Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

31 października 2013

Uwaga! Nowe wiadomości w Informacjach regionalnych

W in­for­ma­cjach re­gio­nal­nych znaj­dzie­cie nowe wia­do­mo­ści z wo­je­wództw: ma­ło­pol­skie­go, dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go, wiel­ko­pol­skie­go, war­miń­sko­-ma­zur­skie­go, po­mor­skie­go i za­chod­nio­po­mor­skie­go. Chcesz by in­for­ma­cja o zor­ga­ni­zo­wa­nej przez twój UKS, LZS, LKS czy gmin­ne lub po­wia­to­we zrze­sze­nie LZS zna­la­zła się na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej, przy­ślij e-ma­ila na ad­res iwona.derlatka@lzs.pl

27 października 2013

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie torowym — Pruszków 2013

W dniach 19-20 paź­dzier­ni­ka na to­rze BGŻ Are­na w Prusz­ko­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie to­ro­wym. Wal­czo­no w sprin­cie in­dy­wi­du­al­nym i dru­ży­no­wym, wy­ści­gu dru­ży­no­wym na 3000 i 4000 me­trów, wy­ści­gu punk­to­wym, ke­iri­nie, wy­ści­gu eli­mi­na­cyj­nym i scrat­chu. Star­to­wa­li mło­dzie­żow­cy, ju­nio­rzy oraz ju­nio­rzy młod­si, re­pre­zen­tu­ją­cy 15 klu­bów w 9 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję wo­je­wódz­ką wy­gra­ło woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie.

27 października 2013

Niezbyt udane mistrzostwa świata dla naszych sztangistów i sztangistek

We Wro­cła­wiu 27 paź­dzier­ni­ka za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Świa­ta w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet i męż­czyzn. Je­dy­ny me­dal dla Pol­ski zdo­był Bar­tło­miej Bonk w ka­te­go­rii 105 kg (Gór­nik Po­lko­wi­ce). Jak star­to­wa­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów? Ad­rian Zie­liń­ski w ka­te­go­rii 85 kg za­jął 4 miej­sce, jego brat To­masz był 8 w kat. 94 kg (o­baj Tar­pan Mro­cza). Ma­rze­na Kar­piń­ska (kat.48 kg) z przy­tu­pem chcia­ła wró­cić na po­most po od­wie­szo­nej dys­kwa­li­fika­cji, ale za­ję­ła 5 miej­sce w swo­jej wa­dze. Ewa Miz­dal z Unii Hru­bie­szów by­ła 8 w kat. 75 kg (po­bi­ła re­kord Pol­ski w rwa­niu, pod­no­sząc 106 kg). Pa­try­cja Pie­cho­wiak z Bu­dow­la­nych Nowy To­myśl w tej sa­mej ka­te­go­rii star­to­wa­ła w gru­pie B i za­ję­ła tam czwar­te miej­sce (13 ge­ne­ral­nie), a Anna Le­śniew­ska (kat. 63 kg) z CLKS Ma­zo­via (też star­tu­ją­ca w gru­pie B) by­ła 14.

27 października 2013

Inauguracja projektu Mały Mistrz

24 paź­dzier­ni­ka w War­sza­wie, w Cen­trum Olim­pij­skim, z ini­cja­ty­wy Mi­ni­ster Spor­tu i Tu­ry­sty­ki Jo­an­ny Mu­chy oraz pod pa­tro­na­tem Mi­ni­ster Edu­ka­cji Na­ro­do­wej Kry­sty­ny Szu­mi­las od­by­ła się uro­czy­sta in­au­gu­ra­cja pro­jek­tu Ma­ły Mistrz. Ho­no­ro­wym pa­tro­nem pro­jek­tu zo­stał mistrz olim­pij­ski — Wła­dy­sław Ko­za­kie­wicz. Am­ba­sa­do­ra­mi pro­jek­tu są: Zo­fia Kle­pac­ka — brą­zo­wa me­da­list­ka Igrzysk Olim­pij­skich w Lon­dy­nie, mi­strzy­ni i dwu­krot­na wi­ce­mi­strzy­ni świa­ta w kla­sie RSX, Pa­weł Faj­dek — zło­ty me­da­li­sta mi­strzostw świa­ta w rzu­cie mło­tem, Ma­riusz Jur­kie­wicz — re­pre­zen­tant Pol­ski w pił­ce ręcz­nej, brą­zo­wy me­da­li­sta mi­strzostw świa­ta z 2009 r. Głów­ną ide­ą pro­jek­tu Ma­ły Mistrz jest za­chę­ce­nie uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych do zdo­by­wa­nia no­wych umie­jęt­no­ści ru­cho­wych oraz pod­no­sze­nie po­zio­mu spraw­no­ści fizycz­nej, kształ­to­wa­nie od­po­wied­nich na­wy­ków i po­staw, w tym też tych do­ty­czą­cych zdro­we­go sty­lu ży­cia.

27 października 2013

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenia LZS rozstrzygnięty

W dniach 24-25 paź­dzier­ni­ka ze­bra­ła się Ko­mi­sja Kon­kur­so­wa, któ­ra roz­strzy­gnę­ła trwa­ją­cy od kwiet­nia Kon­kurs Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS pn.„Or­lik dla Wszyst­kich”. Ko­mi­sja po za­po­zna­niu się ze wszyst­ki­mi 32 pro­jek­ta­mi, któ­re tra­fi­ły do fi­na­łu do­ko­na­ła ich koń­co­wej oce­ny, zgod­nie z przy­ję­ty­mi kry­te­ria­mi za­war­ty­mi w re­gu­la­mi­nie kon­kur­su i usze­re­go­wa­ła je od pierw­sze­go do trzy­dzie­ste­go dru­gie­go miej­sca. Ofi­cjal­ne wy­ni­ki kon­kur­su zo­sta­ną ogło­szo­ne 16 li­sto­pa­da w War­sza­wie pod­czas uro­czy­ste­go pod­su­mo­wa­nia, któ­re od­bę­dzie się w Cen­trum Olim­pij­skim, a na któ­re zo­sta­ną za­pro­sze­ni wszy­scy na­gro­dze­ni.

 

18 października 2013

Paweł Fajdek zbiera nagrody po swoim najlepszym sezonie sportowym

Dla Paw­ła Fajd­ka, mło­cia­rza Agro­su Za­mość, mi­ja­ją­cy se­zon lek­ko­atle­tycz­ny był nie­zwy­kle uda­ny. Do naj­więk­szych suk­ce­sów na­le­ży za­li­czyć ty­tuł mi­strza świa­ta zdo­by­ty w Mo­skwie, ty­tuł mi­strza Uni­wer­sja­dy oraz triumf w cy­klu IAAF Ham­mer Throw Chal­len­ge. Nic dziw­ne­go, że sy­pią się na­gro­dy. Nie­daw­no ogło­szo­no, że za­jął trze­cie miej­sce wśród męż­czyzn w ple­bi­scy­cie Eu­ro­pe­an Ath­le­te of the Year Tro­phy, a 13 paź­dzier­ni­ka wrę­czo­no mu w War­sza­wie „Zło­te Kol­ce” naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą na­gro­dę w pol­skiej lek­ko­atle­ty­ce.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam