Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

24 października 2016

Akcja charytatywna „Dla Agnieszki”

To był ostatni ślizg tre­ni­ngowy tego dnia. Pol­ska ko­bieca dwójka bob­sle­jowa wje­chała wła­śnie w osta­tni za­kręt na torze w łotew­skiej Sigul­dzie. Na­gle bob runął ze szczytu wi­rażu na sam dół przy pręd­kości prze­kra­cza­ją­cej 90 km/h. Jedna z zawo­dni­czek — Agnie­szka Boro­wska — po­waż­nie usz­ko­dziła krę­go­słup. To był 24 paź­dzier­nika 2015 roku. 25-­letnia lek­ko­at­le­tka LKS Zan­tyr Sztum to mul­ti­me­da­lis­tka mi­strzostw Pol­ski w wie­lo­boju. Dwa razy — w la­tach 2013 i 2014 — była naj­lep­sza w kraju w sied­mio­boju. Re­pre­zen­to­wała Polskę na mi­strzo­stwach świata junio­rów i na mło­dzie­żo­wych mi­strzo­stwach Eu­ropy. Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS włą­czyło się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Agnie­szki, którą or­ga­ni­zuje jej klub — po­trze­bne są pie­nią­dze na reha­bi­li­ta­cję i sprzęt. 19 lis­topad odbę­dzie się wokół J. Zaje­zier­skiego bieg, marsz nordic walking oraz XVIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych na dystansie 9 km podczas, którego odbędzie się zbiórka pieniężna. Ale ty też możesz pomóc Agnieszce wpłacając datek na numer konta: 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010   z dopiskiem „DLA AGNIESZKI”.

13 października 2016

17 medali naszych atletów na MMP w podnoszeniu ciężarów do lat 23

W kompleksie wy­sta­wo­wym EXPO XXI w War­sza­wie od­były się w dniach 8-9 pa­ździer­nika 13. Mi­strzo­stwa Pol­ski Ko­biet i 49. Mę­żczyzn do lat 23. Po raz pier­wszy w hi­sto­rii mi­strzo­stwa od­były się pod­czas trwa­nia naj­wię­kszych w Eu­ro­pie Środ­ko­wo­-Cen­tral­nej tar­gów fit­ness i wellness FIWE. Star­to­wało 21 ko­biet i 57 mę­żczyzn z 39 klu­bów (w tym 20 klu­bów z Zrze­sze­nia LZS). Za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdo­byli łą­cznie 17 me­dali — 7 ko­biety (2 złote, 4 sre­brne i 1 brą­zowy), 10 mę­żczyźni (6 zło­tych, 1 sre­brny i 3 brą­zowe). W kla­sy­fi­ka­cji sinclair’a dru­gie miejsce wśród ko­biet za­jęła Monika Dzienis z UKS Ta­lent Wro­cław, a wśród mę­żczyzn naj­lep­szy był Da­niel Ba­jer MGLKS Tar­pan Mro­cza. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grał UKS Ta­lent Wro­cław — gra­tu­la­cje dla tre­nera Le­szka Ra­bór­skiego.

13 października 2016

Letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

W dniach od 7 do 9 pa­ździer­nika od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich na igie­li­cie. Jako pier­wsze wy­star­to­wały ko­biety. Za­wody od­były się Szczyrku na sko­czni HS-77. Trze­cie z ko­lei mi­strzo­stwa nie­o­cze­ki­wa­nie wy­grała za­wo­dni­czka na­szego klubu PKS Olim­pij­czyk Gi­lo­wice/SMS Szczyrk Anna Twar­dosz. Sre­brny medal wy­wal­czyła Kinga Raj­da z SSR LZS So­kół Szczyrk/SMS Szczyrk, ubieg­ło­ro­czna mi­strzyni. 8 pa­ździer­nika o me­dale na sko­czni HS-134 w Wiśle wal­czyli mę­żczy­źni — mi­strzem zo­stał Maciej Kot (AZS Za­ko­pane), a naj­lep­szym za­wod­ni­kiem z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia oka­zał się Alek­san­der Zni­szczoł z WSS Wi­sła. Ostat­nie­go dnia mi­strzostw ro­zda­no me­da­le dru­ży­nom — wi­ce­mis­trzem Polski został pierwszy zespół WSS Wisła, a brą­zowy medal wy­wal­czył LKS Klim­czok By­stra.

13 października 2016

70-lecie LZS w powiecie krośnieńskim

Z okazji jubi­leuszu 70-­lecia Ludo­wych Zespo­łów Spor­to­wych 6 paź­dzier­nika 2016 na sali kon­fe­ren­cyj­nej ho­telu „ElWit” w Kro­śnie spot­kali się dzia­ła­cze oraz za­wod­nicy LZS w li­czbie 118. Hi­sto­rię LZS, tą z cza­sów PRL i tą z „nowej” Pol­ski przed­sta­wił Józef Ha­brat, po­my­sło­dawca, or­ga­ni­zator i spon­sor ju­bi­le­uszu. Była to okazja do po­dzię­ko­wania za­słu­żo­nym dzia­ła­czom i spor­tow­com za osią­gnię­cia roz­sła­wia­jące Po­wiat Kroś­nień­ski na pol­skich i świa­to­wych are­nach spor­to­wych. Wy­róż­nie­ni dzia­ła­cze zo­sta­li na­gro­dzeni „Lis­tami Gra­tu­la­cyj­nymi Sta­ro­sty Kroś­nień­skiego” i „Po­wia­to­wego Zrze­sze­nia LZS”, sta­tu­et­kami i me­da­lami 70-­lecia LZS oraz od­zna­kami „Za­słu­żony Dzia­łacz LZS”. W spot­ka­niu wzięli rów­nież udział za­pro­szeni go­ście: Adolf Kas­przyk — wice­sta­rosta Po­wiatu Kroś­nień­skie­go, Jo­lanta Ur­ba­nik — bur­mistrz Gminy Jed­licze, Woj­ciech Far­ba­niec — bur­mistrz Gmi­ny Ry­ma­nów, Adam Dań­czak — wójt Gminy Ja­śli­ska, Józef Krzy­wo­nos — pre­zes Pod­kar­pa­ckiego Zrze­sze­nia LZS, Łu­kasz Asz­klar — pre­zes Po­wia­to­wego Zrze­sze­nia LZS w Kro­śnie, Józef Szym­bara — prezes Pod­kar­pac­kiego Zwią­zku Nar­ciar­skie­go, Woj­ciech So­ko­łow­ski — pre­zes Okrę­go­we­go Zwią­zku Piłki Nożnej.

13 października 2016

Gala olimpijska i odznaczenia państwowe dla Barbary Niewiedział, jej trenera Mariusza Żabińskiego i Wojciecha Nowickiego

5 października 2016 roku w Cen­trum Olim­pij­skim PKOl od­była się Gala Olim­pij­ska Rio 2016, pod­czas któ­rej do­ko­nano wrę­cze­nia na­gród za wy­niki spor­towe osią­gnię­te przez pol­skich spor­tow­ców pod­czas Ig­rzysk XXXI Olim­pia­dy w Rio de Ja­neiro 2016. Uro­czys­tości roz­po­częły się od od­sło­nię­cia me­dali na Ścia­nie Chwa­ły Pol­skie­go Spor­tu w Mu­zeum Spor­tu i Tu­rys­tyki przez meda­li­stów olim­pij­skich w asyście ich tre­ne­rów, Pre­zy­denta RP An­drze­ja Dudy i Jego mał­żonki, Pre­zesa PKOl, An­drze­ja Kra­śni­ckiego, Człon­kini MKOl Ireny Sze­wiń­skiej, Mini­stra Spor­tu i Tu­rys­tyki Wi­tol­da Bańki, Se­kre­ta­rza Gene­ral­nego PKOl Adama Krze­siń­skiego i Sze­fo­wej Misji Olim­pij­skiej Ma­rzen­ny Ko­szew­skiej. Następnie złote medalistki w wioślarstwie wraz Szefową Misji Olimpijskiej odsłoniły pamiątkową tablicę upamiętniającą start polskiej reprezentacji w Igrzyskach w Rio de Janeiro. Tego samego dnia Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi reprezentantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Rio de Janeiro oraz Olimpiady Szachowej w Azerbejdżanie. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została nasza paraolimpijka, złota i brązowa medalista Barbara Niewiedział, Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi otrzymał jej trener Mariusz Żabiński (LUKS MGOKSiR Korfantów), a Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał nasz lekkoatleta, brązowy medalista w rzucie młotem Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok).

13 października 2016

Rodzinna Promocja Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS — Bystre 2016

W dniach od 29 września do 2 pa­ździer­nika 2016 roku na obie­ktach Ośro­dka Rekre­acyj­no­-Wypo­czyn­ko­wego „By­stre” w By­strem k. Bali­grodu od­był się II Finał Cen­tralny Pro­gra­mu Ro­dzin­nej Pro­mo­cji Ak­ty­wno­ści Fi­zycz­nej Dla Zdrowia, Sportu i LZS. Orga­ni­za­to­rem za­wo­dów było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Pod­kar­pa­ckie Zrze­sze­nie LZS. Ko­or­dy­na­to­rem fi­nału była Iwona Ku­siń­ska­-Kania z Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS, sę­dzią głó­wnym Józef Krzy­wo­nos prze­wod­ni­czący Pod­kar­pac­kiego Zrze­sze­nia LZS. W fi­nale udział wzięło 16 ro­dzin z 12 wo­je­wództw — łą­cznie z ob­sługą i or­ga­ni­za­to­rami 106 osób. W uro­czys­tości otwar­cia i zakoń­cze­nia za­wodów uczest­ni­czyli: Marian Kozak hono­rowy czło­nek WZ LZS w Lublinie, Jerzy Kula przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS, Zygmunt Mularz członek GKR RG KZ LZS, Anna Kasprzyk członek GKR RG KZ GKR, Wacław Słomkowski przewodniczący Komisji Sportu Powszechnego KZ LZS, Elżbieta Skalimowska sekretarz Podlaskiego Z LZS, Andrzej Matejski z-ca Przewodniczącego PZ LZS w Rzeszowie. Najmłodszymi uczestniczkami zawodów były: Milena Szurkiewicz, woj. podkarpackie i Zuzia Baranowska, woj. podlaskie (8 lat). Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

13 października 2016

Szkolenie animatorów do działania „Aktywny Senior LZS” — Mielno 2016

Jak wiemy, z róż­nych danych, zamie­szcza­nych w bada­niach nauko­wych i pra­sie nasi se­nio­rzy nie mogą poch­wa­lić się wyso­kim po­zi­omem ak­ty­wno­ści fizy­cznej — tylko 12% Po­la­ków w wieku 60+ przy­znaje się do podej­mo­wa­nia akty­wno­ści fizy­cznej raz w ty­go­dniu, aż 75% nie ćwi­czy nigdy. Stąd próg nie­spraw­ności inte­lek­tu­alnej i fi­zy­cznej do­pada nas wcze­śniej niż inne na­rody Eu­ropy. A prze­cież nawet umiar­ko­wany wy­siłek fi­zy­czny ma zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję i zdro­wie je­dno­stki. Co więc zro­bić by „ruszyć z ka­napy i sprzed tele­wi­zora” senio­rów”? Jak ich prze­ko­nać do ak­ty­wno­ści fi­zy­cznej, cho­ćby wła­śnie tej umiar­ko­wa­nej? Na te py­ta­nia sta­ra­liśmy się zna­leźć od­po­wiedź pod­czas „Szko­le­nie ani­ma­to­rów do dzia­ła­nia Ak­ty­wny se­nior LZS”, które od­było się w dniach 15-18 wrze­śnia 2016 roku w Miel­nie. Wzięło w nim udział 25 osób, w tym 4 osoby kadry szko­le­nio­wej. Uczest­ni­kami szko­le­nia byli or­ga­ni­za­torzy sportu i ani­ma­to­rzy ży­cia spor­to­wego dla se­nio­rów ze śro­do­wi­sku wiej­skim,  w tym dzia­ła­cze i pra­co­wnicy jed­nos­tek LZS. Szko­le­nie pod­su­mo­wał z-ca prze­wo­dni­czą­cego RG KZ LZS Marek Mazur.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam