Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

22 marca 2016

Jubileuszowe Olimpijskie Biegi Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”

Można po­wie­dzieć, że roz­po­czę­liśmy na spor­to­wo ogól­no­pol­skie ob­cho­dy 70-lecia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. Na te­re­nie gmi­ny Do­brzeń Wiel­ki 15 mar­ca od­były się pier­wsze z ca­łego cy­klu Ju­bi­le­u­szowe Olim­pij­skie Bie­gi Szta­fe­towe „Z Czar­no­wą­sów do Rio de Janeiro (Chełmno)”. Dla­cze­go tu? Bo na te­re­nie tej gmi­ny dzia­ła LZS „Swornica” Czar­no­wą­sy — pier­wszy ofi­cjal­nie za­re­jes­tro­wany — lu­do­wy zes­pół spor­towy. Re­je­stra­cji do­ko­na­no 16 mar­ca 1946 roku — da­tę tę uzna­je się jako ofi­cjal­ną datę po­wsta­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. Na­le­ży jeszcze wy­jaś­nić dru­gi człon nazwy bie­gów szta­fe­to­wych. W tym roku w Rio de Janeiro od­będą się igrzyska olim­pij­skie. A 17 czerwca w Cheł­mnie od­będą się XV Igrzy­ska Olim­pij­skie Spor­tow­ców Wiej­skich Woje­wódz­twa Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie­go. Tra­dy­cja tej im­pre­zy li­czy so­bie 56 lat i jest jedy­ną taką w LZS a nawet w Pol­sce. Od 1960 roku, od igrzysk w Rzymie, co cztery lata ponad 2000 sportowców spod znaku LZS staje do walki o medale tych igrzysk w ponad 20 dyscyplinach sportowych. W Chełmnie podczas ich otwarcia odbędzie się nasza ostatnia jubileuszowa sztafeta olimpijska. Poniżej relacja z Czarnowąsów oraz film.

21 marca 2016

Klaudia Kusińska brązową medalistką MP w tenisie stołowym

Klaudia Kusińska wywal­czyła swój pier­wszy w karie­rze me­dal w tur­nieju sin­gli­stek Mi­strzostw Pol­ski senio­rek. Zawod­niczka GLKS Wanzl Scania Nada­rzyn w rozgrywanym w Wał­brzychu, w dniach 18-20 marca 2016, mistrzo­stwach się­gnęła po brą­zowy medal w grze poje­dyń­czej. W pół­finale popu­larna „Kusa” uległa później­szej mis­trzyni, naturali­zowanej Chince Li Qian z Tarno­brzegu.

21 marca 2016

Mistrzostwa polski w biegach przełajowych juniorów młodszych, juniorów i seniorów
— 16 medali dla naszych biegaczy

W dniach 19-20 marca w Ża­ga­niu od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w bie­gach prze­ła­jo­wych ju­nio­rów młod­szych, ju­nio­rów i senio­rów. Tra­sa była nie­zwykle tru­dna, prze­bie­gała na poli­go­nie czoł­gowym.

19 marca przy sprzy­ja­ją­cej, bez­wietrz­nej po­go­dzie o me­da­le wal­czy­ły młod­sze rocz­niki. 20 marca odby­ły się 88. Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów w Bie­gach Prze­ła­jowych. Se­nio­rzy nie mieli ta­kie­go szczę­ścia do pogo­dy jak ich młodsi kole­dzy. Pa­dał deszcz, ale spor­to­wych emocji nie bra­ko­wało. Na star­cie sta­nęło ponad 530 bie­ga­czy. Za­wod­nicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdo­byli łą­cznie 16 me­dali — 3 złote, 4 sre­brne i 9 brą­zo­wych.

21 marca 2016

Kamila Lićwinko brązową medalistką Halowych Mistrzostw Świata w Portland

20 marca w Port­land (USA) za­koń­czy­ły się Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Świa­ta w Lek­ko­at­le­ty­ce. Re­pre­zen­tanci Pol­ski zdo­by­li 3 me­da­le — sre­bro szta­fe­ta ko­biet 4x400 m (Mał­go­rza­ta Hołub, Ju­sty­na Świę­ty, Ewe­li­na Ptak i Mag­da­le­na Gorz­kow­ska), brąz Piotr Li­sek (OSOT Szcze­cin) w sko­ku o tyczce i za­wo­dni­czka KS Pod­la­sie Bia­łys­tok Ka­mi­la Lić­win­ko w skoku wzwyż. Pol­ska za­ję­ła 16. miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji me­da­lo­wej, ex aequo z Wiel­ką Bry­ta­nią. Zwy­cię­żyli Ame­ry­ka­nie (23 me­da­le, w tym 13 zło­tych). W kla­sy­fi­ka­cji pun­kto­wej nasz ze­spół na wy­so­kiej, 4. pozycji. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czy­ła 17 osób.

18 marca 2016

Mistrzostwa Polski Juniorek w Zapasach Kobiet — 24 medale dla naszych zawodniczek

Ponad 200 młodych za­pa­śni­czek z ca­łego kra­ju (od Su­wałk po Dą­bro­wę Gór­n­iczą, od Dzier­żo­niowa po Za­mość) sta­wiło się 5 marca w Siedl­cach, by w hali Agencji Rozwo­ju Mia­sta Siedlce, przy ul. Prusa 6 powal­czyć o medale Mis­trzostw Polski junio­rek oraz I Puchar Polski junio­rek młod­szych. Gospo­darzem mis­trzostw był nasz klub WLKS Siedlce Nowe Iganie. W mistrzos­twach star­to­wały 74 zawod­niczki z 30 klubów (w tym 20 klubów LZS). Junior­ki z klubów Zrze­sze­nia LZS zdobyły 24 me­dale — 5 zło­tych, 5 sre­brnych i 14 brą­zo­wych. Pier­wsze miejsce druży­nowo wywal­czył Cement Gryf Chełm, a drugi był Suples Kraś­nik. W I Pucha­rze Polski junio­rek młod­szych starto­wało 147 zawod­niczek z 37 klubów — zawodniczki z klubów LZS zdobyły łącznie 30 medali (8 złotych, 7 srebrnych i 15 brązowych).

18 marca 2016

Otwarte Mistrzostwa LZS Województwa Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów i Memoriał Janusza Kowalczyka

12 i 13 marca w Łuko­wie, już po raz VIII odbył się Memo­riał Janu­sza Kowal­czyka — wielo­let­niego tre­nera, wycho­wawcy w ŁKS Orlęta Łuków, który treno­wał m.in. braci Dołę­gów. Star­to­wało w nim 25 zawodników z trzech wo­je­wództw: lubel­skiego, war­miń­sko­-ma­zur­skie­go i ma­zo­wiec­kie­go. Sztan­giści rywalizowali w kate­gorii do lat 15, 17 i 23. Nastę­pnie roze­grano Mistrzo­stwa LZS Woje­wódz­twa Lubel­skiego, w których star­to­wały 34 ko­biety i 64 mężczyzn — kate­gorie U15, U18 i U23. Organi­za­torem zawodów byli: Woje­wód­zkie Zrze­sze­nie LZS w Lubli­nie, ŁKS Orlęta Łuków, miasto Łuków, Klub Olim­pij­czyka Ziemi Łuko­wskiej. Patro­nat nad impre­zą spra­wował bur­mistrz Łu­kowa — Dariusz Szustek.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam