Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

6 marca 2016

Uwaga kluby! Ważne! Nowy program MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „KLUB” skierowany do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Termin składania wniosków — do dnia 15 kwietnia 2016 r. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach programu nie może przekroczyć 10 000 zł — w przypadku klubu jednosekcyjnego (J) oraz 15 000 zł — w przypadku kluby posiadającego więcej niż jedną sekcję (W). Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2016 r.

6 marca 2016

Dwa srebra na Halowych Mistrzostwach Świata w łucznictwie

Dwa sre­brne me­dale halo­wych mis­trzostw świa­ta w łucz­nic­twie zdo­były w An­ka­rze Pol­ki — in­dy­wi­du­alnie Na­ta­lia Leś­niak (LKS Łucz­nik Ży­wiec) oraz dru­ży­na se­nio­rek, w któ­rej oprócz Leś­niak wystą­piły jej kole­żan­ka klu­bowa Wio­leta My­szorKa­ri­na Li­piar­ska-Pał­ka (ULKS Grot Zabie­rzów. Na czwar­tym miej­scu ukoń­czyła mis­trzos­twa dru­żyna junio­rek — Syl­wia Zyzań­ska (Łucz­nik Ży­wiec), Karo­lina Fara­sie­wicz (Obuw­nik Prud­nik) oraz Mag­da­lena Śmiał­kow­ska (Społem Łódź). Wszys­tkie za­wod­niczki re­pre­zen­tu­ją klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia. W sumie w łukach kla­syc­znych star­to­wało 10 pol­skich za­wod­ni­ków, 9 z nich to za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS.

22 luty 2016

Najazd młodych zapaśników na Lubichowo

30 stycznia 2016 w Lubichowie odbył się Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Młodzików i Dzieci w stylu klasycznym oraz Zapasach Młodziczek i Kadetek o Puchar Wójta Gminy Lubichowo. W sumie na matach walczyło 163 zawodników i zawodniczek z 15 klubów. Zawody były także okazją do świętowania 10-lecia istnienia UKS „Olimpik” Lubichowo, który powstał na bazie LKS Agro Kociewie Stargard Gdański. W punktacji klubowej zwyciężyła drużyna GKS Cartusia Kartuzy przed Granicą Gdańsk i gospodarzami UKS Olimpik Lubichowo.

22 luty 2016

XXII Zimowa Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży — Dolny Śląsk 2016

W tym roku gospodarzem XXII Zimowej OOM jest Dolny Śląsk. Młodzi zawodnicy startować będą w 13 sportach zimowych i koszykówce kobiet i mężczyzn (od 5 do 29 lutego). Uroczyste otwarcie ZOOM odbędzie się 19 lutego w Karpaczu. Za nami pierwsza dyscyplina zimowa — łyżwiarstwo szybkie na torze długim. Zawody odbyły się w dniach 5-7 lutego w Sanoku. Startowało 14 klubów, w tym 3 kluby z naszego Zrzeszenia — UKS Błyskawice Domaniewice (4 miejsce w punktacji klubowej), UKS Orlica Duszniki Zdrój (6 miejsce) i LKS Poroniec Poronin (14 miejsce). W zawodach startowali juniorzy młodsi i juniorzy. Trzecie miejsce w wieloboju juniorek zajęła Aleksandra Glamowska UKS Orlica Duszniki Zdrój, a wśród juniorów najlepszy był Artur Janicki UKS Błyskawice Domaniewice.

22 luty 2016

II Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Lillehammer 2016 — startuje 6 zawodników z klubów naszego Zrzeszenia

12 lutego w norweskim Lillehammer rozpoczęły się II Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie. Zawody potrwają do 21 lutego. Igrzyska dla młodzieży odbywają się w cyklu 4 letnim i mogą w nich rywalizować sportowcy w wieku 14-19 lat. W Lillehammer wystartuje około 1100 zawodników z 70 krajów, rywalizować będą w 15 dyscyplinach sportowych: biathlon, bobsleje, skeleton, curling, hokej na lodzie, saneczkarstwo, łyżwiarstwo figurowe, short-track, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne, biegi narciarskie, kombinacja norweska, skoki narciarskie i snowboard. Polska reprezentacja liczy 21 zawodników, w tym 6 z klubów naszego Zrzeszenia: Przemysław PancerzWojciech Filip (obaj UKN Melafir Czarny Bór) — biathlon, Klaudia Kołodziej LKS Witów Mszana Górna i Mateusz Haratyk NKS Trójwieś Beskidzka — biegi narciarskie, Paweł Twardosz PKS Olimpijczyk Gilowice — kombinacja norweska, Kinga Rajda SSR LZS Sokół Szczyrk — skoki narciarskie.

22 luty 2016

XXXIV Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie seniorów — 15 medali naszych zawodników

W dniach od 12 do 14 lu­tego w Za­moś­ciu od­by­ły się XXXIV Ha­lo­we Mis­trzos­twa Pol­ski w Łucz­nic­twie se­nio­rów. Or­ga­ni­za­to­rem mis­trzostw był klub na­sze­go Zrze­sze­nia KS Agros Za­mość. Na star­cie po­ja­wi­ła się cała czo­łów­ka kra­jo­wa. W mis­trzos­twach udział wzięło 57 za­wod­ni­ków i 54 za­wod­nicz­ki w strze­la­niu z łuku olim­pij­skie­go oraz 30 zawodników i 12 zawodniczek w strzelaniu z łuku bloczkowego. Zawodnicy z naszych klubów zdobyli łącznie 15 medali — 4 złote, 5 srebrnych i 6 brązowych. Indywidualnie mistrzami Polski zostali Natalia Leśniak LKS Łucznik Żywiec i Robert Marcinkiewicz KS Rokis Radzymin.

22 luty 2016

Finiszują halowe turnieje w piłce nożnej Kaszub Cup w Luzinie

13 lu­te­go na obiek­tach GOSRiT w Lu­zi­nie w ko­lej­nym tur­nie­ju Ka­szub Cup ry­wa­li­zo­wa­li ju­nio­rzy młodsi. W za­wo­dach współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i  Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS naj­lepsi oka­za­li się za­wod­ni­cy Gry­fa Wej­he­ro­wo. Dru­gą lo­ka­tę za­ję­li gos­po­da­rze KTS-K GOSRiT Lu­zi­no. Na naj­niż­szym stop­niu po­dium sta­nę­li pił­ka­rze KTS-K Lew Lę­bork. To był ostat­ni tej zimy Ka­szub Cup dla chłop­ców. Ale to nie ko­niec ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Lu­zi­nie. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją na ko­lej­ne za­wo­dy. Szczegóły poniżej.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam