Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Informacje regionalne

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS w lekkiej atletyce

4 maja br w Hru­bie­szo­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Otwar­te Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go LZS w lek­kiej atle­ty­ce, I Mi­ting LO­ZLA oraz I rzut Wo­je­wódz­kiej Li­gii Mło­dzi­ków. Uzy­ska­no wie­le do­brych wy­ni­ków, choć po­go­da nie sprzy­ja­ła za­wod­ni­kom — wiał sil­ny wiatr i by­ło dość zim­no. Naj­lep­szy wy­nik za­wo­dów osią­gnął w bie­gu na 100 m — 10.63 — mistrz Pol­ski ju­nio­rów, Do­mi­nik Ko­peć z Agro­su Za­mość.

Spi­ker­kę za­wo­dów pro­wa­dził dy­rek­tor KS „Agros” Za­mość Kon­rad Fi­rek, sę­dzią głów­nym był by­ły za­wod­nik Unii Hru­bie­szów Krzysz­tof Pszen­niak. Naj­lep­szym me­da­le wrę­cza­li m.in.: bur­mistrz Hru­bie­szo­wa Ta­de­usz Ga­raj, wice bur­mistrz Pa­weł Per­le­mu­ter i prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Eu­ge­niusz Pa­cza­ła oraz prze­wod­ni­czą­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie Jó­zef Po­te­ru­cha.

W otwar­tych mi­strzo­stwach LZS star­to­wa­li lek­ko­atle­ci z 9 klu­bów. Punk­ta­cję klu­bo­wą wy­grał AZS UMCS Lu­blin, przed KS Agros Za­mość i MKS Agros Chełm. Go­spo­da­rze, MKS Unia Hru­bie­szów, za­ję­li 4 miej­sce.

Fot. lu­bieh­ru­bie.pl

(woj. lu­bel­skie)

Turniej im. Hieronima Rybickiego w Rożentalu

3 maja na dwóch bo­iskach spor­to­wych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Ro­żen­ta­lu, LZS w Lu­ba­wie zor­ga­ni­zo­wał Dzień Olim­pij­czy­ka po­łą­czo­ny z Tur­nie­jem Pił­ki Noż­nej 5-cio oso­bo­wej im. Hie­ro­ni­ma Ry­bic­kie­go. W tur­nie­ju udział wzię­ło 18 ze­spo­łów, ro­ze­gra­no 32 spo­tka­nia. W me­czu fi­na­ło­wym CON­STRACT Ju­nior I uległ dru­ży­nie MA­KRO­DACH Ru­mie­ni­ca 0-1. Trze­cie miej­sce za­jął Daw Bud Łą­żyn po­ko­nu­jąc Iskrę Szcze­pan­ko­wo 1:0.

Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­ba­wie, współ­or­ga­ni­za­to­rem ko­ło LZS Tor­pe­da Ro­żen­tal. Dru­ży­ny za za­ję­cie miejsc I-VI otrzy­ma­ły pa­miąt­ko­we pu­cha­ry, za­wod­ni­cy dru­żyn (I­-III)me­da­le. Po­zo­sta­łe ze­spo­ły uho­no­ro­wa­no pa­miąt­ko­wy­mi sta­tu­et­ka­mi. W ce­re­mo­nii de­ko­ra­cji uczest­ni­czy­li: prze­wod­ni­czą­cy Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Lu­ba­wie Be­ne­dykt Czar­nec­ki, rad­ni Gmi­ny Lu­ba­wa Da­riusz Ko­wal­kow­ski, Ka­rol Ku­czyń­ski, oraz wnuk Hie­ro­ni­ma Ry­bic­kie­go, Ja­nusz Ry­bic­ki z ro­dzi­ną.

W trak­cie trwa­nia tur­nie­ju wy­da­wa­ny był cie­pły po­si­łek dla za­wod­ni­ków. Im­pre­za zo­sta­ła sfi­nan­so­wa­na ze środ­ków Gmi­ny Lu­ba­wa.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Finał 55. Turnieju Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS o Puchar TVP Olsztyn w tenisie stołowym

Fi­nał 55. Tur­nie­ju War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS o Pu­char TVP Olsz­tyn w te­ni­sie sto­ło­wym od­był się 27 kwiet­nia w Olec­ku i zgro­ma­dził naj­lep­szych ping­pon­gi­stów, któ­rzy wcze­śniej prze­brnę­li przez sito eli­mi­na­cji (w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej star­to­wa­ło 8 za­wod­ni­ków). Im­pre­za ma wiel­kie tra­dy­cje, a zdo­by­ły ty­tuł du­ży pre­stiż. Zwy­cięz­cy z sa­tys­fak­cją więc od­bie­ra­li na­gro­dy. Szcze­gól­nie za­do­wo­le­ni byli ostró­dzia­nie — trium­fa­to­rzy kla­sy­fi­ka­cji ze­spo­ło­wej. Wy­prze­dzi­li Ka­li­no­wo i Dział­do­wo.

Głów­ne tro­feum „Pu­char TVP Olsz­tyn” ode­brał wójt Gmi­ny Ostró­da Bo­gu­sław Fi­jas, któ­ry od po­cząt­ku tur­nie­ju ki­bi­co­wał swo­im za­wod­ni­kom. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej re­pre­zen­tan­ci Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Ostró­dzie zdo­by­li 93 punk­ty i wy­prze­dzi­li swo­ich kon­ku­ren­tów o po­nad 52 pkt.

Wśród fi­na­li­stów nie bra­ko­wa­ło zna­nych na­zwisk za­wod­ni­ków, któ­rzy star­tu­ją w niż­szych kla­sach roz­gry­wek li­go­wych, tak­że w tur­nie­jach ama­tor­skich. Gru­pę 1 (rocz­nik 2001 i młod­si) wy­gra­li: Ju­lia Cie­śniew­ska — Mrą­go­wo i Mi­ko­łaj Sko­necz­ka — Dział­do­wo; gru­pę 2 (rocz­nik 2000-1999): Do­mi­ni­ka Kon­drac­ka — Ka­li­no­wo i Kac­per Pe­taś — Ostró­da; gru­pę 3 (rocz­nik 1996-1998): Pau­li­na Żu­kow­ska — Ka­li­no­wo i Ja­cek Bar­ba­chow­ski — Dy­wi­ty; gru­pę 4 (rocz­nik 1995-1974): Ma­rze­na Ja­siń­ska — Olec­ko i Mar­cin Chle­bus — Olec­ko; gru­pę 5 (rocz­nik 1973-1959): Mał­go­rza­ta Waw­row­ska — Ostró­da i Grze­gorz Gu­miń­ski — Mo­rąg; gru­pę 6 (rocz­nik 1958 i star­si): He­le­na Wnuk — Ostró­da i Ja­nusz Ro­so­siń­ski — Gi­życ­ko.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w siatkówce kobiet i mężczyzn

Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no 27 kwiet­nia. Tur­niej ko­biet od­był się w Ostró­dzie, a męż­czyzn w Wil­kiel­cu, w obu star­to­wa­ły po czte­ry dru­ży­ny. Ty­tuł mi­strzow­ski zdo­by­ły siat­kar­ki Tut­to Olec­ka i siat­ka­rze LZS Kar — Team Gał­do­wo. Naj­lep­szą za­wod­nicz­ką fi­na­łu uzna­no Alek­san­drę Czy­jak (MLKS Foto Ola Ostró­da), a naj­lep­szym za­wod­ni­kiem oka­zał się Da­niel Go­dlew­ski (LZS Kar Team Gał­do­wo).

Dru­ży­ny star­tu­ją­ce w tur­nie­jach fi­na­ło­wych wcze­śniej prze­szły przez wie­lo­stop­nio­we eli­mi­na­cje. Dru­gie miej­sce wśród pań za­jął ze­spół MLKS Foto Ola Ostró­da, na trze­cim upla­so­wa­ły się siat­kar­ki re­pre­zen­tu­ją­ce Gmi­nę Lidz­bark War­miń­ski, a na czwar­tym UKS Pro­mień Wy­dmi­ny. Po raz pierw­szy od wie­lu lat Foto Ola mu­sia­ła za­do­wo­lić się ty­tu­łem wi­ce­mi­strzow­skim.

W tur­nie­ju ro­ze­gra­nym w Wi­kiel­cu siat­ka­rze LZS Kar — Team Gał­do­wo obro­ni­li ty­tuł mi­strza wo­je­wódz­twa, choć nie by­ło ła­two. Te­go­rocz­ne spo­tka­nia by­ły bar­dziej za­cię­te i wy­rów­na­ne niż w ubie­głym roku. Dru­gie miej­sce przy­pa­dło MLKS Foto Ola Ostró­da, trze­cie — Gmi­nie Pur­da, a czwar­te

Gmi­nie Bia­ła Pi­ska. Pu­cha­ry i me­da­le wrę­czał siat­ka­rzom Krzysz­tof Har­ma­ciń­ski — wójt Gmi­ny Iła­wa.

(woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

VII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach

26 kwiet­nia br. w Trąb­kach Wiel­kich od­by­ły się VII In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w Sza­chach, część mi­strzostw by­ła tak­że VII Me­mo­ria­łem Sza­cho­wym im. Mie­czy­sła­wa Go­czew­skie­go. W tur­nie­ju udział wzię­ło 46 sza­chi­stów w tym 10 ko­biet, re­pre­zen­tu­jąc po­wia­ty: gdań­ski, kar­tu­ski, wej­he­row­ski, sta­ro­gardz­ki, puc­ki, sztum­ski, ko­ścier­ski i mal­bor­ski.

Za­wo­dy zor­ga­ni­zo­wa­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły w Trąb­kach Wiel­kich przy współ­pra­cy Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS, Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w War­sza­wie, ro­dzi­ny dok­to­ra Go­czew­skie­go, któ­ry przez wie­le lat był od­da­nym le­ka­rzem i spor­tow­cem w tej gmi­nie. Or­ga­ni­za­cyj­nie im­pre­zę wspar­li: dy­rek­tor GOZ w Trąb­kach Wiel­kich, dy­rek­tor GOK­SiR, dy­rek­tor gim­na­zjum, wójt gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie i wójt gmi­ny Li­nia. Mi­strzo­stwa wspar­li rze­czo­wo i fi­nan­so­wo licz­ni spon­so­rzy.

Przed roz­po­czę­ciem tur­nie­ju Jan Tro­fi­mo­wicz przy­po­mniał hi­sto­rię roz­gry­wa­nych mi­strzostw i me­mo­ria­łu. Na­stęp­nie po­pro­sił Ma­cie­ja Go­czew­skie­go, syna śp. Mie­czy­sła­wa Gol­czew­skie­go o ofi­cjal­ne otwar­cie mi­strzostw i me­mo­ria­łu.

Tur­niej ro­ze­gra­ny zo­stał w dwóch gru­pach se­nio­rów i ju­nio­rów na dy­stan­sie 7 rund. Po bli­sko 5 go­dzi­nach gry wy­ło­nio­no naj­lep­szych. W ka­te­go­rii open wy­grał Adam Kir­szen­ste­in (UKS Al­fil Gniew), tym sa­mym zdo­by­wa­jąc ty­tuł mi­strzow­ski i wy­gry­wa­jąc me­mo­riał. W ka­te­go­rii se­nio­rek ty­tuł mi­strzow­ski zdo­by­ła Li­dia My­śli­wiec (Go­łę­bie­wo Wiel­kie), w ka­te­go­rii ju­nio­rek mi­strzy­nią wo­je­wódz­twa zo­sta­ła He­le­na Gór­ska (Trąb­ki Wiel­kie), a w ka­te­go­rii ju­nio­rów Da­wid Brzo­skow­ski (Żu­ko­wo). Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem z gmi­ny Li­nia oka­zał się Nor­bert Czu­bek, a z gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie Wie­sław Ko­si­kow­skiLi­dia My­śli­wiec.

Naj­star­szym uczest­ni­kiem tur­nie­ju był Cze­sław Sebz­da (Czer­nie­wo) rocz­nik 1937, a naj­młod­szy­mi uczest­ni­ka­mi Aleks Ja­wor­ski (2007) i Wik­to­ria Czyż (2006) obo­je z miej­sco­wo­ści Gra­nicz­na Wieś.

Im­pre­za otrzy­ma­ła do­fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

info i foto wkem­pa

(woj. po­mor­skie)

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu operatorem wojewódzkim programu „Umiem Pływać”.

Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Po­zna­niu zo­sta­ło ope­ra­to­rem wo­je­wódz­kim w ogło­szo­nym przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie pro­gra­mie po­wszech­nej na­uki pły­wa­nia „Umiem Pły­wać”. Z otrzy­ma­nej do­ta­cji re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne dla uczniów klas III szkół pod­sta­wo­wych. Pro­gram za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie 20 lek­cji, w okre­sie od kwiet­nia do czerw­ca lub od wrze­śnia do li­sto­pa­da. Weź­mie w nim udział 4 868 dzie­ci z te­re­nu 46 wiel­ko­pol­skich gmin.

Pro­gram za­pew­nia wstęp na pły­wal­nie, in­struk­to­ra na­uki pły­wa­nia, trans­port oraz ubez­pie­cze­nie. Opie­kę wy­cho­waw­czą za­pew­nia­ją szko­ły bio­rą­ce udział w za­da­niu. Pro­jekt fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków: Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Po­zna­niu oraz

sa­mo­rzą­dów gmin­nych.

Za­ję­cia bę­dą prze­pro­wa­dza­ne w gru­pach 15 oso­bo­wych przez wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych in­struk­to­rów, któ­rzy prze­pro­wa­dzą m.in. po­kaz udzie­la­nia pierw­szej po­mo­cy, opa­no­wa­nie pod­sta­wo­wych czyn­no­ści w wo­dzie, pro­stych sko­ków, po­śli­zgów, nur­ko­wa­nia oraz gry i za­ba­wy z wy­ko­rzy­sta­niem po­zna­nych ele­men­tów pły­wa­nia. W trak­cie za­da­nia zo­sta­ną prze­pro­wa­dzo­ne czte­ry spraw­dzia­ny: ryb­ka, foka, nu­rek, del­fi­nek, oce­nia­ją­ce efek­ty re­ali­zo­wa­nej na­uki.

Pro­wa­dzo­ne za­ję­cia po­zwo­lą dzie­ciom ak­tyw­nie spę­dzić wol­ny czas, wy­ła­do­wać nad­miar ener­gii w spo­sób kon­tro­lo­wa­ny, po­zy­skać umie­jęt­no­ści umoż­li­wia­ją­ce dba­nie o spraw­ność fi­zycz­ną i zdro­wie. Więk­szość dzie­ci bio­rą­cych udział w pro­gra­mie nie ma pły­wal­ni w miej­scu swo­je­go za­miesz­ka­nia lub po­cho­dzi z ro­dzin wie­lo­dziet­nych i ubo­gich, któ­rych nie stać na re­gu­lar­ne uczęsz­cza­nie na pły­wal­nie.

W ra­mach pro­jek­tu pla­no­wa­ne jest prze­ka­za­nie na ba­se­ny, na któ­rych pro­wa­dzo­ne bę­dą za­ję­cia, sprzę­tu spor­to­we­go po­moc­ne­go przy pro­wa­dze­niu na­uki pły­wa­nia oraz ma­te­ria­łów me­to­dycz­nych.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Mistrzostwa Wielkopolski LZS oraz Ranking Powiatów Województwa Wielkopolskiego w biegach przełajowych — Dziembówko 2014

8 kwiet­nia 2014 r. w Dziem­bów­ku (g­mi­na Ka­czo­ry woj. wiel­ko­pol­skie) od­by­ły się dwie po­łą­czo­ne ze so­bą im­pre­zy w bie­gach prze­ła­jo­wych: Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski LZS oraz bie­gi do Ran­kin­gu Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. Pa­tro­nat nad nimi ob­jął Ma­rek Woź­niak, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. Od­by­ło się 16 bie­gów na dy­stan­sach od 1000 do 2000 m ko­biet i męż­czyzn od czwar­tej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej przez gim­na­zjum, szko­ły śred­nie aż do ka­te­go­rii se­nio­ra. Łącz­nie uczest­ni­czy­ło oko­ło 1500 osób w tym za­wod­ni­cy, tre­ne­rzy, ob­słu­ga sę­dziow­ska i tech­nicz­na oraz za­pro­sze­ni go­ście. W mi­strzo­stwach LZS wśród po­wia­tów trium­fo­wa­ła Pi­ła, wśród szkół ZS 1 Ostrze­szów. W Ran­kin­gu Po­wia­tów — też Pi­ła i Gim­na­zjum w Żer­ko­wie.

Igna­cy Krze­wiń­ski wspól­nie ze Zbi­gnie­wem Ła­pa­czem spraw­nie za­pla­no­wa­li i prze­pro­wa­dzi­li za­wo­dy, któ­re trwa­ły nie­co po­nad 2 go­dzi­ny.„Za­dba­li” tak­że o wio­sen­ną, cie­płą i sło­necz­na po­go­dę tyl­ko na czas im­pre­zy — po ostat­niej de­ko­ra­cji na­stą­pi­ło przy­sło­wio­we „obe­rwa­nie chmu­ry”. Opra­wę mu­zycz­ną za­pew­ni­ła or­kie­stra dę­ta Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry Ka­czo­rach. Lo­gi­stycz­nie im­pre­zę za­bez­pie­cza­ło Ko­ło Go­spo­dyń Wiej­skich oraz ochot­ni­cza Straż Po­żar­na w Dziem­bów­ku.

Naj­lep­si za­wod­ni­cy zo­sta­li na­gro­dze­ni me­da­la­mi i sta­tu­et­ka­mi oraz na­gro­da­mi rze­czo­wy­mi. Szko­ły i po­wia­ty otrzy­ma­ły pu­cha­ry. Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li cie­pły po­si­łek.

Bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy byli: Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS w Po­zna­niu, Pil­ski Lu­do­wy Klub Spor­to­wy „Gwda” Pi­ła, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Pile, So­łec­two Dziem­bów­ko, Gmi­na Ka­czo­ry, MO­SiR Pi­ła. Fi­nan­so­we wspar­cie po­cho­dzi­ło ze środ­ków: Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Po­zna­niu i Gmi­ny Ka­czo­ry.

W im­pre­zie wzię­li udział m.in.: po­seł na Sejm RP, prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Po­zna­niu — Ta­de­usz To­ma­szew­ski, przed­sta­wi­ciel Mar­szał­ka Woj. Wiel­ko­pol­skie­go — Ma­riusz Ku­biak, prze­wod­ni­czą­cy Rady Po­wia­tu Pil­skie­go — Ma­rian Mar­ten­ka, wójt Gmi­ny Ka­czo­ry — Bru­non Wol­ski, prze­wod­ni­czą­cy Rady Gmi­ny Ka­czo­ry — Ste­fan Ko­wal, dy­rek­tor ga­bi­ne­tu Sta­ro­sty Pil­skie­go — Mar­ta Woj­nar, pre­zes PLKS Gwda Pi­ła — Cze­sław Pa­cho­wicz, prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Pile — Wie­sław Łoś, wi­ce­pre­zes WSS w Po­zna­niu — Ze­non Pią­tek, soł­tys Dziem­bów­ka — Jan Ro­ba­kow­ski, prze­wod­ni­czą­cy NSZS w Pile — Ma­rek Święrz­kow­ski oraz wszy­scy wój­to­wie i bur­mi­strzo­wie gmin ościen­nych z po­wia­tu pil­skie­go.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie operatorem wojewódzkim programu Multisport

1,6 tys. uczniów szkół pod­sta­wo­wych uczest­ni­czyć bę­dzie w Lu­bel­skiem w za­ję­ciach spor­to­wych w ra­mach pro­gra­mu Mul­ti­sport. Na ich sfi­nan­so­wa­nie do koń­ca tego roku ka­len­da­rzo­we­go prze­zna­czo­no bli­sko 700 tys. zł. Dzia­ła już stro­na in­ter­ne­to­wa po­świę­co­na pro­gra­mo­wi.

Mul­ti­sport to pro­gram przy­go­to­wa­ny przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Po­le­ga na or­ga­ni­za­cji po­za­lek­cyj­nych za­jęć spor­to­wych dla uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych. Za­ję­cia bę­dą od­by­wać się do koń­ca roku ka­len­da­rzo­we­go, z prze­rwą wa­ka­cyj­ną, trzy razy w ty­go­dniu po pół­to­rej go­dzi­ny. Obej­mo­wać bę­dą tre­nin­gi w za­kre­sie m.in. lek­kiej atle­ty­ki i gim­na­sty­ki oraz spor­tów wal­ki, dys­cy­plin ze­spo­ło­wych.

Prze­targ na pro­wa­dze­nie pro­gra­mu w woj. lu­bel­skim wy­gra­ło Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Lu­bli­nie. Prze­ka­że ono na sfi­nan­so­wa­nie pro­gra­mu 148 tys. zł, do­ta­cja sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa wy­nie­sie 200 tys. zł, a mi­ni­ste­rial­na — 348 tys. zł. Po­zwo­li to zor­ga­ni­zo­wać 80 lo­kal­nych ośrod­ków szko­le­nio­wych w szko­łach, klu­bach spor­to­wych i obiek­tach sa­mo­rzą­do­wych. Pie­nią­dze zo­sta­ną prze­zna­czo­ne głów­nie na wy­na­gro­dze­nia dla na­uczy­cie­li i in­struk­to­rów, sprzęt spor­to­wy i ubez­pie­cze­nie uczniów.

To bar­dzo waż­ne, że­by za­szcze­pić chęć do upra­wia­nia spor­tu w jak naj­młod­szym wie­ku, bo je­śli się tego nie zro­bi u dzie­ci, to póź­niej jest bar­dzo trud­no — po­wie­dział wi­ce­mar­sza­łek wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go Krzysz­tof Grab­czuk na spo­tka­niu in­au­gu­ru­ją­cym pro­gra­mu. A prze­wod­ni­czą­cy Rady Wo­je­wódz­kiej Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych w Lu­bli­nie Jó­zef Po­te­ru­cha do­dał — Bę­dzie­my wy­ła­py­wać ta­len­ty spor­to­we. W tym wie­ku dzie­ci są ak­tyw­ne, ży­we. Cho­dzi o to, by te ich ce­chy — jak si­ła, szyb­kość, wy­trzy­ma­łość, ko­or­dy­na­cja ru­cho­wa roz­wi­jać po­przez róż­ne for­my za­ba­wy.

(woj. lu­bel­skie)

Podsumowanie roku 2013 Małopolskiego Zrzeszenia LZS

Zgod­nie z co­rocz­nym zwy­cza­jem Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia osią­gnięć spor­to­wych za rok 2013 gro­ma­dząc 31 mar­ca w Sali Kon­fe­ren­cyj­nej Wo­je­wódz­kie­go Związ­ku Kó­łek i Or­ga­ni­za­cji Rol­ni­czych w Kra­ko­wie gro­no me­da­li­stów naj­waż­niej­szych im­prez mi­nio­ne­go roku. Pod­su­mo­wa­nia do­ko­nał urzę­du­ją­cy wice pre­zes Ja­cek Ku­cy­ba­ła. Spo­tka­nie swo­ją obec­no­ścią za­szczy­ci­li me­da­li­ści olim­pij­scy z So­czi (2014) — łyż­wia­rze szyb­cy Ali­cja Ba­chle­da­-Cu­ruśKon­rad Niedź­wiedz­ki.

W spo­tka­niu wzię­li udział za­pro­sze­ni go­ście w oso­bach: wice wo­je­wo­dy — An­drze­ja Ha­ręż­la­ka, re­pre­zen­tu­ją­ce­go Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS — Mie­czy­sła­wa No­wa­kow­skie­go, Urząd Mar­szał­kow­ski — Da­riu­sza Ko­py­stiań­skie­go, MARR — Sta­ni­sła­wa Bisz­ty­ga, oraz wie­lu spor­tow­ców i spon­so­rów a tak­że przed­sta­wi­cie­li sa­mo­rzą­dów gmin­nych i po­wia­to­wych.

Jed­ną z naj­licz­niej­szych grup wy­róż­nio­nych pu­cha­ra­mi sta­no­wi­li łucz­ni­cy Gro­ta Za­bie­rzów, otrzy­ma­li je m.in.: — Ka­ri­na Li­piar­ska, Ka­ta­rzy­na Anioł, Aga­ta Sta­nie­czek, Anna Sta­nie­czek, Ad­rian­na Kawa, Mar­ta Du­dek, Ja­kub Du­dek, Kry­stian Mo­len­da, Piotr Zię­biń­ski oraz tre­ner łucz­ni­czej bra­ci — Alek­san­der Ja­błoń­ski.

(woj. ma­ło­pol­skie)

Mistrzostwa Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w tenisie Stołowym

16 mar­ca w hali spor­to­wej ZSP w Koź­mi­nie Wiel­ko­pol­skim od­by­ły się Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w te­ni­sie sto­ło­wym. Uczest­ni­ka­mi mi­strzostw by­ły re­pre­zen­ta­cje po­wia­tów — za­wod­ni­cy­/za­wod­nicz­ki Klu­bów Spor­to­wych i Uczniow­skich Klu­bów Spor­to­wych bę­dą­cych człon­ka­mi Zrze­sze­nia LZS lub nie­zrze­sze­ni. Star­to­wa­ło 135 za­wod­ni­ków, re­pre­zen­tu­ją­cych 16 po­wia­tów. Pierw­sze miej­sce za­ję­li za­wod­ni­cy z po­wia­tu po­znań­skie­go.

Ko­lej­ne miej­sca za­ję­li: po­wiat ko­ściań­ski, sza­mo­tul­ski, gnieź­nień­ski, lesz­czyń­ski, kro­to­szyń­ski. Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no w na­stę­pu­ją­cych ka­te­go­riach ko­biet i męż­czyzn: mło­dzik, ka­det, ju­nior, se­nior. In­dy­wi­du­al­nie wśród ju­nio­rów wy­gra­li: Aga­ta Kla­biń­ska (pow. po­znań­ski) i An­drzej Jusz­czak (pow. ko­ściań­ski), wśród ka­de­tów: Jo­an­na Ma­ślak (pow. ko­ściań­ski) i Łu­kasz Wa­cho­wiak (pow. kro­to­szyń­ski), wśród mło­dzi­ków: Pa­tryk Pyśk i Maja Zie­liń­ska (o­bo­je pow. po­znań­ski) a wśród se­nio­rów naj­lep­si byli: Jo­an­na Dry­gas (pow. po­znań­ski) i Woj­ciech Chwa­sty­niak (pow. lesz­czyń­ski).

Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie, De­par­ta­ment Spor­tu i Tu­ry­sty­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Po­zna­niu, Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie, Urząd Mia­sta i Gmi­ny Koź­min Wlkp., Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Po­zna­niu, Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Te­ni­sa Sto­ło­we­go w Po­zna­niu, Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu w Koź­mi­nie Wlkp., Ze­spół Szkół Po­nad­gim­na­zjal­nych w Koź­mi­nie Wlkp.

Fot. lzs-wlkp.pl

(woj. wiel­ko­pol­skie)
Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam