Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

25 listopada 2016

III Międzynarodowy Memoriał imienia Witka Prociaka i Patryka Żymańczyka

III Między­na­rodowy Me­mo­riał imie­nia Witka Pro­ciaka i Pa­tryka Ży­mań­czyka w za­pa­sach w stylu wol­nym od­był się 19 li­sto­pada w Namy­sło­wie. Me­mor­iał ma na celu upa­mię­tnie­nie i uho­no­ro­wa­nie Witka Pro­ciaka oraz Pa­tryka Ży­mań­czyka za­wo­dni­ków LKS Orzeł Na­my­słów, któ­rzy 9 grudnia 2013 r. zgi­nęli w wy­padku sa­mo­cho­do­wym jaki miał miej­sce w ich dro­dze na po­kaz za­pa­śni­czy dla mło­dzieży szkol­nej. W za­wo­dach udział wzięło ponad 100 za­wod­ników. Swoich zapaś­ni­ków wy­sta­wiły kluby z Nie­miec i Ukra­iny. Or­ga­ni­za­to­rem im­prezy był LKS Orzeł Na­my­słów, a współ­or­ga­ni­za­to­rami m.in.: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Opol­skiego, Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Opolu, Urząd Gminy w Na­my­sło­wie, Sta­ros­two Po­wia­towe w Na­my­sło­wie.

 

17 listopada 2016

21 medale na Mistrzostwach Polski młodzików w zapasach styl klasyczny zdobyli nasi zawodnicy

W dniach 11-13 listo­pada w Żu­ko­wie od­były się V Mi­strzo­stwa Pol­ski mło­dzi­ków (do lat 14) w za­pa­sach w stylu kla­sycz­nym. Star­to­wało 220 za­wo­dni­ków z 47 klu­bów z 12 woje­wództw — w tym z 21 na­szych klu­bów. Sto­czono 390 walk — 215 za­koń­czyło się po­ło­że­niem na ło­patki. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bów wy­grał MKZ Unia Ra­ci­bórz, drugie miej­sce za­jęła GKS Car­tu­sia Kar­tuzy, kla­sy­fi­kację wo­je­wódzką wy­grało woj. po­mor­skie, przed łód­zkim i dol­no­ślą­skim. Za­wo­dnicy z na­szych klu­bów zdo­byli łą­cznie 21 me­dali — 6 zło­tych, 3 srebrne i 12 brązowych medali.

17 listopada 2016

Luzino — piłkarska stolica Zrzeszenia

GOSRiT Luzino to miej­sce na mapie Pol­ski, gdzie ko­chają piłkę no­żną. Tre­nuje tu, pod okiem zna­ko­mi­tych fa­chow­ców kil­ka­naś­cie dru­żyn za­równo chłop­ców, jak i dziew­cząt. W osta­tnich dniach zor­ga­ni­zo­wano w Lu­zinie 4 tur­nieje pił­kar­skie. Po pier­wsze wy­star­to­wał ko­lejny Ka­szub Cup — jako pier­wsi o pry­mat wal­czyli pił­ka­rze z ro­cznika 2009 — było to 12 listo­pada, 11 listo­pada odbył się II Tu­rniej Bi­znes Cup, w któ­rym uczest­ni­czyły dru­żyny spon­ sorów lu­ziń­skiego klu­bu, a 13 li­sto­pada od­były się I Mi­strzo­stwa Pomo­rza Dru­żyn Sołe­ckich LZS o Pu­char Woje­wody Po­mor­skiego. Nieco wcze­śniej, bo 5 li­sto­pada roze­grano pier­wszy etap Ha­lo­wego Tur­nieju Piłki No­żnej Li­tur­gi­cznej Słu­żby Ołta­rza, czyli lek­torów i mini­stran­tów. Po­nadto od 10 listopada na imprezach or­gani­zo­wa­nych w GOSRiT pro­wa­dzona jest akcja „Kup los na lo­terię” — wes­przesz zakup pa­czek świą­tecz­nych dla mło­dych spor­tow­ców GOSRiT Luzino. Cena losu tylko 3 zł — nagrody do rozlosowania to rower oraz 5 koszulek piłkarskich znanych ligowych klubów. A w najbliższych planach mają m.in.: Mistrzostwa GOSRiT (17 listopada), podczas których rywalizować będą drużyny składające się z rodziców wszystkich luzińskich drużyn piłkarskich i Sportową Galę (10 grudnia) — będzie to kolejna okazja do podziękowania wszystkim, którzy wspierają ich działalność.

17 listopada 2016

30 medali naszych młodziczek w Mistrzostwach Polski w zapasach

5 listo­pada w Siedl­cach od­były się V Mi­strzo­stwa Pol­ski w za­pa­sach ko­biet w ka­te­gorii mło­dzik (14) lat. W za­wo­dach wzięło udział 168 za­wo­dni­czek z 57 klubów z 15 woje­wództw — star­to­wało 36 klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Sto­czono 280 walk — 193 z nich skoń­czyły się poło­że­niem na ło­pa­tki. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grała ZKS Sla­via Ruda Śląska, drugie i trze­cie miej­sce za­jęły na­sze kluby — AKS Bia­ło­gard i ULKS Suples Wierzbica. W kla­sy­fi­kacji wo­je­wódz­kiej pier­wsze było woj. lubel­skie, przed ślą­skim i za­cho­dnio­po­mor­skim. Za­wo­dni­czki z klu­bów Zrze­sze­nia zdo­były 30 medali — 8 zło­tych, 7 sre­brnych i 15 brą­zo­wych.

17 listopada 2016

Jak olimpiada turystyczna to tylko w Zakopanem

Po raz 33 w dniach 4-6 li­sto­pada odbył się w Zako­pa­nem Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Wie­dzy Tu­rys­ty­czno­-Kra­jo­znaw­czej LZS. Łą­cznie wzięło w niej udział po­nad 150 uczest­ni­ków, z któr­ych ponad 100 wy­star­to­wało w roz­gry­wce kon­kur­so­wej — re­pre­zen­to­wali oni 21 po­wia­tów z 11 wo­je­wództw. Ucze­stnicy mu­sieli wy­ka­zać się zna­jo­mo­ścią wa­lorów przy­ro­dni­czych i tu­ry­sty­cznych Pol­ski, Kar­pat, Sło­wacji, wie­dzą na temat Unii Euro­pej­skiej oraz spra­wno­ścią fizy­czną. Orga­ni­za­torem olim­piady było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS we współ­pracy z Mało­pol­skim Zrze­sze­niem LZS. Kra­jowe Zrze­sze­nia na tej imp­rezie tury­sty­cznej repre­zen­to­wali Marek Mazur, wice­prze­wo­dni­czący RG KZ LZS i Jacek Kucy­bała, skar­bnik RG KZ LZS. In­dy­wi­du­alnym zwy­cięzcą olim­piady zo­stał Paweł Le­wiak, z woj. łódzkiego. Kla­sy­fi­kację wo­je­wództw wygrało woj. mało­pol­skie, a w klasyfikacji powiatów — powiat Szczecin.

7 listopada 2016

Złote Kolce dla Anity Włodarczyk i Piotra Małachowskiego — nasi tuż za nimi

Medaliści igrzysk olim­pij­skich w Rio de Ja­neiro — Anita Wło­dar­czyk i Piotr Ma­ła­chow­ski — zo­stali trium­fa­to­rami 47. edy­cji ran­kingu Zło­te Kolce. Dla na­szej re­kor­dzi­stki świa­ta w rzu­cie mło­tem to już sió­dmy ty­tuł naj­lep­szej pol­skiej lek­ko­at­le­tki roku. Zło­te Kol­ce przy­zna­wane są przez Pol­ski Zwią­zek Lek­kiej At­le­tyki oraz ka­to­wicki „Sport” od 1970 roku. O zwy­cię­stwie de­cy­duje suma pun­któw, któ­re przy­zna­wane są za­wo­dni­kom za miej­sca wy­wal­czone w naj­wa­żniej­szych za­wo­dach w kra­ju i za gra­nicą. Tuż za Anitą Wło­dar­czyk upla­so­wały się za­wo­dni­czki z na­szych klubów — Ma­ria An­drejczyk ULKS Hańcza Suwałki i Kamila Lićwinko KS Podlasie Białystok. Trzeci w rankingu mężczyzn był Paweł Fajdek KS Agros Zamość, a czwarty brązowy medalista z Rio de Janeiro Wojciech Nowicki KS Podlasie Białystok. Tytuł odkrycia roku powędrował do naszej oszczepniczki Marii Andrejczyk, która w Brazylii postraszyła rywalki w eliminacjach i otarła się o podium w konkursie głównym. Uro­czys­ta gala od­była się 4 li­sto­pada w Villi Fok­sal w War­szawie.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam