kie­go wiej­skie­go klu­bu, uczy­nił Ma­zow­sze Te­re­sin jed­nym z wio­dą­cych klu­bów za­pa­śni­czych w Pol­sce. Pra­ca ja­ką wy­ko­ny­wał zo­sta­ła do­ce­nio­na w śro­do­wi­sku za­pa­śni­czym, przez wie­le lat był człon­kiem Za­rzą­du Pol­skie­go Związ­ku Za­pa­śni­cze­go, a w la­tach 1984 — 1991 był jego wi­ce­pre­ze­sem do spraw or­ga­ni­za­cyj­nych i skarb­ni­kiem.

Wie­sław Stem­pień był przy­kła­dem, że dzię­ki sys­te­ma­tycz­nej pra­cy, za­an­ga­żo­wa­niu i ogrom­ne­mu har­to­wi du­cha moż­na osią­gnąć bar­dzo wie­le. Od naj­młod­szych lat po­ka­zy­wał wszyst­kim, że mimo wie­lu prze­ciw­no­ściom losu, on ni­gdy się nie pod­da­wał i za­wsze chciał żyć peł­nią ży­cia. Mimo, iż stra­cił pra­wą dłoń, nie prze­szko­dzi­ło mu to w roz­po­czę­ciu tre­nin­gów za­pa­śni­czych i roz­po­czę­ciu uda­nej ka­rie­ry spor­to­wej. Umiał też uda­nie po­go­dzić ka­rie­rę spor­to­wą z na­uką, uzy­skał wy­kształ­ce­nie praw­ni­cze i przez wie­le lat pra­co­wał w wy­uczo­nym za­wo­dzie. Do koń­ca też po­zo­stał wier­ny swej naj­więk­szej pa­sji ży­cio­wej ja­ką by­ły za­pa­sy i jego uko­cha­ne­mu klu­bo­wi Ma­zow­szu Te­re­sin. Za­wsze wspie­rał klub do­brą ra­dą, uczest­ni­czył czyn­nie w jego ży­ciu, mimo du­żych kło­po­tów zdro­wot­nych sta­rał się być obec­ny na wszyst­kich za­wo­dach za­pa­śni­czych or­ga­ni­zo­wa­nych w Te­re­si­nie, za­wsze fun­do­wał na­gro­dy dla naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka z Ma­zow­sza Te­re­sin. Jego pa­sję w Ma­zow­szu Te­re­sin kon­ty­nu­ują jego wy­cho­wan­ko­wie, bez nie­go nie by­ło by tego klu­bu.

Zo­stał po­cho­wa­ny 8 li­sto­pa­da na cmen­tarz w Umia­sto­wie. Cześć Jego pa­mię­ci.

(woj. ma­zo­wiec­kie)

Zakończyła sezon Luzińska Liga Sołecka

26 paź­dzier­ni­ka br. ro­ze­gra­na zo­sta­ła ostat­nia te­go­rocz­na ko­lej­ka Lu­ziń­skiej Ligi So­łec­kiej 2014. By­ła ju­bi­le­uszo­wa, bo 15. Mi­strzem roz­gry­wek zo­stał ze­spół z Wy­sze­ci­na, któ­ry tej nie­dzie­li za­in­ka­so­wał 3 punk­ty wal­ko­we­rem (nie do­je­chał ze­spół Ko­cha­no­wa). Dru­gą dru­ży­ną roz­gry­wek zo­sta­ło Lu­zi­no, któ­re po­ko­na­ło Bar­ło­mi­no 9:3. Na naj­niż­szym stop­niu po­dium sta­nę­li za­wod­ni­cy z Mil­wi­na, któ­rzy w ostat­nim me­czu prze­gra­li w Sy­cho­wie 1:4. W naj­bar­dziej wy­rów­na­nym me­czu ko­lej­ki Kę­bło­wo zre­mi­so­wa­ło 2:2 z Ro­ba­ko­wem.

Te­raz za­wod­ni­cy dru­żyn so­łec­kich wy­bio­rą się na za­słu­żo­ny od­po­czy­nek, aby wró­cić do ry­wa­li­za­cji od stycz­nia 2015, kie­dy to na lu­ziń­skiej Hala Wi­do­wi­sko­wo­-Spor­to­wej roz­pocz­ną się roz­gryw­ki Lu­ziń­skiej Ligi So­łec­kiej na hali. Wcze­śniej, bo 6 grud­nia pod­czas do­rocz­nej Spor­to­wej Gali zo­sta­ną wrę­czo­ne na­gro­dy uczest­ni­kom roz­gry­wek.

War­to przy oka­zji za­koń­cze­nia te­go­rocz­nych roz­gry­wek po­dzię­ko­wać wszyst­kim kie­row­ni­kom dru­żyn so­łec­kich — po­wie­dział Piotr Kle­cha dy­rek­tor GO­SRiT Lu­zi­no — któ­rzy spo­łecz­nie mo­bi­li­zo­wa­li swo­je dru­ży­ny przez ca­ły rok. Od­dziel­ne po­dzię­ko­wa­nia na­le­żą się or­ga­ni­za­to­ro­wi ligi, Wi­tol­do­wi Dą­brow­skie­mu oraz sę­dziom. Bez Ja­ro­sła­wa La­bu­dy, Mi­ro­sła­wa Miot­ka, Ra­fa­ła Ma­gul­skie­go, Mar­ka Gó­ral­czy­ka te me­cze nie mo­gły by się od­być. Roz­gryw­ki w tym roku ob­cho­dzi­ły 15-le­cie ist­nie­nia i od po­cząt­ku dzia­łal­no­ści do­finan­so­wa­ne są przez Gmi­nę Lu­zi­no.

(woj. po­mor­skie)

Przełajowe sztafety w Smolajnach 2014

23 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w Smo­laj­nach od­by­ły się bie­gi prze­ła­jo­we szta­fet 4-o­so­bo­wych w ra­mach Mi­strzostw Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go LZS. Tra­sa bie­gów prze­bie­ga­ła po ma­low­ni­czych, ale gó­rzy­stych te­re­nach Ze­spo­łu Szkół Rol­ni­czych i by­ła bar­dzo wy­ma­ga­ją­ca dla bie­ga­czy. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 45 ze­spo­łów z 40 szkół gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych. W ry­wa­li­za­cji młod­szej ka­te­go­rii naj­lep­si byli: chłop­cy z Bisz­tyn­ka i dziew­czę­ta z Fran­cisz­ko­wa. Wśród mło­dzie­ży star­szej do­mi­no­wa­li: ucznio­wie i uczen­ni­ce ZSE­iT z Pa­słę­ka.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS w Olsz­ty­nie oraz Ze­spół Szkół Rol­ni­czych w Smo­laj­nach. Im­pre­za zo­sta­ła sfinan­so­wa­ne ze środ­ków War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go oraz Mi­ni­ster­stwa Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Wojewódzki Jesienny Turniej Piłki Nożnej Wiejskich Drużyn Szkolnych w Godziszewie

Na bo­isku wiej­skim w Go­dzi­sze­wie 20 paź­dzier­ni­ka od­był się Wo­je­wódz­ki Je­sien­ny Tur­niej Pił­ki Noż­nej Wiej­skich Dru­żyn Szkol­nych zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Ra­dę Wo­je­wódz­ką Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS i Ze­spo­łu Szkół Pu­blicz­nych w Go­dzi­sze­wie pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem bur­mi­strza Skar­szew Da­riu­sza Skal­skie­go oraz wój­ta Trą­bek Wiel­kich Bła­że­ja Kon­ko­la. Tur­niej po­pro­wa­dził sę­dzia PZPN Grze­gorz Kab­ziń­ski.

Pierw­sze miej­sce wy­wal­czy­ła re­pre­zen­ta­cja po­wia­tu gdań­skie­go — Gim­na­zjum w Trąb­kach Wiel­kich — tre­ner Ad­rian Wy­siec­ki, dru­gie miej­sce za­jął po­wiat kar­tu­ski — ZPG i SP w Leź­nie — tre­ner Ma­ciej Ce­liń­ski — Ja­ku­bo­wicz, a trze­cie miej­sce za­ję­li go­spo­da­rze tur­nie­ju po­wiat sta­ro­gardz­ki — ZSP w Go­dzi­sze­wie — tre­ner Łu­kasz Gaj­cy. Naj­lep­sze dru­ży­ny otrzy­ma­ły pu­cha­ry i pił­ki, a za­wod­ni­cy pa­miąt­ko­we me­da­le. W im­pre­zie wzię­ło udział po­nad 180 uczest­ni­ków. Tur­niej zo­stał do­finan­so­wa­ny ze środ­ków Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go.

Tur­niej swo­ją obec­no­ścią za­szczy­ci­li: Da­riusz Skal­ski — bur­mistrz Skar­szew, ks. Da­riusz Le­man — Skar­sze­wy, ks. Da­riusz Zien­ta­ra — Go­dzi­sze­wo, ks. Krzysz­tof Sa­gan — Leź­no, Ka­ta­rzy­na Pie­kar­ska — dy­rek­tor GO­Si­R-u, An­drzej Mar­tyn — dy­rek­tor GO­K-u, Wie­sław Szczo­drow­ski — wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Gdań­sku, Le­szek Or­czy­kow­ski — dy­rek­tor GOK­Si­R-u w Trąb­kach Wiel­kich.

(woj. po­mor­skie — in­for­ma­cja ze stro­ny www PZ LZS)

XXVI Ogólnopolski Rajd Pieszy LZS „Szlakiem kultury – szlakiem cystersów”

W dniach 16 — 18 paź­dzier­ni­ka 2014 roku, ZSCKR w Chro­brzu go­ścił uczest­ni­ków XXVI Ogól­no­pol­skie­go Raj­du Pie­sze­go LZS „Szla­kiem kul­tu­ry — szla­kiem cy­ster­sów”, finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Uczest­ni­kom sprzy­ja­ła po­go­da.

W kon­kur­sie wie­dzy o Kie­lec­czyź­nie star­to­wa­ło 38 osób — wy­grał Piotr Gra­bosz z woj. świę­to­krzy­skie­go, w kon­kur­sie wie­dzy o za­ko­nach star­to­wa­ło rów­nież 38 osób — naj­lep­sza oka­za­ła się Agniesz­ka Ra­dzi­szew­ska z woj. łódz­kie­go. Spraw­no­ścio­wy tor prze­szkód — star­to­wa­ło 40 osób — wy­grał Da­niel Ma­la­ra z woj. świę­to­krzy­skie­go. Za­da­nie tu­ry­stycz­ne (od­na­le­zie­nie i na­szki­co­wa­nie obiek­tu w oko­li­cach Ryn­ku w San­do­mie­rzu) wy­gra­ła dru­ży­na Buj­ny Team (woj. łódz­kie), któ­ra też trium­fo­wa­ła w kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej a star­to­wa­ła w skła­dzie: Mi­chel Klim­czak, Hu­bert Ma­czu­gow­ski, Agniesz­ka Ra­dzi­szew­skaRok­sa­na Ku­śmier­czak. Dru­gie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na Class z woj. świę­to­krzy­skie­go a trze­cie Chro­bry (woj. świę­to­krzy­skie).

Uczest­ni­cy bra­li udział w wy­ciecz­ce szko­le­nio­wej. Na jej pro­gram skła­da­ło się: przej­ście Wą­wo­zem Kró­lo­wej Ja­dwi­gi, zwie­dza­nie ko­ścio­ła św. Ja­ku­ba, przej­ście przez Ucho Igiel­ne na Ry­nek, zwie­dza­nie Bra­my Opa­tow­skiej, ko­ścio­ła św. Du­cha i Ka­te­dry.

Za­koń­cze­nie i wrę­cze­nie pu­cha­rów i dy­plo­mów od­by­ło się na sali gim­na­stycz­nej Ze­spo­łu Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Chro­brzu.

(woj. świę­to­krzy­skie)

V Drużynowe Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w strzelaniu z broni pneumatycznej

4 paź­dzier­ni­ka 2014 roku w Sa­le­zjań­skim Ośrod­ku Wy­po­czyn­ko­wym Ka­czo­ry — Gmi­na Ostró­da od­by­ły się V Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS w strze­la­niu z bro­ni pneu­ma­tycz­nej. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło: War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS w Olsz­ty­nie, Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go oraz Wójt Gmi­ny Ostró­da.

Do mi­strzostw zgło­si­ło się dwa­na­ście re­pre­zen­ta­cji gmin­nych. Star­tu­ją­ce ze­spo­ły skła­da­ły się z trzech za­wod­ni­ków (dwóch za­wod­ni­ków strze­la­ją­cych z ka­ra­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go oraz jed­nej z pi­sto­le­tu). Za­wod­ni­cy strze­la­li w III se­riach, po pięć strza­łów oce­nia­nych. Strze­la­ją­cy mu­siał za­cho­wać po­sta­wę sto­ją­cą w od­le­gło­ści 10 m od celu. Pod­czas za­wo­dów by­ła pro­wa­dzo­na kla­sy­fika­cja dru­ży­no­wa oraz in­dy­wi­du­al­na. Za­wo­dy zo­sta­ły ro­ze­gra­ne w ple­ne­rze nad sa­mym je­zio­rem, waż­ną ro­lę od­gry­wa­ły wa­run­ki po­go­do­we.

Pierw­sze miej­sce dru­ży­no­wo za­ję­ła Iła­wa, dru­gie Je­zio­ra­ny I i trze­cie Je­zio­ra­ny II. W kla­sy­fika­cji in­dy­wi­du­al­nej w ka­ra­bin­ku wy­grał To­masz Ol­szew­ski z Je­zio­ran. Zwy­cięz­cy in­dy­wi­du­al­ni i dru­ży­no­wi otrzy­ma­li me­da­le i dy­plo­my.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

XXI Ogólnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny „Bory Tucholskie 2014”

XXI Ogól­no­pol­ski Pie­szy Zlot Eko­lo­gicz­ny „Bory Tu­chol­skie 2014” od­był się w miej­sco­wo­ści Su­cha na te­re­nie gmi­ny Lu­bie­wo w dniach od 3 do 5 paź­dzier­ni­ka. W zlo­cie uczest­ni­czy­ły 23 dru­ży­ny z ca­łe­go kra­ju. Ce­lem zlo­tu by­ło po­zna­nie wa­lo­rów tu­ry­stycz­no­-kra­jo­znaw­czych Bo­rów Tu­chol­skich, edu­ka­cja eko­lo­gicz­na uczest­ni­ków zlo­tu, po­pu­la­ry­za­cja pie­szej tu­ry­sty­ki kwa­li­fiko­wa­nej wśród miesz­kań­ców wsi, w tym zwłasz­cza mło­dzie­ży szkol­nej oraz uczcze­nie Świa­to­we­go Dnia Tu­ry­sty­ki. Or­ga­ni­za­to­rem zlo­tu by­ło Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w To­ru­niu oraz Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie.

Ry­wa­li­za­cja dru­ży­no­wa od­by­ła się w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych. W ka­te­go­rii szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów pierw­sze miej­sce za­ję­ła dru­ży­na SP nr 2 Pod­klasz­to­rze w skła­dzie: Ad­rian Paw­li­kow­ski, Eryk Ha­łu­bek, Pa­try­cja Kra­soń, któ­rych do zlo­tu przy­go­to­wa­ła Mar­ta Pia­sta.

W ka­te­go­rii szkół po­nad­gim­na­zjal­nych i Open pierw­sze miej­sce zdo­był LUKS „Gryf” Buj­ny w skła­dzie: Pa­try­cja Grzel­czyk, Wik­to­ria Pła­tek, i Bar­tło­miej Grzyb, któ­rych przy­go­to­wa­ła Jo­lan­ta Kor­do­wiak, na­uczy­ciel WF w ZSR CKP Buj­ny.

(woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam