Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

16 września 2016

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie — Głuchołazy 2016

W dniach 3-4 wrze­śnia w Głu­choła­zach od­były się Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w Łu­czni­ctwie. O tytuły mi­strzo­wskie wal­czyli ju­nio­rzy mło­dsi i ju­nio­rzy, ko­biety i mę­żczyźni. Wy­star­to­wało pra­wie 100 łu­czników re­pre­zen­tu­ją­cych 13 klu­bów z 8 wo­je­wództw. Mi­strzami Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS zo­stali: ju­niorka mło­dsza — Ga­briela Kłos-Kufel MLKS Dą­brovia Dą­browa Tar­now­ska, ju­nior młod­szy — Bar­tło­miej Bą­tkie­wicz UKS Ta­lent Wro­cław, ju­nior — Mi­chał Ba­siuras KS Spo­łem Łódź, Mag­da­lena Śmiał­kow­ska KS Spo­łem Łódź. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­nową wy­grał LKS Łu­cznik Ży­wiec przed KS Społem Łódź oraz UKS ta­lent Wro­cław. Kla­sy­fi­kację wojewódzką śląskie, przed łódzkim i dolnośląskim. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, Wo­je­wódz­kie Zrzeszenie LZS w Opolu, KŁ Chrobry Głuchołazy i Gmina Głuchołazy. Zawody dofinansowało MSiT.

16 września 2016

44 medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów na MP młodzików i młodziczek w sumo

W dniach 9-10 września 2016 roku od­były się w Lu­blin­ie Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­czek i Młodzików w Sumo. Ponad 180 uczest­ni­ków ry­wa­li­zo­wało na macie Dohyo o medale w 9 ka­te­go­riach wa­go­wych. Star­to­wało 123 mło­dzi­ków z 21 klu­bów (11 klu­bów na­szego Zrze­sze­nia) re­pre­zen­tu­ją­cych 11 wo­je­wództw oraz 65 mło­dzi­czek z 14 klubów (9 klu­bów Zrze­sze­nia) z 8 wo­je­wództw. Mło­dzicy zdo­byli 23 me­dale (4-6-13), a młodziczki 21 me­dali (7-5-9). Wśród mło­dzi­czek kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­nową wy­grał ZTS So­kół Lu­blin przed LKS Spar­ta­kus Py­rzyce i LUKS Sy­rena Gnoj­nica, a wśród mło­dzi­ków UKS Sam­son Ko­by­lin przed ZST So­kół Lu­blin. Była to druga eli­mi­na­cja do Mi­strzostw Eu­ropy w sumo w tej ka­te­gorii wie­kowej, które od­będą się w pa­ździer­niku w Ber­li­nie.

16 września 2016

15 medali naszych zawodników na Mistrzostwach Polski seniorów w łucznictwie

W dniach 9-11.09 w Dąbrowie Tar­now­skiej po raz 80. spo­tkali się naj­lepsi pol­scy łu­cznicy w Mi­strzo­stwach Pol­ski Se­nio­rów. Na star­cie sta­nęło 191 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków, w tym 75 ko­biet i 116 mę­żczyzn z 40 klu­bów. Za­wo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łą­cznie 15 medali — 3 złote, 4 srebrne i 8 brązowych. Mi­strzy­nią kraju zo­stała Mag­da­lena Śmiał­kow­ska, która ty­dzień wcze­śniej zo­stała mi­strzy­nią LZS ju­nio­rek. Mi­strzow­ski ty­tuł zdo­był mikst KS Spo­łem Łódź — Mag­da­lena Śmiał­kow­ska i Ma­rek Sza­fran oraz dru­żyna ko­biet LKS Łu­cznik Ży­wiec I (Wio­letta My­szor, Syl­wia Zy­zań­ska i Na­ta­lia Leś­niak).

16 września 2016

Świdnica w projekcie FlashMOVE

Świdnica jako jedno z dwóch miast w Pol­sce (dru­gie to Mi­ko­łów) do­łą­czyła do kam­panii pro­mu­ją­cej Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Spor­tu #beactive, wspie­ra­nej przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską. 10 wrze­śnia na­stą­piło jego ofi­cjalne otwarcie w Ko­szy­cach na Sło­wa­cji, a wspólny ta­niec Flash­MOVE po­łą­czył eu­ro­pej­skie mia­sta w pro­mo­wa­niu ak­ty­wno­ści fi­zy­cznej. Pod sceną w Świ­dnicy zgro­ma­dziło się 300 osób, które wspól­nie z or­ga­ni­za­tor­kami Zu­zan­ną Panek i Katarzyną Kalitą z Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy za­tań­czyły pro­sty choć ener­ge­ty­czny taniec. Dla uczest­ników przy­go­to­wano ko­szulki do­star­czone przez ini­cja­tora akcji w Polsce Fundację V4Sport!

 

Pod sceną zgromadziły się tłumy, a wśród nich przedszkolaki, tancerze ze świdnickich zespołów, uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Świdnica, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przypadkowi uczestnicy XI Targów Żywności odbywających się tego dnia w naszym mieście. Cel został osiągnięty: był tłum, była aktywność i świetna zabawa!

16 września 2016

Zaproszenie na Kaszub Cup 2016/2017

Zbliża się już 8 edycja Ogól­no­pol­skich Tur­nie­jów Ka­szub Cup w Lu­zinie, w któ­rych uczes­tni­czyło do­tych­czas ponad 20 000 adep­tów fu­tbolu z 140 klu­bów z te­renu całej Pol­ski oraz z Ro­sji i Bia­ło­rusi.

Również w tym roku zor­ga­ni­zo­wany zo­stanie cykl 11 za­wodów, pod­czas któ­rych na ich uczest­ników cze­kać będą li­czne na­gro­dy oraz moc spor­to­wych emocji. W imie­niu głów­nego or­ga­ni­za­tora GOSRiT Lu­zino za­pra­szamy na Ka­szuby. Szcze­gó­łowe in­for­mację można uzyskać: gosrit.luzino@pomorski-zpn.pl oraz kon­tak­tu­jąc się z tre­ne­rami, or­ga­ni­za­to­rami po­szcze­gól­nych za­wo­dów. Po­niżej ter­miny po­szcze­gól­nych tur­nie­jów i kon­takty.

16 września 2016

50 lat LZS „Rodło” Pozorty

10 września 2016 roku w Ol­szty­nie na Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko­-Ma­zur­skim od­była się uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji 50-­lecia po­wsta­nia LZS „Rodło” Pozorty. Klubu wy­ją­tko­wego, za­ło­żo­nego przez stu­den­tów Wyż­szej Szkoły Rol­ni­czej. Wśród by­łych człon­ków klu­bu byli lub są: se­na­tor, mi­nis­ter, woje­woda, rek­tor, dzie­kan, pre­zy­dent mia­sta, na­czel­nik, wójt, dy­rek­tor tech­ni­kum, dy­rek­to­rzy firm. W obe­cno­ści Rek­tora UWM, Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go byli stu­denci-pił­ka­rze otrzy­mali wy­róż­nie­nia przy­znane im przez Mar­szałka oraz Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS (me­dale 70-­lecia, od­znaki „Za­słu­żony Dzia­łacz LZS” oraz listy gra­tu­la­cyjne) i wspo­mi­nali „stare, do­bre czasy…”

16 września 2016

Maciej Lepiato wychowanek LKS Lubusz Słubice złotym medalistą Paraolimpiady

Maciej Lepiato (GZSN Start Go­rzów Wlkp.), po­dob­nie jak cztery lata temu w Lon­dynie, re­kor­dem świata w skoku wzwyż zdo­był zło­ty me­dal XV Pa­ra­o­lim­pia­dy. Na sta­dio­nie w Rio de Ja­neiro pod­o­pie­czny Zbi­gniewa Lew­ko­wicza uzy­skał wynik 2,19 i ata­ko­wał je­szcze 2,30. Swoją ka­rierę spor­tową roz­po­czy­nał w LKS Lu­busz Słu­bice w wieku 18 lat pod okiem tre­ne­rów Krzy­sztofa Borka i Jarosława Miśko. Re­kord ży­cio­wy 28-letniego Le­pia­ty jest lep­szy od re­kor­du globu i od 2013 roku wy­nosi 2,22. We­dług prze­pisów re­kordy mię­dzy­na­ro­dowe są no­to­wane tylko na mi­strzo­stwach świata lub Eu­ropy.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam