Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

19 stycznia 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym

16 sty­cznia w Tar­nowie na te­re­nie Ge­mini Park Tar­nów i Dirt Park osie­dle Legio­nów od­były się Mis­trzos­twa Krajo­wego Zrze­szenia LZS w Kolar­stwie Przeła­jowym. O medale i tytuły mis­trzow­skie wal­czyli junio­rzy młodsi, junio­rzy i orlicy, ko­biety i mężczyźni. Mło­dzicy i mło­dzi­czki walczyli o Nara­mien­nik Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS. Star­to­wało ponad 60 za­wod­ni­ków z 8 wo­je­wództw — kla­sy­fi­kację klu­bową wy­grał UKS Koź­mi­nian­ka Koź­minek, a wo­je­wódz­ką Mało­pol­ska.

19 stycznia 2016

GOSRiT Luzino zaprasza na Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet o tytuł Mistrza Kaszub

W pierw­szy weekend mar­ca 5/6.03.16 na Hali Wi­do­wis­ko­wo-Spor­to­wej GOSRiT w Lu­zi­nie od­bę­dzie się już po raz siód­my Ot­war­ty Tur­niej Ha­lo­wej Pił­ki Noż­nej Ko­biet o ty­tuł Mis­trza Ka­szub. Udział w za­wo­dach oprócz gos­po­da­rzy, II li­go­wych pił­ka­rek GOSRiT, pot­wier­dzi­ły już m in. dwie dru­żyny z Rosji.

5 mar­ca ry­wa­li­zo­wać bę­dą dru­ży­ny w ka­te­gorii U-16, a nas­tęp­nego dnia w ka­te­go­rii open.

In­for­ma­cji udzie­la tre­ner Syl­wes­ter Pią­tek tel.: 513 151 137 oraz gosrit.luzino@pomorski-zpn.pl

19 stycznia 2016

Międzynarodowy Turniej Kaszub Cup rocznika 2005

16/17 sty­cznia br. w Hali Wi­do­wis­ko­wo-Spor­to­wej GOSRiT im. Mar­szał­ka Ma­cie­ja Pła­żyń­skie­go w Lu­zi­nie odbył się Mię­dzy­na­ro­do­wy Tur­niej Ka­szub Cup. W za­wo­dach zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Ka­ro­la Pią­tka z KTS-K GOSRiT, któ­re­mu po­ma­ga­li Ra­fał Ka­czmar­czyk i Adam Olej­ni­czak star­to­wa­ły 24 dru­ży­ny z ro­czni­ka 2005 — ponad 280 mło­dych adep­tów fut­bolu z 5 wo­je­wództw oraz dwie dru­żyny z Rosji. Turniej wy­gra­li pił­ka­rze Jan­ta­ra Ustka, któ­rzy w wiel­kim fi­na­le po­ko­na­li UKS Trój­ka Lę­bork. Na naj­niż­szym stop­niu po­dium sta­nęły Byki Słupsk po­ko­nu­jąc w meczu o brą­zo­wy me­dal Błę­kit­nych Wej­he­ro­wo.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam