Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

7 listopada 2016

Pomorskie LZS wybiera najlepszego sportowca 2016 roku

25 listopada 2016 r. w Skar­sze­wach od­bę­dzie się uro­czys­tość z okazji ob­cho­dów 70-­lecia dzia­łal­no­ści LZS na Ziemi Po­mor­skiej. Og­ło­szone zo­staną rów­nież wyniki XVII Ple­bis­cytu na Naj­po­pu­lar­niej­szych Spor­tow­ców i Tre­ne­rów LZS wo­je­wódz­twa po­mor­skiego roku 2016, któ­rych wy­brała Ka­pi­tuła skła­da­jąca się z człon­ków Rady Wo­je­wódz­kiej Po­mor­skiego Zrze­sze­nia LZS. W tym roku wrę­czona zo­sta­nie do­dat­kowa na­groda — ufun­do­wana przez Prze­wo­dni­czą­cego RW PZ LZS — Pio­tra Kle­chę — dla zwycięzcy głosowania internetowego! Wy­ty­po­wano 10 za­wodni­ków — wybór nie był łatwy, a kon­ku­ren­cja duża. Po­sta­no­wi­liśmy dać szansę za­wo­dni­kom re­pre­zen­tu­ją­cym różne dy­scy­pliny sportu. Spo­śród 10 no­mi­no­wa­nych in­ter­nauci wy­bie­rają jedną osobę. Głosowanie potrwa do 18 listopada. Wystarczy oddać swój głos w ankiecie, która znajduje się na stronie na facebook’u: https://www.facebook.com/events/324549321242289/permalink/324579024572652

 

7 listopada 2016

Nasze teamy w Krajowej Lidze zapaśniczej wygrywają

2 listopada od­były się pier­wsze me­cze w ra­mach Kra­jo­wej Ligii Za­pa­śni­czej, w któ­rej star­tuje 6 dru­żyn, w tym dwa teamy z na­szego Zrze­sze­nia — AKS Wrest­ling Team Piotr­ków Try­bu­nal­skiAKS Bia­ło­gard. Na matach w Po­zna­niu za­paś­nicy z Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego po­ko­nali dru­żynę WKS Grun­wald Po­znań 6:3, w War­sza­wie zaś AKS Bia­ło­grad wy­grał 5-4 z ekipą AZS AWF War­szawa. Wszy­stkie spo­tka­nia były tran­smi­to­wane „na ży­wo”, a po­je­dynki z War­sza­wy mo­żna było oglą­dać na an­te­nie TVP Sport. Na mecz Kra­jo­wej Ligi Za­paś­ni­czej skła­da się dzie­więć walk (po trzy z ka­żdego stylu). Za każde zwy­cię­stwo w walce dru­żyna otrzy­muje je­den punkt lub dwa (w przy­pa­dku wy­gra­nej Jokera — czyli za­wo­dnika do 20. roku ży­cia wg ro­cznika). Za walkę za­koń­czoną re­mi­sem żaden z ze­spo­łów nie otrzy­muje pun­któw.

7 listopada 2016

Ewa Kuls mistrzynią Polski w saneczkarstwie lodowym

W dniach 29-30 paź­dzier­nika na torze lo­do­wym w Sig­ul­dzie (Łotwa) od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w sa­necz­kar­stwie lo­do­wym se­nio­rów. Wśród ko­biet złoty medal wy­wal­czyła za­wod­ni­czka na­szego klubu UKS No­winy Wiel­kie Ewa Kuls, srebrny medal zdo­była ubieg­ło­ro­czna mi­strzyni Na­ta­lia Woj­tu­ściszyn z tego samego klubu. W dwójce mężczyzn brą­zowy me­dal zdo­była para UKS No­winy Wiel­kie Ar­tur Gru­dziń­skiKa­mil Rucki. W je­dyn­kach ten pier­wszy był 6, a drugi 8. W sumie w za­wo­dach udział wzięło 15 za­wo­dni­ków — 11 mę­żczyzn i 4 kobiety. Sę­dzią głów­nym za­wo­dów była Zo­fia Pocz­ta­rek, prezes UKS No­winy Wiel­kie.

7 listopada 2016

Brązowy medal Pawła Szmeji na MŚ U-17 w podnoszeniu ciężarów

25 października za­koń­czyły się w ma­le­zyj­skim Pe­nang Mi­strzo­stwa Świata ju­nio­rek i ju­nio­rów mło­dszych (U-17) w pod­no­sze­niu cię­żarów. Je­dyny me­dal dla Pol­ski, brą­zowy, zdo­był Paweł Szmeja z na­szego klubu MKS Narew Puł­tusk w kat. 94 kg (329 kg re­kord kraju). W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej chłop­ców za­ję­liśmy 3 miejsce, a dziew­częta upla­so­wały się na 7 po­zy­cji. W Penang star­to­wało 7 za­wo­dni­czek — wszy­stkie z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia — oraz 8 za­wo­dni­ków, w tym 6 z na­szych klu­bów. Za­wo­dnicy usta­no­wili na tych mi­strzo­stwach 4 re­kordy kraju. Wśród ju­nio­rek młod­szych naj­lep­sze miej­sce, czwarte za­jęła Mag­da­lena Ka­ro­lak (KKS Włó­kniarz Kon­stan­tynów) w kat. +69 kg z re­kor­dem kraju 220 kg.

24 października 2016

5 medali zdobyli polscy kolarze torowi na Mistrzostwach Europy

W dniach od 19 do 23 pa­ździer­nika w Par­yżu od­były się Mi­strzo­stwa Eu­ropy w ko­lar­stwie to­ro­wym. O me­dale wal­czyło 16 re­pre­zen­tan­tów Pol­ski, w tym 4 ko­larzy i 3 ko­larki z klu­bów zrze­szo­nych w LZS. Po­lacy zdo­byli 5 me­dali — 1 zło­ty, 3 sre­brne i 1 brą­zowy. Przy­pom­nij­my, że z ze­szło­ro­cznych mi­strzostw Eu­ropy w szwaj­car­skim Grenchen nasi re­pre­zen­tanci rów­nież przy­wie­źli 5 me­dali. Zło­ty me­dal w sprin­cie dru­ży­no­wym wy­wal­czył zes­pół, w skła­dzie któ­rego było 2 za­wo­dni­ków z na­szego klubu ALKS Stal Gru­dziądz — Ma­te­usz Ru­dykMa­teusz Lipa, po­zo­stali to Ka­mil Ku­czyń­ski (nie­gdyś za­wo­dnik Gryfu Szcze­cin) i Ma­ciej Bie­le­cki obaj z Pia­sta Szcze­cin. Sre­bro zdo­była Ju­sty­na Kacz­kow­ska UKKS Imie­lin Team w wy­ścigu in­dy­wi­du­al­nym na do­cho­dze­nie, sre­bro zdo­były też w wyś­cigu dru­ży­no­wym — Da­ria Pi­ku­lik BCM Nova­tex Zie­mia Dar­łow­ska, Nikol Płosaj UKS Mróz Col­nago Je­dynka Kórnik, Łucja Pie­trzak MAT Atom So­bótka, wycho­wanka UKZ Koź­mi­nianka Koź­minek, Justyna Kaczkowska i Katarzyna Pawłowska, wychowanka UKS Jedynka Limaro Kórnik, obecnie Boels Dolmans. Ta ostatnia wywalczyła też brąz w wyścigu punktowym. Srebrny medal zdobył w scratchu Adrian Tekliński — obecnie SKC Prostejov, wychowanek LMGKK Ziemia Brzeska i zawodnik ALKS Stal Grudziądz (w ubiegłym roku wywalczył brąz).

24 października 2016

Mistrzostwa Polski młodziczek i młodzików do lat 15 — 31 medali naszych zawodników

W dniach 21-23 pa­ździer­nika w Bił­go­raju od­były się 4. Mi­strzo­stwa Pol­ski mło­dzi­czek i mło­dzi­ków do lat 15. Na po­mo­ście wal­czyło 252 za­wo­dni­ków — 85 dzie­wcząt i 167 chłop­ców z ponad 60 klu­bów z 16 woje­wództw. Za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów zdo­były pra­wie kom­plet me­dali — 6 zło­tych, 7 sre­brnych i 7 brą­zo­wych — łą­cznie 20 na 21 możliwych. Chło­pcy do­rzu­cili 11 me­dali — 5 zło­tych, 3 sre­brne i 3 brą­zowe. Kla­sy­fi­kację sin­clair’a wy­grali: Wi­ktoria Wołk MGLKS Tar­pan Mro­cza zło­ta me­da­lis­tka w wa­dze 58 kg i Mar­tin Sta­sik LKS bu­do­wlani Całus No­wy To­myśl zwy­cię­zca w kat. 56 kg.

24 października 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn

W dniach 14-16 pa­ździer­nika w Pru­szko­wie od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie torowym kobiet i mę­żczyzn w ka­te­go­rii ju­nior mło­dszy, ju­nior i U-23. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Ma­zo­wie­ckie Zrze­sze­nie LZS. In­sty­tu­cje i or­ga­ni­zacje wspie­ra­jące: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wie­ckiego i ULKS Trójka Pia­se­czno. Mi­strzo­stwa zo­stały do­fi­nan­so­wane przez Mini­ster­stwo Sportu i Tu­ry­styki. W tym samym cza­sie na to­rze od­by­wały się też Mi­strzostw Pol­ski w kon­ku­ren­cjach nie­o­lim­pij­skich w ka­te­gorii ju­nior i U-23, któ­rego or­ga­ni­za­to­rem był Pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski. W za­wo­dach star­to­wało 130 ko­larzy i ko­larek z 23 klu­bów, w tym 20 to człon­ko­wie na­szego Zrze­sze­nia. Pra­wie wszy­stkie me­dale w Mi­strzo­stwach Pol­ski zdo­byli przed­sta­wi­ciele na­szych klu­bów.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam