Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

13 października 2016

Bądź aktywny — trzymaj wagę — Mielno 2016

W dniach 15-18 wrze­śnia w Miel­nie spo­tkało się 60 osób z 12 woje­wództw na impre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­ty­wny — trzy­maj wagę”. To kon­tyn­ua­cja na­szego pro­gramu rea­li­zo­wa­nego już trzeci rok z rzędu, w 2016 roku jego pier­wsza edy­cja od­była się w czer­wcu w Za­ko­pa­nem. W pro­gra­mie były zaję­cia teo­re­ty­czne i spor­towe. Orga­ni­za­to­rem im­prezy było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS. Przed­się­wzię­cie zo­stało do­fi­nan­so­wane przez Mini­ster­stwo Sportu i Tu­rys­tyki, które wspiera or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­dowe w pro­jek­tach ma­ją­cych na celu prze­ciw­dzia­ła­nie nad­wa­dze i oty­ło­ści. Bo pro­blem ten jest coraz is­tot­niej­szy. Na otyłość i nadwagę cierpi w naszym kra­ju prawie 35% społe­czeń­stwa, coraz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­roba dotyka dzieci i młodzież. A walka z tą plagą cy­wi­li­za­cyjną jest przecież prosta — odpowiednia dieta i aktywność fizyczna.

6 października 2016

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS w Wolborzu

Po raz dwu­dzie­sty pier­wszy 1 paź­dzier­nika w Wol­bo­rzu od­były się Ogól­no­pol­skie Ma­sowe Biegi Prze­ła­jowe Zrze­sze­nia LZS. W bie­gach wzięło udział pra­wie 800 za­wo­dni­ków z 9 wo­je­wództw, w tym wielu me­dalistów i re­pre­zen­tan­tów kraju. Ro­ze­grano 16 bie­gów — naj­mło­dsi uczest­nicy mieli 9 lat, najstarsi 40+. Biegano na dystansach od 600 m do 5000 m. Klasyfikację klubową wygrał LKS Koluszki przed MLUKS Rawa i LUKS Bo­gu­szyce (wszy­stkie woj. łódz­kie), kla­sy­fi­ka­cję województw — łódzkie przed małopolskim i dol­no­ślą­skim. Na­grody za­wo­dni­kom wrę­czali m.in.: prze­wo­dni­czący łódz­kiego i wi­ce­prze­wo­dni­czący Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS Ma­rek Ma­zur oraz wi­ce­prze­wod­ni­czący Łódz­kiego Zrze­sze­nia LZS i Głów­nej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej KZ LZS Zdzi­sław Wa­wrzew­ski. Go­ściem za­wodów był wice­mistrz olim­pij­ski w za­pa­sach Piotr Stę­pień.

6 października 2016

Brązowy medal Joanny Rząsy ma MŚ Field w kategorii łuk klasyczny

W Dublinie od 26 wrze­śnia do 2 paź­dzier­nika od­by­wały się Mi­strzo­stwa Świata Field (łu­czni­ctwo po­lowe) w łu­kach kla­syc­znych, blo­czko­wych i go­łych. Po raz pier­wszy w hi­storii pol­skiego łu­czni­ctwa medal w tych mi­strzo­stwach zdo­była pol­ska za­wo­dni­czka — Jo­anna Rzą­sa z LKS Łu­cznik Ży­wiec wy­wal­czyła brą­zowy me­dal w ka­te­gorii łuk kla­sy­czny. Polka po emo­cjo­nu­ją­cym po­je­dynku po­ko­nała za­wo­dni­czkę z Nie­miec Da­nielę Kles­mann 40:39 pkt. Ten suk­ces do­brze pro­gno­zuje przed zbili­ża­ją­cymi się Ig­rzy­skami w sportach nie­o­lim­pij­skich World Games, które od­będą się w 2017 roku we Wro­cławiu.

6 października 2016

Rusza zawodowa Krajowa Liga Zapaśnicza z udziałem AKS Białogard i AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski

2 listopada 2016 roku ru­szy pier­wsza ko­lejka za­wo­do­wej Kra­jo­wej Ligi Za­pa­śni­czej (KLZ). Na star­cie sta­nie sześć ze­spo­łów. Dwa z nich to kluby na­szego Zrze­sze­nia: AKS Bia­ło­gard i AKS Wrest­ling Team Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Po­nadto w KLZ wy­star­tują: AZS AWF War­szawa, Unia Ra­ci­bórz, AZS Supra Bro­kers Wro­cław, Grun­wald Po­znań. Za­wody tran­smi­to­wać bę­dzie TVP Sport i te­le­wizja in­ter­ne­towa ZONA Sport. Ta­kiej ligi nie ma na ca­łym świe­cie — w je­dnej dru­ży­nie bę­dzie wy­stę­po­wać po trzech za­wo­dni­ków stylu kla­sy­cznego, wol­nego oraz trzy za­wo­dni­czki w ka­te­go­riach olim­pij­skich. Pre­ze­sem i za­ło­ży­cie­lem Kra­jo­wej Ligi Za­paś­ni­czej jest Da­mian Fe­do­ro­wicz, były za­wo­dnik i trener na­szego klubu Agros Żary. Liga ma ua­trak­cyj­nić za­pasy i je pro­mo­wać oraz po­dno­sić po­ziom tej dy­scy­pliny spor­tu w kraju.

6 października 2016

Znowu sypnęło medalami w kolarstwie szosowym

W Godzieszach Wielkich od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w je­ździe dwój­kami na czas (30 wrze­śnia) oraz w je­ździe dru­ży­no­wej na czas (2 pa­ździer­nika). Star­to­wała elita, mło­dzie­żowcy, ju­nio­rzy i ju­nio­rzy mło­dsi — ko­biety i mę­czy­źni. Za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­szenia zdo­byli łą­cznie 27 me­dali — w jeź­dzie na czas dwój­kami 13 me­dali (4 złote, 6 sre­brnych i 3 brą­zowe), w je­ździe dru­ży­no­wej 14 me­dali (4 zło­te, 5 sre­brnych, 5 brą­zo­wych). Naj­wię­cej me­dali zdo­by­li­śmy w naj­młod­szych ka­te­go­riach wie­ko­wych — ju­nio­rzy i ju­nio­rki oraz ju­nio­rzy młodsi i juniorki mło­dsze. Mamy na­dzieję, że wśród nich są przy­szli mi­strzo­wie elity. Gra­tu­la­cje dla naszych trenerów.

29 września 2016

29 medali naszych zawodników na Mistrzostwach Polski U-16 w lekkiej atletyce

W dniach 23-24 wrze­śnia w Słu­bi­cach, na sta­dio­nie SOSiR od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków (U-16) w lek­kiej at­le­tyce. W osta­tnich 15 edy­cjach mi­strzostw, bę­dą­cych rów­nież ma­łym me­mo­ria­łem Ja­nu­sza Ku­so­ciń­skiego, naj­czę­ściej, aż czte­ro­kro­tnie, or­ga­ni­za­cję po­wie­rza­no wła­śnie Słu­bi­com (2003, 2007, 2012 i 2016). W za­wo­dach wy­star­to­wało kil­ku­set mło­dych za­wo­dni­ków. Lek­ko­at­leci z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli 29 me­dali — 13 złotych, 6 sre­brnych i 10 brą­zo­wych. Po dwa złote me­dale zdo­byli Ale­ksan­dra Ki­ry­luk (KS Po­dla­sie Bia­ły­stok) — 200 m ppł i 80 ppł oraz Woj­ciech Marok (UKS Orkan Środa Wlkp.) — pchnię­cie kulą i rzut dy­skiem. Poniżej li­sta po­zo­sta­łych me­da­li­stów.

29 września 2016

5 zawodniczek i 2 zawodników z naszych klubów pojedzie na MŚ w kolarstwie szosowym

W dniach 6-16 pa­ździer­nika od­będą się w Doha Mi­strzo­stwa Świa­ta w ko­lar­stwie szo­so­wym elity, mło­dzie­żow­ców i ju­nio­rów. Za­rząd Pol­skiego Zwią­zku Ko­lar­skiego za­twier­dził skład na­szej re­pre­zen­ta­cji. W sumie do Doha po­je­dzie 6 za­wo­dni­czek elity, w tym Ali­cja Ra­taj­czak z UKS Mróz Je­dynka Kór­nik, 7 za­wo­dni­ków elity, 3 mło­dzie­żow­ców, 4 ju­nior­ki — wszy­stkie z na­szych klu­bów: Au­rela Nerlo (Atom Box­met Dzier­żo­niów), Ka­ro­lina Pere­ki­tko (Pa­ci­fic Ne­stle Fitnes Cy­cling Team), Wi­kto­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) i Ni­kola Ró­żyń­ska (Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz) oraz 3 ju­nio­rów, w tym dwóch z na­szych klu­bów — Mi­ko­łaj Ko­nie­czny (KKS Gostyń) i Bartosz Rudyk (Stal Ocetix Iglotex Grudziądz). Na mistrzostwach zabraknie naszych największych gwiazd — Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Pojadą za to wychowanki naszych klubów Katarzyna Niewiadoma i Katarzyna Pawłowska.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam