Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Sport powszechny

Sport to jed­na z naj­bar­dziej po­wszech­nych i uni­wer­sal­nych ak­tyw­no­ści jed­no­stek i grup spo­łecz­nych. Każ­dy mo­że zna­leźć coś dla sie­bie albo w za­ba­wie spor­to­wej, albo w spo­rcie dla wszyst­kich, a naj­zdol­niej­si w spo­rcie wy­czy­no­wym. Po­przez sport uczy­my się tego, co jest fun­da­men­tem współ­pra­cy i współ­dzia­ła­nia we wszyst­kich sfe­rach ży­cia. Sport to wiel­ka szko­ła ży­cia.

Nie­ste­ty jest też dru­ga stro­na tego me­da­lu. Dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się cy­wi­li­za­cja oraz to­wa­rzy­szą­cy jej po­stęp na­uko­wo­-tech­nicz­ny po­wo­du­ją co­raz więk­sze ogra­ni­cze­nia ak­tyw­no­ści ru­cho­wej czło­wie­ka — pro­wa­dzi­my sie­dzą­cy tryb ży­cia. W Pol­sce aż 73% ba­da­nych przy­zna­je się do ta­kie­go try­bu ży­cia, je­ste­śmy na koń­cu eu­ro­pej­skiej ta­be­li, przed nami są Wę­grzy (43%), a naj­mniej „sie­dzą­cych oby­wa­te­li” ma­ją Fi­no­wie (10,5%).

Nie ma jed­nak jed­ne­go, ma­gicz­ne­go spo­so­bu, któ­ry spra­wił­by, że na­gle więk­szość lu­dzi za­cznie upra­wiać sport. Cza­sem wie­my co jest słusz­ne, ale z wie­lu po­wo­dów wy­bie­ra­my, to co mi­łe, lek­kie i wy­god­ne­.

Od wie­lu lat pod­sta­wo­wym ce­lem im­prez ma­so­wych or­ga­ni­zo­wa­nych w Zrze­sze­niu jest ak­ty­wi­zo­wa­nie i mo­bi­li­zo­wa­nie róż­nych śro­do­wisk do udzia­łu w spo­rcie, re­kre­acji i ak­tyw­nym wy­po­czyn­ku. Sta­ra­my się do­trzeć ze swo­ją ofer­tą do sze­ro­kich krę­gów spo­łecz­no­ści wiej­skiej i ma­ło­mia­stecz­ko­wej. Co roku nasi dzia­ła­cze or­ga­ni­zu­ją set­ki ty­się­cy im­prez w for­mie lig gmin­nych, tur­nie­jów i mi­strzostw w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­tu po­pu­lar­nych w da­nym śro­do­wi­sku. Po­nad­to Zrze­sze­nie or­ga­ni­zu­je spar­ta­kia­dy, igrzy­ska, im­pre­zy o cha­rak­te­rze re­kre­acyj­no­-spor­to­wym. Jed­ne od­by­wa­ją się tyl­ko na szcze­blu gmi­ny czy po­wia­tu, inne ma­ją za­sięg wo­je­wódz­ki i kra­jo­wy.

U­ak­tyw­nie­niu ca­łe­go śro­do­wi­ska, w któ­rym dzia­ła­my, słu­żą przede wszyst­kim te o za­się­gu cen­tral­nym. Do fi­na­łu kra­jo­we­go pro­wa­dzi sys­tem eli­mi­na­cji, któ­ry za­czy­na się od szcze­bla ogni­wa lub klu­bu. Awans do wyż­sze­go eta­pu roz­gry­wek no­bi­li­tu­je, ale rów­nież mo­bi­li­zu­je uczest­ni­ków i ca­łe śro­do­wi­sko do dal­szej sys­te­ma­tycz­nej pra­cy­.

W hi­sto­rii Lu­do­wych Ze­spo­łów by­ło ta­kich im­prez ma­so­wych wie­le. Obec­nie do naj­bar­dziej po­pu­lar­nych na­le­żą­:

 

 1. O­gól­no­pol­ski Tur­niej Chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”
  im. Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza­.
 2. O­gól­no­pol­ski Tur­niej Dziew­cząt „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka­”
 3. O­gól­no­pol­ski Tur­niej Chłop­ców i Dziew­cząt „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka­”
 4. O­gól­no­pol­ski Tur­niej Sza­cho­wy o „Zło­tą Wie­żę­”
 5. O­gól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS
 6. Kon­kurs Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki na naj­cie­kaw­szą ini­cja­ty­wę
  z za­kre­su upo­wszech­nia­nia spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim.
 7. O­gól­no­pol­skie Ma­so­we Bie­gi Prze­ła­jo­we Zrze­sze­nia LZS
 8. „La­to z LZS”
 9. O­gól­no­pol­skie Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we LZS

 

 

 

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam