Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

11 marca 2016

21 medali naszych zawodników na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu wolnym

5 marca do Osiel­ska przy­je­cha­ła eli­ta mło­dych za­paś­ni­ków. Wal­czy­li o ty­tu­ły mło­dzie­żo­wych mis­trzów Pol­ski w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów był klub na­sze­go Zrze­sze­nia KS Vic­to­ria Osiel­sko. Star­to­wa­ło 81 za­wo­dni­ków z 36 klu­bów. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grał LMKS Kra­sny­staw przed AKS Bia­ło­gard Iskrą Spi­czyn. Za­wo­dni­cy z na­szych klu­bów zdo­byli 6 zło­tych, 6 sre­brnych i 9 brą­zo­wych me­da­li.

11 marca 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych — Żerków 2016

4-5 marca 2016 r. w Żer­ko­wie od­były się Mis­trzos­twa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w bie­gach prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach udział wzięli przed­sta­wi­cie­le 35 klu­bów z 10 wo­je­wództw. Za­wo­dni­cy i za­wo­dni­czki zmie­rzyli się w 4 ka­te­gor­iach wie­ko­wych na dys­tan­sie od 1500 m do 4000 m. Pod koniec za­wo­dów zor­ga­ni­zo­wa­no rów­nież ot­war­ty bieg dla dzieci na dys­tan­sie 1000 m. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej wo­je­wództw pier­wsze trzy miej­sca za­jęli: woj. wiel­ko­pol­skie, woj. pod­la­skie i woj. lu­bus­kie. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą wy­gra­ło KS Pod­la­sie Bia­łys­tok przed WMLKS Na­do­drze Po­wo­dowo i LLKS Osowa Sień.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS i Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. Środki finansowe na przeprowadzenie imprezy pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie.

11 marca 2016

18 medali zdobyli zawodnicy z klubów Krajowego Zrzeszenia LZS podczas 60. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce

W dniach 5-6 mar­ca w Are­nie To­ruń od­by­wa­ły się ju­bi­le­uszo­we 60. Ha­lo­we Mis­trzos­twa Pol­ski w Lek­ko­at­le­ty­ce. Co praw­da za­bra­kło kil­ku zna­ko­mi­tych za­wod­ni­ków, bo mają inny cykl przy­go­to­wy­wa­nia się do igrzysk w Rio de Janeiro, ale w wie­lu kon­ku­ren­cjach sto­czo­no pa­sjo­nu­ją­ce po­je­dyn­ki. Za­wo­dni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­byli 18 me­da­li — 5 zło­tych, 6 srebrnych i 7 brą­zo­wych. Po mis­trzos­twach og­ło­szo­no skład na­szej re­pre­zen­ta­cji na HMŚ w Port­land — po­je­dzie do USA 17 osób — 11 za­wo­dni­czek i 6 za­wo­dni­ków. W tym gro­nie z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia jest tylko Kamila Lićwinko KS Pod­la­sie Bia­łys­tok.

6 marca 2016

Wieści z województw — więcej w Informacjach Regionalnych

Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej

28 lutego w Hali Spor­t­owej w Zło­to­wie od­by­ły się Mis­trzos­twa Gmi­ny Lu­ba­wa w Ha­lo­wej Pił­ce No­żnej o Pu­char Wój­ta Gmi­ny Lu­ba­wa. W za­wo­dach udział wzię­ło 8 ze­spo­łów. Ty­tu­łu zdo­by­te­go przed ro­kiem bro­ni­li za­wo­dni­cy Martin Lu­bawa. W tym ro­ku wy­gr­ała dru­żyna Tessa Tu­sze­wo.

(woj. warmińsko-mazurskie)

 

Lubawskie „Sobótki Lekkoatletyczne”

„Sobótki lek­ko­at­le­ty­czne” to spra­wdzo­ny po­mysł na to by wy­łow­ić naj­bar­dziej uta­le­nto­wan­ych za­wod­ni­ków, któ­rzy za­si­lą sek­cję miej­sco­wego LKS Lu­ba­wa. Star­tu­ją w nich, w od­dziel­nych za­wo­dach, uc­znio­wie szkół pod­sta­wo­wych oraz klas gimn­azjal­nych i po­nad­gimn­azjal­nych. Tre­ne­rzy obser­wu­ją i no­tują. 27 lutego w Hali Wi­do­wis­ko­wo­-Spor­to­wej przy ul. Św. Bar­ba­ry ry­wa­li­zo­wa­li ucz­nio­wie z gim­naz­jów i szkół po­nad­gim­naz­jal­nych.

(woj. warmińsko-mazurskie)

 

Przełaje w Parku Ekologicznym w Pasłęku

Ponad 300 zawodników i zawodniczek wystartowało w Otwartych Mistrzostwach Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych pod Patronatem Burmistrza Pasłęka, które odbyły się 26 lutego 2016 roku w Parku Ekologicznym. Rywalizowano na dystansach od 1000 m do 3000 m w pięciu kategoriach wiekowych wśród dziewcząt i chłopców.

(woj. warmińsko-mazurskie)

 

VIII Samorządowo — Medialno — Sportowy Turniej Kręgli Amatorskich

19 reprezentacji (o cztery więcej niż w roku ubiegłym) przyjęło zaproszenie Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy i 26 lutego 2016 roku wzięło udział w VIII Samorządowo — Medialno — Sportowym Turnieju Kręgli Amatorskich. Turniej wygrała drużyna Rady Miejskiej w Świdnicy w składzie: Wiesław Żurek, Jan Czałkiewicz, Jan Jaśkowiak, Marek Marczewski.

(woj. dolnośląskie)

 

Dni Otwarte w AP Olimpii dla Przedszkolaków

23 i 25 lutego 2016 r. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Głowackiego 7, odbyły się zajęcia w ramach akcji „Dni Otwarte 2016 w AP Olimpia” pod hasłem „Trenuj z nami, a może Ty zostaniesz gwiazdą reprezentacji Polski”. Organizatorem imprezy był UKS Olimpia Bobolice — sponsor Grupa Energa. Dni Otwarte odbywały się w ramach obchodów Jubileuszu XX-lecia UKS Olimpia Bobolice.

Informację nadesłał Henryk Kowalski,
woj. zachodniopomorskie

 

Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa‚ 2016

Wojewódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Opo­lu po­in­for­mo­wa­ło, iż otrzy­mało do­ta­cję z Mi­nis­ter­stwa Spor­tu i Tu­rys­ty­ki na or­ga­ni­za­cję za­jęć spor­to­wych dla ucz­niów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych ukie­run­ko­wa­nych na upow­szech­nia­nie spor­tów zimowych, pn. „Łyż­wy + lo­do­wis­ko = świet­na za­ba­wa”.

(woj. opolskie)

 

Sportowe podsumowanie roku 2015 w woj. zachodniopomorskim

25 lutego 2016 r., w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, odbyło się uroczyste podsumowanie roku 2015 w kategorii sport młodzieżowy. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz wyróżnił pucharami 6 najlepszych klubów, które w systemie sportu młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajęły najwyższe miejsca. Wśród najlepszych znalazł się po raz kolejny LKS Spartakus Pyrzyce.

Informację nadesłał Bolesław Kowalski,
woj. zachodniopomorskie

 

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego LZS w Halowej Piłce Nożnej

B-klasowy zespół, LKS Budowlani Strojec wygrał Mistrzostwa Powiatu Oleskiego LZS w halowej piłce nożnej, które odbywały się 21 lutego 2016 roku w dwóch halach: w Gorzowie Śląskim i w Praszce.

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego LZS to spore przedsięwzięcie, w którym biorą udział niemal wszystkie zespoły piłki nożnej A i B klasy, pochodzące z powiatu oleskiego. W tym roku w całodniowym turnieju wzięło udział dwanaście drużyn.

(woj. opolskie)

 

Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych

21 lutego 2016 roku w Lututowie zakończyły się półfinały 40. Indywidualnych Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych. W turnieju uczestniczyło 56 zawodników, reprezentujących kilkanaście klubów z całej Polski. O medale mistrzowskie dwunastu najlepszych warcabistów także powalczy w Lututowie. Zaplanowano je między 5 a 13 marca.

(woj. łódzkie)

 

II Grand Prix LZS w tenisie stołowym o puchar wójta gminy Niedźwiada

20 lutego w Niedźwiadzie został rozegrany II Turniej z Cyklu Grand Prix LZS o Puchar Wójta Gminy Niedźwiada w tenisie stołowym. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pucharami i nagrodami okolicznościowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Niedźwiada Janusza Marzędę. Ten cykl turniejów organizowany jest przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie we współpracy z samorządami lokalnymi.

(woj. lubelskie)

 

Nowe władze PZ LZS i GZ LZS w Lubinie

Janusz Przybyło został przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia LZS w Lubinie, a Tomasz Targowicz pokieruje gminnymi strukturami zrzeszenia. Nowe władze wybrane zostały na czteroletnią kadencję. W tym roku Ludowe Zespoły Sportowe obchodzą 70-lecie istnienia. Dlatego też Zjazd Delegatów Powiatowego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się 16 lutego 2016 roku, był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy. Wyróżnienia otrzymało ponad 50 osób.

(woj. dolnośląskie)

 

Powiatowa spartakiada LZS w Budzyniu

W dniach 6, 13 i 14 lu­te­go 2016 roku w hali wi­do­wis­kowo­-spor­to­wej Gim­naz­jum im. Pow­stań­ców Wlkp. w Bu­dzy­niu od­była się Po­wia­to­wa Zi­mo­wa Spar­ta­kia­da LZS i Mieszkańców Wsi. Głów­nym współ­or­ga­ni­za­to­rem i in­spi­ra­to­rem było Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Bu­dzy­niu a pat­ro­nat nad spar­ta­kia­dą objął Sta­ros­ta Cho­dzies­ki Jul­ian Her­masz­czuk.

(woj. wielkopolskie)

 

V Zjazd Delegatów Powiatowego Zrzeszenia LZS w Białej Podlaskiej

Zjazd odbył się 7 lutego 2016 roku w Zalesiu, gdzie znajduje się siedziba PZ LZS w Białej Podlaskiej. Uczestniczyło w nim 22 przedstawicieli klubów i organizacji sportowych. Udzielono absolutorium ustępującej Radzie LZS, dokonano wyboru przewodniczącego Rady LZS, którym został: Arkadiusz Maksymiuk, wybrano członków Rady oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Eugeniusza Walczewskiego i pozostałych członków komisji, przyjęto uchwały Zjazdu dotyczące postawionych zadań na nową kadencję 2016 — 2020.

(woj. lubelskie)

 

III Powiatowy Zjazd LZS w Stargardzie

29 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół nr 5 w Kluczewie odbył się III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Powiatowego Zrzeszenia LZS w Stargardzie. W obradach zjazdu uczestniczyli delegaci klubów zarejestrowanych w Powiecie Stargardzkim (13 klubów piłki nożnej oraz 14 klubów innych dyscyplin sportowych). Powiatowym Zrzeszeniem LZS przez kolejne 4 lata pokieruje ponownie Ryszard Klimczewski. Gośćmi zjazdu byli: Agnieszka Ignasiak — przewodnicząca Rady Miejskiej, Artur Wiśniewski — naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki, Kazimierz Szarżanowicz — wójt Gminy Stargard i zastępca wójta — Jerzy Makowski. Obecny był również były olimpijczyk Władysław Wojtakajtis.

(woj. zachodniopomorskie)

 

Zakończyła się XIII Powiatowa Halowa Liga LZS w piłce nożnej o puchar Starosty Suwalskiego

24 stycznia 2016 roku w Raczkach zakończyła się XIII Powiatowa Halowa Liga LZS w piłce nożnej o puchar Starosty Suwalskiego. Mecze rozgrywano od 29 listopada 2015 roku na hali w Raczkach. W lidze udział wzięło osiem drużyn z terenu powiatu suwalskiego. W 28 spotkaniach strzelono 116 goli.

Pierwsze miejsce zajął LZS Albatros Raczki, drugie LZS Szypliszki a trzecie LZS Korona Moczydły.

(woj. podlaskie)

 

Krzysztof Pawlak (LKS Orzeł Namysłów) trenerem roku 2015 na Opolszczyźnie

22 stycznia 2016 roku w „Domu Expo” w Opolu odbyła się finałowa gala plebiscytu „Nowej Trybuny Opolskiej” i Urzędu Marszałkowskiego „Sportowiec Roku 2015”. W plebiscycie licznie reprezentowani byli sportowcy i trenerzy Zrzeszenia LZS. Trenerem roku został Krzysztof Pawlak — trener zapaśników LKS „Orzeł” Namysłów, a trzecie miejsce w kategorii sportowiec zajął jego podopieczny Radosław Marcinkiewicz.

(woj. opolskie)

 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS zakończyło program „Umiem pływać” 2015

21 stycznia Wielkopolskie Zrzeszenie LZS poinformowało, że zakończył się program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i samorządów gminnych. Nauka pływania odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych dzieci z klas I — III szkoły podstawowej. Program realizowany był w dwóch terminach styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień, w którym łącznie udział wzięło 7188 dzieci z 58 gmin woj. wielkopolskiego.

(woj. wielkopolskie)

 

Feniks mistrzem Gminy Opoczno LZS w halowej piłce nożnej

17 stycznia 2016 r. na hali sportowej ZSS nr 3 oraz ZSO w Opocznie zostały rozegrane Mistrzostwa LZS Gminy Opoczno w halowej piłce nożnej seniorów. Piłkarskie zmagania wygrała drużyna LKS Feniks Opoczno, która udanie zadebiutowała w rozgrywkach organizowanych przez RMG LZS w Opocznie oraz Urząd Miejski w Opocznie. W turnieju zagrało 9 drużyn z Gminy Opoczno.

(woj. łódzkie)

 

I Halowy Turniej Piłkarski Dąb Cup 2016 — Nakło

Przez dwa dni — 16-17 stycznia — na sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle rozgrywany był dziecięcy halowy turniej piłkarski „DĄB CUP 2016.” W trzech kategoriach wiekowych łącznie zagrało 26 drużyn — ponad 300 zawodników i zawodniczek. Na zaproszenie gospodarzy, LZS Dąb Potulice, do Nakła przyjechały m.in. zespoły z Osielska, Inowrocławia, Wyrzyska, Służewa, Mogilna, Paterka, Sępólna, Mroczy, Trzemeszna, Grudziądza, Łochowa, Torunia i Białych Błot. Łącznie rozegrano 62 mecze, które licznie przybyłym kibicom dostarczyły niesamowitych emocji, strzelono 177 bramek.

(woj. kujawsko-pomorskie)

6 marca 2016

II Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Lillehammer 2016 przeszły do historii

21 lutego zakończyły się II Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Lillehammer 2016. Przez 10 dni młodzież z całego świata rywalizowała na olimpijskich arenach w Lillehammer i okolicach. Na wszystkich obiektach olimpijskich, gdzie walczono o 70 kompletów medali, pojawiło się 214 tysięcy kibiców. Polskę reprezentowała 21-osobowa grupa młodych sportowców, w 6 zawodników z klubów naszego Zrzeszenia. Najlepiej z tej szóstki wypadła Paweł Twardosz PKS Olimpijczyk Gilowice, który zajął indywidualnie 6 miejsce w kombinacji norweskiej.

6 marca 2016

35 medali dla naszych na Halowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie juniorów i młodzieżowców

W dniach 20-21 lutego w Ło­dy­go­wi­cach (woj. ślą­skie) od­były się Ha­lo­we Mis­trzos­twa Pol­ski w Łu­czni­ctwie ju­nio­rów i mło­dzie­żow­ców. Dla ju­nio­rów by­ły to XXXI a dla mło­dzie­żow­ców IX mis­trzos­twa. Star­to­wa­ło pra­wie 200 łucz­ni­ków i łucz­ni­czek. Za­wo­dni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li łą­cznie 35 me­dali — 9 zło­tych, 8 srebr­nych i 18 brą­zo­wych.

Wśród juniorek mistrzynią Polski została Dominika Koszańska z Obuwnika Prudnik, wśród juniorów zwyciężył Kacper Bizoń z Łucznika Żywiec, wśród młodzieżówek tryumfowała Małgorzata Góral z kieleckiej Stelli, a mistrzem młodzieżowców został Adam Jurzak z Unii Pielgrzmka.

6 marca 2016

32 medale naszych zawodników na Zimowej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

Prak­tycznie Zi­mowa OOM Dol­ny Śląsk 2016 zmie­rza do zakoń­czona. Do roze­gra­nia zos­ta­ły jesz­cze za­wo­dy w sa­necz­kar­stwie lo­do­wym, które ze wzglę­du na wa­ru­nki p­ogo­do­we już kil­ka razy były prze­kła­da­ne, snow­boar­dzie, nar­ciar­stwie al­pej­skim i łyż­wach krót­kich. Za­wo­dni­cy z na­szych klu­bów w ostat­nich dniach zdo­by­li me­dale w biath­lonie (1 złoty i 2 srebr­ne), sko­kach nar­ciar­skich (3 zło­te, 2 srebr­ne i 1 brą­zowy), kom­bi­na­cji nor­wes­kiej (1 srebr­ny i 2 brą­z­owe) i bi­egach (6 zło­tych, 8 srebr­nych i 6 brą­zo­wych).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam