Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

29 września 2016

Mistrzostwa Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” w lekkiej atletyce

Chcielibyśmy, by tak ak­ty­wnych klu­bów se­niora zwią­za­nych z LZS jak ten w Trąb­kach Wiel­kich było jak naj­wię­cej. Jego człon­ko­wie rea­li­zują cie­kawe po­my­sły spor­towe, świe­tnie się przy tym ba­wiąc.

24 września 2016 roku na sta­dio­nie gmin­nym w Trąb­kach Wiel­kich zo­stały ro­ze­grane I Mi­strzo­stwa Klubu Se­niora „Za­wsze Mło­dzi” 60 + w lek­kiej at­le­tyce w for­mule otwar­tej. W ra­mach mi­strzostw od­były się na­stę­pu­jące kon­ku­ren­cje: bieg na dy­stan­sie 60 i 100 me­trów, skok w dal i pchnię­cie kulą w z po­dzia­łem na ka­te­go­rie wie­kowe ko­biet i mę­żczyzn. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów były za­rządy Gmin­nego Zrze­sze­nia LZS i Klubu Se­nio­ra „Za­wsze Mło­dzi” z Trą­bek Wiel­kich. Za­wo­dy zo­stały zor­ga­ni­zo­wane dla ucz­cze­nia 70-­lecia LZS pod nazwą „Powroty na bieżnie, skocznie i rzutnie”. Najmłodszy uczestnik liczył 63, a najstarszy 78 lat. W łącznej punktacji wygrali Emilia BrzózkaWiesław Kempa.

21 września 2016

40-lecie WLKS Siedlce — Nowe Iganie

40-lecie istnienia i dzia­łal­no­ści Wo­je­wódz­kiego Lu­do­wego Klubu Spor­to­wego Sie­dlce — Nowe Iga­nie świę­to­wano 16 wrze­śnia w sali wido­wi­sko­wej „Pod­la­sie” Miej­skiego Oś­rodka Kul­tury w Siedl­cach. WLKS Sie­dlce — No­we Iga­nie to je­den z naj­lep­szych klu­bów Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS. W ciągu 40 lat istnie­nia jego re­pre­zen­tanci zdo­byli na mi­strzo­stwach świata, Europy i Pol­ski we wszy­stkich ka­te­gor­iach wie­ko­wych (od se­nio­rów po mło­dzi­ków) łą­cznie 970 me­dali (334 złote, 305 sre­brnych, 331 brą­zo­wych). Uro­czys­tość zgro­ma­dziła wielu ofi­cjeli, dzia­łaczy, tre­nerów i za­wo­dni­ków zwią­za­nych z klubem przez te mi­nione cztery de­kady. Gośćmi byli przed­sta­wi­ciele dy­scy­plin, które mają swoje sekcje w sie­dle­ckim klubie — po­dno­sze­nie cię­ża­rów, za­pasy, sumo i lek­ko­at­le­tyka. PZPC reprezentował przewodniczący Komisji Sędziowskiej Stanisław Wyszomirski oraz trener kadry juniorów Zdzisław Faraś. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych prezesów PZPC — Szymona KołeckiegoZygmunta Wasieli. Obecny był Grzegorz Pieronkiewicz — prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i Ryszard Niedźwiedzki — członek Zarządu PZZ. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował dyrektor Biura Michał Dziubak.

21 września 2016

VIII Międzynarodowe Zawody dla szkół im. Henryka Jakimiaka

W dniu uro­czys­tej gali po­świę­co­nej 40­-leciu ist­nie­nia WLKS Siedlce — Nowe Iga­nie, 16 wrze­śnia, klub zor­ga­ni­zował VIII Mię­dzy­na­ro­dowe Za­wody dla szkół im. Hen­ryka Ja­ki­miaka. Po­nad 1000 dzie­ciaków ry­wa­li­zo­wało w kilku kon­ku­ren­cjach lek­ko­at­le­tycz­nych — biegi na róż­nych dys­tan­sach, skok w dal, skok wzwyż, rzut dy­skiem, rzut oszcze­pem, rzut pi­łeczką pa­lan­tową, pchnię­cie kulą. Star­to­wali uczniów pod­sta­wó­wek i gim­na­zjów. Do Sie­dlec przy­byli nie tylko przed­sta­wi­ciele szkół z re­gionu, ale także z bar­dziej od­leg­łych miej­sco­wo­ści, a nawet z za­gra­nicy — Bia­ło­rusi i Li­twy. Zma­ga­nia mło­dych spor­tow­ców obser­wo­wali uczest­nicy os­tat­nich Ig­rzysk Olim­pij­skich — skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko i kulomiot Tomasz Majewski. Mistrzowie byli oblegani przez młodzież, każdy chciał mieć autograf lub wspólne zdjęcie.

21 września 2016

Katarzyna Kowalska mistrzynią Polski na 5 km

18 września w Kleszczowie, w ra­mach bie­gu „4. Klesz­czów na pią­tkę” na dy­stan­sie 5 km ro­ze­gr­ano 5. Otwar­te Mi­strzo­stwa Pol­ski Kobiet. Trium­fo­wała Ka­ta­rzyna Ko­wal­ska LKS Vec­tra Wło­cła­wek. Pod­opie­czna tre­nera Mar­iana No­wa­kow­skiego po­ko­nała ten dy­stans w cza­sie 16:24. Trze­cie miej­sce za­jęła Ewa Ja­giel­ska z LKS Ome­ga Klesz­czów. Dla Ka­ta­rzyny Ko­wal­skiej był to już 22 ty­tuł mistrzyni Pol­ski, na siód­mym dy­stan­sie, w kar­ierze: 3000 m z prze­szko­dami — 11 ty­tu­łów, bie­gi prze­ła­jowe — 6, 5000 m — 1, 10 000 m — 1, pół­ma­ra­ton — 1, 10 km (bieg uliczny) — 1, 5 km (bieg uli­czny) — 1.

19 września 2016

11 medali dla naszych zawodników na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17

Przez tydzień (10-17) trwały w No­wym To­my­ślu 14. Mi­strzo­stwa Eu­ropy do lat 17 i 3. Mi­strzo­stwa Eu­ropy do lat 15 w Po­dno­sze­niu Cię­żarów. Do wiel­ko­pol­skie­go mia­sta zje­chało 320 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków z całej Eu­ropy. Pol­skę re­pre­zen­to­wało łą­cznie 30 za­wo­dni­ków i za­wo­dni­czek, w tym 13 za­wo­dni­czek i 10 za­wo­dni­ków z na­szych klu­bów. Pol­scy mło­dzi at­leci zdo­byli 13 me­dali, w tym 11 (3 sre­brne i 8 brą­zo­wych) wy­wal­czyły za­wo­dni­czki i za­wo­dni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. Je­dyny zło­ty me­dal dla na­szego kra­ju zdo­był w kat. +94 kg za­wo­dnik KS Wi­sła Pu­ławy ju­nior mło­dszy Jakub Wę­grzyn. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw, oprócz Pol­skiego Zwią­zku Po­dno­sze­nia Cię­żarów był nasz klub LKS Bu­do­wlani Całus. W No­wym To­myślu cię­żary są nie­zwy­kle po­pu­larne, dla­tego też try­buny za­peł­nione były do osta­tniego miej­sca w nie­zwy­kle efek­to­wnie przy­go­to­wa­nej hali. Miło nam było również zauważyć na głównym banerze, tuż przy pomoście, wśród znaków graficznych logo LZS. Poniżej lista medalistów mistrzostw.

19 września 2016

Barbara Niewiedział z LUKS-MGOKSiR Korfantów zdobyła złoto i brąz na Paraolimpiadzie

W gronie 90 zawodników i za­wo­dni­czek uczes­tni­czą­cych w XV ig­rzy­skach pa­ra­o­lim­pij­skich w Rio de Ja­neiro (7-18 wrze­śnia) mie­liśmy swo­ją przed­sta­wi­ciel­kę — Bar­barę Nie­wie­dział z LUKS­-MGOKSiR Kor­fan­tów. Spi­sała się zna­ko­mi­cie — wy­wal­czyła brą­zowy me­dal w bie­gu na 400 m i zło­ty w bie­gu na 1500. Pani Bar­bara w marcu uczest­ni­czy­ła w na­szej ju­bi­le­u­szo­wej szta­fe­cie, która bie­gła z Czarnowąsów do Do­brze­nia Wiel­kiego, w ramach pro­jektu Ju­bi­le­u­szowe Olim­pij­skie Biegi Szta­fe­towe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)” zorganizowanego z okazji 70-lecia LZS. Na Paraolimpiadzie nasi zawodnicy zdobyli 39 medali (9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych), o trzy więcej niż w Londynie i zajęli 10 miejsce w klasyfikacji medalowej. Udowodnili, że niepełnosprawność nie stawowi żadnej bariery w podejmowaniu wyzwań i pokonywaniu własnych ograniczeń.

19 września 2016

Katarzyna Niewiadoma, wychowanka WLKS Krakus, wicemistrzynią Europy w kolarskiej elicie i mistrzynią U-23

18 wrze­śnia we fran­cu­skim Plu­me­lec za­koń­czyły się mi­strzo­stwa Eu­ropy w ko­lar­stwie szo­so­wym. Na­sza ekipa wra­ca z dwo­ma me­da­lami — wy­wal­czyła je w wy­ścigu ze startu wspólnego Ka­ta­rzyna Nie­wia­doma, wy­cho­wanka WLKS Kra­kus, obe­cnie za­wo­dni­czka za­wo­do­wej grupy ko­lar­skiej. Mi­ni­mal­nie przed Pol­ką fi­ni­szo­wała Ho­len­derka Anna van der Breggen. Nie­wia­doma zo­stała też mi­strzy­nią do lat 23 (obro­niła ty­tuł ubieg­ło­ro­czny), bo­wiem eli­ta i za­wo­dni­czki U-23 ści­gały się w jednym wy­ścigu. Mi­strzo­stwa Eu­ropy elity mę­żczyzn i ko­biet ro­zgry­wano po raz pier­wszy w historii. W wyścigu star­to­wało 120 za­wo­dni­czek z 20 krajów. Wy­ścig li­czył 109,6 km. Były to także mi­strzo­stwa Eu­ropy ju­nio­rów. Po­niżej wy­niki in­nych na­szych za­wo­dników.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam