Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

18 marca 2016

XXVI Halowe Mistrzostwa Polski w łucznictwie juniorów młodszych — 12 medali dla naszych zawodników

W dniach 11-13 mar­ca w Zgie­rzu od­by­ły się XXVI Ha­lo­we Mistrzo­stwa Pol­ski w łucz­nic­twie kla­sycz­nym i blo­czko­wym junio­rów młod­szych. Star­to­wało ponad 220 mło­dych łuczni­ków z 26 klu­bów. Zawo­dnicy z klubów nasze­go Zrze­szenia zdo­byli łącznie 11 medali — 3 złote, 2 srebrne i 7 brą­zo­wych.

Mistrzami indywidualnie zostali Michał Zakrzewski UKS Talent Wrocław i Gloria Juszczuk LKS Łucznik Żywiec.

18 marca 2016

Zakończyła się I runda rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski Mężczyzn w podnoszeniu ciężarów

12 marca w 7 me­czach I i II ligi zapre­zen­to­wało się 84 zawo­dników z 14 klu­bów. Gospo­darzem jed­nego z meczów sztan­gistów był LKS „Budo­wlani — Całus” No­wy Tomyśl SGB, którzy już po raz kolej­ny w lidze wys­tar­to­wali w barwach Spół­dziel­czej Grupy Ban­kowej. Klub podej­mował zawod­ników UMLKS Radomsko. W ekipie z No­wego To­myśla wys­tar­to­wali: Piotr Kudła­szyk, Martin Stasik, Rado­sław Jarnut, Mate­usz Miczyń­ski, Alek­san­der Kowalski i Damian Keller. Ry­wali­za­cja rozgrywana była w punktacji sincler`a i liczyły się do niej punkty pięciu najlepszych zawodników każdego zespołu. Nowy Tomyśl pokonał Radomsko 1702,1 pkt. do 1575 pkt. najlepszy wynik indywidualnie uzyskał Piotr Kudłaszyk — 274 kg (123+151) - 391,7 pkt.

18 marca 2016

Kinga Rajda, Jan Hadbas i Tomasz Pilch ze złotymi medalami Mistrzostw Polski w skokach narciarskich

13 marca na komp­lek­sie sko­czni Szczyrk Ska­lite roze­grane zos­tały Mistrzo­stwa Pol­ski Ko­biet w sko­kach narciar­skich oraz Junio­rów w kate­gorii Ju­nior D i C, również w sko­kach. Bez­kon­kuren­cyjna wśród dziew­cząt oka­zała się zawo­dni­czka klubu SS-R LZS Sokół Szczyrk Kinga Raj­da, któ­ra drugi rok z rzędu wywal­czyła tytuł naj­lep­szej pol­skiej skocz­kini. Wśród Junio­rów C rów­nych nie miał sobie Tomasz Pilch z WSS Wisła, na­tom­iast w kate­gorii Junior D wy­grał Jan Habdas z klubu LKS Klimczok Bystra. Brązowy medal w kategorii Junior C zdobył Piotr Kudzia LKS Klimczok Bystra.

18 marca 2016

5 medali na ME w zapasach kobiet i mężczyzn
— 4 dla naszych zawodników

W dniach 7-12 marca w Ry­dze od­by­wały się Mi­strzo­stwa Euro­py w Za­pa­sach Ko­biet i Mężczyzn. Za­pa­śni­cy wal­czy­li w obu sty­lach — wol­nym i kla­sycz­nych. Pol­skę repre­zen­to­wało 7 za­wod­ni­ków w stylu wol­nym (w tym 5 z na­szych klu­bów), 7 w stylu kla­sycz­nym (w tym 3 z klubów LZS) oraz 6 zapaś­ni­czek (w tym 2 byłe zawod­niczki na­szych klu­bów). Zło­ty me­dal w stylu wol­nym wywal­czył Ma­g­ome­dmu­rad Ga­dżi­jew (AKS Bia­ło­gard) w wadze 74 kg oraz Ro­bert Ba­ran (Ce­ra­mik Kro­toszyn) w kat. 125 kg. W stylu kla­sycz­nym na po­dium sta­nęli zawod­nicy z klubu So­bieski Poznań. Edgar Baba­jan (80 kg) wywal­czył sre­bro, nato­miast Ta­de­usz Micha­lik (85 kg) — brąz. Jedy­ny me­dal — brą­zo­wy — wśród pań zd­obyła Rok­sana Zasina (ZTA Zgierz).

11 marca 2016

Katarzyna Niewiadoma druga w historycznym wyścigu!

Katarzyna Niewiadoma (wy­cho­wan­ka WLKS Kra­kus) za­ję­ła 2. miej­sce w Strade Bianche — pier­wszym w his­torii wyś­cigu z cyklu UCI Women World Tour. Zwy­cię­stwo odnio­sła Bry­tyj­ka — Elisabeth Armistead. Strade Bianche to pier­wszy wyścig cyklu UCI Women World Tour, któ­ry za­po­czą­tko­wano od tego se­zo­nu. Pa­nie mia­ły do prze­je­cha­nia 121 ki­lo­met­rów wo­kół Sieny.

11 marca 2016

XVIII Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi — Chodzież 2016

6 marca w Cho­dzie­ży od­była się XVIII Zi­mo­wa Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kia­da LZS Miesz­kań­ców Wsi o Pu­char Prze­wo­dni­czą­ce­go Ra­dy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Była to pier­wsza im­pre­za wcho­dzą­ca w skład Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. W im­pre­zie udział wzię­li re­pre­zen­tanci 19 po­wia­tów. Kla­sy­fi­ka­cję ge­ne­ral­ną wy­grał Ko­nin, przed Śro­dą Wlkp. i Sza­mo­tu­łami. Z okazji 70-lecia LZS kil­ku dzia­ła­czom wrę­cz­ono ho­no­ro­we od­znaki.

11 marca 2016

Katarzyna Pawłowska mistrzynią świata a Małgorzata Wojtyra wicemistrzynią na MŚ w kolarstwie torowym

Po raz trzeci w kar­ie­rze, ale po raz pier­wszy w wyś­cigu pun­kto­wym, Ka­ta­rzy­na Pa­wło­wska, wy­cho­wan­ka MLUKS Szpe­rek An­to­nin i UKS Li­ma­ro Kór­nik zos­ta­ła mis­trzy­nią świa­ta w ko­lar­stwie to­ro­wym. Mał­go­rza­ta Woj­ty­ra (BO-GO Szcz­ecin) wy­wal­czy­ła zaś me­dal sre­brny w wyś­ci­gu in­dy­wi­du­al­nym. Awans na ig­rzys­ka w Rio de Janeiro wy­wal­czy­ły też nasze dru­ży­ny. 6 mar­ca w Lon­dy­nie za­koń­czy­ły się Mis­trzos­twa Świa­ta w Ko­lar­stwie To­ro­wym. Star­to­wa­ło w nich 9 kolarzy, w tym 4 z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia i 7 ko­la­rek, w tym 5 z na­szych klu­bów.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam