Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

21 listopada 2014

Program Krajowego Zrzeszenia LZS
„Aktywny Senior LZS” — nie tylko Grajewo ćwiczy

W 10 wo­je­wódz­twach (dol­no­ślą­skie, łódz­kie, ma­ło­pol­skie, ma­zo­wiec­kie, opol­skie, pod­la­skie, po­mor­skie, świę­to­krzy­skie, wiel­ko­pol­skie i za­chod­nio­po­mor­skie) od wrze­śnia re­ali­zo­wa­ny jest pro­gram „Ak­tyw­ny se­nior LZS”. Po­wsta­ło 31 grup, w któ­rych wspól­nie ćwi­czy 679 uczest­ni­ków. Za­ję­cia pro­wa­dzi 139 in­struk­to­rów (śred­nio 4 oso­by na gru­pę), głów­nie w for­mie wo­lon­ta­ria­tu. Naj­ak­tyw­niej­si uczest­ni­cy tych spo­tkań we­zmą udział w kon­fe­ren­cji szko­le­nio­wej, któ­ra od­bę­dzie się 12-13 grud­nia w War­sza­wie pod ha­słem „Ak­tyw­ność fizycz­na osób star­szych, wal­ka z nad­wa­gą — po­trze­by a rze­czy­wi­stość”. W pro­gra­mie bie­rze udział gru­pa se­nio­rów z Gra­je­wa. Po­ni­żej in­for­ma­cja, któ­rą do nas przy­sła­li. Mo­że ode­zwą się też inne gru­py i po­dzie­lą swo­imi wra­że­nia­mi?

21 listopada 2014

ULKS Gryf Bujny wygrał konkurs
„Sportowa Gwiazda”

15 li­sto­pa­da na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie od­by­ła się uro­czy­stość pod­su­mo­wa­nia i wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom Kon­kur­su „Spor­to­wa Gwiaz­da” na naj­lep­sze pro­jek­ty upo­wszech­nia­ją­ce sport dla wszyst­kich w śro­do­wi­sku wiej­skim. Do War­sza­wy przy­je­cha­li przed­sta­wi­cie­le 32 na­gro­dzo­nych ini­cja­tyw. Trzy pierw­sze miej­sca w kon­kur­sie za­ję­li: LUKS Gryf Buj­ny (woj. łódz­kie), Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­to­we LKS „For­tu­na Obo­ra” (woj. dol­no­ślą­skie) i GLKS „Gra­ni­ca” Lu­by­cza Kró­lew­ska (woj. lu­bel­skie). W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście. Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki re­pre­zen­to­wał Ta­de­usz Ro­żej, z De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich. Obec­ni byli człon­ko­wie władz sta­tu­to­wych KZ LZS, m.in. Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS, Krzysz­tof Pia­sek, se­kre­tarz RG KZ LZS, Ja­cek Ku­cy­ba­ła, czło­nek Pre­zy­dium RG KZ LZS oraz He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Prze­wod­ni­czą­ce­go Zrze­sze­nia re­pre­zen­to­wał Mi­chał Dziu­bak.

20 listopada 2014

Wielka Gala Polskiego Związku Łuczniczego — Prudnik 2014

25 paź­dzier­ni­ka od­by­ła się w Prud­ni­ku Wiel­ka Gala Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. To­wa­rzy­szy­ły jej ob­cho­dy 50-le­cia KS „Obuw­nik” Prud­nik, w któ­rym wy­stę­po­wa­ła jed­na z naj­lep­szych pol­skich łucz­ni­czek Ja­dwi­ga Wi­lej­to — wie­lo­krot­na olim­pij­ka, v-ce mi­strzy­ni świa­ta. Ga­lę uświet­ni­li mię­dzy in­ny­mi mi­strzo­wie pa­ra­olim­pij­scy — Mał­go­rza­ta i Ry­szard Olej­ni­ko­wie. Pod­czas Gali na­gro­dzo­no wie­lu za­wod­ni­ków, szko­le­niow­ców, sę­dziów i dzia­ła­czy z ca­łej Pol­ski. W naj­waż­niej­szej ka­te­go­rii — „10 naj­lep­szych łucz­ni­ków roku 2014” zwy­cię­ży­ła Na­ta­lia Le­śniak z LKS Łucz­nik Ży­wiec (za trzy me­da­le ME i MŚ).

30 października 2014

Rewelacyjny występ naszych sztangistek i sztangistów na Mistrzostwach Polski do lat 15

19 paź­dzier­ni­ka za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów mło­dzi­ków i mło­dzi­czek (do lat 15). Star­to­wa­ło po­nad 270 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 70 klu­bów (re­pre­zen­to­wa­li 15 wo­je­wództw), w tym po­nad 40 to klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia. Do zdo­by­cia by­ło 21 me­da­li (7 ka­te­go­rii wa­go­wych) wśród mło­dzi­czek i 24 me­da­le (8 ka­te­go­rii wa­go­wych) wśród mło­dzi­ków. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów łącz­nie zdo­by­li 39 me­da­li! Mło­dzicz­ki 21 me­da­li czy­li kom­plet, mło­dzi­cy 18 me­da­li (6 zło­tych, 6 srebr­nych i 6 brą­zo­wych). Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą wy­grał MKS Unia Hru­bie­szów przed MGLKS Tar­pan Mro­cza i LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl. A punk­ta­cję Sinc­la­ira od­po­wied­nio Ma­ria Wrzo­sek (MLKPC So­ko­łów Pod­la­ski) i Pa­tryk Bę­ben (LKS Stal Ku­nów).

30 października 2014

Bądź aktywny — trzymaj wagę — Zakopane 2014

W dniach 16-19 paź­dzier­ni­ka w Za­ko­pa­nem spo­tka­ło się 95 osób z 12 wo­je­wództw na dru­giej (pierw­sza od­by­ła się we wrze­śniu w Miel­nie) im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Na oty­łość i nad­wa­gę cier­pi w na­szym kra­ju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, co­raz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­ro­ba do­ty­ka dzie­ci i mło­dzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wa­gę? Od­po­wiedź jest pro­sta — od­po­wied­nia die­ta i ak­tyw­ność fi­zycz­na. I ta­ką wie­dzę or­ga­ni­za­to­rzy — Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki — chcie­li prze­ka­zać uczest­ni­kom.

30 października 2014

Zachodniopomorska Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej

Za­chod­nio­po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS wraz z ULKS „Piąt­ka” i Ze­spo­łem Szkół Nr 5 w Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim prze­pro­wa­dzi­ły 23 paź­dzier­ni­ka eli­mi­na­cje wo­je­wódz­kie do fi­na­łu cen­tral­ne­go XXXI Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Wie­dzy Tu­ry­stycz­no­-Kra­jo­znaw­czej LZS pod ha­słem „Pol­ska — Es­to­nia — Ło­twa — Unia Eu­ro­pej­ska”. Uczest­ni­cy od­po­wia­da­li na 45 py­tań. Star­to­wa­li ucznio­wie szkół gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych. Pro­wa­dzo­no punk­ta­cję dru­ży­no­wą i in­dy­wi­du­al­ną.

30 października 2014

4 złote i 5 srebrnych medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na MP seniorów w podnoszeniu ciężarów

W dniach 24-26 paź­dzier­ni­ka w Łu­ko­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Star­to­wa­ło po­nad 100 za­wod­ni­ków z 30 klu­bów. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 4 zło­te i 5 srebr­nych me­da­li.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam