Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Sport wyczynowy

Hi­sto­ria Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych to po czę­ści hi­sto­ria pol­skie­go spor­tu. Dla wie­lu na­szych mi­strzów — Pol­ski, Eu­ro­py i świa­ta, olim­pij­czy­ków — pierw­sze ze­tknię­cie ze spor­tem mia­ło miej­sce na bo­isku zbu­do­wa­nym przez człon­ków i dzia­ła­czy LZS, bądź w sali jed­ne­go z na­szych klu­bów spor­to­wych. Wie­lu z nich do koń­ca ka­rie­ry re­pre­zen­to­wa­ło bar­wy LZS, inni co na­tu­ral­ne, prze­cho­dzi­li do klu­bów spo­za na­sze­go Zrze­sze­nia­.

A­le by osią­gnąć naj­wyż­szy po­ziom spor­to­wy — zo­stać mi­strzem — od naj­młod­szych lat trze­ba cięż­ko pra­co­wać. Zrze­sze­nie pro­wa­dzi dwa pro­gra­my szko­le­nio­we dla uzdol­nio­nej spor­to­wo mło­dzie­ży. Są to Ośrod­ki Szko­le­nia Spor­to­we­go Mło­dzie­ży LZS i Wio­dą­ce Lu­do­we Klu­by Spor­to­we.

Każ­da sys­te­ma­tycz­na ak­tyw­ność spor­to­wa pro­wa­dzi do ry­wa­li­za­cji. Zrze­sze­nie w celu usys­te­ma­ty­zo­wa­nia tego dą­że­nia, ob­ję­cia go me­ry­to­rycz­ny­mi ra­ma­mi or­ga­ni­zu­je Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w dys­cy­pli­nach osią­ga­ją­cych naj­wyż­sze wy­ni­ki spor­to­we i tra­dy­cyj­nych w śro­do­wi­sku wiej­skim. A są to — ko­lar­stwo, pod­no­sze­nie cię­ża­rów, za­pa­sy styl wol­ny i kla­sycz­ny, za­pa­sy ko­biet, te­nis sto­ło­wy, łucz­nic­two, lek­ka atle­ty­ka, ka­ja­kar­stwo. Pro­wa­dze­nie sys­te­ma­tycz­nych roz­gry­wek ran­gi mi­strzow­skiej do­pro­wa­dzi­ło do spe­cja­li­za­cji klu­bów i śro­do­wisk w okre­ślo­nych dys­cy­pli­nach.

Jak ina­czej spraw­dza­my swo­je osią­gnię­cia, te or­ga­ni­za­cyj­ne i szko­le­nio­we? Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS co roku uczest­ni­czy w ogól­no­pol­skim współ­za­wod­nic­twa spor­to­wym dzie­ci i mło­dzie­ży pro­wa­dzo­nym przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki (o­bej­mu­je ono ok. 70 róż­nych spor­tów). Do wy­ni­ków rocz­nych za­li­cza się punk­ty uzy­ska­ne przez za­wod­ni­ków w Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Mi­strzo­stwach Mło­dzi­ków, Mi­strzo­stwach Pol­ski Ju­nio­rów Młod­szych — Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży, Mi­strzo­stwach Pol­ski Ju­nio­rów i Mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski. Od wie­lu już lat za­wod­ni­cy na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­wa­ją w tym współ­za­wod­nic­twie po­nad 20% wszyst­kich moż­li­wych do zdo­by­cia punk­tów, a punk­tu­je ok. 700 na­szych klu­bów.

W tej „za­kład­ce” menu po­ka­zu­je­my więk­szość na­szych osią­gnięć.

 

 

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam