Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

3 kwietnia 2017

3 medale naszych zawodników na Mistrzostwach Polski w boksie seniorów

W dniach 27-31 marca w Czło­pie od­były się 88. Mi­strzo­stwa Pol­ski Senio­rów w Boksie. W tur­nieju star­to­wało 140 zawo­dni­ków z 57 klu­bów. Bok­se­rzy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS wywal­czyli 3 medale — 2 złote i 1 sre­brny. Złote me­dale wy­wal­czyli w kat. 60 kg Marek Pie­tru­czuk z MUKS Vic­to­ria Ostro­łęka i w kat. 75 kg Bar­tosz Gołę­biew­ski KKB Rushh Kielce, który w bra­to­bój­czej walce poko­nał swo­jego ko­legę klu­bo­wego Da­niela Adamca (w ubie­głym roku w So­kół­ce ko­lej­ność była od­wro­tna). W kla­sy­fi­kacji klu­bo­wej zawo­dnicy z Kielc zdo­byli dru­gie miej­sce. W mi­strzo­stwach wy­stą­piło 7 za­wo­dni­ków z KKB Rushh Kielce.


Pozostałe aktualności

2 marca 2017

26 medali zdobyli zawodnicy naszych klubów na OOM Małopolska 2017 w biegach narciarskich

W dniach od 25 lutego do 1 marca na tra­sach COS w Zako­pa­nem w ra­mach Ogól­no­pol­skiej Olim­pi­ady Mło­dzieży Mało­pol­ska 2017 w spor­tach zimo­wych rywa­li­zo­wano w bie­gach nar­ciar­skich. Pier­wszą kon­ku­ren­cją był sprint tech­niką kla­sy­czną, nastę­pnie od­były się biegi łączone i na dys­tan­sach oraz sprint dru­ży­nowy. Star­to­wali Junio­rzy i Juniorki A i B. Łącznie zawo­dnicy z klu­bów naszego Zrze­sze­nia zdo­byli 26 medali — 11 złotych, 8 srebrnych i 7 brą­zo­wych. Naj­lep­szym zawo­dni­kiem całych zawo­dów był Mate­usz Hara­tyk z NKS Trój­wieś Bes­ki­dzka, który zdo­był 4 złote medale w kate­gorii Junior A.

23 luty 2017

Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Gamesball w piłkę nożną „Warsaw Cup 2017” z finałem na Stadionie PGE Narodowym

Krajowe Zrzeszenie LZS jest jednym z patro­nów tego tur­nieju, obok PZPN i SZS. Games­ball to dwu­stronna gra sto­łowa piłki nożnej i ho­keja. Za­sady gry i tak­tyka gry w games­ball nie­mal w cało­ści odzwier­cie­dlają grę w piłkę nożną. Tym samym można poz­na­wać i dos­ko­na­lić umie­ję­tno­ści pił­kar­skie, tj. za­sady gry, tak­tykę i grę zes­po­łową. Jest przy tym wiele pozy­tyw­nych emocji i za­bawy. Finał tur­nieju od­bę­dzie się pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Pił­kar­skich „Świat piłki” w dniach 7-9 kwie­tnia 2017. Zapisy do tur­nieju trwają do 3 marca. For­mu­larz zgło­sze­niowy znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej http://­zapisy.­gamesball.pl Amba­sa­do­rami turnieju są m.in.: Andrzej Strejlau — trener reprezentacji Polski w piłce nożnej 1989-1993, Władysław Kosiniak Kamysz — przewodniczący Rady Głównej KZ LZS, poseł na Sejm RP, Grzegorz Janik — prezes SZS, poseł na Sejm RP. Jedno­cze­śnie głó­wny orga­ni­za­tor tur­nieju Games­ball Sp. z o.o. poszu­kuje orga­ni­za­to­rów tur­nie­jów lokal­nych i woje­wódz­kich. Zain­te­re­so­wani orga­ni­za­cją tych tur­nie­jów powinni zapoznać się z pre­zen­ta­cją zamie­szczoną na końcu tego tekstu.

20 luty 2017

61. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce — 9 medali naszych zawodników

W dniach 18-19 lutego w Toruniu odbyły się 61. Halowe Mi­strzo­stwa Polski Senio­rów w lek­kiej atle­tyce. W mi­strzo­stwach star­to­wało bli­sko 300 zawo­dni­czek i zawo­dników. Roze­grano 30 kon­ku­ren­cji. Medale zdo­byli zawo­dnicy z 35 klubów. Zawo­dnicy z klubów nale­żą­cych do Zrze­sze­nia LZS wywal­czyli 9 medali — 4 złote, 2 sre­brne i 3 brą­zowe. Mi­strzami Pol­ski zo­stali: Ka­mila Lić­winko w skoku wzwyż i Da­mian Czy­kier w biegu na 60 ppł oboje z KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, To­masz Jasz­czuk w skoku w dal z WLKS Nowe Iganie i Wero­nika Grze­lak w 5-boju z LKS Górnik Wałbrzych. Mistrzostwa stały na dość dobrym poziomie, kilku zawodników zdobyło minima na Halowe ME w Belgradzie, niestety były też konkurencje, w których poziom był wręcz „juniorski” np. tyczka kobiet oraz takie, w których startowało zaledwie 3-5 zawodników.

20 luty 2017

Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie — kluby Zrzeszenia kontra SŁ Marymont Warszawa

W Kielnarowej od­były się w dniach 18-19 lutego Hal­owe Mi­strzo­stwa Pol­ski w Łucz­ni­ctwie se­nio­rów.

Do tarczy celo­wało 70 mężczyzn i 50 ko­biet, w tym osoby nie­peł­no­spra­wne. Czo­łówka pol­skiego łucz­nic­twa wal­czyła o me­dale w kon­ku­ren­cjach dru­ży­no­wych i indy­wi­du­al­nej w kate­gorii łuków olim­pij­skich i blo­czko­wych. Do zdobycia było w łukach olimpijskich 20 medali — 5 z nich zdobyli zawodnicy SŁ Marymont Warszawa, pozostałe wywalczyli zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia — 3 złote, 3 srebrne i 9 brązowych.

14 luty 2017

Mistrzostwa Polski Młodzików i UKS w biegach narciarskich — górą MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski

W dniach 3-5 lutego w Doli­nie Siwej w Toma­szo­wie Lu­bel­skim od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków i UKS w bie­gach nar­ciar­skich. Roze­grano bieg na 3 km tech­niką kla­sy­czną, bieg na 5 km tech­niką do­wolną oraz szta­fety 4x3 km. Bar­dzo do­brze spi­sali się gos­po­da­rze, MULKS Grupa Oscar Toma­szów Lub., któ­rzy zdo­byli w sumie 7 me­dali (5 złotych i 2 brązowe). W mistrzo­stwach uczes­tni­czyło ponad 80 zawo­dni­ków — mło­dzi­ków i mło­dzi­czek. W sumie zawo­dnicy z na­szych klubów zdo­byli 8 me­dali. Mistrzo­stwom towa­rzy­szyły Ogól­no­pol­skie Za­wody dla Dzieci w kate­gorii junior D i E. W tych zma­ga­niach za­wod­nicy z na­szych klu­bów zdo­byli łącznie 11 medali.

14 luty 2017

16-letnia Monika Skinder mistrzynią Polski seniorów w narciarskim sprincie

W dniach 11-12 lutego na tra­sach bie­go­wych Kuba­lonki od­były się Mistrzo­stwa Pol­ski Senio­rów w sprin­cie tech­niką dowolną oraz w bie­gach kla­sy­kiem na 5 km ko­biet i 10 km mężczyzn. Wielką nie­spo­dzianką było zdo­bycie zło­tego me­dalu w sprin­cie ko­biet przez 16­-letnią zawo­dni­czkę klubu Zrze­sze­nia LZS — MULKS Grupa Oscar To­ma­szów Lubel­ski — Mo­nikę Skinder. Pod­opie­czna Wal­de­mara Koł­cuna na fini­szu poko­nała Urszulę Łęto­chę z LKS HILLTOP Wiś­nio­wa-­Osie­czany, która po raz czwarty z rzędu zgar­nęła srebro Mi­strzostw Pol­ski Senio­rów w tej kon­ku­ren­cji. Ur­szula Łę­tocha wywal­czyła także sre­brny medal na 5 km. Druga część mi­strzostw w marcu — odbędą się wów­czas kon­ku­ren­cje dru­żynowe.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam