Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

3 kwietnia 2017

3 medale naszych zawodników na Mistrzostwach Polski w boksie seniorów

W dniach 27-31 marca w Czło­pie od­były się 88. Mi­strzo­stwa Pol­ski Senio­rów w Boksie. W tur­nieju star­to­wało 140 zawo­dni­ków z 57 klu­bów. Bok­se­rzy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS wywal­czyli 3 medale — 2 złote i 1 sre­brny. Złote me­dale wy­wal­czyli w kat. 60 kg Marek Pie­tru­czuk z MUKS Vic­to­ria Ostro­łęka i w kat. 75 kg Bar­tosz Gołę­biew­ski KKB Rushh Kielce, który w bra­to­bój­czej walce poko­nał swo­jego ko­legę klu­bo­wego Da­niela Adamca (w ubie­głym roku w So­kół­ce ko­lej­ność była od­wro­tna). W kla­sy­fi­kacji klu­bo­wej zawo­dnicy z Kielc zdo­byli dru­gie miej­sce. W mi­strzo­stwach wy­stą­piło 7 za­wo­dni­ków z KKB Rushh Kielce.


Pozostałe aktualności

14 luty 2017

Minister Bańka o programie „Team 100” w „Przeglądzie Sportowym”

Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki we współ­pracy z Pol­ską Fun­da­cją Naro­dową, dzięki środ­kom ze spółek skar­bu pań­stwa, wkrótce uru­chomi nowy pro­gram o robo­czej naz­wie „Team 100”. Opo­wiada o tym w „Prze­glą­dzie Spor­to­wym” mini­ster Wi­told Bańka. Poni­żej fra­gmenty tego wy­wiadu, który prze­pro­wa­dził Michał Pol.

14 luty 2017

50 medali zdobyli zawodnicy naszych klubów na Halowych MP U-18 i U-20 w lekkiej atletyce

W dniach od 11 do 13 lutego w To­ru­niu od­były się Ha­lowe Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­tyce U-18 (ka­deci) i U-20 (junio­rzy). Star­to­wało ponad 800 zawo­dni­ków z ok. 100 klu­bów. Świet­nie spi­sali się zawo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS, którzy łą­cznie w obydwu kate­go­riach wie­ko­wych zdo­byli 50 medali. Ka­deci zdo­byli ich 26 (8 złotych, 11 sre­brnych i 7 brą­zo­wych), a juniorzy 24 (7 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych. Wywal­czyli je za­wo­dnicy z 36 klu­bów na­szego Zrze­sze­nia — naj­wię­cej zdo­byli lek­ko­a­tleci z RLTL Ra­dom — 4 (3 złote i 1 brą­zowy). W sumie medale zdo­byli zawo­dnicy z 80 klu­bów. Zapewne wielu z nich zoba­czymy na mistrzo­stwach senio­rów, które odbędą się w dniach 18-19 lutego w Toruniu.

20 stycznia 2017

11 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na 80. Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym

Gospodarzem jubi­le­u­szo­wych 80. Mi­strzostw Pol­ski w Kolar­stwie Prze­ła­jo­wym, które od­były się w dniach 7-8 sty­cznia, był klub na­szego Zrze­sze­nia LKK LUKS Sła­wno. Mi­strzo­stwa od­były się w ark­ty­cznych wa­run­kach — za­wod­niczki i za­wo­dnicy ry­wa­li­zo­wali przy słu­pku rtęci — 10 C i sło­necz­nym nie­bie. Z po­wodu mro­zów po­czą­tek ści­ga­nia lek­ko prze­su­nięto. O ty­tuły mi­strzo­wskie wal­czyli ju­nio­rzy młodsi, ju­nio­rzy, or­licy i elita. Roze­grano także wyścigi żaków, mło­dzików i mas­tersów. Star­to­wali za­wo­dnicy z 36 klubów, w tym 19 to kluby na­szego Zrze­sze­nia. Ty­tuł klu­bo­wego mi­strza Pol­ski wywal­czyła ekipa Volk­swa­gen Samo­chody Użyt­kowe MTB Team, a dwa kolejne miejsca zajęły nasze kluby — LKK LUKS Sławno i KLKS Azalia Brzóza Królewska. Zawodnicy z naszych klubów zdobyli łącznie 11 medali — 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe medale.

20 stycznia 2017

Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika dla Szymona Sajnoka GKS Cartusia Kartuzy

9 stycznia w ­Cen­trum Olim­pij­skim PKOl w ­War­sza­wie od­było się Spot­ka­nie Ro­dziny Olim­pij­skiej 2017. W­spot­ka­niu uczest­ni­czył m.in.: Pre­zy­denta RP An­drzej Duda wraz z ­mał­żonką, Mini­ster Spor­tu i­ Tu­rys­tyki Wi­told Bańka, Mini­ster Ro­dziny, Pracy i­ Poli­tyki Spo­łe­cznej El­żbieta Ra­fal­ska, przed­sta­wi­cieli świata bi­znesu, olim­pij­czycy i­ me­da­liści olim­pijscy z ­Rio de Janeiro, dzia­łacze i­ tre­ne­rzy oraz gos­po­da­rze, czyli wła­dze PKOl na czele z ­jego pre­ze­sem An­drze­jem Kra­śni­ckim. Uho­no­ro­wano wiele firm­-spon­so­rów i ­spor­tow­ców. Wrę­czono także na­grodę im. Euge­niu­sza Pie­tra­sika dla na­dziei olim­pij­skich. Otrzy­mali je: Szy­mon Sajnok, ko­larz z ­na­szego klubu GKS Car­tu­sia Kar­tuzy (tre­ner Dar­iusz Ma­lec­ki), mło­dzie­żowy wi­ce­mistrz Europy w ­torowym wie­lo­boju i­ Klau­dia Zwo­liń­ska Start Nowy Sącz, mi­strzyni świata ju­nio­rek i­ mistrzyni Europy w­ slalomie kajakowym w ­konkurencji K-1 (trener Bogdan Okręglak).

20 stycznia 2017

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym Słubice 2017

14 i 15 sty­cznia, w parku komu­nal­nym za Słu­bi­ckim Oś­rod­kiem Sportu i Rekre­acji od­były się dwie ważne im­prezy po­pu­lar­nych „błot­nia­ków” — Fi­nał XI Edy­cji Pu­charu Pol­ski oraz Mi­strzostw Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS. Blisko 150 spor­tow­ców na malo­wni­czej i bar­dzo cie­ka­wej tra­sie wal­czy­ło o miano naj­lep­szych. O ty­tuły mi­strzów Zrze­sze­nia LZS wal­czyli ju­nio­rzy młodsi, ju­nio­rzy i orlicy (ko­biety i mężczyźni). Po­nad­to od­były się wy­ścigi żaków, mło­dzi­ków, mas­ter­sów i ama­to­rów. W mi­strzo­stwach Zrze­sze­nia star­to­wali za­wo­dnicy z 8 klu­bów z 4 woje­wództw. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grała LKS Trasa Zie­lona Góra, a woje­wódzką woj. lubu­skie. Organizatorem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS, Lubuskie Zrzeszenie LZS przy współpracy Lubuskiego Związku Kolarskiego, Gminy i Powiatu Słubice. Gospodarzem imprezy był Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, dyrektorem wyścigu Ryszard Chustecki. Mistrzostwa dofinansowało MSiT. Wśród wręczających medale byli m.in.: Krzysztof Piasek, sekretarz Rady Głównej KZ LZS, Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic, Leopold Owsiak, wicestarosta słubicki, Piotr Kosmala, wiceprezes PZKol, Tadeusz Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego, Jan Antkowiak, trener Kadry Narodowej, Zbigniew Sawicki, prezes SOSiR.

20 stycznia 2017

Zmarł Mirosław Begger

Miro­sław Be­gger (12.07.1950 — 16.01.2017). Za­słu­żony dzia­łacz kul­tury fi­zycz­nej i Zrze­sze­nia Lu­dowe Ze­społy Spor­towe. Od­zna­czo­ny Zło­tym Krzy­żem Za­sługi RP i wie­loma od­zna­cze­niami Pol­skiego Zwią­zku Zapaś­ni­czego oraz me­dalem PKOl. Pasjo­nat sportu, szcze­gól­nie zapa­sów, któ­rym po­świę­cił nie­mal całe swoje ży­cie — naj­pierw był zapa­śni­kiem, a później zało­ży­cie­lem wielu sek­cji na te­re­nie woj. po­mor­skiego. Jego uko­cha­nym „dziec­kiem” był Ucz­niow­ski Klub Spor­towy „Olim­pik” w Lubi­cho­wie, któ­remu po­ma­gał i ser­de­cznie ki­bi­cował.

Orga­ni­zator li­cznych spot­kań olim­pij­czy­ków z dzie­ćmi i mło­dzieżą na tere­nie Gdań­ska, Sta­ro­gardu Gdań­skiego, Kar­tuz, Lubi­chowa, Pel­plina, Smę­towa Gra­ni­czne­go, Skar­szew i wielu in­nych miej­sco­wo­ści. Słynne były jego kon­kur­sy wie­dzy „Na olim­pij­skim szla­ku”, na któ­rych wrę­czał zwy­cięz­com swoje skromne na­grody pozys­kane z PKOl. By­wało, że bra­ko­wało Miro­sła­wowi zdro­wia na wy­jazdy w teren, ale nie bra­ko­wało siły i kon­se­kwen­cji w dzia­łal­ności na Ludo­wych Zesp­ołów Spor­to­wych.

Re­dak­tor Miro­sław Be­gger był żar­liwym piewcą Pomo­rza, a zwła­szcza Ko­cie­wia i Ka­szub. Był synem pol­skiego pat­rioty, nau­czy­ciela Wła­dy­sła­wa Be­ggera, który wal­czył o nie­pod­leg­łość Pol­ski. Mi­ro­sław swój pa­trio­tyzm odwa­żnie pre­zen­to­wał w li­cznych pró­bach li­te­rac­kich. Miał też epi­zod w filmie Marka Pi­wo­wskiego pt. „Krok”, z czego był bar­dzo dumny.

Dy­spo­no­wał nie­mal feno­me­nal­ną pa­mię­cią i do kon­tak­tów ze śro­do­wi­skiem nie po­trze­bował ksią­żki tele­fo­ni­cznej. Ta pamięć pozwa­lała mu być, je­dnym z naj­lep­szych dzien­ni­karzy spor­tow­ych w kraju, przy­naj­mniej jeśli chodzi o ulu­bioną dyscy­plinę — za­pasy. Współ­pra­co­wał z wie­loma me­diami, m.in.: z „Dzien­ni­kiem Bał­tyc­kim”, „Kurie­rem Ka­szub­skim”, „Gazetą Ko­ciew­ską”, „Maga­zy­nem Olim­pij­skim”, „Na­szym Gdań­skiem”, „Wia­do­mo­ściami Spor­to­wymi„, „Zapa­śni­kiem” — z tego po­wodu zwany był żar­to­bli­wie „re­dak­torem wszy­stkich ga­zet”.

Los sprzyjał Miro­sła­wowi w realizacji jego spor­to­wych pasji, ale też bo­le­śnie go doś­wiad­czał — silny za młodu mę­żczy­zna od czasu wy­padku samo­cho­do­wego bory­kał się ze zdro­wiem, ale nie prze­szka­dzało mu to być wyją­tkowo ak­ty­wnym dzia­ła­czem LZS, a zara­zem dzien­ni­ka­rzem spor­towym.

Wiesław Szczodrowski

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam