Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

1 grudnia 2015

V Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia LZS — Piotr Klecha nowym przewodniczącym

28 listopada br. w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie odbył się V Wojewódzki Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, na którym podsumowano sportowy i organizacyjny dorobek stowarzyszenia za lata 2012 — 2015. Wybrano nowe władze Pomorskiej Rady LZS w Gdańsku. Obszerne sprawozdanie za miniony okres czteroletniej kadencji złożyła ustępująca Przewodnicząca PRW Magdalena Kołodziejczak i zapowiedziała uroczyste obchody 70-lecia LZS na Pomorzu w 2016 roku. Mieczysław Pietroń — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie i wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium i Radzie Wojewódzkiej. Delegaci Zjazdu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym Pomorskiego Zrzeszenia LZS został Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino, wiceprzewodniczącymi zostali: Jan Trofimowicz z Lini oraz Jarosław Ścigała z Borzytuchomia. Ponadto w skład Prezydium weszli: Wiesław Szczodrowski z Godziszewa, sekretarz, Tomasz Kempa z Trąbek Wielkich, skarbnik oraz Jerzy Tkaczyk z Pucka, Ryszard Mazerski ze Sztumu, Lech Kwiatkowski z Kwidzyna, Jarosław Dywizjusz z Nowego Dworu Gdańskiego. Delegatami na XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS zostali Piotr Klecha i Jarosław Ścigała. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował na Zjeździe wiceprzewodniczący Wacław Hurko.

9 listopada 2015

Medale naszych kolarzy torowych na ME w Grenchen

18 października zakończyły się w szwajcarskim Grenchen Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn. Polska reprezentacja zdobyła łącznie 5 medali — 2 złote — Katarzyna Pawłowska (Boels-Dolmans Cycling Team, wychowanka naszego klubu UKS Limaro Kórnik), Wojciech Pszczolarski — oboje w wyścigu punktowym, 1 srebrny — Grzegorz Drejgier, Rafał SarneckiKrzysztof Maksel wszyscy ALKS Stal Grudziądz w sprincie drużynowym oraz 2 brązowe — Damian Zieliński w sprincie indywidualnym i Adrian Tekliński w scratchu (Kolss — BDC Team, wychowanek ALKS Stal Grudziądz). Poza tym cztery razy plasowali się na 4. miejscu (Maksel w keirinie, Pawłowska w scratchu, Sarnecki w sprincie oraz Pawłowska, Małgorzata Wojtyra, Edyta Jasińska oraz Natalia Rutkowska w wyścigu drużynowym na dochodzenie).

9 listopada 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Torowym

W dniach 17-18 paź­dzier­nika na torze ko­lar­skim w Prusz­kowie odbyły się Mis­trzos­twa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS oraz Mis­trzos­twa Polski w kon­ku­ren­cjach nie­olim­pij­skich, w któ­rych łącz­nie star­to­wa­ło 168 za­wod­ni­ków z 31 klubów. O ty­tu­ły mis­trzów na­sze­go Zrze­sze­nia, w po­szcze­gól­nych wyścigach (sprint drużynowy, wyścig drużynowy, wyścig punktowy, wyścig indywidualny, scratch i keirin, sprint na 500 m i wyścig na 1 km), walczyli młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi, kobiety i mężczyźni. Na starcie z krajowej czołówki zabrakło jedynie tych zawodników i zawodniczek, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Mistrzostwom towarzyszyło spotkanie byłych kolarzy, zawodników Ludowych Zespołów Sportowych, których nazwiska zna każdy miłośnik kolarstwa i nie tylko, uczestników igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Polski. Na zaproszenie Krajowego Zrzeszenia LZS i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej odpowiedzieli: Bogusław Fornalczyk (uczestnik IO w 1960 r.), Rajmund Zieliński (IO 1964 i 1968), Wojciech Matusiak (IO 1968 i 1976), Andrzej Bławdzin (IO 1964, 1968), Bernard Pruski (IO 1972), Zbigniew Szczepkowski (IO 1976), Józef Gawliczek, Tadeusz Zadrożny, Eugeniusz Pokorny, Wiesław Jarzębski, Stanisław Labocha, Czesław Polewiak, Mieczysław Brzeziński, Ginter Szulc. W spotkaniu pełnym wspomnień uczestniczyli również Marian Więckowski, zawodnik Legii Warszawa, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne (1954-56), trener i działacz PZKol., redaktor Bogdan Tuszyński, Dariusz Banaszek, członek Zarządu PZKol. a także Stanisław Kopeć, członek Rady Głównej KZ LZS a także członek Komisji Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich PKOl. Organizatorem mistrzostw było KZ LZS przy współpracy mazowieckiego Zrzeszenia LZS. Impreza została dofinansowana przez MSiT. Wsparcia organizatorom udzielił także Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego i LUKS „Trójka” Piaseczno.

Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzostwach reprezentował Wacław Hurko.

9 listopada 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów — Kurzętnik 2015

W pod­no­sz­eniu cię­ża­rów by­ła to w za­sa­dzie ostat­nia wiel­ka im­pre­za na pol­skich po­mos­tach. Gmi­na Kurzęt­nik, po­wiat No­we Mias­to Lu­baw­skie­go goś­ciła w dniach 6-8 lis­to­pa­da za­wod­ni­ków, któ­rzy wal­czy­li o ty­tu­ły mis­trzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Star­to­wa­ły za­wo­dni­czki i za­wo­dni­cy do lat 20 i 23. Najlepszymi zawodniczkami w pun­kta­cji Sin­clai­ra zostały — w gro­nie ju­nio­rek do lat 20 — mis­trz­yni w kat. 58 kg Aga­ta Rok (Fe­niks Sied­lce) — 241,20 pkt, do lat 23 — złota medalista w kat. 63 kg — Monika Dzienis (Talent Wrocław) — 236.30 pkt. Wśród juniorów do lat 20 najlepszy okazał się zwycięzca w kat. 85 kg Paweł Kulik (Meyer Elbląg) — 372,30, do lat 23 — mistrz w kat. 85 kg Patryk Słowikowski (CLKS Mazovia Ciechanów) — 362,1 pkt. W klasyfikacji klubowej zwyciężyła Mazovia Ciechanów 47 pkt, przed Talentem Wrocław 45 pkt i Gryfem Bujny oraz Agrosem Zamość — po 36 pkt. Klasyfikację wojewódzką wygrało lubelskie 144 pkt, przed łódzkim 90 pkt i mazowieckim 84 pkt.

W mistrzostwach startowało 83 zawodników z 29 klubów z 7 województw. Głównym organizatorem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS, bezpośrednim organizatorem Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TKKF Kurzętnik. Zawody dofinansowało MSiT. Współorganizatorami byli: Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, Urząd Gminy w Kurzętniku, Zespół Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku, KS Zamek-Expom Kurzętnik oraz Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzostwach reprezentował wiceprzewodniczący Wacław Hurko, a gościem specjalnym był Szymon Kołecki, do niedawna jeden z najlepszych polskich ciężarowców, który swoją karierę sportową rozpoczynał w LZS, a obecnie prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

9 listopada 2015

10 medali naszych zawodniczek na MP seniorek w podnoszeniu ciężarów

24 paź­dzier­nika 2015 roku w Ma­ko­wie Mazo­wiec­kim od­były się 22. Mis­trzos­twa Ko­biet w Pod­no­sze­niu Cię­żarów. W jed­no­dnio­wym tur­nie­ju wys­tą­pi­ło 56 za­wod­ni­czek z 28 klu­bów w tym 16 klu­bów Zrze­sze­nia) re­pre­zen­tu­ją­cych 11 wo­je­wództw. W kat. 48 kg wy­stą­piło 12 za­wo­dni­czek, w kat. 53 kg — 6, w kat. 58 kg — 9, w kat. 63 kg — 10, w kat. 69 kg — 6, w kat. 75 kg — 7 i w kat. + 75 kg — 6

Trzeci raz z rzędu naj­lep­szą za­wod­nicz­ką MP se­nio­rek zo­sta­ła Jo­anna Ło­chow­ska UKS Zie­lona Gó­ra, zło­ta meda­lis­tka kat. 58 kg. Za­wo­dni­czki z klubów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 4 zło­te, 1 sre­brny i 5 brą­zo­wych me­da­li.

13 października 2015

Działaczki islandzkiej organizacji sportowej UMFI na Krzyżanowskiego

22 września do siedziby Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS zawitały dwie przedstawicielki islandzkiej organizacji sportowej UMFIN Sabína Steinunn HalldórsdóttirSvana Hrönn Jóhannsdóttir. Towarzyszył im prezes Fundacji V4Sport Jakub Kalinowski. Spotkanie miało związek z projektem realizowanym z funduszy europejskich pn. „Sport otwarty dla kobiet. Pozwól im działać!”, którego KZ LZS jest współpartnerem. W spotkaniu z islandzkim działaczkami uczestniczyli pracownicy Biura RG KZ LZS oraz wiceprzewodniczący naszego stowarzyszenia Wacław Hurko.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam