Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

29 września w Kórniku królowało kolarstwo

Już po raz XVI na Kór­nic­kim ryn­ku od­by­ło się Ogól­no­pol­skie Kry­te­rium Ulicz­ne o Pu­char Bur­mi­strza Kór­ni­ka i za­ra­zem VIII Me­mo­riał zna­ne­go tre­ne­ra ko­lar­skie­go Fran­cisz­ka Prze­cin­kow­skie­go, oraz XLI Wiel­ki Fe­styn Ro­we­ro­wy Dla Dzie­ci. W im­pre­zie wzię­ło udział 172 za­wod­ni­ków z 14 klu­bów. Za­wod­ni­kom tra­dy­cyj­nie do­pi­sa­ła pięk­na po­go­da. Za­wo­dy zo­sta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne przez miej­sco­wy Uczniow­ski Klub Spor­to­wy Li­ma­ro Kór­nik, przy ogrom­nym wspar­ciu bur­mi­strza Je­rze­go Lech­ne­row­skie­go, Wszyst­kie wy­ści­gi ro­ze­gra­no bar­dzo spraw­nie, pla­no­wo, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem i bez żad­nych prze­szkód. Naj­młod­szym uczest­ni­kiem fe­sty­nu ro­we­ro­we­go był Ja­cek Schmidt rocz­nik 2011), syn by­łe­go mi­strza Eu­ro­py To­ma­sza.

Spo­rą atrak­cja dla ki­bi­ców był wy­ścig ko­biet o me­mo­riał Fran­cisz­ka Prze­cin­kow­skie­go, w któ­rym wspa­nia­łą ry­wa­li­za­cję sto­czy­ły za­wod­nicz­ki go­spo­da­rzy, re­pre­zen­tant­ki Pol­ski na Mi­strzo­stwa Świa­ta i Eu­ro­py z ak­tu­al­ną Mi­strzy­nią Eu­ro­py w to­ro­wym omnium Łu­cją Pie­trzak z Koź­mi­nian­ki. W osta­tecz­no­ści zwy­cię­ży­ła Ni­kol Pło­saj, przed swo­ją ko­le­żan­ką Na­ta­lią Ra­dzic­ka i Łu­cją Pie­trzak. Naj­licz­niej­szą ob­sa­dzo­ny był wy­ścig mło­dzi­ków, któ­ry zgro­ma­dził na star­cie 31 za­wod­ni­ków. Wy­grał Szy­mon Korcz (Li­ma­ro Kór­nik). Go­ść­mi ho­no­ro­wy­mi byli pani Bar­ba­ra Prze­cin­kow­ska, żo­na me­mo­ria­ło­we­go bo­ha­te­ra, oraz za­ło­ży­ciel ko­lar­stwa w Kór­ni­ku w roku 1978, pierw­szy tre­ner Ro­ber­ta Ta­cia­ka, Ka­zi­mierz Go­go­lew­ski.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

I Wojewódzki Wielodyscyplinowy Zlot Turystyczny LZS „Góry Bystrzyckie 2013”

W dniach 26-29.09.2013 w Ośrod­ku Szko­le­nio­wym w No­wej By­strzy­cy od­był się I Wo­je­wódz­ki Wie­lo­dy­scy­pli­no­wy Zlot Tu­ry­stycz­ny LZS „Gó­ry By­strzyc­kie 2013”. W Zlo­cie udział wzię­ło 9 re­pre­zen­ta­cji z te­re­nu wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Zlot skła­dał się z dwóch czę­ści: tu­ry­stycz­nej i spor­to­wej. W ra­mach czę­ści tu­ry­stycz­nej od­był się kon­kurs wie­dzy o Gó­rach By­strzyc­kich, grzy­bo­bra­nie, pie­sza wy­ciecz­ka po Gó­rach By­strzyc­kich (schro­ni­sko i szczyt Ja­god­na) oraz wy­jazd w Gó­ry Sto­ło­we — Szcze­li­niec Wiel­ki. W czę­ści spor­to­wej od­by­ły się 4 kon­ku­ren­cje tj. rzut lot­ką, rzu­ty do ko­sza, strza­ły na bram­kę, rzu­ty rin­go.

Punk­ta­cja gmin:1. Lu­bin, 2. Świd­ni­ca, 3. Je­le­nia Gó­ra, 4. Pi­ła­wa Gor­na, 5. Dzier­żo­niów, 6. Pie­szy­ce, 7. Oła­wa.

(woj. dol­no­ślą­skie)

XVI Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS — Memoriał Zdzisława Stawiarza.

19 wrze­śnia od­by­ły się XVI Wo­je­wódz­kie Ma­so­we Bie­gi Prze­ła­jo­we Zrze­sze­nia LZS — Me­mo­riał Zdzi­sła­wa Sta­wia­rza. Mia­ły do­brą ob­sa­dę a kil­ka bie­gów by­ło nie­zwy­kle emo­cjo­nu­ją­cych.

W do­dat­ku bie­gi ro­ze­gra­no na cie­ka­wej tra­sie i w wy­jąt­ko­wej sce­ne­rii — ich miej­scem był bo­wiem skan­sen w To­kar­ni. Star­to­wa­ło po­nad 250 osób. Nie­zwy­kle za­cię­ta ry­wa­li­za­cja to­czy­ła się wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Za­wod­ni­cy mie­li do prze­bie­gnię­cia od 800 do 2000 m w za­leż­no­ści od ka­te­go­rii wie­ko­wej. Naj­lep­si otrzy­ma­li me­da­le, dy­plo­my i pu­cha­ry, któ­re wrę­czał Je­rzy Kula, pre­zes Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych.

Wy­ni­ki: szko­ły pod­sta­wo­we: 800 m: 1. Ju­lia Szym­kie­wicz (SP Ko­zów), 2. Mo­ni­ka Grzy­bow­ska (PSP Ry­twia­ny), 3. Mag­da­le­na Fą­fa­ra (ZS Łącz­na); 1000 m: 1. Mi­chał Za­jęc­ki (Ma­ra­ton Straw­czyn), 2. Ra­fał Wi­śniew­ski (ZS Łącz­na), 3. Igor Ogo­now­ski (SP Po­lich­no); punk­ta­cja dru­ży­no­wa: 1. PSP Ry­twia­ny — 131 pkt., 2. Li­der Ło­pusz­no — 81 pkt., 3. SP No­wi­ny — 60 pkt.; gim­na­zja: 1000 m: 1. Ka­ro­li­na Nie­ku­rzak (PG Ry­twia­ny), 2. Jo­an­na Goz­dek (Sło­necz­ko Bu­sko­-Z­drój), 3. Mo­ni­ka Kur­czyń­ska (Ma­ra­ton Straw­czyn); 1500 m: 1. Ke­win Gad (Ma­ra­ton), 2. Pa­tryk Tom­czyk (Sig­ma OSiR Sta­szów), 3. Kac­per Ro­ga­la (PG Czaj­ków); 1500 m: 1. Na­ta­lia Ko­wal­ska (PG Ry­twia­ny), 2. Kin­ga Ko­wal­ska (Sło­necz­ko), 3. Mar­le­na Ja­błoń­ska (Ma­ra­ton); 2000 m: 1. Da­wid Piw­ko (Gim­na­zjum 2 Ob­lę­go­rek), 2. Łu­kasz Cha­ra (Sig­ma OSiR Sta­szów), 3. Pa­tryk Gad (Ma­ra­ton); punk­ta­cja dru­ży­no­wa: 1. Ma­ra­ton Straw­czyn — 221 pkt., 2. PG Ry­twia­ny — 139 pkt., 3. Gim­na­zjum Da­le­szy­ce — 132 pkt.; szko­ły po­nad­gim­na­zjal­ne: 1500 m: 1. Da­ria Nur­kie­wicz (LO Sta­szów), 2. Klau­dia So­kół, 3. Mo­ni­ka Cie­ślik (O­limp Wzdół Rzą­do­wy); 2000 m: 1. Ar­ka­diusz Kwiat­kow­ski (ZS Sta­szów), 2. Krzysz­tof Wój­cic­ki, 3. Ar­ka­diusz Wój­cic­ki (O­limp); punk­ta­cja dru­ży­no­wa: 1. Olimp Wzdół Rzą­do­wy — 111 pkt., 2. LO Sta­szów — 104 pkt., 3. LO Bo­go­ria — 97 pkt.

(woj. świę­to­krzy­skie)

IX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Imielin

1 wrze­śnia, Imie­lin był go­spo­da­rzem IX Ogól­no­pol­skie­go Kry­te­rium Ulicz­ne­go o Pu­char Bur­mi­strza Mia­sta Imie­lin, a or­ga­ni­za­to­rem był UKS Gim­na­zjum Two­ja­Me­ri­da Imie­lin. Na star­cie sta­nę­ło bli­sko 200 za­wod­ni­ków we wszyst­kich ka­te­go­riach wie­ko­wych. Przed wy­ści­giem li­cen­cjo­no­wa­nych za­wod­ni­ków od­by­ła się za­ba­wa ro­we­ro­wa dla dzie­ci, w któ­rej naj­młod­szą star­tu­ją­cą za­wod­nicz­ką by­ła Klau­dia Brdęk, któ­ra mia­ła 5 lat. W star­szej gru­pie, któ­ra ści­ga­ła się na dy­stan­sie 2 km (jed­na run­da wy­ści­gu) wy­grał Ja­cek Kot, dru­ga by­ła Klau­dia Py­skło, na trze­cim miej­scu po­dium sta­nął Fi­lip Mor­ci­nek W młod­szej gru­pie, któ­ra mia­ła do prze­je­cha­nia dy­stans 200 m wy­grał Łu­kasz Za­wac­ki, dru­gie miej­sce wy­wal­czył Mor­ci­nek Szy­mon, a naj­niż­szy sto­pień po­dium za­jął Ro­bert Prok­sa. Na­gro­dy naj­młod­szym za­wod­ni­kom wrę­czał wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta To­masz La­mik, na­to­miast star­szych za­wod­ni­ków ho­no­ro­wał bur­mistrz Jan Chwię­dacz.

Zwy­cięz­cy wy­ści­gów: or­lik — Bar­tosz Pi­lis MGLKS Błę­kit­ni Me­xl­ler Ko­zie, ju­nior — To­biasz Paw­lak KTK Ka­lisz, ju­nior młod­szy — Pa­tryk Młot­kie­wicz UKS Gim­na­zjum Two­ja­Me­ri­da Imie­lin, mło­dzik — Ma­te­usz Ma­now­ski — Do­bre Skle­py Ro­we­ro­we Au­thor, żak — Mi­chał Lach — UKS So­kół Kę­ty, se­nior­ki — Mar­ty­na Kle­kot BCD Ko­le­jarz Jura Czę­sto­chow­ska, or­licz­ki — Ka­ta­rzy­na Wil­kos TKK Pa­ci­fic To­ruń, ju­nior­ki — Łu­cja Pie­trzak — UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, ju­nior­ki młod­sze — Mar­ta Lach UKS So­kół Kę­ty, mło­dzicz­ki — MLKS Wie­luń, żacz­ka — Mał­go­rza­ta Dą­brow­ska — LKS Atom Bo­xmet Dzier­żo­niów

Fot. Ka­rol Prok­sa

 

(woj. ślą­skie)

Finał małopolskiego turnieju „Wakacje z piłką nożną”

24 sierp­nia na sta­dio­nie WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce ro­ze­gra­no fi­nał tur­nie­ju „Wa­ka­cje z pił­ką noż­ną” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS a fi­nan­so­wa­ne­go przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. W fi­na­le ry­wa­li­zo­wa­ło 10 dru­żyn: Strze­lec Bu­dzów, Aka­de­mia Pił­kar­ska Goł­cza, LKS Lot­nik Kry­spi­nów, LZS Ole­sno, Tu­cho­via Tu­chów, Sza­lo­wa 2000, LKS Kro­kus Przy­szo­wa, Za­to­rzan­ka Za­tor, Prze­msza Klu­cze i Kra­kus Swo­szo­wi­ce. W fi­na­le Strze­lec Bu­dzów w naj­skrom­niej­szych roz­mia­rach po­ko­nał Sza­lo­wą 2000 (1:0). War­to przy­po­mieć w tym miej­scu, że Ja­nusz Sa­su­ła, tre­ner zwy­cię­skiej dru­ży­ny jako szko­le­nio­wiec Gar­ba­rza Ze­mbrzy­ce wy­cho­wał Pio­tra Mo­só­ra, by­łe­go gra­cza Ru­chu Cho­rzów, Le­gii War­sza­wa, Wi­dze­wa Łódź i Po­go­ni Szcze­cin.

Uro­czy­ste­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li Ma­rek Sowa, mar­sza­łek wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go i Wła­dy­sław Ko­si­nia­k-Ka­mysz, mi­ni­ster pra­cy i po­li­ty­ki spo­łecz­nej, prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go zrze­sze­nia LZS. Mło­dym pił­ka­rzom ki­bi­co­wa­li m.in.: Ja­gna Mar­czu­łaj­ti­s-Wal­czak, po­seł na Sejm RP, Ja­cek Kru­pa, czło­nek za­rzą­du wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go, To­masz Mu­ry­no­wicz, za­stęp­ca dy­rek­to­ra De­par­ta­men­tu Tu­ry­sty­ki, Spor­tu i Pro­mo­cji Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go, Pa­weł Opach, za­stęp­ca dy­rek­to­ra Wy­dzia­łu Spor­tu Urzę­du Mia­sta Kra­ko­wa, Ja­cek Do­niec, prze­wod­ni­czą­cy Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we, Ja­cek Ku­cy­ba­ła, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy tego Zrze­sze­nia i Ja­cek Ko­zia­row­ski, pre­zes WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce.

W ca­łym pro­jek­cie „Wa­ka­cje z pił­ką noż­ną” wzię­ło udział oko­ło 5 000 uczest­ni­ków, któ­rzy ro­ze­gra­li pra­wie 1 000 spo­tkań w ra­mach 108 tur­nie­jów na 100 bo­iskach, wy­ko­rzy­stu­jąc m.in. po­pu­lar­ne Or­li­ki.

Dla czę­ści uczest­ni­ków mo­że to być po­czą­tek wiel­kiej ka­rie­ry spor­to­wej. Prze­ko­nu­je o tym li­sta 11 pił­ka­rzy wy­wo­dzą­cych się z Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych, któ­rzy ak­tu­al­nie wy­stę­pu­ją w pol­skiej eks­tra­kla­sie: Wi­sła Kra­ków: Mi­chał Miś­kie­wicz (K­mi­ta Za­bie­rzów), Łu­kasz Bur­li­ga (Gar­barz Ze­mbrzy­ce) Mi­chał Szew­czyk (A­stra Spyt­ko­wi­ce), Do­mi­nik Ko­ściel­niak (O­ra­wa Ja­błon­ka), Cra­co­via: Bar­tło­miej Du­dzic (Ni­wa Nowa Wieś), Krzysz­tof Szew­czyk (O­rzeł Ci­ko­wi­ce), Pod­be­ski­dzie Biel­sko­-Bia­ła: Da­mian Chmiel (Znicz Suł­ko­wi­ce Bo­lę­ci­na), Ka­mil Ku­row­ski (Gród Po­de­gro­dzie), Gór­nik Za­brze: Ma­riusz Ma­gie­ra (Hal­ny An­dry­chów). Piast Gli­wi­ce, Da­mian Zbo­zień (Zyn­dran Łąc­ko), Wi­dzew Łódź: Bar­tło­miej Ka­sprzyk (Lu­bań Tyl­ma­no­wa).

Wy­bra­no tak­że naj­lep­szych za­wod­ni­ków tur­nie­ju, zo­sta­li nimi: naj­lep­szy bram­karz: Bar­tosz Ma­ty­sek (Przem­sza Klu­cze), naj­lep­szy strze­lec: Bar­tło­miej Tre­la — 5 goli (Kro­kus Przy­szo­wa), naj­lep­szy za­wod­nik: Krzysz­tof Par­szyw­ka (Strze­lec Bu­dzów).

Fot. fut­bol.org.pl

 

(woj. ma­ło­pol­skie)

Piłkarskie wakacje w gminie Linia

W Świę­to Woj­ska Pol­skie­go, 15 sierp­nia, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Gmin­ny Dom Kul­tu­ry w Li­nii oraz miej­sco­wy Urząd Gmi­ny zor­ga­ni­zo­wa­ły otwar­ty Tur­niej Pił­ki Noż­nej 6-o­so­bo­wej o Pu­char Wój­ta Gmi­ny Li­nia dla chłop­ców z rocz­ni­ka 2004 i młod­si. W tur­nie­ju udział wzię­ło 5 dru­żyn — 2 z Li­nii i 3 z za­przy­jaź­nio­nej gmi­ny Lu­zi­no. Otwar­cia za­wo­dów do­ko­nał z-ca prze­wod­ni­czą­ce­go Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jan Tro­fi­mo­wicz. Dru­ży­nom ki­bi­co­wa­li licz­nie przy­by­li ro­dzi­ce, krew­ni i przy­ja­cie­le.

Tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na GO­SRiT Lu­zi­no I. Ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły 2 ze­spo­ły GKS Li­nia, a ko­lej­ne dwa ze­spo­ły GO­SRiT Lu­zi­no. Wszy­scy za­wod­ni­cy otrzy­ma­li słod­kie nie­spo­dzian­ki. Trzy pierw­sze ze­spo­ły otrzy­ma­ły kom­ple­ty me­da­li i pu­cha­ry. Wszyst­kie dru­ży­ny zaś dy­plo­my i pił­ki.

Po za­koń­cze­niu tur­nie­ju mło­dzi pił­ka­rze z gmi­ny Li­nia otrzy­ma­li le­gi­ty­ma­cje człon­ko­wie dru­ży­ny GKS Li­nia oraz Sto­wa­rzy­sze­nia LZS. Le­gi­ty­ma­cje wrę­czy­li Jan Tro­fi­mo­wicz oraz tre­ner dru­ży­ny ju­nior­skiej jed­no­cze­śnie pre­zes GS LZS Mi­łosz Brze­ski.

Ko­lej­nym punk­tem tego pił­kar­skie­go pik­ni­ku by­ło pod­su­mo­wa­nie Let­niej Li­gii Or­li­ka, któ­ra od­by­wa­ła się w lip­cu i sierp­niu na miej­sco­wym kom­plek­sie „Or­lik” a wzię­ło w niej udział kil­ka­na­ście dru­żyn w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych. W ka­te­go­rii rocz­nik 2000/2001 zwy­cię­ży­ła dru­ży­na GKS Li­nia Ju­nior, przed FC Le­chia Li­nia i Nie­po­czo­ło­wi­ce. W ka­te­go­rii rocz­nik 1998/1999 naj­lep­sza oka­za­ła się dru­ży­na PZU Li­nia, przed Bor­ga Li­nia i ULPA Le­wi­no. W naj­sil­niej ob­sa­dzo­nej ka­te­go­rii rocz­nik 1997 i star­si zwy­cię­ży­ła dru­ży­na GKS Li­nia II przed Kom­ple­t-Dach Sia­no­wo i GKS Li­nia I, ko­lej­ne miej­sca za­ję­li Drawc Team, Strzepcz i Old­bo­je Li­nia. Wszyst­kie dru­ży­ny otrzy­ma­ły dy­plo­my i pił­ki a trzy naj­lep­sze w każ­dej z ka­te­go­rii pu­cha­ry i me­da­le. Sta­tu­et­ka­mi wy­róż­nio­no naj­lep­szych strzel­ców: w ka­te­go­rii rocz­ni­ka 2000/2001 — Ad­ria­na Grzen­ko­wi­cza, w ka­te­go­rii rocz­nik 1998/1999 — Da­wi­da El­l­war­ta oraz w ka­te­go­rii se­nior­skiej Alek­san­dra Chosz­cza. Li­gę zor­ga­ni­zo­wa­li, pro­wa­dzi­li i sę­dzio­wa­li tre­ne­rzy GS LZS Mi­łosz Brze­ski i Ra­fał Bronk. Na­gro­dy ufun­do­wa­li: Urząd Gmi­ny w Lini oraz GDK w Lini.

 

x x x

 

Przy pięk­nej sło­necz­nej po­go­dzie na no­wym, wie­lo­funk­cyj­nym bo­isku w Po­bło­ciu od­był się dwu­dnio­wy (24-25 sierp­nia) tur­niej pił­kar­ski o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Gmi­ny Li­nia Cze­sła­wa Hinz. Za­wo­dy otwo­rzył głów­ny or­ga­ni­za­tor i za­ra­zem sę­dzia za­wo­dów Jan Tro­fi­mo­wicz. Naj­pierw do boju ru­szy­li ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych. W ka­te­go­rii rocz­nik 2001 i młod­si wiel­ką nie­spo­dzian­kę spra­wi­ła dru­ży­ny FC Po­bło­cie, któ­ra mia­ła w skła­dzie za­le­d­wie jed­ne­go pił­ka­rza z rocz­ni­ka 2001 — resz­ta by­ła o 2 — 3 lata młod­sza. Am­bit­nie wal­czą­cy po­bło­cia­nie wy­gra­li 2:1 z dru­ży­ną FC Le­chy Li­nia oraz zre­mi­so­wa­li z MKS Po­bło­cie 0:0. W ko­lej­nym me­czu MKS rów­nież zre­mi­so­wał z pił­ka­rza­mi z Li­nii 1:1. Te wy­ni­ki spra­wi­ły, że FC Po­bło­cie zdo­by­ło głów­ne tro­feum. W zwy­cię­skiej dru­ży­nie za­gra­li: Ja­kub i Jan Rze­pa, Pa­tryk i Szy­mon Ba­ra­now­ski, Grze­gorz i An­drzej Cy­man. A kie­row­ni­kiem dru­ży­ny był naj­młod­szy z rodu Rze­pów — Piotr! Wszyst­kie me­cze za­wod­ni­ków z Po­bło­cia oglą­dał ich ko­le­ga, któ­ry nie­daw­no prze­szedł bar­dzo po­waż­ną ope­ra­cję i po­wo­li po­wra­ca do zdro­wia. Pił­ka­rze z Po­bło­cia pił­kę, któ­rą wy­gra­li, bez­po­śred­nio po me­czu wrę­czy­li cho­re­mu ko­le­dze. Wie­rzą, że szyb­ko wró­ci do zdro­wia i po­now­nie bę­dzie mo­to­rem na­pę­do­wym ich dru­ży­ny.

W ka­te­go­rii „gim­na­zja­li­ści” wy­stą­pi­ły tyl­ko dwie dru­ży­ny. W der­bach Li­nii, PZU Li­nia po­ko­na­ło 9:3 GKS Li­nia. W zwy­cię­skiej dru­ży­nie gra­li: Ar­tur Pa­tel­czyk, Ar­ka­diusz Grzen­ko­wicz, Da­wid Ry­bic­ki, Da­wid i Fa­bian El­l­wart, Ty­mo­te­usz Gru­ba.

Wszyst­kie ze­spo­ły otrzy­ma­ły dy­plo­my, pił­ki i pu­cha­ry, któ­re wraz z sę­dzią wrę­czył Pre­zes GS LZS Mi­łosz Brze­ski.

25 sierp­nia, w gru­pie se­nior­skiej ry­wa­li­zo­wa­ło 5 dru­żyn. Naj­lep­szym ze­spo­łem oka­za­ła się dru­ży­na Kom­plet Dach Sia­no­wo (Gra­cjan i Da­wid Szu­ten­berg, Da­mian Bla­dow­ski, Mi­chał Wy­drow­ski, Krzysz­tof Set­ny, Pa­tryk Tut­kow­ski), któ­ra wy­gra­ła wszyst­kie me­cze. Ko­lej­ne miej­sca za­ję­ły: GKS Li­nia, Old­bo­je Li­nia, Strzepcz i Le­wi­no. Wszyst­kie ze­spo­ły otrzy­ma­ły dy­plo­my i pił­ki ufun­do­wa­ne przez or­ga­ni­za­to­rów. Trzy naj­lep­sze dru­ży­ny na­gro­dzo­no pu­cha­ra­mi. Na­gro­dy wrę­czał Prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny Cze­sław Hinz. Pu­char dla naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka tur­nie­ju otrzy­mał An­drzej Ka­czyń­ski z GKS Li­nia.

 

(woj. po­mor­skie)

Małopolski projekt „Wakacje z piłka nożną”

„Wa­ka­cje z pił­ką noż­ną” to pro­jekt re­ali­zo­wa­ny przez Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we, któ­ry uzy­skał do­fi­nan­so­wa­nie Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w ra­mach otwar­te­go kon­kur­su ofert dla or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. Ce­lem za­da­nia jest po­pu­la­ry­za­cji gry w pił­kę noż­ną wśród dzie­ci od lat 10 do 13, jako ak­tyw­nej for­my wy­po­czyn­ku i spę­dza­nia cza­su wol­ne­go pod­czas wa­ka­cji. Cykl tur­nie­jo­wy obej­mu­je czte­ry szcze­ble roz­gry­wek: gmi­na, po­wiat, sub­re­gion oraz wo­je­wódz­two. W roz­gryw­kach mo­gą uczest­ni­czyć za­rów­no za­wod­ni­cy zrze­sze­ni w klu­bach jak i za­wod­ni­cy nie­zrze­sze­ni, za­miesz­ka­li na te­re­nie Ma­ło­pol­ski. Ko­or­dy­na­to­ra­mi roz­gry­wek są po­wia­to­we or­ga­ni­za­cje LZS, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi lo­kal­ne sa­mo­rzą­dy i klu­by LZS.

Do 15 lip­ca ro­ze­gra­no tur­nie­je gmin­ne, z któ­rych tyl­ko jed­na dru­ży­na awan­so­wa­ła da­lej, roz­gryw­ki na szcze­blu po­wia­to­wym za­koń­czo­no 28 lip­ca, do tur­nie­jów sub­re­gio­nal­nych, któ­re za­koń­czo­no 11 sierp­nia kwa­li­fi­ko­wa­ły się po dwie dru­ży­ny. Wo­je­wódz­two ma­ło­pol­skie po­dzie­lo­no na 5 sub­re­gio­nów — kra­kow­ski, tar­now­ski, są­dec­ki, pod­ha­lań­ski i Ma­ło­pol­ska Za­chod­nia. Awans do fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go zdo­by­ły po dwie dru­ży­ny z sub­re­gio­nów. Fi­nał od­bę­dzie się 24 sierp­nia na sta­dio­nie WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce.

Jed­nym z cie­kaw­szych tur­nie­jów po­wia­to­wych był ten ro­ze­gra­ny 27 lip­ca w So­bo­lo­wie na bo­isku miej­sco­we­go LKS-u „Na­przód”. Star­to­wa­ło w nim osiem dru­żyn z po­wia­tu bo­cheń­skie­go — uczest­ni­czy­ła w nim tak­że dru­ży­na dziew­cząt z So­bo­lo­wa, któ­ra nie­daw­no za­ję­ła pierw­sze miej­sce (po dys­kwa­li­fi­ka­cji UKS „Ziół­ka” Klę­ka) w fi­na­le III Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Me­cze roz­gry­wa­no w gru­pach sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. Pierw­sze miej­sce w tur­nie­ju za­ję­ła dru­ży­na MO­SiR Boch­nia uzy­sku­jąc awans do fi­na­łu sub­re­gio­nu kra­kow­skie­go, dru­gie wy­wal­czył „O­rzeł” Ci­ko­wi­ce rów­nież uzy­sku­jąc awans, trze­cie miej­sce za­jął „Na­przód” So­bo­lów a czwar­te Trzcia­na. Wszyst­kie wy­mie­nio­ne dru­ży­ny otrzy­ma­ły pu­cha­ry, pił­ki, dy­plo­my. A jak wy­pa­dły dziew­czę­ta? Je­den mecz wy­gra­ły, je­den zre­mi­so­wa­ły a je­den prze­gra­ły, co nie da­ło im awan­su do pół­fi­na­łu.

(woj. ma­ło­pol­skie)

Dolnośląski Finał LZS Turnieju Piłki Nożnej „Puchar Lata — Orlik 2013”

4 sierp­nia w Ra­ko­wi­cach Wiel­kich od­był się Dol­no­ślą­ski Fi­nał LZS Tur­nie­ju Pił­ki Noż­nej „Pu­char Lata — Or­lik 2013”. W fi­na­le uczest­ni­czy­ło 7 dru­żyn re­pre­zen­tu­ją­cych na­stę­pu­ją­ce po­wia­ty: bo­le­sła­wic­ki — SP To­ma­szów Bo­le­sła­wic­ki, je­le­nio­gór­ski — UKS „Pa­łac” My­sła­ko­wi­ce, lu­biń­ski — LKS „O­dra” Ści­na­wa, średz­ki — MLKS „Po­lo­nia” Śro­da Ślą­ska, kłodz­ki — LZS „Woj­bórz”, świd­nic­ki — LKS By­strzy­ca Gór­na, oław­ski — SP Mar­cin­ko­wi­ce. W uro­czy­stym roz­po­czę­ciu i pod­su­mo­wa­niu tur­nie­ju uczest­ni­czy­li m.in.: sta­ro­sta lwó­wec­ki Jó­zef Sta­ni­sław Mrów­ka, oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Dol­no­ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS An­drzej Cy­wiń­ski i Le­szek No­wo­ról.

me­czu o pierw­sze miej­sce spo­tka­ły się dru­ży­ny ze Śro­dy Ślą­skiej i By­strzy­cy Gór­nej — wy­gra­ła 3:2 dru­ży­na „Po­lo­nii”. Dro­ga do tego fi­na­łu nie by­ła ła­twa. Dru­ży­ny mu­sia­ły wy­grać eli­mi­na­cje stre­fo­we, np. dru­ży­na z By­strzy­cy Gór­nej gra­ła w tur­nie­jach w Szcze­pa­no­wie, Lu­to­mi, Sta­no­wi­cach i Pi­ła­wie Dol­nej. A ca­ła im­pre­za by­ła czę­ścią XIV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS i Miesz­kań­ców Wsi.

Igrzy­ska trwa­ją przez ca­ły rok. Wo­je­wódz­two zo­sta­ło po­dzie­lo­ne na 8 stref (w któ­rych są trzy lub czte­ry po­wia­ty a w każ­dym od 23 do 18 gmin). Zwy­cięz­cy stref spo­ty­ka­ją się w fi­na­le wo­je­wódz­kim. Pro­wa­dzo­na jest okre­ślo­na re­gu­la­mi­nem punk­ta­cja. W ra­mach igrzysk roz­gry­wa­ne są m.in.: tur­nie­je w sza­chach, war­ca­bach stu­po­lo­wych, pił­ce noż­nej ha­lo­wej 13 i 15 lat­ków, te­ni­sie sto­ło­wym, lek­kiej atle­ty­ce, a tak­że bie­gi prze­ła­jo­we. Igrzy­ska od­by­wa­ją się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go.

(woj. dol­no­ślą­skie)

XIV Małopolskie Igrzyska LZS – Bydlin 2013

3 sierp­nia w By­dli­nie od­by­ły się XIV Ma­ło­pol­skie Igrzy­ska LZS. Uro­czy­ste­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wi­ce­wo­je­wo­da Ma­ło­pol­ski An­drzej Ha­ręż­lak, pre­zes Ma­ło­pol­skie­go LZS Ja­cek Do­niec oraz wójt gmi­ny Klu­cze Ka­zi­mierz Ściąż­ko. Go­spo­da­rzy re­pre­zen­to­wał pre­zes LKS Le­gion By­dlin Eu­ge­niusz Ku­la­wik. Dy­rek­to­rem igrzysk był Ja­nusz Men­tle­wicz, pre­zes Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Ol­ku­szu.

Ro­ze­gra­no tur­nie­je w grach ze­spo­ło­wych: siat­ków­ce, ko­szy­ków­ce, pił­ce noż­nej i siat­ków­ce pla­żo­wej oraz wie­lo­bój sa­mo­rzą­dow­ców i wy­ci­ska­nie cię­żar­ka.

Lot­nik Kry­spi­nów wy­grał tur­niej pił­kar­ski wy­prze­dza­jąc Na­przód So­bo­lów, Le­gion By­dlin oraz LKS Mor­dar­ka. Klub z Kry­spi­no­wa był zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy, po­zo­sta­łe dru­ży­ny wy­raź­nie od­sta­wa­ły po­zio­mem.

Tur­niej ko­szy­ków­ki wy­gra­ła dru­ży­na LZS Pro­mień Li­ma­no­wa (za­rów­no w ka­te­go­rii ko­biet jak i męż­czyzn). W siat­ków­ce męż­czyzn zwy­cię­żył LKS Kłos Ol­kusz, a wśród ko­biet naj­lep­szy był LKS Ja­strzę­bik Ja­dam­wo­la. Naj­wię­cej emo­cji to­wa­rzy­szy­ło zma­ga­niom w siat­ków­ce pla­żo­wej. To szyb­ko roz­wi­ja­ją­ca się dys­cy­pli­na w Ma­ło­pol­sce. Po za­cię­tych zma­ga­niach wśród męż­czyzn wy­grał Kłos Ol­kusz, a w gro­nie ko­biet LUKS Ty­tan Ropa.

Ro­ze­gra­no tak­że wie­lo­bój sa­mo­rzą­dow­ców — zwy­cię­ży­ła dru­ży­na LZS Ol­kusz oraz wy­ci­ska­nie cię­żar­ka, w któ­rej trium­fo­wał Kry­stian Cu­ry­bał z LKKS Kar­wo­drza, dru­gie miej­sce za­jął re­pre­zen­tant go­spo­da­rzy Da­riusz Mól.

(woj. ma­ło­pol­skie)

II Puchar Kociewia dla Wierzycy Pelplin

31 lip­ca od­był się na bo­isku KS Wda w Czar­nej Wo­dzie II Pu­char Ko­cie­wia w pił­ce noż­nej. Za­gra­ły w nim naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne ze­spo­ły se­zo­nu 2012/13 na Ko­cie­wiu, a więc IV li­go­we je­de­nast­ki z Pel­pli­na i Skar­szew. Na ty­dzień przed in­au­gu­ra­cją no­we­go se­zo­nu lep­sza oka­za­ła się Wie­rzy­ca. O zwy­cię­stwie pod­opiecz­nych Jac­ka Imia­now­skie­go za­de­cy­do­wa­ła pierw­sza po­ło­wa, któ­rą wy­gra­li 2:0 — ca­ły mecz za­koń­czył się wy­ni­kiem 3:1. Bram­ki dla zwy­cięz­ców strze­li­li Da­niel Sła­wiń­ski (7), Krzysz­tof Rut­kow­ski (15), Ma­ciej Me­ler (54), a dla po­ko­na­nych — Da­wid Stal­ke (80).

Obie je­de­nast­ki nie gra­ły ze so­bą w okre­sie przy­go­to­waw­czym. Ale fa­chow­cy i ki­bi­ce sta­wia­li na dru­ży­nę z Pel­pli­na, po­nie­waż sze­re­gi Wiet­ci­sy zo­sta­ły moc­no prze­trze­bio­ne — z pod­sta­wo­we­go skła­du ode­szło do in­nych ze­spo­łów 9 pił­ka­rzy. Do prze­rwy ini­cja­ty­wę po­sia­da­li pod­opiecz­ni Jac­ka Imia­now­skie­go i za­no­si­ło się na po­grom. Po zmia­nie stron po­cząt­ko­wo Wie­rzy­ca ra­dzi­ła so­bie le­piej, ale ko­lej­ny gol padł dla Wie­rzy­cy. Ho­no­ro­we­go gola przed koń­cem me­czu zdo­był Stal­ke. Pu­cha­ry i pa­miąt­ko­we me­da­le oprócz obu dru­żyn otrzy­ma­li Krzysz­tof Rut­kow­ski (naj­lep­szy pił­karz) i Da­niel Szczy­giel­ski (naj­lep­szy bram­karz).

Do­dat­ko­wo uho­no­ro­wa­ne zo­sta­ły ze­spo­ły pił­kar­skie z Ko­cie­wia, któ­re w se­zo­nie 2012/13 wy­wal­czy­ły awans na wyż­szy szcze­bel roz­gry­wek i otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we pu­cha­ry: LKS Cen­trum Pel­plin do V ligi oraz KS Wda Czar­na Woda, LZS So­kół Lu­bi­cho­wo i LZS Świt Ra­do­sto­wo wszy­scy do A Kla­sy.

Mecz zor­ga­ni­zo­wa­no z ini­cja­ty­wy Fran­cisz­ka Ka­szu­bow­skie­go — Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku, Ar­ka­diu­sza Gli­niec­kie­go — bur­mi­strza Mia­sta Czar­na Woda, Ire­ne­usza Ma­ki­ła — z GOK­SiR w Bo­bo­wie, Hen­ry­ka Świad­ka — GZS Ko­cie­wie Sta­ro­gard.

(woj. po­mor­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam