Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

5 grudnia 2016

Katarzyna Rutkowska wicemistrzynią Młodzieżowych Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych

26 listopada w Łodzi w Parku Baden-Powella od­były się Mło­dzie­żowe Mi­strzo­stwa Pol­ski w biegach prze­ła­jo­wych. Star­to­wało w nich 15 ko­biet, które bie­gły na 6 km — wy­grała So­fia Ennaoui, do nie­dawna zawod­ni­czka LKS Lubusz Słu­bice, obec­nie repre­zen­tu­jąca barwy MKL Szcze­cin, ty­tuł wice­mis­trzow­ski wywal­czyła Kata­rzyna Rut­kow­ska KS Pod­la­sie Bia­łys­tok. W biegu mę­żczyzn, dys­tans 8 km, naj­lep­szy z na­szych zawod­ników Szy­mon Ostrow­ski (LKS Pszczyna) za­jął 6 miejsce. Star­to­wało 20 bie­gaczy. W od­dziel­nych bie­gach star­to­wali rów­nież senio­rzy i junio­rzy, gdyż zawody były eli­mi­nac­jami do Mis­trzostw Eu­ropy, które od­będą się 12 grudnia w miej­sco­wości Chia (Włochy). Repre­zen­to­wać nas tam bę­dzie 11 zawod­ni­ków i za­wod­ni­czek, w tym 4 zawodniczki z naszych klubów.

5 grudnia 2016

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego LZS w tenisie stołowym

26 listopada w miej­sco­wości Dłu­gie/k. Kolu­szek roze­grano Dru­ży­nowe Mi­strzo­stwa Woje­wódz­twa Łódz­kiego LZS w teni­sie sto­ło­wym. W zawo­dach wzięło udział 15 dru­żyn (8 żeń­skich i 7 mę­skich) z nas­tę­pu­ją­cych klu­bów: LKS Kolu­szki, LZS Dzia­ło­szyn, LZS Opo­czno, MULKS Brze­ziny, ULKS Mosz­cze­nica, UKS Maków, MLUKS „Dwójka” Rawa Mazo­wie­cka, ULKS „Kusy” Łobu­dzice. Ty­tuły dru­ży­no­wych mi­strzów za­równo wśród ko­biet jak i mę­żczyzn zdobyły zes­poły MLUKS „Dwójka” Rawa Mazo­wiecka.

5 grudnia 2016

70-lecie działalności LZS na Pomorzu

Klaudia Maruszewska najlepszym sportowcem pomorskiego LZS w 2016 roku

25 listopada w PSP w Skar­sze­wach z ini­cja­tywy Wie­sława Szczo­drow­skiego, nes­tora  Ludo­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych od­była się uro­czys­tość 70-­lecia Pomor­skie­go LZS. Była to okazja do wspo­mnień oraz spot­ka­nia poko­leń spor­tow­ców, tre­ne­rów i dzia­ła­czy, któ­rzy two­rzyli sport wiej­ski na tym tere­nie. Wśród zapro­szo­nych gości było wielu olim­pij­czyków wywo­dzą­cych się z LZS oraz wła­dze samo­rzą­dowe na czele z Krzy­szto­fem Tra­wic­kim, wice­mar­szał­kiem Woje­wódz­twa Pomor­skiego,  Ja­ckiem Pauli bur­mis­trzem Skar­szew, Janu­szem Kup­ce­wi­czem b. zna­ko­mi­tym pił­ka­rzem, obe­cnie Radym Sej­miku Woje­wódz­kiego, dyrek­to­rem depar­ta­mentu Sportu UM, Maciejem Kowalczukiem oraz ks. proboszcz Andrzej Taliński z Kamionki, znany nie tylko w środowisku sportowym jako „Ksiądz Maradona”. Głównym punktem imprezy był ogłoszenie wyników XVII Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów LZS na Pomorzu w 2016 roku. Najpopularniejszym sportowcem została Klaudia Maruszewska, lekkoatletka z UKS Jantar Ustka, a najlepszym trenerem Henryk Michalski, jej szkoleniowiec.

5 grudnia 2016

III Wojewódzkie Halowe Igrzyska Seniorów w Stężycy

20 listopada 2016 r. w Stężycy odbyła się trze­cia edy­cja Woje­wódz­kich Halo­wych Ig­rzysk Se­nio­rów, któ­rych orga­ni­za­to­rem było Woje­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Im­prezę do­fi­nan­so­wało Mi­ni­ster­stwo Sportu i Tu­ry­styki. W zawo­dach uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele 7 po­wia­tów, ry­wa­li­zując w 15 kon­ku­ren­cjach (4 dru­ży­nowe i 11 indy­wi­du­al­nych) — w sumie ponad 200 osób. W szranki sta­nęli też przed­sta­wi­ciele samo­rzą­dów lokal­nych. Rywa­li­za­cja na tych zawo­dach jest co roku bardzo wyrównana i o każdy punkt trzeba wal­czyć w pocie czoła. W tym roku zwyciężyła drużyna powiatu ryckiego, zdobywając 4 medale drużynowe oraz 12 medali indywidualnych.

25 listopada 2016

Zmarł Stanisław Trebunia-Tutka

W wieku 69 lat 18 lis­to­pada 2016 zmarł Stani­sław Tre­bu­nia­-Tutka, pre­zes LKS „Biali” w Bia­łym Du­najcu, czło­nek Rady Mało­pol­skiego Zrze­sze­nia LZS, czło­nek Okrę­go­wej Ko­misji Zrze­sze­nia LZS w Nowym Sączu, czło­nek Rady Po­wia­to­wego Zrze­sze­nia LZS w Nowym Targu.

Stanisław Tre­bu­nia­-Tutka za­czynał przy­godę ze spor­tem jesz­cze w latach 50. XX wieku. Od 1959 roku był pił­ka­rzem i nar­cia­rzem w klu­bie LKS Po­ro­niec Po­ro­nin, w któ­rym zdo­by­wał me­dale mi­strzostw Pol­ski ju­nio­rów, był mi­strzem Pol­ski se­nio­rów w kom­bi­na­cji nor­wes­kiej, zo­stał po­wo­łany do kadry olim­pij­skiej, ale na olimpiadę w Gre­noble osta­tecz­nie nie po­je­chał.

25 listopada 2016

Natalia Nikliborc brązową medalistką MŚ Juniorów w taekwondo olimpijskim

W dniach 16-20.11.2016 w Barnaby (Kanada) od­były się Mi­strzo­stwa Świata Ju­nio­rów w taek­wondo olim­pij­skim — naj­waż­niej­sza im­preza spor­towa roku 2016 dla tej ka­te­gorii wie­ko­wej. Pol­skę repre­zen­to­wało 8 zawo­dni­ków (6 dziew­cząt i 2 chłop­ców), w tym trójka z naszego klubu SKS Start Ol­sztyn. Je­dyny me­dal dla Pol­ski — brą­zowy — w tych mi­strzos­twach wywal­czyła Na­ta­lia Ni­kli­borc z SKS Start Ol­sztyn, star­tu­jąca w ka­te­gorii 55 kg. W dro­dze po medal po­ko­nała 4 prze­ci­wni­czki. Nata­lia star­tuje w kate­gorii ju­niora pier­wszy rok, w 2015 roku przy­wiozła z Fran­cji brąz mi­strzostw Eu­ropy ka­detów.

25 listopada 2016

Zapraszamy na seminarium

7 grudnia 2016 roku w pałacu Staszica (siedziba Polskiej Akademii Nauk) w Warszawie odbędzie się seminarium „Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016”. Początek o godz. 11.00. Organizatorami tego naukowego spotkania są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Swoje wystąpienia zaprezentują: dr Rafał Szubert z AWF Wrocław, dr hab. prof. Eligiusz Małolepszy, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Marek Mazur, wiceprzewodniczący Krajowe Zrzeszenia LZS, Agnieszka Żeglińska z Europejskiego Funduszy Rozwoju Wsi oraz dr Konrad Burdyka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam