Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Dolnośląski Turniej Samorządów

W dniach 6-8 czerw­ca br. w Ośrod­ku Szko­le­nio­wo — Spor­to­wym w No­wej By­strzy­cy od­był się Fi­nał Dol­no­ślą­ski Tur­nie­ju Sa­mo­rzą­dów or­ga­ni­zo­wa­ny w ra­mach XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS Miesz­kań­ców Wsi i Miast. W fi­na­le udział wzię­ło 10 re­pre­zen­ta­cji po­wia­tów li­czą­cych po 5 za­wod­ni­ków (rocz­nik 1995 i star­si). Punk­ta­cję ge­ne­ral­ną wy­gra­ła gmi­na Wleń, po­wiat Lwó­wek Ślą­ski, przed gmi­ną Dzier­żo­niów, po­wiat Dzier­żo­niów i gmi­ną Je­żów Su­dec­ki, po­wiat Je­le­nia Gó­ra.

Wszyst­kie dru­ży­ny zmie­rzy­ły się w 6 kon­ku­ren­cjach spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych tj. krę­gle, rzu­ty do ko­sza, strze­la­nie z wia­trów­ki, rzut lot­ką do tar­czy, strzał pił­ką na bram­kę 1×1 m oraz strze­la­nie z łu­ku. Gmi­na Wleń wy­gra­ła 3 kon­ku­ren­cie, naj­lep­sza by­ła w krę­glach, strza­łach na bram­kę i w rzu­tach do ko­sza, 2. miej­sce za­ją­ła w strze­la­niu z łu­ku i rzu­cie lot­ką i 4. miej­sce w strze­la­niu z wia­trów­ki. W zwy­cię­skiej dru­ży­nie star­to­wa­li: Ry­szard Ję­dral, Adam Dy­mi­tro­ca, Ma­riusz Men­do­cha, To­masz Woź­nicz­ka i Se­ba­stian Wie­czo­rek.

Dzier­żo­niów wy­grał dwie kon­ku­ren­cje — rzu­ty lot­ką i strze­la­nie w wia­trów­ki. Re­pre­zen­ta­cję Gmi­ny Dzier­żo­niów sta­no­wi­li: Sła­wo­mir Sko­ru­pa (LKS Do­bro­cin), To­masz Stro­ka (LKS Do­bro­cin), Edward Kasz­te­lan (LKS Orzeł Pi­ła­wa Dol­na), Krzysz­tof Sko­ru­pa (LKS Do­bro­cin), To­masz Ja­siń­ski. Lu­bin wy­grał tyl­ko jed­ną kon­ku­ren­cję — strze­la­nie z łu­ku. Po­wiat Lwó­wek Ślą­ski wy­grał te za­wo­dy po raz czwar­ty z rzę­du i jego re­pre­zen­tan­ci po­ja­dą na Igrzy­ska Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS do Słu­bic.

(woj. dolnośląskie)

Finał Wojewódzki „Mała Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt w Wydyminach

W Wy­dmi­nach 4 czerw­ca na czte­rech bo­iskach od­był się fi­nał wo­je­wódz­ki tur­nie­ju „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło aż 12 dru­żyn dziew­cząt w pierw­szej fa­zie po­dzie­lo­nych na dwie gru­py (sys­tem każ­dy z każ­dym). Mi­strzo­wie grup za­gra­li o pierw­sze, a wi­ce­mi­strzo­wie o trze­cie miej­sce. Tur­niej wy­gra­ło Brzy­do­wo le­piej eg­ze­kwu­jąc rzu­ty kar­ne od Wy­dmin (2:1).

Na bo­isku za­pre­zen­to­wa­ły się same naj­lep­sze dru­ży­ny w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej w wo­je­wódz­twie. Obec­ne by­ły re­pre­zen­ta­cje, któ­re gra­ły w fi­na­łach ogól­no­pol­skich „Z po­dwór­ka na sta­dion” oraz Tur­nie­ju o Pu­char Pre­mie­ra Do­nal­da Tu­ska. Zwy­cięż­czy­nie ja­dą na fi­nał kra­jo­wy. In­dy­wi­du­al­ne wy­róż­nie­nia otrzy­ma­ły: Mo­ni­ka Ste­fa­niak — Wy­dmi­ny — naj­lep­sza za­wod­nicz­ka, Do­mi­ni­ka Śledź — Brzy­do­wo — naj­lep­sza bram­kar­ka.

De­ko­ra­cji naj­lep­szych ze­spo­łów do­ko­na­li: wójt Gmi­ny Wy­dmi­ny Ra­do­sław Król, dy­rek­tor Ze­spo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Wy­dmi­nach Eli­za Szwed oraz se­kre­tarz War­miń­sko — Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we Ma­rek Ja­czun. Spor­to­we tro­fea (pu­cha­ry, sta­tu­et­ki, me­da­le) rów­nież obiad wszyst­kim dru­ży­nom ufun­do­wa­ło War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we. Na­gro­dy rze­czo­we wy­róż­nio­nym za­wod­nicz­kom prze­ka­za­ła fir­ma R-GOL. Fi­nał Wo­je­wódz­ki Tur­nie­ju „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” po­pro­wa­dzi­ła czwór­ka sę­dziow­ska w skła­dzie: Ma­rek Ostrow­ski, Ro­man Ste­fa­niak, Wie­sław Gie­do, Krzysz­tof Osior. Bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem fi­na­łu by­ła Gmi­na Wy­dmi­ny i Ze­spół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Wy­dmi­nach. Oso­bą od­po­wie­dzial­ną za prze­pro­wa­dze­nie roz­gry­wek był Bar­tło­miej Osior.

(woj. warmińsko-mazurskie)

Turnieje „Piłkarska Kadra Czeka” w Bobolicach

W dniach 27 i 29 maja 2014 r. w Bo­bo­li­cach, od­by­ły się Mi­strzo­stwa Okrę­gu Ko­sza­liń­skie­go w ra­mach roz­gry­wek Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka w ka­te­go­rii chłop­ców. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów był UKS Olim­pia Bo­bo­li­ce — spon­so­rem Ener­ga, a współ­or­ga­ni­za­to­rem Za­chod­nio­po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Szcze­ci­nie i Gmi­na Bo­bo­li­ce. Na fi­nał wo­je­wódz­ki w Pło­tach po­ja­dą dwie dru­ży­ny klu­bu Bło­nie Bar­wi­ce — na tur­niej „Du­żej” i „Ma­łej” PKCz.

Pierw­szy tur­niej ze­spo­łów je­de­na­sto­oso­bo­wych zo­stał ro­ze­gra­ny 27 maja br. na Sta­dio­nie Miej­skim w Bo­bo­li­cach przy ul. Mic­kie­wi­cza 20. Star­to­wa­ły trzy ze­spo­ły: Bło­nie Bar­wi­ce (tre­ner Ma­riusz Dzi­wir­ski), GKS Ma­no­wo (tre­ner Bo­le­sław Ja­wor­ski, kie­row­nik ze­spo­łu Sła­wo­mir Ciap­ciń­ski) i Me­cha­nik Bo­bo­li­ce (tre­ner Ad­rian Pusz­kiel). Pierw­sze miej­sce i awans do fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go wy­wal­czy­ła dru­ży­na Bło­nie Bar­wi­ce. Bar­wi­cza­nie wy­gra­li dwa me­cze z GKS Ma­no­wo 3:0 i Me­cha­ni­kiem Bo­bo­li­ce 4:0. Naj­lep­szy­mi za­wod­ni­ka­mi zo­sta­li wy­bra­ni: Ma­ciej Kon­dra­to­wicz (Bło­nie Bar­wi­ce), Ma­te­usz Ciap­ciń­ski (GKS Ma­no­wo) i Ja­kub Adam­czew­ski (Me­cha­nik Bo­bo­li­ce).

Na­to­miast 29 maja na bo­isku Olim­pia przy ul. Pocz­to­wej 15 ry­wa­li­zo­wa­li za­wod­ni­cy „Ma­łej Ka­dry” w ze­spo­łach 6-o­so­bo­wych. Pierw­sze miej­sce z kom­ple­tem zwy­cięstw za­jął ze­spół Bło­nie Bar­wi­ce (tre­ner Łu­kasz Zbrosz­czyk). Na dru­giej po­zy­cji upla­so­wa­li się go­spo­da­rze UKS Olim­pia Bo­bo­li­ce (tre­ner To­masz Pie­ka­rze­wicz). Trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na GKS Ma­no­wo (tre­ner Ry­szard Je­lo­nek), a na ko­lej­nych upla­so­wa­li się LUKS Iskra­/SP Kła­ni­no (tre­ner Hen­ryk Ko­wal­ski) i LKS Wi­cher Mie­rzym (tre­ner Pa­tryk Ła­ski). Naj­lep­szy­mi za­wod­ni­ka­mi zo­sta­li wy­bra­ni: Wik­tor Wa­sy­ły­szyn (Bło­nie), Mar­cin Kor­dek (O­lim­pia), Da­niel Ma­zu­rek (Ma­no­wo) i Pa­tryk Szo­ciń­ski (I­skra­/SP).

Wszyst­kie ze­spo­ły otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we dy­plo­my, a wy­róż­nie­ni za­wod­ni­cy i tre­ne­rzy upo­min­ki.

(woj. zachodniopomorskie, fot i tekst Henryk Kowalski)

Strzelali z karabinka i łuku, grali w boulle

31 maja w Księ­gi­ni­cach od­był się V Otwar­ty Dol­no­ślą­ski Tur­niej Strze­lec­ki w strze­la­niu z bro­ni pneu­ma­tycz­nej oraz Gmin­ny Tur­niej Łucz­ni­czy. W tur­nie­ju bra­li udział za­pro­sze­ni go­ście gmi­ny part­ner­skiej Sa­tho­nay­-Camp z Fran­cji. Aby uatrak­cyj­nić im­pre­zę, prze­pro­wa­dzo­no tak­że tur­niej gry w bo­ul­le, któ­ra jest tra­dy­cyj­ną grą to­wa­rzy­ską z ele­men­ta­mi zręcz­no­ścio­wy­mi, w za­przy­jaź­nio­nym kra­ju. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Gmi­na Lu­bin, Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, Lu­do­wy Klub Spor­to­wy „Iskra” Księ­gi­ni­ce, Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­bi­nie, GOK Ra­szów­ka, So­łec­two i Rada So­łec­ka Księ­gi­ni­ce. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­ła Wójt Gmi­ny Lu­bin Ire­na Ro­gow­ska, któ­ra po­wi­ta­ła wszyst­kich ze­bra­nych na tur­nie­ju, a w szcze­gól­no­ści go­ści z Fran­cji z me­rem gmi­ny Sa­tho­nay­-Camp Pier­re Aba­die wraz z mał­żon­ką Gie­sèle.

W strze­la­niu z ka­ra­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych zwy­cię­ży­li:

mło­dzik dziew­czę­ta — Wik­to­ria Do­mań­ska, Lu­bin, mło­dzik chłop­cy — Da­niel Za­grod­ny, Lu­bin, ju­nior dziew­czę­ta — Alek­san­dra Maj­dan, Lu­bin, ju­nior chłop­cy — Ma­riusz So­kal, Księ­gi­ni­ce, se­nior ko­bie­ty — Jo­an­na Hof­man, Lu­bin, se­nior męż­czyź­ni — Zdzi­sław Sło­nec­ki, Księ­gi­ni­ce, dru­ży­na (ka­ra­bi­nek + pi­sto­let) — Księ­gi­ni­ce.

W tur­nie­ju łucz­ni­czym wy­gra­li: dziew­czę­ta — Wik­to­ria Gro­lew­ska, Księ­gi­ni­ce, chłop­cy — Pa­tryk Siu­da, Księ­gi­ni­ce, mło­dzik dziew­czę­ta — Ola Tar­go­wicz, Ra­szów­ka, mło­dzik chłop­cy — Bar­tosz Ro­gac­ki, Chróst­nik, ju­nior dziew­czę­ta — Ka­mi­la Par­tyń­ska, Skła­do­wi­ce, ju­nior chłop­cy — Piotr Sze­li­ga, Księ­gi­ni­ce, se­nior ko­bie­ty — Agnie­szak Gro­lew­ska, Księ­gi­ni­ce, se­nior męż­czyź­ni — Ma­riusz Wa­la­da, Chróst­nik, dru­ży­no­wo — Chróst­nik.

W tur­nie­ju dzie­ci w bo­ul­le wy­gra­ła Iskra Księ­gi­ni­ce I w skła­dzie: To­masz Fry­dle­wicz, To­masz Kre­gu­lec­ki, wśród se­nio­rów Wier­cień w skła­dzie: Ra­do­sław Tar­go­wicz, Ka­mil Czu­bek. W trak­cie tur­nie­ju ro­ze­gra­no mecz to­wa­rzy­ski w bo­ul­le mie­dzy ze­spo­łem Gmi­na Lu­bin a ze­spo­łem Sa­tho­nay­-Camp, któ­ry za­koń­czył się wy­ni­kiem re­mi­so­wym.

Zwy­cięz­cy z każ­dej ka­te­go­rii zo­sta­li ude­ko­ro­wa­ni me­da­la­mi, otrzy­ma­li dy­plo­my oraz na­gro­dy w po­sta­ci sprzę­tu spor­to­we­go i drob­nych upo­min­ków, któ­re zo­sta­ły ufun­do­wa­ne przez or­ga­ni­za­to­rów tj. Gmi­nę Lu­bin, Dol­no­ślą­ski Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu i LKS „ISKRA” Księ­gi­ni­ce.

(woj. dolnośląskie)

Gimnazjum Nr 3 w Oławie reprezentantem Dolnośląskiego w finale PKCZ chłopców

25 maja na obiek­tach spor­to­wych gmi­ny Lu­bin, w miej­sco­wo­ściach Księ­gi­ni­ce i Sie­dl­ce ro­ze­gra­no dol­no­ślą­ski fi­nał tur­nie­ju pił­ki noż­nej „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” chłop­ców. O fi­nał cen­tral­ny, któ­ry od­bę­dzie się w sierp­niu gra­ło osiem dru­żyn. Naj­lep­sze oka­za­ło się Gim­na­zjum nr 3 Oła­wa.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, Gmi­na Lu­bin, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Lu­bi­nie, Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­bi­nie, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w Sie­dl­cach, LKS „Iskra” Księ­gi­ni­ce, GOK w Ra­szów­ce. Naj­lep­szym bram­ka­rzem tur­nie­ju zo­stał Ja­kub Ha­tow­ski — Gim­na­zjum Żmi­gród, ko­mi­sja wy­bra­ła tak­że czte­rech naj­lep­szych za­wod­ni­ków tur­nie­ju. Zo­sta­li nimi: Kac­per Kłak — Gim­na­zjum nr 3 Oła­wa, Mar­cin So­wiec­ki — MKS Odra Ści­na­wa, Ar­ka­diusz Pu­dłow­ski — Gim­na­zjum Żmi­gród, Ka­mil Po­licht — MLKS Po­lo­nia Śro­da Ślą­ska. Wszyst­kie dru­ży­ny bio­rą­ce udział w tur­nie­ju i wy­róż­nie­ni za­wod­ni­cy otrzy­ma­li pu­cha­ry, dy­plo­my, za miej­sca I-III me­da­le oraz sprzęt spor­to­wy w po­sta­ci pi­łek do pił­ki noż­nej. Za­wo­dy w Księ­gi­ni­cach i Sie­dl­cach sę­dzio­wa­li: sę­dzio­wie OZPN Le­gni­ca de­le­ga­tu­ra Lu­bin — Bog­dan Te­re­fel­ko, Pa­weł Koł­kow­ski, Syl­we­ster Do­mi­niak, Mi­ro­sław Maj­cher.

(woj. dolnośląskie)

XV Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim

Z udzia­łem 33 dru­żyn z Pol­ski oraz eki­py z Nie­miec 21 maja od­by­ła się w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim XV Ogól­no­pol­ska Spar­ta­kia­da Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Im­pre­zie roz­gry­wa­nej na sta­dio­nie przy uli­cy Ku­so­ciń­skie­go w Ostro­wie oraz na „Or­li­ku” w Przy­go­dzi­cach przy­świe­ca­ło ha­sło „Sport drze­mie w każ­dym z nas”. Wy­nik naj­lep­szej dru­ży­ny z po­wia­tu za­li­cza­no do punk­ta­cji Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi spar­ta­kia­dy byli: LUKS „Ba­rycz” Przy­go­dzi­ce, Fun­da­cja In­wa­li­dów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Mi­ło­sier­dzie” w Ka­li­szu, Warsz­tat Te­ra­pii Za­ję­cio­wej Przy­go­dzi­ce z/s w Ostro­wie Wlkp., klub STAL Ostrów Wiel­ko­pol­ski, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Ostro­wie Wlkp.

Oko­ło 800 za­wod­ni­ków wy­stą­pi­ło w 20 dys­cy­pli­nach lek­ko­atle­tycz­nych i re­kre­acyj­nych. W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji zwy­cię­żył Warsz­tat Te­ra­pii Za­ję­cio­wej „Szczę­śli­wa 12-ka” z Ko­ni­na, dru­gie miej­sce za­ję­ło Wiel­ko­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Spo­łecz­no­-Spor­to­we „Spraw­ni­-Ra­zem” z Ostrze­szo­wa, trze­cia lo­ka­ta przy­pa­dła WTZ Gnie­zno. Na ko­lej­nych miej­scach upla­so­wa­ły się: re­pre­zen­ta­cja po­wia­tu pil­skie­go LZS, WTZ Przy­go­dzi­ce, Klub Spor­to­wy przy Ze­spo­le Szkół Spe­cjal­nych „Pio­trek” w Ko­ścia­nie, Dom Po­mo­cy Spo­łecz­nej Pa­ków­ka (po­wiat ra­wic­ki), WTZ „Tę­cza” z Ostro­wa Wlkp., WTZ Wiar­dun­ki (po­wiat obor­nic­ki) i ŚDS Nowe Skal­mie­rzy­ce. W dru­gim dniu spar­ta­kia­dy w Ośrod­ku Kul­tu­ry i Spor­tu w Przy­go­dzi­cach od­by­ło się spo­tka­nie in­te­gra­cyj­no­-spor­to­we.

Na bo­isku zor­ga­ni­zo­wa­no m.in. na­ukę jaz­dy dla nie­peł­no­spraw­nych. Wie­lu z nich po raz pierw­szy w ży­ciu usia­dło za kie­row­ni­cą sa­mo­cho­du.

(woj. wielkopolskie)

Wojciech Wójtowicz z Kleszczewa wygrał zawody wędkarskie juniorów o Puchar Prezesa GZ LZS w Trąbkach Wielkich

17 maja za­wo­da­mi węd­kar­ski­mi dla ju­nio­rów o Pu­char Pre­ze­sa Gmin­ne­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we za­in­au­gu­ro­wa­ny zo­stał VI Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Spor­tu dla Wszyst­kich w Trąb­kach Wiel­kich. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów byli GZ LZS i GOK­SiR w Trąb­kach Wiel­kich przy wspar­ciu wój­ta, Bła­że­ja Kon­ko­la i Je­rze­go Gę­bu­ry, soł­ty­sa z so­łec­twa Kacz­ki. Za­wo­dy zo­sta­ły ro­ze­gra­ne na pry­wat­nym akwe­nie wod­nym J. Gę­bu­ra w Kacz­kach.

W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 13 za­wod­ni­ków. Po czte­ro­go­dzin­nych zma­ga­niach spor­to­wych sę­dzia za­koń­czył za­wo­dy. Pierw­sza ryb­kę już w pierw­szej mi­nu­cie za­wo­dów zło­wił Fa­bian Niedź­wiec­ki, a naj­młod­szym uczest­ni­kiem za­wo­dów był Staś Żu­kow­ski lat 7 z Trą­bek Wiel­kich. Wśród zło­wio­nych ryb by­ły ja­pon­ki, pło­cie i bia­ły ka­raś — ja­po­niec. Ko­mi­sja sę­dziow­ska w skła­dzie: Ro­man Ziel­ke, Ma­rek Bła­wat, Je­rzy Gę­bu­ra i Krzysz­tof Gro­szek do­ko­na­ła prze­wa­że­nia i oce­ny zło­wio­nych ryb. Kie­dy ko­mi­sja usta­la­ła osta­tecz­ne wy­ni­ki i przy­go­to­wa­ła ce­re­mo­nię ogło­sze­nia wy­ni­ków, wrę­cze­nia pu­cha­ru, dy­plo­mów i na­gród uczest­ni­cy przy ogni­sku sma­ży­li kieł­ba­ski. Ape­tyt i hu­mor mło­dym węd­ka­rzom do­pi­sy­wał. Na­gro­dy wrę­czał Je­rzy Gę­bu­ra. Pierw­sze miej­sce za­jął Woj­ciech Wój­to­wicz z Klesz­cze­wa, dru­gi był Klau­diusz Gro­szek Trąb­ki Wiel­kie, a trze­ci Woj­ciech Koza Zła Wieś. Na­gro­dę (ko­łow­ro­tek) wój­ta gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie za naj­więk­szą zło­wio­ną ry­bę — płoć 21,5 cm — otrzy­mał To­masz Bąk (Trąb­ki Wiel­kie).

(woj. pomorskie, info i foto wkempa)

Spływ kajakowy Drawa 2014, Ogólnopolski Nadmorski Rajd Pieszy Niechorze 2014 oraz Wędrówki po Wolińskim Parku Narodowym

Jak co roku sek­cja tu­ry­stycz­na LUKS „PI­ĄT­KA’’ we współ­pra­cy z Za­chod­nio­po­mor­skim Zrze­sze­niem Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we zor­ga­ni­zo­wa­ła w maju i czerw­cu wo­je­wódz­ki spływ ka­ja­ko­wy na Dra­wie, Ogól­no­pol­ski Nad­mor­ski Rajd Pie­szy Nie­cho­rze 2014, a tak­że Wę­drów­ki po Wo­liń­skim Par­ku Na­ro­do­wym.

Za­pro­sze­nie na spływ przy­ję­li ucznio­wie i ab­sol­wen­ci ZS nr 5, ZSBT Star­gard oraz Ze­spół Szkół Ogrod­ni­czych Szcze­cin Zdro­je. Pięk­na po­go­da, któ­ra sprzy­ja­ła uczest­ni­kom gwa­ran­to­wa­ła suk­ces im­pre­zy. 18 ki­lo­me­tro­wy szlak wszy­scy prze­pły­nę­li wy­ka­zu­jąc się du­żą spraw­no­ścią fi­zycz­ną.Po­dziw dla do­li­ny Dra­wy to ko­lej­ne pięk­ne wspo­mnie­nie z tego tu­ry­stycz­ne­go wy­pa­du. Ob­ser­wo­wa­nie przy­ro­da re­kom­pen­so­wa­ło utrud­nie­nia na spły­wie, któ­ry­mi by­ły prze­no­si­ny ka­ja­ków czy opły­wa­nie po­wa­lo­nych drzew, gdzie nie tyl­ko przy­da­ła się kon­dy­cja ale też in­te­gra­cja gru­py. Na za­koń­cze­nie uczest­ni­cy spo­tka­li się przy ogni­sku gdzie z rąk dy­rek­to­ra Zbi­gnie­wa Jur­kie­wi­cza otrzy­ma­li dy­plo­my uczest­nic­twa. Opie­ku­na­mi byli: Jo­an­na Su­le­ja, Ry­szard Ja­nik i Ar­ka­diusz Roz­wód.

W Ogól­no­pol­skim Nad­mor­skim Raj­dzie Pie­szym Nie­cho­rze 2014 uczest­ni­czy­ła pra­wie set­ka mi­ło­śni­ków tu­ry­sty­ki pie­szej, któ­ra zre­ali­zo­wa­ła w Nie­cho­rzu i oko­li­cy bo­ga­ty pro­gram kra­jo­znaw­czy, ale przede wszyst­kim mo­gła na­cie­szyć się spa­ce­ra­mi po pla­ży i le­śnych ścież­kach. W skład eki­py wo­je­wódz­kiej we­szli ucznio­wie i ab­sol­wen­ci ZS Nr 5, ZS Nr 1, ZS Nr 2, I LO i II LO. Ze szczy­tu la­tar­ni mor­skiej po­dzi­wia­no nad­mor­skie kra­jo­bra­zy. W mu­zeum Mi­nia­tur La­tar­ni Mor­skich za­chwyt wzbu­dzi­ły wier­nie od­two­rzo­ne syl­wet­ki nad­bał­tyc­kich bu­dow­li. W Trzę­sa­czu do wy­obraź­ni każ­de­go do­tar­ła si­ła nisz­cze­nia brze­gu mor­skie­go przez fale i wiatr. W ry­wa­li­za­cji tu­ry­stycz­nej zwy­cię­ży­ła eki­pa wo­je­wódz­twa za­chod­nio­po­mor­skie­go, a na szcze­gól­ne wy­róż­nie­nie za­słu­gu­ją zwy­cięż­czy­nie kon­kur­sów wie­dzy Aga­ta Jur­czak i Olga Kor­du­la z ZS Nr 5. Sym­pa­tycz­na in­te­gra­cja na zlo­cie to jak za­wsze naj­bar­dziej cie­szą­cy or­ga­ni­za­to­rów speł­nio­ny cel.

Pod­czas Wę­dró­wek po Wo­liń­skim Par­ku Na­ro­do­wym, przy pięk­nej let­niej au­rze kil­ku­dzie­się­ciu uczniów z sek­cji tu­ry­stycz­nej LUKS „Piąt­ka” zre­ali­zo­wa­ło bo­ga­ty pro­gram kra­jo­znaw­czy, obej­mu­ją­cy wie­dzę z bio­lo­gii,geo­gra­fii, eko­lo­gii, wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go i lek­cji wy­cho­waw­czej. Mło­dzi tu­ry­ści zo­sta­li za­po­zna­ni z wa­lo­ra­mi Wo­liń­skie­go Par­ku Na­ro­do­we­go, for­ma­mi ochro­ny przy­ro­dy i brze­gu mor­skie­go. Za­pre­zen­to­wa­no wa­lo­ry tu­ry­stycz­ne Mię­dzyz­dro­jów i oko­lic — Ale­ja Gwiazd, Kaw­cza Gó­ra i Je­zio­ro Tur­ku­so­we w Wap­ni­cy, gdzie pod­su­mo­wa­no im­pre­zę.

Kon­kurs o Wo­liń­skim Par­ku Na­ro­do­wym wy­gra­ła Okta­wia Ol­szo­wa z kla­sy 1tk i Mar­cin Cza­plic­ki z kla­sy 2c. Szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia na­le­żą się chłop­com kla­sy 1ts za przy­go­to­wa­nie po­sił­ku tu­ry­stycz­ne­go i Bart­ko­wi za ro­lę fo­to­re­por­te­ra. Sym­pa­tycz­na in­te­gra­cja na raj­dzie to za­słu­ga wszyst­kich uczest­ni­ków, jak i za­wsze nie­za­wod­ne­go ga­wę­dzia­rza Ry­szar­da Ja­ni­ka.

(woj. zachodniopomorskie, Joanna Suleja)

38. Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski

11 maja od­był się 38. Mię­dzy­wo­je­wódz­ki Pie­szy Rajd Rey­mon­tow­ski za­li­cza­ny do I eta­pu współ­za­wod­nic­twa tu­ry­stycz­ne­go po­wia­tów o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS. W im­pre­zie wzię­ło udział 180 osób. W tym roku rajd od­by­wał się pod ha­słem „90-le­cia Na­gro­dy No­bla Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta”. Start na­stą­pił na ryn­ku w Pyz­drach. Po­tem uczest­ni­cy raj­du po­ma­sze­ro­wa­li w stro­nę Ko­łacz­ko­wa, ale bocz­ny­mi dro­ga­mi i dróż­ka­mi. Na tra­sie mło­dzież ry­wa­li­zo­wa­ła w kon­ku­ren­cjach spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych i w kon­kur­sie na te­mat ży­cia i twór­czo­ści Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta.

Or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li sze­reg cie­ka­wych kon­ku­ren­cji, któ­re wpły­wa­ły na kla­sy­fi­ka­cję koń­co­wą. Uczest­ni­cy mie­li do po­ko­na­nia tor prze­szkód, rzu­ca­li lot­ka­mi do celu, bra­li udział w kon­kur­sie na te­mat ży­cia i twór­czo­ści Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta, prze­no­si­li fa­sol­kę na słom­ce i jeź­dzi­li żół­wim tem­pem na ro­we­rze. Po­nad­to po­szcze­gól­ne ze­spo­ły do­star­czy­ły przed roz­po­czę­ciem raj­du pra­ce pla­stycz­ne na te­mat czte­rech pór roku w „Chło­pach” Rey­mon­ta.

Na me­cie w Ko­łacz­ko­wie, wy­stą­pi­ła Gru­pa Re­gio­nal­na Po­wia­tu Wrze­siń­skie­go, od­był się rów­nież po­kaz ko­łacz­kow­skiej mo­de­lar­ni. Na ko­niec wrę­czo­no na­gro­dy in­dy­wi­du­al­ne i pod­su­mo­wa­no kla­sy­fi­ka­cję ze­spo­ło­wą. Wy­gra­ła dru­ży­na z An­to­nie­wa, przed pierw­szą dru­ży­ną gmi­ny Kro­to­szyn.

(woj. wielkopolskie)

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym — Trąbki Wielkie

6 maja 2014 na sta­dio­nie w Trąb­kach Wiel­kich od­by­ły się Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej w lek­kiej atle­ty­ce — czwór­bój. W za­wo­dach udział wzię­ły wszyst­kie re­pre­zen­ta­cje szkół pod­sta­wo­wych w gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ła Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Kow­nac­kiej w Kło­da­wie. Pu­char Pre­ze­sa GZ LZS Ro­ma­na Ziel­ke w Trąb­kach Wiel­kich zdo­by­ła Szko­ła Pod­sta­wo­wa z So­bo­widz, któ­rą do boju pro­wa­dzi­ła na­uczy­ciel­ka Ewa Buga.

Na pro­gram czwór­bo­ju skła­da­ły się na­stę­pu­ją­ce kon­ku­ren­cje; bieg na dy­stan­sie 60, skok w dal, rzut pi­łecz­ką pa­lan­to­wą oraz bieg na dy­stan­sie 600m — dziew­cząt i 1000m chłop­ców. Sę­dzią głów­nym za­wo­dów był To­masz Tan­dek.

Naj­lep­sze wy­ni­ki w po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach uzy­ska­li: bieg na 60 m — Na­ta­lia Luk­sme­burgMa­te­usz Sro­ka, skok w dal — Ni­ko­la Grzęb­skaMi­łosz Cie­losz­czyk, rzut pi­łecz­ką — Na­ta­lia Luk­sem­burg Ję­drzej Niem­czyk, 1000 m — Ni­ko­la Grzęb­skaKa­mil Ro­gal.

foto wkem­pa

(woj. po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam