Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

22 luty 2016

51 medale naszych lekkoatletów na Halowych Mistrzostwach Polski juniorów młodszych (U18) i juniorów (U20)

W dniach od 12 do 14 lutego w Spale odbywały się Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce juniorów młodszych i juniorów. Startowało ponad 600 zawodników (blisko 1000 zgłoszonych osobostartów) z 212 klubów. Padło 5 rekordów kraju, w tym 2 z nich ustanowili zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia. Nowy rekord Polski w pięcioboju juniorek młodszych ustanowiła Patrycja Adamczyk (KS Polonia Pasłęk) oraz Łukasz Niedziałek (WLKS Nowe Iganie) w chodzie na 5000 m juniorów młodszych. Nasi zawodnicy zdobyli łącznie 51 medale — juniorzy młodsi 28, juniorzy 23 — w tym aż 21 złotych. Prawie każdy z medalistów ustanowił rekord życiowy. Brawo zawodnicy, brawo trenerzy!

22 luty 2016

LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl zaprasza na Indywidualny Puchar Polski Kobiet

LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl za­pra­sza 27 lu­te­go na In­dy­wi­du­al­ny Pu­char Pol­ski Ko­biet w po­dno­sze­niu cię­ża­rów. W za­wo­dach, któ­re po raz pierwszy w his­torii mias­ta tran­smi­to­wa­ne bę­dą „na ży­wo” przez te­le­wiz­ję ogól­no­pol­ską (TVP Sport) wys­tar­tu­je 12 sztan­gis­tek, w tym naj­lep­sza z­awod­nicz­ka te­go klubu Pat­ry­cja Pie­cho­wiak. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją na halę wi­do­wis­ko­wo-spor­to­wą Mło­dzie­żo­we­go Cen­trum Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów na os. Północ 37. Po­czą­tek za­wo­dów o godz. 13.00.

4 luty 2016

Fundacja V4SPORT i Krajowe Zrzeszenie LZS zapraszają na szkolenie „Organizacja sportowa — wczoraj i dziś”

Fundacja V4SPORT i Krajowe Zrzeszenie LZS zapraszają na szkolenie „Organizacja sportowa — wczoraj i dziś”, które odbędzie się w dniach 7-12.03.2016 w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego br. Otaczający nas świat nieustannie się zmienia. Ta dynamika zmian przybrała na sile wraz z niezwykle szybkim rozwojem nowych technologii. Trudno jest pozostać obojętnym na te zmiany jeżeli dotyczą nas samych, czy też organizacji w których działamy. Rzeczywistość w jakiej żyliśmy niekiedy przez wiele lat, przeszła już do historii. Wierzymy, że aby przetrwać i dalej się rozwijać, także i nasze organizacje sportowe powinny podjąć próbę wykorzystania zachodzących zmian na swój własny użytek. Wykładowcy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: Jak zdywersyfikować Wasze budżety? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczności lokalnej? Czy sponsoring na niwie lokalnej w ogóle jest możliwy a jeżeli tak, to jak ugryźć ten temat? Jak zbudować dobry wizerunek organizacji pozwalający np. na realizację projektów crowdfundingowych? Czy też wreszcie jak pozyskać nowych klientów/członków Waszych organizacji i klubów, w tym dziewczynki i kobiety?

Pełna informacja o programie szkolenia w menu „Regulaminy”, tam też zamieszczamy ankietę zgłoszeniową.

19 stycznia 2016

Sylwia Oleśkiewicz i Patryk Bęben laureatami Challenge „Złotej Sztangi”

W jubileuszowej 25. edycji Challenge „Złotej Sztangi” za sezon 2015 wśród kobiet zwyciężyła Sylwia Oleśkiewicz (LKS Omega Kleszczów), wśród mężczyzn — Patryk Bęben (CLKS Mazovia Ciechanów. Górą więc młodzież! Sylwia to aktualna mistrzyni Europy do lat 17 w kat. 44 kg, Patryk też miał udany sezon — znakomicie startował w ME do lat 15 w Landskronie, w kat. 77 kg. Został mistrzem Europy, poprawiając przy okazji rekordy Starego Kontynentu, w kat. 69 kg był szósty na MŚ w Limie.

19 stycznia 2016

Bracia Zielińscy zmienili barwy klubowe

Od no­we­go roku bra­cia Adrian i To­masz Zie­liń­ski nie są już za­wod­ni­ka­mi LZS-owskiego klu­bu Tar­pan Mro­cza. 7 sty­cznia 2016 r., w Ga­lerii Spor­tu Byd­gos­kie­go od­by­ła się pre­zen­tac­ja braci jako no­wych sztan­gis­tów Za­wi­szy Byd­goszcz. W nowym klu­bie będą włą­czeni do Woj­sko­wego Zes­po­łu Spor­to­we­go.

19 stycznia 2016

Iwona Lewandowska ambasadorką Fundacji Sportowcy Dzieciom

Iwo­na Le­wan­dow­ska (LKS Vectra Wło­cła­wek), woj­sko­wa mis­trzy­ni świa­ta w ma­ra­to­nie i re­kor­dzis­tka Pol­ski na 20 km, wy­róż­nio­na zo­sta­ła ty­tu­łem Am­ba­sa­do­ra Fun­da­cji Spor­tow­cy Dzie­ciom. Za­wod­nicz­ka do­łą­czy­ła tym samym do do­bo­ro­we­go gro­na am­ba­sa­do­rów Fun­da­cji sku­pia­ją­ce­go przed­sta­wi­cie­li róż­nych spor­tów, m.in. sko­czka nar­ciar­skie­go Ka­mi­la Stocha, lek­ko­at­le­tę Ada­ma Kszczo­ta, pan­cze­nis­tkę Luizę Złot­kow­ską, siat­kar­kę Iza­be­lę Beł­cik, te­ni­sis­tę Je­rze­go Ja­no­wi­cza.

19 stycznia 2016

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym — 14 medali dla naszych zawodników

W dniach 9-10 sty­cznia w Lu­bli­nie na te­re­nie Par­ku Lu­do­we­go ro­ze­gra­no 79. Mis­trzos­twa Pol­ski w Ko­lar­stwie Prze­ła­jo­wym ko­biet i mę­żczyzn. O ty­tuły wal­czy­li za­wod­n­icy w ka­te­go­riach od ju­nio­ra młod­sze­go po mastersa. Mło­dzi­cy i mło­dzicz­ki ści­gali się o Na­ra­mien­nik i Pu­char Pre­ze­sa PZKol. Ko­la­rze z na­szych klu­bów zdo­byli 14 me­da­li — 5 zło­tych, 4 sre­brne i 5 brą­zo­wych. Ty­tuł mis­trzy­ni Pol­ski w elicie ko­biet zdo­była Olga Wasiuk (MGLKS Błę­kit­ni Ko­zie­gło­wy), nie­po­ko­na­na na pol­skich tra­sach. Bę­dzie re­pre­zen­to­wać nas na MŚ w Belgii.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam